در بازار ایران

در بازار ایران

مانند: کتاب شناسی گزیده توصیفی زبان و ادبیات فارسی. سعیده کمایی فرد. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، 1380، هفت + 193ص.
3ـ5ـ کتاب شناسی عمومی، عام یا کلی (General Bibliography):
کتاب‌هایی که در این نوع از کتاب شناسی‌ها، مشخصات آنها داده می‌شود، منحصر به موضوعی خاص نبوده و از گوناگونی موضوعی برخوردار است. به عبارت دیگر این نوع کتاب شناسی هر نوع کتابی را دربر می‌گیرد.
مانند: کتاب شناسی ملی. تهران: انتشارات ایران، 1344، 269ص.
4ـ5ـ کتاب شناسی اختصاصی، تخصصی یا خاص (Allocated Bibliography):
«کتاب شناسی‌های اختصاصی به موضوع، فرد یا حوزه معینی اختصاص دارد، و اغلب ابزار کار پژوهشگران است». کتاب شناسی اختصاصی به صورت زیر تقسیم می‌شود.
1ـ4ـ5ـ کتاب شناسی موضوعی (Subject Bibliography):
در این نوع کتاب شناسی‌ها، کتابها و دیگر موادی که درباره یک موضوع خاص اعم از آنکه موضوع یک شخص، محل و یا یک مفهوم باشد ضبط و فهرست می‌شود. به عبارت دیگر نوعی کتاب شناسی‌ است که آثار یک موضوع خاص را دربرمی‌گیرد.
مانند: کتاب شناسی موضوعی تاریخ ایران. به کوشش مریم میراحمدی، غلام رضا ورهام. [تهران]: مهرداد، 1362، 217ص.
2ـ4ـ5ـ کتاب شناسی سازمانی (Organization Bibliography):
«که سیاهه انتشارات سازمان یا مؤسسات معینی را دربردارد و طبیعتاً در زمینه موضوعیِ کار آن سازمان یا مؤسسات است.»
3ـ4ـ5ـ کتاب شناسی انفرادی (پدیدآور، مؤلف، مشاهیر) (Author Bibliography):
این کتاب شناسی فهرستی است از کتاب‌ها و مقاله ها و به طور کلی آثار یک نویسنده یا آنچه درباره آن نوشته‌اند، که گاهی توسط خود مؤلف و گاه توسط دیگران گردآوری می‌شود.
مانند: فهرست موضوعی مجموعه آثار دکتر شریعتی بر اساس طرح هندسی. تنظیم‌کنندگان فیروزه صابر و دیگران. تهران: مدرس، [بی‌تا]، 108ص.
6ـ کتاب شناسی از نظر انتفاعی:
1ـ6ـ کتاب شناسی غیرانتفاعی: مانند کتاب شناسی‌هایی که توسط کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی برای استفاده محققان و مراجعه‌کنندگان تدوین و منتشر می‌شود.
مانند: فهرست کتابخانه آستان قدس رضوی. مشهد: آستان قدس رضوی، 1329، 6ج.
2ـ6ـ کتاب شناسی‌تجاری:کتاب شناسی‌هایی هستند که اغلب توسط مراکزانتشاراتی و کتاب‌فروشان منتشر می‌شود و به منظور معرفی کتاب‌‌های ناشری ‌خاص و یا کتاب‌های موجود در بازار انتشار می‌یابند.
مانند: فهرست موضوعی کتاب‌های موجود در بازار ایران. خسرو کریمی، پروین استخری. تهران: کتابخانه ملی، 1354، و+596ص.
7ـ شکل فیزیکی کتاب شناسی‌ها:
کتاب شناسی‌ها ممکن است به شکل‌های گوناگونی منتشر شود که از معمول‌ترین آن می‌توان موارد زیر را نام برد:
1ـ7ـ کتاب:

Share