سبز اندیشان امروز

در هر یک از

Middle Albian – Second-Order Transgression
این سکانس عمدتاً در کوه بنگستان و میش به صورت شیل های تیره رنگ با لایه های کربناته اندک و در کوه فهلیان شامل مارن های زرد تا سبز رنگ کم فسیل شناخته می شود. در اشکال 12-2 و 13-2 تصاویر شماتیک سکانس های بارمین تا آلبین میانی حوضه زاگرس دیده می شود.
2-7-ه-3: سکانس های رسوبی و جغرافیای دیرین کرتاسه زاگرس (مرسل نژاد و همکاران، 2007) مطالعات داود مرسل نژاد و همکاران وی در مدیریت اکتشاف در سال 2007 که در حقیقت تکمیل بررسی قبلی اکتشاف و موسسه نفتی فرانسه (IFP) می باشد، یکی از کاملترین کارهایی است که در مورد سکانس استراتیگرافی و جغرافیای دیرینه کرتاسه زاگرس صورت گرفته است. اطلاعات پایه این پروژه، شامل تعداد 33 برش سطح الارضی و 119 پالئولاگ چاه بود. در این بررسی همچنین توالی کرتاسه در 82 ساختمان حفاری شده (26 چاه در دزفول جنوبی، 36 چاه در دزفول شمالی، 11 چاه در زون ایذه و 9 چاه در دشت آبادان) مورد بررسی قرار گرفت. منطقه مورد مطالعه ایشان از شرق به گسل کازرون از غرب به خمش بالارود از شمال به تراست اصلی زاگرس و از جنوب به مرز عراق و آبهای خلیج فارس محدود می شد. طی مطالعه صورت گرفته در توالی رسوبی کرتاسه ناحیه دزفول 19 سکانس رده سوم شناسایی و تعیین گردید که از قدیم به جدید شامل دو سکانس در نهشته های نئوکومین، دو سکانس در نهشته های بارمین، دو سکانس در نهشته های آپسین، دو سکانس در نهشته های آلبین، سه سکانس در نهشته های سنومانین، یک سکانس در نهشته های تورونین، یک سکانس در نهشته های کنیاسن، دو سکانس در نهشته های سانتونین، دو سکانس در نهشته های کامپانین و دو سکانس در نهشته های مایستریشتین می باشد. این سکانس با پروژه مشترک NIOC-IFP مطابقت داده شده که در موادی اختلافات زمانی اندکی مشاهده شد. در طی این مطالعه نگاره های تطابقی در راستای روند ساختمانهای ناحیه و عمود بر آن در هر یک از زیرحوضه ها تهیه گردید درضمن مجموعاً 35 نقشه برای هر یک از افقهای زمانی تعیین شده نقشه گسترش محیط
رسوبی قدیمه تهیه شد.

شکل 12-2: تصویر شماتیک سکانس های بارمین تا آپسین حوضه زاگرس، (اقتباس از Van Buchem et al., 2010 ).
مطالعه رسوب شناسی و تعیین محیط رسوبی نیز در این بررسی بر روی توالی سازندهای کرتاسه صورت گرفت و پنج رخساره مربوط به هشت سیستم و مدل رسوب شناسی در آنها تشخیص داده شد:

شکل 13-2: تصویر شماتیک سکانس های آپسین پسین تا آلبین حوضه زاگرس، (اقتباس از Van Buchem et al., 2010 ).
Inner ramp microfacies group میکروفاسیس شماره 1: – گروه
که محیط های سدی (Shoal)، لاگون(Lagoon) و و پهنه جزر و مدی را برمیگیرد. در این میکرو فاسیس فسیلهایی از جمله لیتوکودیوم،سالپینگوپورلا، میلیولیدها، تکستولاریده و کونئولینا دیده می شوند.
Mid ramp microfacies group میکروفاسیس شماره 2: – گروه
که شامل محیط دریای باز و حاوی فسیلهای اربیتولینده، سوزن اسفنج، دوکفه ایها، دخانیا، شوفاتلا، و اکینوئید
Outer ramp microfacies group میکروفاسیس شماره 3: – گروه
که شیب قاره (Slope) را شامل می شود و شامل فسیلهای سوزن اسفنج، اکینوئید ها، دوکفه ایها، اربیتولینده همراه با فسیلهای پلانکتونی و نیمه عمیق از جمله هدبرگلاها و گلوبوترونکاناها می باشد.
Hemiplagic microfacies group میکروفاسیس شماره 4: – گروه
که شامل فسیلهای مربوط به محیط های نیمه عمیق مانند الیگوستژینا، سوزن اسفنج و اکینوئید ها است.
Plagic microfacies group میکروفاسیس شماره 5 : – گروه
که شامل فسیلهای مربوط به محیط های عمیق مانند هدبرگلیدها، گلوبیژرینلوئیدس ها، رادیولر و آمونیت است.
بر اساس این میکروفاسیس ها هشت مدل رسوبی زیر ارائه شد:
مدل1: Intrashelf deep water seaway برای نهشته های محدوه زمانی بریازین
مدل2: Low angle ramp (Oolitic shoals) برای نهشته‌های محدوه زمانی والانژینین- هوتریوین
مدل3: Mixed flat ramp برای نهشته های محدوه زمانی بارمین
مدل4: Orbitolinid-rich low angle ramp برای نهشته‌های محدوه زمانی آپسین- آلبین

                                                    .