دانلود پایان نامه روانشناسی درباره 
رضایت زناشویی-فروش و دانلود فایل

دانلود پایان نامه روانشناسی درباره رضایت زناشویی-فروش و دانلود فایل

جدول و نمودار ارائه می شود.
4-2- یافته های توصیفی

جدول 4 – 1: توزیع فراوانی به تفکیک جنسیت در گروه آزمایش و کنترل

گروه جمع

آزمایش کنترل
جنس زن فراوانی 15 15 30

درصد 50% 50% 100.0%
مرد فراوانی 15 15 30

درصد 50% 50% 100.0%
جمع فراوانی 30 30 60
درصد 52.6% 50% 100.0%

جدول فوق توزیع فراوانی درصد آزمودنی ها را در دو گروه آزمایش و کنترل به تفکیک جنسیت نشان می دهد. مطابق جدول توزیع زنان و مردان در دو گروه مساوی است.

نمودار 4-1: توزیع فراوانی درصد آزمودنی ها در دو گروه آزمایش و کنترل به تفکیک جنسیت
نمودار فوق توزیع فراوانی درصد آزمودنی ها را در دو گروه آزمایش و کنترل به تفکیک جنسیت نشان می دهد. مطابق نمودار توزیع زنان و مردان در دو گروه مساوی است.
جدول 4 – 2: میانگین نمرات رضایت زناشویی در پیش آزمون

گروه جنس تعداد میانگین انحراف معیار
آزمایش زن 15 125.00 18.697
مرد 15 115.93 28.052
کل 30 120.47 23.873
کنترل زن 15 128.00 25.813
مرد 15 130.47 19.849
کل 30 129.23 22.659
کل زن 30 126.50 22.198
مرد 30 123.20 24.994
کل 60 124.85 23.495
جدول فوق میانگین رضایت در پیش آزمون را در دو گروه آزمابش و کنترل و به تفکیک جنسیت نشان می دهد.

نمودار 4-3: میانگین رضایت زناشویی در پیش آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل و به تفکیک جنسیت
نمودار فوق میانگین رضایت در پیش آزمون را در دو گروه آزمابش و کنترل و به تفکیک جنسیت نشان می دهد.
جدول 4 – 3: میانگین نمرات رضایت زناشویی در پس آزمون
گروه جنس تعداد انحراف معیار میانگین
آزمایش زن 15 13.766 136.07
مرد 15 25.018 143.07
کل 30 20.157 139.57
کنترل زن 15 24.839 128.00
مرد 15 20.797 124.07
کل 30 22.598 126.03
کل زن 30 20.154 132.03
مرد 30 24.583 133.57
کل 60 22.300 132.80
جدول فوق میانگین رضایت در پس آزمون را در دو گروه آزمابش و کنترل و به تفکیک جنسیت نشان می دهد.

نمودار 4-4: میانگین رضایت زناشویی در پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل و به تفکیک جنسیت
نمودار فوق میانگین رضایت در پس آزمون را در دو گروه آزمابش و کنترل و به تفکیک جنسیت نشان می دهد.
4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها
فرضیه 1: آموزش خانواده به شیوه شناختی- رفتاری بر رضایت مندی زناشویی تاثیر معنادار دارد.
برای آزمون این فرضیه از تحلیل کوواریانس استفاده شده است.
جدول 4 – 4: تحلیل کوواریانس برای بررسی اثر آموزش بر متغیر وابسته (رضایت زناشویی در پس آزمون)
منبع نوع III مجموع مجذورات df میانگین مجذورات F سطح معنی داری
مدل تصحیح شده 3840.983a 2 1920.491 4.293 0.018
عرض از مبدا 23383.281 1 23383.281 52.271 0.000
متغیر همراه 1093.716 1 1093.716 2.445 0.123
گروه آزمایش 3329.330 1 3329.330 7.442 0.008
خطا 25498.617 57 447.344

کل 1087490.000 60

کل تصحیح شده 29339.600 59

نتیجه این تحلیل در ردیف مربوط به گروه است. سطح معنی داری مربوط به گروه (0.008) از مقدار خطاپذیری 0.01 کوچکتر به دست آمده است، در نتیجه تفاوت رضایت زناشویی در پس آزمون بین دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون (با درنظر گرفتن اثر متغیر همراه: رضایت در پیش آزمون) در سطح 0.01 معنی دار است. به عبارت دیگر آموزش خانواده به صورت معنی داری موجب افزایش رضایت زناشویی شده است.
فرضیه 2 : تاثیر کلاس های آموزش خانواده به شیوه شناختی رفتاری در بین زنان و مردان تفاوت معناداری دارد.
جدول 4 – 5: تحلیل کوواریانس: بررسی اثر جنسیت بر متغیر وابسته (رضایت زناشویی در پس آزمون)
منبع نوع III مجموع مجذورات df میانگین مجذورات F سطح معنی داری
مدل تصحیح شده 1243.832a 2 621.916 1.593 0.222
عرض از مبدا 13101.578 1 13101.578 33.563 0.000
متغیر همراه 876.332 1 876.332 2.245 0.146
جنس 601.568 1 601.568 1.541 0.225
خطا 10539.535 27 390.353

کل 596149.000 30

کل تصحیح شده 11783.367 29

نتیجه این تحلیل در ردیف مربوط به جنس است. سطح معنی داری مربوط به جنس (0.225) از مقدار خطاپذیری 0.05 بزرگتر به دست آمده است، در نتیجه تفاوت رضایت زناشویی در پس آزمون بین دو گروه مردان و زنان (با درنظر گرفتن اثر متغیر همراه: رضایت در پیش آزمون) در سطح 0.05 معنی دار نیست. به عبارت دیگر تاثیر آموزش خانواده بر افزایش رضایت زناشویی، تفاوت معنی داری بین زنان و مردان ندارد.

فرضیه 3 : بین رضایتمندی زناشویی در بین زنان و مردان تفاوت وجود دارد.
در این فرضیه چون تاثیر آموزش مدنظر نبوده است، رضایت زناشویی در پیش آزمون بین زنان و مردان مقایسه می شود.
برای آزمون این فرضیه از آزمون t استفاده شده است.
جدول 4- 6: مقایسه آمار توصیفی رضایت زناشویی بین مردان و زنان
جنس تعداد میانگین انحراف معیار خطای معیار میانگین
رضایت پیش آزمون زن 30 126.50 22.198 4.053

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *