دستور زبان فارسی

دستور زبان فارسی

فعل آغازی: 1ـ در ایرانی باستان 2ـ در ایرانی میانه 3ـ در فارسی دری
ــــــ . ماده‌های فعل فارسی دری. تهران: ققنوس، 1373، 109 ص، کتابنامه.
مقدمات: گذشته‌های زبان فارسی دری، خصایص دستوری ایرانی باستان، خصایص دستوری فارسی میانه، خصایص دستوری فارسی دری؛ ماده‌های ماضی و مضارع فارسی دری.
ابومحبوب، احمد. ساخت زبان فارسی. تهران: میترا، 1375، 146 ص، مصور، جدول، نمودار، کتابنامه.*
احمد سلطانی، منیره. دستور زبان گشتاری (برمبنای زبان‌شناسی و معناشناسی). [تهران]: آتیه، 1378، [89]ص، مصور، نمودار، کتابنامه.
فصل اول ـ آواشناسی؛ فصل دوم ـ دستور؛ فصل سوم ـ معنی‌شناسی.
احمدنیا دیسفانی، علی. دستور زبان فارسی. تهران: نیایش، 1373، هفتم+[80] ص، جدول، کتابنامه.
فصل اول ـ اسم؛ فصل دوم ـ صفت؛ فصل سوم ـ کنایات؛ فصل چهارم ـ عدد؛ فصل پنجم ـ فعل؛ فصل ششم ـ قید؛ فصل هفتم ـ حرف اضافه؛ فصل هشتم ـ حرف ربط و عطف؛ فصل نهم ـ اصوات؛ فصل دهم ـ جمله؛ فصل یازدهم ـ پیشاوند؛ فصل دوازدهم ‌‌ـ پساوند؛ تجزیه و ترکیب.
احمدی، محمود. خودآموز کردی. [بی‌جا]: مه‌سعود، 1375، ص 8 ـ22.
دستور زبان کردی: فصل اول ـ کلیات؛ فصل دوم ـ زبان‌های کردی؛ فصل سوم ـ گویش اورامانی؛ فصل چهارم ـ گویش‌ کردی سنندج؛ فصل پنجم ـ گویش کردی شمال؛ فصل ششم ـ گویش کردی کرمانشاه؛ فصل هفتم ـ گویش کردی مهابادی.
احمدی بیرجندی، احمد [احمدی]؛ رزمجو، حسین. سیر سخن، شامل احوال معروف‌ترین نویسندگان و شاعران از قدیمی‌ترین ازمنه تا عصر حاضر و برگزیده آثار آنان. مشهد: باستان، 1345، ج2، ص16ـ20.
سبک‌های شعر فارسی(اشاره به برخی از ویژگی‌های دستوری).
احمدی‌گیوی، حسن [گیوی]. ادب و نگارش:مختصری در فن نویسندگی، شیوه تحقیق، ترجمه، تلخیص و نامه‌نگاری… . سلسله انتشارات نشر قطره، شماره 107؛ هنر وادبیات ایران، شماره 20. تهران: نشر قطره، 1373، ص95ـ134.
فصل یازدهم ـ دستور زبان فارسی: جمله؛ کلمه؛ فعل؛ اسم؛ ضمیر؛ قید؛ حروف؛ صوت؛ ویژگی ترکیبی زبان فارسی؛ نقش و کاربرد کلمات در جمله.
ــــــ . از فن نگارش تا هنر نویسندگی. تهران: [بی‌نا]، 1374، ص251ـ272.
دستور کاربردی: جمله؛ کاربرد فعل؛ کاربرد و نقش اسم؛ مطابقت نهاد و فاعل با فعل؛ تقدیم و تأخیر اجزاء و ارکان جمله؛ حذف اجزاء جمله.
ــــــ . دستور تاریخی فعل. سلسله انتشارات نشر قطره، شماره296؛ زبان و زبان‌شناسی، شماره 2. تهران: نشرقطره، 1380، ج1، 1116 ص.
فصل اول ـ تعریف فعل و کلیات؛ فصل دوم ـ اقسام فعل به اعتبار زمان؛ فصل سوم ـ اقسام فعل به اعتبار مفعول؛ فصل چهارم ـ اقسام فعل به اعتبار فاعل؛ فصل پنجم ـ اقسام فعل به اعتبار ساختار.
ــــــ . دستور تاریخی فعل. سلسله انتشارات نشرقطره، شماره 296؛ زبان و زبان‌شناسی، شماره 2. تهران: نشرقطره، 1380، ج2، 1117ـ1962 ص، کتابنامه.
فصل پنجم ـ اقسام فعل به اعتبار ساختار (ادامه مبحث مجلد اول)؛ فصل ششم ـ اقسام فعل به اعتبار نقش؛ فصل هفتم ـ اقسام فعل به اعتبار صرف؛ فصل هشتم ـ اقسام فعل به اعتبار وجه؛ فصل نهم ـ اقسام فعل از جهات گوناگون دیگر؛ فصل دهم ـ مفردات فعل؛ فصل یازدهم ـ فعل و گفتنی‌های ناگفته.
ــــــ ؛ انوری، حسن. دستور زبان فارسی1. ویرایش2. تهران: فاطمی، 1374، 255ص، جدول.
بخش اول ـ کلیات جمله‌ها ـ کلمه‌ها ـ نقش کلمه‌ها در جمله ؛ بخش دوم ـ فعل؛ بخش سوم ـ اسم؛ بخش چهارم ـ صفت؛ بخش پنجم ـ ضمیر؛ بخش ششم ـ قید؛ بخش هفتم ـ شبه جمله (صوت)؛ بخش هشتم ـ حرف؛ بخش نهم ـ پسوندها/ پیشوندها/ میانوندها؛ بخش دهم ـ جمله؛ بخش یازدهم ـ تجزیه و ترکیب؛ بخش دوازدهم ـ پرسش‌های چهارپاسخی.
(جلد1و2 این کتاب قبلاً به وسیله همین مؤلفین «ناشر»، در سال 1363 در یک مجلد منتشر گردیده است.)
احمدئی، علی‌اصغر. دستور منظوم عربی ـ فارسی. [بی‌جا: بی‌نا]، 1373، 44 ص.

Share