رشته حقوق

دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع سوء مصرف مواد

دانلود پایان نامه

مدار از قبیل حل مدبرانه مساله ارزیابی، مجرد مثبت ، مسئولیت پذیری جستجوی حمایت اجتماعی و خویشتن داری و نیز سبکهای حل مساله تقرب، خلاقیت و اعتماد در حل مساله کمتر استفاده می کنند این امر شاید عوامل مختلفی داشته باشد ولی به نظر می رسد که الگوهای مقابله ای مساله مدار باعث افزایش روانی و توجه به مشکلات زندگی می شود که خود تجارب خوشایندی نیستند و به همین دلیل تمایل افراد نسبت به اینگونه الگوهای مقابله کمتر می شود (کوپر و همکاران 1992) از سوی دیگر شاید فزونی فشارهای زندگی و کمبود فرصتها و موقعیتهای مناسب باعث شده اند که افراد معتاد از آموزش مهارتهای مقابله ای و حل مساله کارآمد محروم بمانند و گذشت زمان این امر را شدت بخشیده است. براساس این اطلاعات افراد معتاد خویشتن داری بسیار کمی داشته و نمی توانند رفتارها یا امیال تکانشی خود را کنترل کرده و در مواجهه با مسایل زندگی برخورد مسلط باشند معتادین در شیوه مقابله باز برآورد مثبت نیز بسیار ضعیف هستند این مطلب بیان می کند که افراد معتاد به دلیل تلاشهای کم و ناکافی از عهده حل مسایل خود بر نمی آیند و در نتیجه روز به روز با مشکلات بیشتر رو برو می شوند و با ارزیابی منفی از خود مواجه شده و عزت نفسشان پائین می آید به عبارتی بجای تغییر مثبت از خود اعمال شخصی، بقیه و ارزیابی منفی پدید می آید و این حلقه معیوب سوء مصرف مواد آنها را تداوم می بخشد معتادان در شیوه های مقابله جستجوی حمایت اجتماعی، حل مدبرانه مساله، مسئولیت پذیری نیز بسیار ضعیف بوده و تفاوت چشمگیری با افراد غیر معتاد دارند براساس یافته های پژوهش حاضر، معتادان از شبکه حمایت اجتماعی ضعیفی برخوردارند و از حمایتهای حل مدبرانه مساله مسئولیت پذیری نیز بسیار ضعیف بوده تفاوت چشمگیری با افراد غیر معتاد دارند براساس یافته های پژوهش حاضر معتادان از شبکه حمایت اجتماعی ضعیفی برخوردارند و از حمایتهای اطلاعاتی و هیجانی تا حدودی محروم می شوند آنها در حل مسایل بصورت مدرن و برنامه ریزی شده عملی نمی کنند مسئولیت پذیری معتادان نیز خیلی کم و ضعیف است که اینها روی هم رفته نشان دهند. آن است که فرد معتاد خود را در چنان بافت منفی قرار می دهد که روزبروز بدتر می شود و چاره ای جز پناهگاه آرام بخش مواد افیونی و سوء مصرف مواد برایش باقی نمی ماند و همین مساله مشکل اعتیادش را تداوم می بخشد از سوی دیگر معتادان از شیوه های مقابله دوری گزینی و اجتناب گریز نیز نسبت به افراد عادی بیشتر استفاه می کنند که این هر دو سبک تا حدود زیادی با شیوه های ناکار آمد قبلی همسو شده و مشکلات معتادان را شدت می بخشد با توجه به اینکه پژوهشهای بسیار کمی در زمینه شیوه های مقابله و خصوصا سبکهای حل مساله در کشور ایران انجام یافته است اطلاعات بدست آمده از این پژوهش می تواند بسیار راه گشاو مفید واقع شود این پژوهش نشان می دهد که حداقل برای مداخلات درمانی، سرمایه گذاری جهت پیشگریی از شروع اعتیاد جلوگیری از عود اعتیاد بعد از سم زدایی و درمان و نیز حتی بلای درمان اعتیاد باید در زمینه شیوه های مقابله و سبکهای حل مساله و همبسته های موقعیتی و شخصیتی آنها بررسی های بیشتری انجام پذیرد. علاوه بر این با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می توان از روش های آموزش مهارتهای مقابله و حل مساله استفاده کرد و جوانان و افراد آسیب پذیر جامعه را در مقابل اعتیاد و ایمن ساخت. نوشتارهای پژوهشی و داده های بدست آمده توانمندی روش آموزشی مهارتهای مقابله و حل مساله را در پیش گیری از عود مجرد اعتیاد نیز خاطر نشان کرده اند بنابراین استفاده از کلاسهای آموزش شیوه های رویارویی با مسایل و مشکل گشایی می تواند از عود مجرد اعتیاد جلوگیری کند یا حداقل یک راهبرد جایگزین باشد تا از هزینه ها ی گزاف درمانهای مجرد و تخریب منابع انسانی توسط اعتیاد جلوگیری شود پژوهشهای موجود نشان می دهد که درمانهای مبتنی بر آموزش شیوه های مقابله و سبک حل مساله خود می تواند برای درمان سوء مصرف مواد بسیار کارآمد باشد. آموزش مهارتهای رویارویی با مشکلات روش درمانی نوین و بسیار موثری در عرصه درمانهای روانشناختی سوء مصرف مواد تلقی می گردد.
محدودیتهای پژوهش
جامعه معتادین در پژوهش حاضر صرفا به مراجعین بخش خود معرف معتادن بهزیستی شهر تبریز محدود می شد و متعلق به کل جامعه معتادان نبود که این امر خود باعث می شود تا تعمیم دادن یافته ها به کل جامعه تا حدودی کمتر شود چرا که امکان دارد متغیرهای مداخله گر زیادی وجود داشته باشند و در نتیجه کل تحقیق اثر بگذارند از سوی دیگر اگر امکان آن بود که اطلاعات مربوط به سوء مصرف مواد تا حدودی بغیر روش های آماری پیش بینی نتایج و اطلاعات دقیق تری بدست می دادند. از سوی دیگر به نظر می آید اگر پرسشنامه های متناسب با فرهنگ ایران ساخته شود نتایج ملموس و دقیق تری می توان بدست آورد.
علاوه بر این ویژگیهای جمعیت شناسی معتادین جامعه مورد نظر مبهم بود و نیاز به بررسی بیشتری دارد.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای دیگر
به کسانی که علاقمند هستند در این عرصه پژوهش کنند پیشنهاد می شود که در زمینه های زیر به بررسی و پژوهش بپردازند.
1. ویژگیهای شخصیتی معتادان جامعه

2. سبکهای دلبستگی معتادان
3.با بهره گرفتن از روش های آماری رگرسیون بررسی شیوه های مقابله و سبکهای حل مساله معتادین
4.با بهره گرفتن از روش های بالینی بررسی اثر بخشی شیوه های درمانی مبتنی بر آموزش سبک حل مساله و مهارتهای مقابله

5.بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی و اقتصادی معتادان

ضمائم

مقایسه شیوه حل مساله

نام: نام خانوادگی: جنسیت: سن: وضعیت تاهل:
تحصیلات: تاریخ اجرا:
دوست گرامی این پرسشنامه شامل 24 جمله است لطفا هر جمله را بخوانید و چنانچه آن جمله در مورد شما صدق می کند در مقابله کلمه بلی و در غیر اینصورت در مقابل کلمه «خیر» علامت بزنید
1.من کارهایم را بدون هدف انجام می دهم بدون اینکه در نظر بگیرم که آنها ممکن است موقعیت را تحت تاثیر قرار دهن
2.احساس بی یاوری می کنم، احساس می کنم قادر نیستم در مرد هیچ نوع راه حلی در رابطه با مشکلم فکر کنم
3.هنگامی که با مشکلات مواجه می شوم فقط به خودم فکر می کنم
4.به هنگام بروز مشکلات زندگیم کاملا از هم پاشیده شده و در آن هنگام احساس ناامیدی می کنم
5.برای مشکلاتم خودم را سرزنش می کنم
6.تمایل دارم فکر کنم که این منم که مشکلاتم را به وجود می آورم
7.به توانایی ام برای مقابله با مشکل امیدی ندارم
8.بطور کلی می توانم کنترل موقعیت ها ی مساله زا را بعهده بگیرم
9.چندین راه برای مواجه با مشکلم در نظر می گیرم
10.برای انجام کارها نقشه می کشم و آن را دنبال می کنم
11.هنگامی که با مشکلی مواجه می شوم تحریک می شوم که با خلاقیت عمل کنم
12.تا آنجائی که ممکن است راه های زیادی را برای مواجهه با موقعیت در نظر می گیرم
13.بطور کلی می توانم راه حلی را خارج از موقعیت ها مشکل ببینم و می دانم چه کاری باید انجام بدهم
14.تصمیماتی می گیرم که بعدا از اتخاذ آنها خشنودم
15.به هنگام مواجه با یک موقعیت جدید اطمینان دارم که در صورت بروز هر نوع مشکل می توانم آن را کنترل کنم
16.راههایی که من برای مقابله با مشکل انتخاب می کنم معمولا همانطور که برنامه ریزی کردم دقیقا به نتیجه می رسند.

مطلب مشابه :  دانشگاه فردوسی مشهد

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

17.احساس می کنم که مرور زمان بهترین راه علاج است پس فقط باید صبر کرد.
18.فکر می کنم همه چیز درست خواهد شد و نباید نگران بود.
19.فقط آرزو می کنم که مشکلات بطریقی برطرف شوند
20.سعی می کنم کل مساله را نادیده گرفته و به فراموشی بسپارم
21.برخی اوقات قدمهای مثبت نیز بر می دارم
22.مشکلات را به عنوان یک درگیری که باید بر آن غلبه کرد می بینم
23.احساس می کنم مشکلات طبیعی از زندگی هستند و با آنها رودررو می شوم
24.سعی می کنم جنبه مثبت موقعیت را ببینم

بلی خیر

به نام خدا

پرسشنامه راه های مقابله
راهنمائی

برای پاسخ به عبارتهای این پرسشنامه شما باید یک موقعیت پرتنش را در ذهن داشته باشید در مورد پرتنش ترین موقعیتی که در یک سال پیش تجربه کرده اید فکر کنید به شرطی که بتوانید خوب تجسم کنید و البته پرتنش ترین موقعیتان هم باشد.
منظور ما از این موقعیت پرتنش، موقعیتی است که به برای شما دشوار یا آزار دهنده بوده است خواه اینکه شما از آنچه اتفاق افتاده احساس درماندگی کرده اید و خواه تلاش قابل ملاحظه ای برای درگیر شدن با موقعیت انجام داده اید ممکن است این موقعیت خانواده شما دوستان شما، یا چیز دیگری که برای شما هم است را شامل می شود.
قبل از پاسخ دادن به این عبارت در مورد جزئیات این موقعیت پرتنش فکر کنید مثلا جایی که اتفاق افتاد کسی که درگیر شد شما چطور عمل کردید و چرا آن برایتان مهم بود.
چه هنوز درگیر این موقعیت باشید یا اینکه قبلا اتفاق افتاده باشد باید پرتنش ترین موقعیتی باشد که در طی یک سال گذشته تجربه کرده اید.
باری پاسخ به هر یک از عبارات لطفا این موقعیت پرستش را در ذهن مجسم کنید.
هر عبارت را به دقت بخوانید و در جای مناسب و در مقابل شماره هر عبارت در پاسخنامه علامت ×بگذارید.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید