دسترسی به اطلاعات، خریداران اینترنتی

دسترسی به اطلاعات، خریداران اینترنتی


Widget not in any sidebars

اثربخشی محتوای اطلاعات
رفتار آنلاین
مشغولیت وب سایتی
رفتار کاوشی
نتایج
نگرش های وب سایتی
ارزیابی پیش خرید
شکل 2-17: مدل مفروض در تحقیق ریچارد و همکاران (2010)
گریوال و همکارانش (2003) به بررسی میزان تاثیر نگرانی مصرفکنندگان در رابطه با امنیت آنلاین، شهرت خرده فروش و ضمانت پس دادن پول بر اساس انتظارات قیمتی، بر تمایل مصرفکنندگان به خرید آنلاین پرداختند. نتایج دلالت از این داشتند که در هنگام نبود اطلاعات امنیتی، مصرفکنندگان از یک خرده فروش اینترنتی معروف انتظارات قیمتی بالاتری دارند تا از یک خرده فروش کمتر سرشناس. بعلاوه، هم خرده فروشان اینترنتی مشهور و هم خرده فروشان اینترنتی کمتر سرشناس، میتوانند از طریق فراهم کردن اطلاعات امنیتی، ادراک از ریسک امنیتی را کاهش دهند. فراهم کردن اطمینان و اعتماد برای مصرفکنندگان میتواند تمایل آنها را به انجام خرید آنلاین تقویت کند. این تحقیق دریافته است که، با ارائه ضمانت بازگرداندن پول، انتظارات قیمتی مصرفکنندگان کاهش پیدا خواهد کرد.
سوامیناتان و همکارانش (1999) به بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتار خرید آنلاین، مانند نقش نگرانی‌های امنیت و حریم شخصی، ویژگیهای فروشندگان اینترنتی و ویژگیهای مصرفکنندگان پرداختند. ویژگیهایی از فروشندگان که در تحقیق استفاده شده بود متشکل از قابلیت اطمینان، سهولت، قیمت رقابتی و سودمندی اطلاعات بودند. ویژگیهای مصرفکنندگان شامل راحت طلبی و تعاملِ اجتماعی طلبی خریداران میشود. نتایج نشان میدادند که خریدارانِ راحت طلب، نسبت به خریدارانی که تجربه خرید را به شکل تعامل اجتماعی میبینند، بیشتر گرایش به این دارند که کالا و خدمات مورد نیاز خود را از طریق اینترنت خریداری کنند. بنابراین، احتمال بیشتری وجود داشت که سهولت، بر تصمیم خرید مکرر مصرفکنندگان تاثیر داشته باشد. همچنین، سهولت، قابلیت اطمینان به فروشنده، راحتی سفارشدهی، قیمت رقابتی و دسترسی به اطلاعات، دارای تاثیر مثبت بر خرید مکرر از اینترنت شود. جالب این است که به نظر میرسد، نگرانی مصرفکنندگان در رابطه با امنیت مبادلات الکترونیکی نسبت به نگرانی آنها در رابطه با حریم شخصی کمتر است.
نگرانی حریم خصوصی
ویژگی مصرف کننده
رفتار آنلاین
امنیت معاملات
ویژگی فروشنده
نگرانی حریم خصوصی
ویژگی مصرف کننده
رفتار آنلاین
امنیت معاملات
ویژگی فروشنده
شکل 2-18 : سوامیناتان و همکارانش (1999)
سووینارد و اسمیت (2003)، یک تحقیق ملی بر روی ویژگیهای سبک زندگی خریداران آنلاین انجام دادند که به طور ویژه بر پایه دیدگاه سبک زندگی کسانی بودکه از اینترنت برای خرید استفاده میکردند یا نمیکردند و چرا. دستاوردهای این پژوهش بیان داشتند که خریداران اینترنتی با کسانی که از اینترنت خرید نمیکنند بسیار متفاوت هستند. خریداران اینترنتی جوانتر بوده، وضعیت مالی بهتری داشته، تحصیل کردهتر بودند، تجربه استفاده بیشتری از اینترنت داشتند، زمان بیشتری را در روز بر روی اینترنت میگذراندند، خرید آنلاین را آسانتر و سرگرمکنندهتر میدانستند و کمتر نسبت به ضررهای مالی نشأت گرفته از تعاملات آنلاین نگران بودند. اگرچه نتایج تحقیق دونثو و گارسیا (1999) در رابطه با سن و روحیه سرگرمیگرایی، خلاف نتایج تحقیق ذکر شده را بیان میکرد. دونثو و گارسیا (1999) دریافتند که خریداران اینترنتی سن بالاتری داشته و به نظر میآمدند که بیشتر خریدارانی اقتصادگرا هستند تا سرگرمیگرا. نگرانی عمدهای که مانع رفتار خرید آنلاین برای خریداران اینترنتی و خریداران غیر اینترنتی میشد، امنیت و حریم خصوصی بود. برای مثال، مصرفکنندگان نمیخواستند که شماره کارت اعتباری خود را در اختیار وبسایت قراد دهند و نگران این بودند که شماره کارت اعتباری آنها در اینترنت دزدیده شود. بنابراین همانند بسیاری از سایر تحقیقات، نگرانی اصلی مصرفکنندگان، امنیت و حریم خصوصی یافت شد.
ز.چن و دوبینسکی (2003) رابطه میان مقدار تجربه آنلاین، کیفیت ادارک شده محصول، ریسک ادراک شده و قیمت محصول را با ارزش ادراک شده توسط خریداران آنلاین مورد بررسی قرار دادند. چارچوب تئوریکی مورد استفاده در این تحقیق از ارزش ادراک شده قبلی توسط مشتری توسعه یافته است. به طوریکه در این چارچوب، متغیرهای جدیدِ مرتبط با برقراری تجارت الکترونیکی اضافه شده است. این پژوهش نشان میدهد که سهولت استفاده، اطلاعات مرتبط و خدمات مشتریان، موجب ایجاد نگرش مثبت نسبت به ارزشهای ادراک شده مشتریان میشود که در نهایت باعث تشویق مصرفکنندگان به خرید آنلاین میشود. به علاوه، شهرت خرده فروش الکترونیکی و قیمت محصول دارای تاثیر مثبت بر ارزشهای ادراک شده مشتریان میباشد که منجر به ایجاد تمایل خرید در مشتریان میشود. برعکس، به نظر میرسید که ریسک ادراک شده، یک مانع بر سر راه ایجاد تمایل خرید در مشتریان محسوب می‌شود.
سهولت استفاده از وب

Share