رشته حقوق

دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع افراد وابسته به مواد-پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه

میانگین گروه معتادان (66/9) و میانگین گروه غیر معتاد (78/7) در سطح (005/0>P) تفاوت معنی داری وجود دارد و حاکی از آن است که افراد معتاد در مقابله با مسائل زندگی نسبت به افراد غیر معتاد خصومت خطرپذیری و تلاشهای پرخاشگرانه بیشتری نشان می دهند T مشاهده شده (13/3-) مقیاس دوری جویی نشان می دهد که بین میانگین گروه معتادان -60/8) و میانگین نمرات گروه غیر معتاد (46/7) در سطح (002/0>P) تفاوت معنی داری وجود دار که بیانگر بی توجهی افراد معتاد نسبت به مشکلات خویش است . t مشاهده شده (78/16) درمقیاس خویشتن داری بیان می کند که بین میانگین نمرات افراد وابسته به ماد مخدر (72/6) و میانگین افراد غیر معتاد (94/12) در سطح (000/0>P) به طور معنی داری تفاوت وجود دارد و افراد معتاد نسبت به جمعیت سالم از خویشتن داری کمی برخوردارند در عامل جستجوی حمایت اجتماعی T مشاهده شده (99/10) بیانگر آن است که بین میانگین نمرات افراد غیر معتاد (38/10) و میانگین نمرات افراد معتاد (71/5) در سطح (000/0>P) تفاوت معنی داری وجود دارد به عبارت دیگر افراد کمتر به دنبال حمایت اطلاعاتی و هیجانی هستند و سعی می کنند براساس انگاره های خود با مشکلات خود رو در رو می شوند.
T مشاهده شده (64/11) در مقیاس مسئولیت پذیری نشان می دهد که بین میانگین نمرات افراد معتاد (68/3) و میانگین نمرات افراد سالم (02/6) در سطح(000/0>P) تفاوت معنی داری وجود دارد و حاکی از آن است که معتادان در مسائل به وجود آمده نقش خود را نپذیرفته و سعی می کنند خود را برای از تقصیر نشان دهند T مشاهده شده (23/8-) در مقیاس گریز اجتناب نشاند می دهد ککه بین میانگین نمرات افراد وابسته به مواد (55/14) و میانگین نمرات افراد غیر معتاد (00/9) در سطح (000/0>P) تفاوت معنی داری وجود دارد یعنی افراد معتاد در مواجهه با مشکلات تفکرات آرزومندانه از خود نشان داده و سعی می کنند که از مشکلات و دشواریها دوری کنند در مقیاس حلمسئله مدبرانه T مشاهد هشده (10/13) حاکی از آن است که بین میانگین مرات افراد وابسته به مواد (83/5) و میانگین نمرات افراد غیر معتاد 79/10) در سطح (000/0>P) تفاوت معنی داری وجود دارد به عبارت دیگر افراد معتاد به هنگام رویارویی با مشکلات و مسائل برنامه ریزی مدونی نداشته و به صورت واکنشی و خام عمل می کنند.T مشاهده شده (28/14) در مقیاس باز آورد مثبت نشاند می دهد که میانگین نمرات معتادان (42/8) با میانگین نمرات افراد غیر معتاد (92/13) در سطح (000/0>P) تفاوت معنی داری دارند یعنی افراد معتاد در ارزیابی خود و اعمال خویش بیشتر منفی گرا بده و خود را سرزنش می کنند و کمتر به نکات مثبت و توانمندیهای خویش توجه دارند اطلاعات مربوط به تفاوت افراد معتاد با غیر معتادین در مقیاس راه های مقابله در جدول 9-4 به تفضیل تشریح شده است.

جدول 9-4 مقایسه نمرات T میانگین و انحراف معیار دو گروه معتاد و غیر معتاد

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سبکهای حل مساله معتاد=120نفر غیر معتاد=120نفر T سطح معنادار درجه آزادی
میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

رویا روی گر 66/9 95/1 78/7 83/2 80/2- 005/0 238
دوری جویی 60/8 95/2 46/7 72/2 13/3- 002/0 238
خویشتن داری 72/6 59/2 94/12 13/3 78/16 000/0 238
جستجوی حمایت اجتماعی 71/5 51/2 38/10 93/3 99/10 000/0 238
مسئولیت پذیری 68/3 61/1 02/6 49/1 64/11 000/0 238
گریز اجتناب 55/14 75/4 00/9 66/5 23/8- 000/0 238
حل مساله مدبرانه 83/5 83/1 79/10 72/3 10/13 000/0 238
باز برآورد مثبت 42/8 64/2 92/13 29/3 28/14 000/0 238

همبستگی بین متغیرها
همانگونه که جدول 3-4 مشاهده می شود مقیاس باز برآورد مثبت با عامل بی یاوری همبستگی منفی (25/0-=r) دارد که در سطح (000/0>P)معنی دار است عامل خلاقیت با مقیاس باز برآورد مثبت همبستگی (44/0-=r)دارد که در سطح(000/0>P)معنی دار می باشد مقایس باز برآورد مثبت با عامل اعتماد در حل مساله داری همبستگی (42/0-=r)می باشد که در سطح(000/0>P)معنی دار است عامل شیوه اجتناب با مقیاس باز برآورد مثبت داری یک همبستگی منفی (2/0-=r)می باشد و در سطح(000/0>P)معنی دار است عامل شیوه تقرب با مقیاس باز برآورد مثبت در سطح (000/0>P)دارای همبستگی(43/0-=r) معنی داری است عامل کنترل حل مساله با مقیاس باز برآورد مثبت همبستگی معنی داری نشان می دهد (03/0.>p،7/0=r) مقیاس حل مدبرانه مساله همبستگی منفی معنی داری با عامل بی یاوری دارد (000/0.>p،33/-0=r) عامل کنترل حل مساله با مقیاس حل مدبرانه مساله همبستگی معنی داری ندارد (61/0>ح،03/0=r) مقیاس حل مدبرانه مساله همبستگی منفی معنی داری دارند (000/0.>p،31/0=r) مقیاس حل مدبرانه مساله با عامل شیوه تقرب در سطح (000/0>P) همبستگی معنا داری (43/0=r) دارد.
مقیاس گریز – اجتناب با عامل بی یاوری در سطح (000/0>P) همبستگی معنی داری (43/0=r) دارد عامل کنترل حل مساله با مقیاس گریز اجتناب همبستگی معنی داری ندارند.

مطلب مشابه :  عوامل فرهنگی و اجتماعی

جدول 10-4 ضرایب همبستگی پیرسون بین عوامل شیوه حل مساله و مقیاسهای شیوه های مقابله و ضرایب اطمینان آنها
مقیاس بی یاوری کنترل حل مساله شیوه خلاقیت اعتماد در حل مساله شیوه اجتناب شیوه تقرب
مقابله رویاروی گر 07/0 03/0 008/0 04/0 04/0 04/0-
27/0= 62/0= 91/0= 54/0= 54/0= 51/0=
دوری جویی 23/0 23/0 13/0- 15/0- 22/0 18/0-
000/0= 000/0= 04/0= 017/0= 001/0= 006/0=
خویشتن داری 35/0- 05/0 38/0 44/0 31/0- 39/0
000/0= 49/0= 000/0= 000/0= 000/0= 006/0=
جستجوی حمایت اجتماعی 30/0- 03/0 41/0 51/0 24/0- 41/0
000/0= 60/0= 000/0= 000/0= 000/0= 000/0=
مسئولیت پذیری 22/0- 12/0 28/0 29/0 12/0 31/0
001/0= 07/0= 000/0= 000/0= 07/0= 000/0=
گریز – اجتناب 43/0 09/0 42/0- 50/0 42/0 32/0
000/0= 15/0= 000/0= 000/0= 000/0= 000/0=
حل مدبرانه مساله 33/0 30/0 31/0 55/0 31/0- 43/0
000/0= 61/0= 000/0= 000/0= 000/0= 000/0=
ارزیابی مجدد مثبت 25/0- 03/0- 44/0 42/0 29/0 43/0
000/0= 70/0= 000/0= 000/0= 000/0= 000/0=

روش آماری
به منظور مقایسه میانگین نمرات آزمودنیهای هر دو گروه در کلیه مقایسهای آزمون و تعیین معنی داری آنها از آزمونT استفاده گردید و داده های به دست آمده به وسیله روش آماری مناسب تحت آزمون قرار گرفتند. همانطوری که گفته شد برای مقایسه دو گروه از روش آزمون معنی دار بودن اختلاف دو میانگین در نمونه های مستقل از روش آزمونT که مناسبترین و دقیقترین روش آماری برای تحقیقات از نوع حاضر است استفاده شد

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری
پیشنهادها
نتیجه گیری و بحث

هدف پژوهش حاضر بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابله افراد مصرف کننده مواد در مقایسه با افراد غیر معتاد است در این پژوهش از پرسشنامه شیوه های مقابله لازاروس و فولکمن (1998، به نقل از آقا یوسفی 1378) و مقیاس سبکهای حل مساله کسیدی و لانگ (1996 به نقل از محمدی 1377) استفاده شد با توجه به اینکه در مقامی زیر مقیاسها ضرایب آلفا از 50/0 بیشتر هستند بر طبق نظر نونالی به نقل از محمدی 1377 می توان استدلال نمود که به طور کلی هم پرسشنامه شیوه های مقابله و هم مقیاس حل مساله از پایانی لازم برخوردار هستند برای تعیین پایانی هر دو پرسشنامه از ضریب آلفای کربناخ استفاده شد.
داده های حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهند که افراد معتاد رویا رویی با مسایل مشکلات زندگی طبیعی راهبردهای حل مساله مناسب برخوردار نبوده و بیشتر به صورت اجتنابی و به طور ناکار امد عمل می کنند تفاوتهای مشاهده شده در بین دو گروه معتاد و غیر معتاد بیانگر تفاوت زیاد آنها در سبکهای حل مساله می باشد.
-پاسخ سوال اول پژوهش مبنی بر تفاوت الگوی سبک حل مسأله بی یاوری افراد معتاد نسبت به افراد عادی مثبت است داده های حاصل از پژوهش نشان می دهند که افراد وابسته به مواد نسبت به افراد عادی بیشتر از سبک حل مساله بی یاوری استفاده می کنند و کارایی مناسبی برای حل مشکلات از خود نشان نمی دهند.
-داده های حاصل از پژوهش نشان می دهند که پاسخ سوال دوم پژوهش مبنی بر تفاوت الگوی سبک کنترل حل مساله معتادان نسبت به افراد غیر معتاد منفی است. و نشان می دهد که افراد معتاد و افراد غیر معتاد الگوی سبک کنترل حل مسئله یکسانی دارند و کانون کنترل هر دو گروه تفاوت چندان زیادی با همدیگر ندارند.
-نتایج پژوهش بیانگر آن است که پاسخ سوال سوم پژوهش مبنی بر تفاوت الگوی سبک خلاقیت افراد وابسته به مواد نسبت به افراد عادی مثبت می باشد به عبارت دیگر افراد معتاد در رویارویی با مشکلات و مسائل مختلف زندگی فاقد توان برنامه ریزی و راه حلهای مختلف مسایل خویش هستند و کارآمدی لازم را در ایجاد راه حلهای بدیل و حل مدبرانه مسایل ندارند.
– بر اساس داده های این تحقیق پاسخ به سوال چهارم پژوهش مبنی بر تفاوت الگوی سبک اعتماد در حل مساله افراد معتاد نسبت به افراد عادی مثبت می باشد به بیانی که دیگر افراد وابسته به مواد مخدر اعتقادی به این ندارند که قدرت و توانمندی لازم برای حل مسایل خود را دارا هستند به نظر معتادان آنها مثل افراد عادی نبوده و قادر به حل مسایل خویش نیستند.
– پاسخ سوال پنجم پژوهش منبی بر تفاوت الگوی سبک حل مساله اجتناب افراد معتاد نسبت به افراد غیر معتاد مثبت می باشد داده های پژوهش حاکی از آن هستند که معتادان از رویارویی با مسایل و دشواریهای زندگی اجتناب نموده و سعی می کنند خود را از مشکلات دورنگه دارند و با آنها درگیر نشوند – نتایج پژوهش نشان می دهد که پاسخ سوال ششم پژوهش نیز مبنی بر تفاوت الگوی سبک حل مساله تقرب افراد معتاد نسبت به غیر معتادان مثبت است. به عبارت دیگر افراد معتاد سعی می کنند که به طرف مشکلات نروند و همیشه دور از آنها باشند معتادان قادر نیستند که مشکلات را به عنوان یک جز طبیعی زندگی محسوب کنند و تمایلی به مقابله رودررو با مشکالت را ندارند این یافته ها با مطالعات پیشین که نشان می دهند افرادی که سبک حل مساله ضعیفی دارند در مقابله با دشواریها روزمره با سوء مصرف مواد پناه ببرند همسو هستند (واستون و تارپ 1997، ویلمن،1991،گزوپ،1994، لاتیمه و همکاران 2000 روز نف و همکاران 2000)
براساس نتایج حاصل از پژوهش بیشترین تفاوت معنی دار در مقیاس خویشتن داری بسیار ضعیفی برخوردار هستند این مطلبی است که بندوارد (1977) نیز به آن اشاره دارد او معتقد است که فارد معتاد بدلیل آنکه از شیوه مقابله ضعیف برخوردارند و خود کارآمدی ضعیف و خویشتن داری کمی دارند نمی توانند بر مسایل و مشکلات خود فائق آیند و در نتیجه خودکارآمدی آنها پائین می آید ضعف افراد معتاد در جستجوی حمایت اجتماعی کمی دارند و نیز عزت نفس آنها پائین است و شرم و کمروئی نیز بیشتر گزارش می کنند همسو می باشد (مک کی، دو نوان و مارلات 1991 کارنی و همکاران 2000،میلبی،اسکومچه و استاین بک 1997، ویلمن 1991)
پژوهشهای متعددی نشان داده اند که افراد معتاد در مواجهه با دشواریها و مشکلات و چالشهای زندگی طبیعی روزمره توان و قابلیت مناسب برای مقابله با مسایل خود را ندارند و از رویارویی با مشکلات اجتناب می کنند(دیوسیون و نیل 2001، آرملی و همکاران 2000، دالی و مارلات 1997 کیل پارتریک و همکاران 2000، سموعی و همکاران 1379)
یافته های پژوهش حاضر با یافته های همسو ست و نشان می دهد که معتادان بطور معنی داری نسبت به افراد غیر معتاد از شیوه مقابله اجتنابی بیشتر استفاده می کنند آنها سعی دارند با مشکلات درگیر نشده و از آن شیوه های مقابله ای مناسب برخوردار نبوده و برای دوری از مشکلات ، دشواریها و چالشهای روزمره زندگی به مواد افیونی پناه می برند و سعی می کنند با بهره گرفتن از آن نه تنها از مشکلات دور شوند بلکه می بیاسایند و اوقات لذت بخشی برای خود فراهم کنند (کوپر و همکاران ،1998، آرملی و همکاران 2000، گوزوپ 1994، روزنف و همکاران 2000، کیل کیل پارتیک و همکاران 2000، کوپر و همکاران 1992) بطور کلی نوشتارهای پژوهشی غنی ای در زمینه شیوه های مقابله افراد معتاد وجود دارد که همگی حاکی از آن هستند که افراد معتاد در زندگی روزمره خود ناراحتی و پریشانی بیشتر گزارش کرده و در مقابله با آنها از کارآمدی بسیار ضعیفی برخوردار ند (مهریار و جزایری 1377)
نتیجه گیری کلی و پیشنهاد هایی برگرفته از یافته های پژوهش
نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر نشان دهنده تفاوتهای کلی و بسیار قاطع شیوه های مقابله و سبکهای حل مساله معتادین در مقایسه با افراد غیر معتاد می باشد افراد معتاد نسبت به افراد سالم الگوی سبک بی یاوری را بیشتر بروز داده و از رفتارها و افکار مفید جهت حل مسایل زندگی بی بهره اند معتادان الگوی سبک حل مساله اجتنابی بیشتری نسبت به افراد غیر معتاد نشان می دهند به عبارت دیگر آنها درگیر مسایل نشده و دوست دارند از مشکلات بگریزند معتادن نسبت به افراد غیر معتاد از سبک حل مساله خلاقیت کمتر سود می جویند و این بران معناست که آنها بهنگام رویارویی با مشکلات نمی توانند راه حلهای جایگزین مختلفی را در نظر بگیرند وسعی نمی کنند از جوانب و ابعاد مختلف به مساله نگریسته و راه حلهای احتمالی را مد نظر قرار دهند تا بدین ترتیب احتمال حل مشکل افزایش یابد بر عکس افراد وابسته به مواد سعی می کنند براساس اولین راه حل عمل کنند و راه حل های احتمالی دیگر را در نظر نمی گیرند نتایج پژوهش حاکی از آن است که افراد وابسته به مواد تمایلی ندارند که با مشکلات رودرو شوند و از سبک تقرب کمتر بهره می برند همچنین معتادان از الگوی سبک حل مساله اعتماد در حل مساله نسبت به افراد عادی کمتر استفاده می کنند این مساله بیانگر آن است که آنها به قابلیت ها و توانمندیهای خود جهت حل مسایل زندگی اعتماد ندارند با کمی دقت به الگوهای سبک حل مسئله معتادان مشاهده می شود که ایشان از سبکهای بی یاوری و اجتناب بیشتری استفاده می کنند و میزان استفاده آنها ازسبکهای حل مسئله خلاقیت تقرب و اعتماد در حل مسئله بسیار کم است از آنجا که زندگی طبیعی به طور ذائی مسایل و مشکلات روزمره و همیشگی زیادی دارد و مردم چاره ای جز مقابله با آنها ندارند به نظر می آید که الگوهای بی یاوری و اجتناب باعث می شوند که افراد با مسایل درگیر نشوند و به همین دلیل و مشکلات حل نشده آنها انباشته شده و بیشتر می شوند. از سوی دیگر میزان استفاده کم معتادان از الگوی های کارآمدی همچون خلاقیت تقرب و اعتماد در حل مساله نیز باعث می شود که مشکلات و مسایل ریز و درشت روزمره آنها روی هم جمع شده و زیاد شوند همین افزایش مشکلات فقدان الگوهای سبک حل مساله کارآمد دور باطلی را به وجود می آورند که باعث و خیم تر شدن اوضاع معتادان شده و سیر قهقرایی زندگی آنها را سرعت می بخشد افراد معتاد در الگوی کنترل حل مساله تفاوت معناداری نشان نمی دهند و با توجه به میزان کم میانگین نمرات می توان نتیجه گرفت که هم گروه افراد عادی هم گروه معتادان از کانون کنترل درونی کمتری برخوردارند و بر روی اعمال و محیط خود کنترل لازم و مناسب را ندارند و بیشتر تحت تاثیر عوامل بیرون از خود هستند با توجه به اطلاعات ذکر شده در جدول 3-4 که ضرایب همبستگی گروه های معتادان و غیر معتادان را نشان می دهد می توان شیوه های مقابله و سبک های حل مساله افراد را در دو الگوی مقابله هیجان مدار و مساله مدار دیوسیون و نیل 2001 قرار داد.
افراد معتاد در اکثر اوقات از شیوه های مقابله ای هیجان مدارا استفاده می کنند آنها از الگوهای مقابله دوری جویی، اجتناب گریز، رویاروی گر و سبکهای حل مساله بی یاوری و اجتناب بیشتر بهره می گیرند و همین امر باعث می شود که از تجربه بیشتر هیجانات منفی از قبیل خشم افسردگی، غمگینی ، ناراحتی و … درامان بمانند بر عکس با سوء مصرف مواد تجارب هیجان مثبت خود را فزونی می بخشد بطور کلی آنها از شیوه های مقابله ای مساله

مطلب مشابه :  در دسترس بودن

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید