در مورد تأمین مالی بانک ها در ایران

در مورد تأمین مالی بانک ها در ایران

 • سرمایه
 • سرمایه شامل وجوهیه که در شروع تاسیس بانک به وسیله سهامداران جفت و جور شده(حسینی،۱۳۷۵). سرمایه دارای بیشترین هزینه و کمترین اندازه خطر واسه بانکه. سهامداران آخرین آدمایی هستن که سهم سود خود رو از بانک می برن.

  • سود انباشته

  این قلم نشون دهنده سودیه که بانک از محل عملیات و یا از بقیه درآمدهایش کسب کرده و واسه سهامدارانه که بین اونا پخش  نشده. اندازه هزینه و خطر این نوع تامین مالی به اندازه سرمایه س.

   

  ۲- بدهیا

  • سپرده ها

  در قانون عملیات بانکی بدون ربا در مورد تجهیز منابع پولی(بانک) در ماده سه گفته شده که بانکا می تونن به قبول سپرده(به طور اعم) مبادرت کنن و سپرده ها هم بر دو گونه س: سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار. درضمن سپرده های قرض الحسنه رو به دو قسمت جاری و پس انداز تقسیم کرده(بهمنی،۱۳۷۹).

   

   

  • سپرده قرض الحسنه جاری

  این سپرده به وسیله آدمایی که می تونن از خدمات چک استفاده کنن، تشکیل می شه و قسمت نسبت خیلی از سپرده های بانکا رو تشکیل میده. به این نوع سپرده هیچ گونه سودی تعلق نمی گیره، بلکه بانک در مقابل به کار گیری این سپرده ها، به صاحبان سپرده ها خدمات بانکی مثل ارسال دسته چک،دو خدمات مربوط به وصول و پرداخت چکا و…ارائه می کنه.

  • سپرده قرض الحسنه پس انداز

  این سپرده، یه سپرده  دیداری  بوده و بانک به عنوان امین از سپرده نگهداری می کنه. بانک واسه این نوع  سپرده ها علاوه بر سرویس دهی، جوایزی هم اهداء می کنه.

   

  • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

  در این نوع سپرده ها، سپرده گذار به بانک حق وکالت یا توکیل میده تا سپرده ایشون رو طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا به شکل عقود جور واجور به صورت مشاع استفاده کرده و منافع حاصله رو طبق مقررات و آیین نامه مربوط باداشتن حق صلح بین بانک و سپرده گذار به تناسب مبلغ و مدت پس از کسر حق الوکاله پرداخت کنه و اونقدر که مشتری حق تمدید رو به بانک داده باشه، تمدید با ضرایب یکی میشه. این سپرده شامل سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی و خاص س. جهت تشویق سپرده گذاران و جذب مشتریان طبق مصوبه شورای پول و اعتبار میشه حساب سپرده کوتاه مدت بانرخ ۲% بیشتراز سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت گشایش کرد. مبلغ این سپرده ها در طول مدت دوره سپرده گذاری ثابت بوده و قابل تغییر نیست. مدت سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت خاص شش ماه از تاریخ ارسال بوده و در سررسید در صورت نبود دریافت دستور کتبی از طرف سپرده گذار هم بارای دوره های بعدی شش ماه قابل تمدیده.

  • سپرده گذاری خاص واسه دریافت تسهیلات

  بانکا باتوجه به مجوز بانک مرکزی به خاطر نگهداری سپرده خواهندگان به کار گیری تسهیلات مسکن، مبادرت به گشایش حساب با عنوان سپرده خرید مسکن می کنن. خواهندگان می باید واسه دوره های مشخص، مبالغ مشخصی رو پیش بانک بسپارن تا بتونن از تسهیلات خرید مسکن استفاده کنن. بانک به خواهندگان مربوطه در صورت انصراف از دریافت تسهیلات مسکن، سودی برابر سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت پرداخت می کنه(بهمنی،۱۳۷۹). این چگونگی سپرده گذاری واسه بقیه شکل های جور واجور تسهیلات هم قابل تعمیمه و بیشترً در مواردی اتفاق می افته که بازار مالی با اضافه درخواست واسه وجوه رو به رو باشه و منابع بانک تکافوی خواهندگان تسهیلات رو نمی کنه.
  خرید مسکن

   

  • سپرده های سرمایه گذاری دراز مدت

  شامل سپرده هاییه که بانک به عنوان وکیل از طرف سپرده گذاران به سرمایه گذاران وام اعطاء می کنه و سود حاصل رو بین خود و سپرده گذار تقسیم می کنه. این نوع سپرده ها معمولا ۱ساله تا ۵ ساله هستن و بانک واسه هر دسته از اونا به طور علی الحساب سود خاصی رو پرداخت می کنه. سپرده گذار در مدت قرارداد حق برداشت از حساب رو نداره.

   

  ۳- وام از بانک مرکزی

  شامل وجوهیه که بانک مرکزی در جهت انجام اهداف خاص و یا پرداخت تسهیلات خاصی(تسهیلات  تکلیفی و یا وجوه اداره شده) در اختیار بانک خاصی(مخصوصاً بانکای تخصصی) قرار میده.

  • استقراض ازسیستم بانکی

  بانکا در واسه رسیدن به اهداف خود و هم رسیدن به سودآوری بیشتر، مبادرت به استقراض از بقیه بانک ها می کنن، تا بتونن از منابع ارزون قیمت در جهت افزایش سودآوری خود استفاده کنن.

  • وجوه اداره شده

  وجوهیه که از طرف سازمانا یا موسسات واسه مصارف مشخصی با شرایط مشخص دراختیار بانک گذاشته می شه(حسینی،۱۳۷۵).

   

  • استقراض از محل صندوق ذخیره ارزی

  بانکا و بقیه ارگانا در واسه رسیدن به اهداف خود و هم رسیدن به سودآوری مبادرت به استقراض از صندوق ذخیره ارزی می کنن. تا بتونن از منابع ارزون قیمت در جهت افزایش سودآوری خود استفاده کنن. براساس مقررات مصوب«صندوق ذخیره ارزی» بانکا می تونن از محل این صندوق تسهیلات ارزی برگردوندن ارزی به مشتریان و خواهندگان وامای ارزی پرداخت کنن.

   

   

  • بروات پرداختنی

  شامل برواتیه که بانک باید از وجوه خود بپردازه.

  • بروات دریافتی

  برواتیه که بانک از مشتریان گرفته و قبول کرده اونا رو وصول می کنه.

  • بروات قبولی و پذیره نویسی شده

  برواتی که بانک به نفع مشتریان پشت نویسی می کنه تا مبالغ مندرج در بروات رو در سررسید پرداخت کنه.

  [۱] . Equtiy

   

  [۲] . Capital

  [۳] . Retained Earnings

  Share