رشته حقوق

دستور زبان فارسی

دانلود پایان نامه

اسم؛ صفت؛ عدد؛ فعل؛ قید؛ حرف اضافه؛ حرف ربط؛ اصوات؛ ترکیب زبان فارسی؛ اقسام جمله؛ جمله فعلیه؛ جمله اسمیه؛ جمله تام؛ ناقص؛ پایه، پیرو؛ فرق صفت و موصوف با مضاف و مضاف‌الیه؛ روش تجزیه و ترکیب.
اختیار، منصور. روش بررسی گویش‌ها. ج1: صوت‌شناسی. تهران: دانشگاه تهران، 1344، 119ص، جدول، نمودار، کتابنامه.
0ـ1ـ گردآوری مواد اولیه؛1ـ1ـ طبقه‌بندی اصوات یک گویش؛1ـ2ـ دستگاه صوتی؛ 1ـ3ـ صوت‌شناسی؛ 1ـ4ـ رده‌بندی اصوات؛ 1ـ5ـ اصول الفباء جهانی و علایم آن.
ــــــ . معنی‌شناسی. سلسله انتشارات دانشگاه تهران، شماره1215؛ گنجینه زبان‌آموزی، شماره 16. تهران: دانشگاه تهران، 1348، ص 41ـ73، 197ـ214.
فصل سوم ـ رابطه زبان شناسی با معنی: …، اجزاء زبان، واحدها و اجزاء صوتی کلمه، اجزاء متشکله معنی، ارتباط اجزاء کلمه؛ فصل چهارم ـ کلمه و خصوصیات آن: تعریف کلمه، تعیین مرز کلمه، رابطه صوت شییء، تصویر ذهنی با معنی، رابطه معنی با شکل کلمه ـ دستورـ ریشه کلمه؛ …؛ فصل دوازدهم ـ طبقه‌بندی پدیده‌های دستوری منطقی (معنی و نحو): نام گذاری در معنی‌شناسی، گسترش معنی‌شناسی و روابط اعتباری معنی، رابطه معنی‌شناسی و نحو، منطق نمادی و نحو، طبقه‌بندی شکل‌ جمله‌ها، عوامل پشت سرهم و توالی.
اداره کل انتشارات و تبلیغات. آرایش و پیرایش زبان. تهران: اداره کل انتشارات و تبلیغات، 1319،ص 17ـ37.
آرایش و پیرایش زبان (درباره اصطلاحات و اشتباهات رایج در نوشتار و گفتار).
ادیب سلطانی، شمس‌الدین. درآمدی بر چگونگی شیوه خط فارسی. تهران: امیرکبیر، 1354، XIX+317 ص.
تحقیقی درباره آواهای فارسی؛ کلمه‌های ساده و مرکب؛ وندهای فارسی.*
ادیب طوسی، محمدامین. دستور نوین. تهران: مطبعه پروین، 1312، 121 ص.*
ــــــ . ذیلی بر برهان قاطع یا فرهنگ لغات بازیافته. تبریز: [بی‌نا]، 1343، د+195 ص.
(مثال قسمتی از لغات وتعبیرات مستدرک که باید به فرهنگ زبان پارسی افزوده شود همراه با آوانگاری و بیان مکان‌های جغرافیایی استعمال لغات.)
ــــــ . لهجه‌های محلی. [بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا]، ?ص.*
ادیب هروی، محمدحسن [ادیب هروی خراسانی]. دستور حسن. مشهد:[بی‌نا]، 1316.*
اُرانسکی، یوسف میخائیلوویچ (Oranskii, Iosif Mikhailovich). زبان‌های ایرانی. ترجمه علی‌اشرف صادقی. تهران: سخن، 1378، 210 ص، جدول، کتابنامه.
فصل اول ـ اطلاعاتی درباره خانواده زبان‌های ایرانی؛ فصل دوم ـ زبان‌های ایرانی باستانی؛ فصل سوم ـ زبان‌های ایرانی میانه؛ فصل چهارم ـ زبان‌های ایرانی نو؛ فصل پنجم ـ کلیاتی راجع به طبقه‌بندی تاریخی و گویش‌شناختی زبان‌های ایرانی.
ــــــ. مقدمه فقه‌اللغه ایرانی. ترجمه کریم کشاورز. تهران: پیام، 1358، 424 ص، مصور، جدول، نمونه.
بخش اول ـ مقدمه: فصل اول ـ فقه‌اللغه ایرانی، فصل دوم ـ زبان‌ها و لهجه‌های ایرانی، فصل سوم‌ـ جداشدن زبان‌های ایرانی به‌صورت گروهی مستقل؛ بخش دوم ـ عصر زبان ایرانی باستانی: فصل اول ـ قبایل و اقوام ایرانی زبان عهد باستانی؛ فصل دوم ‌ـ آثار مکتوب دوران باستانی زبان‌های ایرانی؛ فصل سوم ـ آثار مکتوب عصر زبان باستانی ایران؛ فصل چهارم ـ دوره نو زبان ایرانی.
ارژنگ، غلام رضا. پنج گفتار در زمینه دستور زبان فارسی. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی‌ـ انتشاراتی الست، 1370، 32ص.
(به بخش مقالات نگاه کنید.)
ــــــ . دستور زبان فارسی امروز. سلسله انتشارات نشرقطره، شماره 123؛ هنر و ادبیات، شماره 23. تهران: نشر قطره، 1374، 176 ص، جدول، نمودار، کتابنامه.
1ـ دستور زبان و روش پژوهش آن 2ـ اسم و گروه اسمی 3ـ ضمیر 4ـ حرف اضافه 5ـ نقش‌های دستوری اجباری 6ـ کوتاه‌ترین قالب‌های گفتاری (1) 7ـ کوتاه‌ترین قالب‌های گفتاری (2) 8ـ گسترش جمله، راه‌های گسترش جمله 9ـ نقش‌های دستوری اختیاری 10ـ زیر نقش‌ها: وابسته‌های پیشین اسم11ـ زیرنقش‌ها: وابسته‌های پسین اسم12ـ پیچیدگی زیر نقش‌ها 13ـ هم پایگی کلمات و گروه‌ها 14ـ گونه‌های فعل از دیدگاه تأثیر بخشی در ساختار جمله 15ـ ساختمان فعل: فعل‌های پیشوندی 16ـ ساختمان فعل: فعل مرکب و فعل گروهی 17ـ فعل 18ـ افعال معین و افعال شبه معین 19ـ زمان افعال و کاربرد آن در جمله (1) 20ـ زمان افعال و کاربرد آن در جمله (2) 21ـ وجه فعل در جمله 22ـ پیوند وابستگی 23ـ جمله مرکب (دوجمله‌ای) 24ـ پیرو موصولی 25ـ جمله‌های مرکب گروهی (چندجمله‌ای) 26ـ همپایگی جمله 27ـ حذف.
اسفندیاری، احمد. گویش بروجردی. بروجرد:میعاد، 1380، هشت+[243]ص، کتابنامه.*
اسکندری، ناهید. مبانی دستور زبان فارسی با تجزیه و ترکیب. تهران : [بی‌نا]، 1350، 160ص.*

مطلب مشابه :  قراردادهای مشارکت در تولید

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید