درجه حرارت

درجه حرارت

شکل (2-7) شمای داخلی یک دیگ بازیاب عمودی برای توربین های سایز بزرگ
ب – دیگهای افقی
در این دیگها جهت حرکت دود به صورت افقی است . همانطور که در اشکال (3-7) و(4-7) نشان داده شده است ، لوله های هر المان حرارتی بصورت عمودی بوده وهدرهای لوله ها در بالا وپایین می باشند . اختلاف دانسیته بین آب وبخار در اواپراتور باعث ایجاد گردش طبیعی در سیستم می گردد. نسبت گردش ، با موازنه بین مقاومت اصطکاکی سیستم واختلاف فشار ناشی از تغییر دانسیته سیـــال معین می گردد. این نسبت معمولا ًبا توجه به شرایط سـیستم بین 5 تا 50 می باشد (برای بخارفشار ضعیف بین 20 تا 50 وبرای بخار فشار قوی بین 5 تا 9) .
شکل (3-7) شمای داخلی یک دیگ بازیاب افقی
شکل (4-7) شمای داخلی نوع دیگر ازدیگ بازیاب افقی
2- 1- 7- طبقه بندی دیگها از دیدگاه استفاده یا عدم استفاده از مشعل
با توجه به نوع استفاده ، دیگ بازیاب می تواند با مشعل (احتراق اضافی ) یا بدون مشعل باشد . درهردوحالت فوق ، گازهای خروجی از توربین گاز وارد دیگ خواهند شد .
ج – دیگهای بازیاب بدون مشعل (Waste heat boiler without supplymentary )
دیگ بازیاب بدون مشعل یک مبادله کننده حرارت بوده که درآن بخار توسط دود خروجی از توربین گاز بدون اضافه کردن انرژی گرمایی دیگری تولید می شود .
این نوع دیگ بازیاب به دلیل سادگی وارزانی کاربرد وسیعی دارد.معمولاً درکانال ورودی دودخروجی ازتوربین گاز به داخل دیگ بازیاب یک مسیر کنارگذر دود نیز پیش بینی می گردد . در زمان راه اندازی ، واحد می توان بوسیله دمپرهای تعبیه شده در کانال ، میزان دبی دود در دیگ را به نحوی تنظیم نمود که افزایش درجه حرارت سیال گردشی سیکل بخار دردیگ روند مناسبی داشته باشد . این دمپرها که در مسیر کنارگذر سریعاً باز شده ومسیر ورودی دود به دیگ محدود یا بسته می شود . شکل (6-7) شمای یک دیگ بازیاب با مشعل در سیکل ترکیبی ودریچه کنارگذر آن را نشان می دهد .
شکل (5-7) دیگ بازیاب بدون مشعل
د – دیگهای بازیاب با مشعل اضافی (Supplementary fired combined cycle plant )
به منظور افزایش توان تولیدی دیگ می توان با استفاده از مشعل وایجاد احتراق ، انرژی حرارتی بیشتری در دیگ بخار تولید کرد . لازم به ذکر است در سیکل توربین گاز فقط 25 تا 35درصد اکسیژن هوا برای احتراق مورد استفاده قرار می گیرد مقدار باقیمانده می تواند برای سوختن مجدد در دیگ استفاده شود ، درصورت استفاده از مشعل اضافی در دیگ ، حتی در صورتی که سیکل توربین گاز از مدار خارج شود ، می توان تا حدودی از دیگ بازیاب حرارت به تنها یی استفاده نمود .
همچنین با احتراق اضافی در دیگ می توان تولید بخار را تا 50% افزایش داد .
شکل (6-7) دیگ بازیاب با مشعل اضافی
3- 1-7- طبقه بندی از دیدگاه فشار
دیگهای بازیاب حرارت بر اساس سطوح فشار بخار تولیدی به سه دسته کلی تک فشاره ، دوفشاره وسه فشاره تقسیم می شوند .
الف – دیگ بازیاب تک فشاره
ساده ترین نوع دیگ بازیاب حرارتی که معمولاً برای تولیــد آب یا بخار تک منـظوره استــفاده می شود . در این دیگ درام با اواپراتور مربوطه در دیگ بخار در نظر گرفته می شود . امکان گرمایش آب دی اریتور نیز در دیگ بخار در نظر گرفته می شود . شکل (7-7) دیگ بازیاب ، شامل سه قسمت پیش گرمکن آب تغذیه (اکونومایزر) ، اواپراتور و سوپرهیتر را نشان می دهد .

Share