سبز اندیشان امروز

در دسترس بودن

نتایج این آزمایشات نشان داد که در تست Tail immersion(به عنوان الگوی درد حاد حرارتی)داروی جدید بنزنی و تیوفنی و pcp می توانند درد حاد حرارتی را بیشتر از داروهای دیگر کاهش بدهند و اثرات ضد دردی بهتری ایجاد کنند.
در تست Formalin (به عنوان الگوی درد حاد شیمیایی ودرد مزمن) داده های محاسبه شده نشان می دهد که داروی بنزنی و تیوفنی می تواند بطور قابل ملاحظه ای فرکانس لیس زدن پا را در موش را (درد حاد) کاهش بدهدو همچنین مدت زمان کمتری اقدام به لیسیدن پا می کند.
1- 1 ) – تئوری
با یک بررسی ساده از مولکول فنسیکلیدین می توان به سه مفهوم اصلی در مورد این ترکیب رسید که بر روی فعالیت بیولوژیکی آن تاثیر دارند.
الف- از دیدگاه دینامیکی ب- از دیدگاه استاتیکی ج- از دیدگاه فیزیکو شیمیایی استاتیکی
الف- از دیدگاه دینامیکی:
اکثر خواص اصلی و مهم ساختمان فنسیکلیدین از طریق مفاهیم دینامیکی مولکول ناشی می شود، سیستم حلقوی سیکلو هگزان در محلول به دو صورت کنفورمری زیرموجود است. (شکل1-1)
در سال 1968 مطالعات اولیه براساس همین مسئله و به بهانه بررسی بیشتر روی تعادل فرمهای کنفورماسیونی صورت گرفته است ]9[.

شکل( 1-1)کنفورمرهای فنسیکلیدین
همانطور که دیده شد از آنجا که در فرم A اتم نیتروژن توسط پروتونهای حلقه پی پیریدینی و سیکلوهگزان احاطه شده است کمتر از فرم B دردسترس است و در نتیجه از فرم B آبگریزی بیشتری را انتظار داریم. این مسئله از بررسی اثر شناخته شده از بازی بودن آمینهای محوری سیکلوهگزیل ناشی می شود ]10,4[. در عمل این دو سریعاً به هم تبدیل میشوند و قابل جداسازی نمی باشند.
در سالهای 1968 تا 1979 و بعد از آن مطالعات زیادی بر روی تعادل کنفورماسیونی فنسیکلیدینها با ثابت کردن حلقه سیکلوهگزانی توسط گروههای حجیمی مانند ترشیوبوتیل بر روی ترکیبات مشابه ازطریق روشهای اسپکتروسکوپی خاصه روش NMR انجام شده است.] 14-11[.
ب- از دیدگاه استاتیکی:
سیستم حلقوی سیکلوهگزان سهم موثری را در نگهداری دو حلقه دیگر در موقعیت ساختمانی خودشان دارا می باشد. حلقه آروماتیکی، علاوه بر مسطح بودن، دانسیته الکترونی قوی را نزدیک به اتم کربن نوع چهار و در ناحیه خاصی از فضا تامین می کند. حلقه پی پیریدینی با اتم نیتروژن نوع سوم خود، مسئول خصوصیات بازی ترکیب فنسیکلیدین است.
مفاهیم فوق، ساختمان مولکولی را از برشی مشخص و مجزا نشان می دهد و به عنوان اصول مطالعات و فعالیت ساختمان باید در نظر گرفته شود و لذا در بررسی و مطالعه بر روی فعالیت و ساختمان و ارتباط بین این دو SAR (Stracture Activeity Relationship) در این خانواده ازترکیبات باید در چهارچوب نواحی فوق صورت گیرد.
ج) از دیدگاه شیمی فیزیکی و استاتیکی
اتم نیتروژن بازی و هیدروفیل می باشد که توسط نواحی لیپوفیلی CH2 های حلقه پی پیریدینی احاطه شده است در حالی که حلقه آروماتیکی فوق العاده هیدروفوب را در کنار خود دارد و بنابراین مولکول را می توان مانند یک بیضی هیدروفوب (آبگریز) در نظر گرفت که در مرکز آن حفره ای هیدروفیل (آبدوست) موجود است. (شکل1-2) و لذا مرکز توجه در مولکول اتم نیتروژن می باشد و بازی بدون مولکول ناشی از سهولت در دسترس بودن زوج الکترون آزاد اتم نیتروژن می باشد و مسئول اصلی خصوصیات و فعالیت این ترکیب و سایر ترکیبات مشابه از همین خانواده می باشد]15[.
حضور حداقل یک گروه آروماتیکی با دانسیته الکترونی در کنار آمین باعث حفظ این فعالیت می شود که در این مورد باید مسئله‌ کنفورماسیونی را در نظر گرفت.

شکل( 1-2) شمای فنسیکلیدین

1- 2)- اصلاحات ساختاری در ساختمان فنسیکلیدین ]5، 17، 68[ :