رشته حقوق

دستور زبان فارسی

دانلود پایان نامه

4. مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی از آغاز چاپ تاکنون. خانبابا مشار. تهران: [بی‌نا]، 1344، 6ج.
در میان نام‌ها چند مورد یافته شده است که هیچ اطلاعی از آن در میان کتاب‌های فوق دیده نشده است اما ایرج افشار به آن اشاره کرده است. ایرج افشار نام (م. شیدان) را نام مستعار «محمد رضا باطنی» و (الف آویشن) که آقای مهیار آن را نام مستعار «علی اکبر فضلی» دانسته است. که ذکر این مسأله در این‌جا ضروری به نظر می‌رسید. در مستند مشاهیر «حاج سید جوادی، حسن» به صورت «صدر حاج سید جوادی، حسن» معرفی شده است از طرفی، این نویسنده در کتاب «دستورنویسی فارسی در شبه قاره» خود را سید حسن صدرالدین حاج سید جوادی (کمال) و در کتاب «دستور زبان فارسی در شبه قاره هند » که همان کتاب اول است بدون تغییر متن، و در دیگر آثار بعدی، خود را با
عنوان «کمال حاج سید جوادی» معرفی کرده است که در این کتاب شناسی به نام مستند او اکتفا می‌شود. در مورد مرز میان نام «میرغزن خان ختک» نیز نگارنده با تردید و بدون وجود هیچ نشانه‌ای، آن را «ختک، میرغزن خان» گرفته است. همچنین شباهت اسمی (جرمیاس، اوام)و (یرمیاش، اوام) در مجله زبان شناسی برای گردآورنده جای شبهه بود، با این وجود این دو اسم به همان صورتی که در مجله نوشته، در این اثر معرفی شده است.
2ـ کتاب‌ها، مقاله‌ها و پایان‌نامه‌ها، باواسطه و بی‌واسطه معرفی شده است. کتاب‌ها و مقاله‌هایی را که به طور مستقیم دیده نشده و با واسطه معرفی گردیده است؛ در کنار آن ستاره‌ای مشاهده می‌شود و این بدین دلیل است که درباره صحت و سقم آنچه که ثبت شده است تعهد و مسؤولیتی متوجه گردآورنده نباشد. اما از آنجایی که در کتاب شناسی‌ها، کتاب‌ها و مقالات دیده نشده به علت تعداد زیاد آنها ـ هر بار به طور جداگانه ارجاع داده نمی‌شوند ـ مگر در مواردی که کتاب‌ها را به صورت درون‌بافتی ارجاع می‌دهند ـ بنابراین در پایان هر فصل فقط به ذکر نام کتاب‌ها، مقاله‌ها و سایت‌هایی که بوسیله آن برخی مدخل‌ها معرفی گردیده، اکتفا شده است.
از آنجایی که پایان‌نامه‌هایی که بی‌واسطه دیده شده است به مراتب کمتر از تعداد پایان‌نامه‌هایی است که باواسطه معرفی شده است؛ بنابراین در برابر دسته اول، ستاره گذاشته شده است.
3ـ در انتهای کار بخشی به نام نمایه داریم در مورد کتاب‌ها:
1. نمایه عنوان
2. نمایه اشخاص (نویسنده اول، دوم، سوم، اهتمام‌کنندگان و مترجمان)
در مورد مقاله‌ها:
1. نمایه عنوان
2. نمایه اشخاص (نویسنده اول، دوم، سوم، مترجمان و نام اشخاصی که آثارشان نقد و معرفی شده است.)
در مورد پایان‌نامه‌ها:
1. نمایه نویسنده
2. نمایه عنوان
آنچه در ترتیب نمایه این اثر به عنوان اصل قرار گرفته است؛ در درجه اول، ترتیب کلمه به کلمه است نه حرف به حرف. بنابراین کلمه ساده مقدم بر کلمه مرکب و نیز کلمه‌هایی است که دارای افزوده‌های دیگری چون نشان جمع و نشان نکره و دیگر نشانه‌ها هستند. مثال‌های زیر از این نمونه است:
عبارت (اگر در گلستان) بر (اگرچه، با آنکه)، (زبان فارسی) بر (زبان شناسی)، (بن مضارع) بر
(بند متمم)، (به گردن) بر (بهره‌گیری از)، (تاریخ مختصر) بر (تاریخچه دستور)، (خط و زبان) بر (خطایی که)، (زبان زن و مرد) بر (زبان زنده)، (شم‌ّ زبانی) بر (شمارپذیری)، (طبقه‌بندی و ضبط) بر (طبقه‌بندی وابسته‌ها)، (زبان شناسی) بر (زبان‌های) مقدم است.
دـ اجزای هر مدخل:
اگر در نحوه تنظیم اطلاعات مندرج در مدخل‌های یک کتاب شناسی، تابع قاعده درست و یکپارچه و هماهنگ نباشیم آنچه که پدید می‌آید یک سیاهه نامرتب خواهد بود تا یک کتاب شناسی. نظم درون‌بافتی، به مراجعه‌کننده کمک می‌کند تا هرچه بهتر و مطلوب‌تر به آنچه که می‌خواهد رهنمون شود. در این کتاب شناسی، اجزای شناسه‌ها به ترتیب آورده شده این‌گونه خواهد بود:
در معرفی کتاب‌ها:
1. نام خانوادگی و نام پدیدآورنده، خواه نویسنده، گردآورنده، ویرایشگر، گروهی که مسؤولیت مستقیم در پدیدآوردن محتوای فکری و هنری اثر را داشته‌اند در این قسمت آورده شده است.
اسم‌هایی که (ال‍ ( در آنها بکاررفته است، اگر (ال‍ ( در اول اسم بیاید، آن (ال‍ ( ندیده گرفته شده است. مانند: (الزینیمی) که در قسمت (ز) نوشته شده است، اما اگر (ال‍ ( در میان دو کلمه آمده باشد؛ (ال‍ ( در نظر گرفته شده است بنابراین، در این کتاب شناسی اسم (ذوالنور) مقدم بر اسم ذوقدار است. باید در نظر داشت عنوان‌های بی‌مؤلف، در آغاز و به ترتیب حروف الفباییِ نام عنوان آورده شده است.

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درباره حلقه واج شناختی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید