سبز اندیشان امروز

دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع مسئولیت پذیری

ترن و همکارن 1997، کیل پاتریک و همکاران 2000، سوبل و سوبل 2000، استوارت و همکاران 2000).
لذا با بهره گرفتن از داده های موجود و با توجه به مولفه های فرهنگی خود و نیز موارد خاص دیگر شاید بتوان با آموزش مهارتهای مقابله ای مناسب و کارساز به افراد جامعه خصوصا جوانان آنها را در برابر سوء مصرف مواد ایمن ساخت، همچنین داده های موجود حاکی از آن هستند که در مانهای مبتنی بر شیوه مقابله و حل مساله روش های قاطعی برای درمان سوء مصرف می باشند و اثرات درمانی زیادی دارند این شیوه درمانی همینطور برای جلوگیری از عود مجدد مصرف مواد که پدیده ای رایج در بین معتادان می باشند روشی مناسب و مفید است علاوه بر این سهولت کسب و آموزش مهارتهای مقابله ای دلیلی مضاعف برای بهره گیری از آنها در امور مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر می باشد.

فصل سوم
روش پژوهش
در این تحقیق بدلیل ویژگیهای خاص یکی از نمونه ها گروه معتادین از روش های پس از رویدادی1 استفاده شد با توجه به اینکه متغیر وابسته مساله اعتیاد است وپژوهشگر برای بررسی علل احتمالی این پدیده شیوه های مقابله و سبکهای حل مساله را انتخاب کرده است به نظر می آید بخاطر گذشته نگر بودن نگرش محقق و نیز تلاش او برای رسیدن به علل این پدیده از طریق خود آن (معلول) روش های علمی و مقایسه ای پس رویدادی مناسب ترین روش تحقیق باشد روش های علمی و مقایسه ای یا پس رویدادی معمولا به تحقیقاتی اطلاق می شود که در آن پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن می پردازد سرمد، بازرگان، مجازی، 1376
جامعه آماری روش نمونه گیری و حجم نمونه
در تحقیق حاضر دو جامعه آماری وجود دارد جامعه مورد نظر اول جامعه معتادین مرکز خود معرف معتادان بهزیستی شهر مشهد می باشند که از افراد معتادی تشکیلیافته که جهت درمان به آن مرکز مراجعه می کنند و در حال حاضر تحت درمان روانشناختی و مددکاری بعد از مرحله سم زدایی قراردارند این افراد معمولا عضو گروه معتادان گمنام (NA) هستند و تقریبا کمتر از یک ماه است که مصرف را ترک کرده اند جامعه دوم یا گروه عادی، افراد غیر معتاد شهر مشهد می باشد.
بدلیل آنکه پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته است و نسبت صنعت تغییر معلوم نیست از رابطه برای برآورد حجم نمونه استفاده شد در صورت نامعلوم بودن نسبت صفت متغیر (P) می توان آن را 5/0 اختیار کرد در این حالت تعداد واریانس به حداکثر خود یعنی 25/0 می رسد (سرمد،بازرگان، حجازی،1376)
اشتباه مجاز نسبت یاد شده 09/0 فرض شد رابطه به شکل درآ»د با توجه به اینکه این برآورد حداقل را نشان می دهد لذا تعداد حجم نمونه هرگروه آزمودنی 120 نفر در نظر گرفته شد گل تعداد آزمودنیها 240 نفر می باشد.
از آنجا که جامعه معتادان مرکز خود معرف بهزیستی محدود و مشخص بودند لذا مناسب ترین شیوه نمونه گیری روش در دسترس بود ولی برای انخاب نمونه افراد عادی ازروش نمونه گیری تصادفی استفاده شد.همه اعضای نمونه مرد هستند میانگین سنی معتادین تقریبا 29 سال بودند و میانگین افراد عادی نیز 29 سال است تقریبا 052/0 افراد معتاد متاهل و بقیه مجرد هستند. در حالیکه افراد عادی 053/0 مجرد و 047/0 متاهل می باشند سطح تحصیلات همه افراد نمونه در هر گروه از راهنمایی به بالاست و در بین هرگروه افراد دانشجو فارغ التحصیل ازدانشگاه وجود دارد .
پرسشنامه راه های مقابله لازاروس موفولکمن (1985) که برگرفته ازنظریات آنها در زمینه هیجان، استرس و مقابله می باشد. مقیاسی است که از چک لیست های راه های مقابله ای مشتق شده است.
(آقایوسفی، 1378) شکل تجدید نظر شده آن دارای 66 سوال بوده و 8مقیاس را شامل می شود که عبارتند از ،1- مقابله رویاروی گر(1) 2-دوری جویی(2) 3-خویشتن داری(3) 4- جستجوی حمایت اجتماعی(4) 5- مسئولیت پذیری (5) 6- گریز اجتناب (6) 7- حل مدبدانه مساله(7) 8- بازبود آورد مثبت (8) این پرسشنامه شامل66 سوال است که 16 سوال آن اضافی است و در زمره هیچکدام از راه های مقابله ای هشتگانه قرار ندارند.
– مقابله رویاروی گر: توصیف کننده تلاشهای پرخاشگرانه جهت تغیر موقعیت بوده ودرجاتی از خصومت و خطرپذیری را نشان می دهد.
– دوری جویی: توصیف کننده تلاشهای شناختی برای جداکردن خود و به حداقلرساندن اهمیت موقعیت است
-خویشتن داری:
تلاهشایی را توصیف می کند که احساسات و اعمال فرد را تنظیم می کنند.
-جستجوی حمایت اجتماعی:
تلاشهایی را توصیف می کند که در جستجوی حمایت اطلاعاتی و هیجانی هستند.
-مسئولیت پذیری:
پذیرش نقش خود در مشکل که همواره با تلاش در جهت قراردادن هر چیز در جای درست همراه است .
-گریز-اجتناب:
توصیف کننده تفکر آرزویی و تلاشهای رفتاریجهت گریز یا اجتناب از مشکل است مواد این مقیاس متفاوت از مواد مقیاس دورجویی که بیانگر گسیختگی است می باشد.
حل مدبرانه مساله: توصیف کننده تلاشهای اندشفیدانه مشکل مدار جهت تغییر موقعیت است که با روی آوری تحلیل به حل مساله همراه است.
-بازبرآورد مثبت: توصیف کننده تلاشهایی است که با تمرکز رشد شخصی معنای مثبت می آفریند این مقیاس معنای مذهبی ندارد الازاروس و فولکمن ، 1998، به نقل از آقایوسفی،1378
ضرایب آلفای این پرسشنامه همگی بالاتراز:050/0 هستند که نونالی (1968) استدلال می کند برای هدفهای تحقیق کافی است (محمدی 1377) ضرایب آلفای مقیاسها و همبستگی بین آنها در این آزمون پرسشنامه راه های مقابله ای در ایران توسط آقاجانی (1374) توجه، اجرا اعتبار یابی شده است اطلاعات مربوط به روایی(1) پرسشنامه یاد شده در جدول 4-3 به تفصیل بیان شده است. با توجه آمارهای جدول 4اطلاعات مربوط به این پژوهش قبلا ارئه شد ضرایب آلفا میانگین همبستگی درونی میانگین و داریانس آیتم های پرسشنامه در پژوهش یاد شده نیز مشخض شده که در جدول 5-3 شرح کامل آن آمده است جدول 5-3: ضرایب آلفای کرد بنارخ و میانگین همبستگی درونی آیتم ها برایزیر مقیاسها پرسشنامه با توجه به اینکه ضرایب آلفای بالا 50 هستند و با توجه به میانگین همبستگی درونی آیتمهای و با توجه به میانگین همبستگی درونی آیتمهای نتایج با یافته های آقاجانی(1378) مبنی براینکه پرسشنامه راه های مقابله از پایانی لازم برخوردار است همسو هستند.
مقایسه شیوه حل مساله:
این نتایج توسط کسیری ولانگ (1996) درطی دو مطالعه ساخته شد و 6 عامل را می سنجد (محمدی 1377) این عوامل عبارتند از 1- بی یاوری 2- کنترل حل مساله 3- شیوه خلاقیت 4- اعتماد در حل مساله5- شیوه اجتناب 6- شیوه تقرب
این مقیاس شامل 24 سوال است و هر یک ازعوامل در بر گیرنده 24 تیم هستند عامل بی یاوری بینگر بی یاوری کلی فرد در موقعیت ها مساله را کنترل حلمساله نشان دهنده برنامه ریزی و درنظر گرفتن راه حلهای متنوع بر حسب مرحله سوم فرایند حل مساله که توسط نزو (1987) پیشنهاد شده می باشد اعتماد در حل مساله بیانگر اعتقاد در توانایی فرد برای حل مشکلات است شیوه اجتناب تمایل جهت رد شدن از مشکلات بجای مقابله با آن را منعکس می کند شیوه تقرب نگرش مثبت نسبت به مشکلات و تمایل به مقابله رودررو با آن را نشان می دهد (کسیدی ولانگ 12996 به نقل از محمدی 1377 )
ضرایب آلفا بالای 50 هستند که نونانی 1 (1967) استدلال می کند که برای هدفهای تحقیق کافی است بعلاوه میانگین همبستگی درونی آیتم ها نشان می دهد که مجموعه ای همگنی هستند و میتوان استدلال نمود که سنجشهای پایانی می باشند (کسیدی ولانگ 1996) محمدی 1377)
مقیاس شیوه حل مساله مورد استفاده قرار گرفت و ضرایب آلفا و میانگین همبستگی درونی میانگین و داریانیس آیتم ها مشخص شد و مشروح آن در جدول 7-4 آمده است با توجه به اینکه ضرایب آلفای بالاای 5 هستند و با توجه به میانگین همبستگی درونی آیتم ها نتایج با یافته های محمدی (1377) مبنی بر اینکه مقیاس شیوه حل مساله از پایانی لازم برخورد است همسو هستند.
روایی و پایانی این آزمون در مطالعه دیگری توسط مظاهری و قشنگ (1380 ) مورد بررسی قرار گرفته است و به ترتیب روایی آزمون از طریق روایی ملاک (76/0) و پایانی آن از طریق آزمون آرمون مجدد، پس از یک هفته (89/0) گزارش شده است.
روش های آماری
در پژوهش حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها آماره های توصیفی و روش های آماری آزمون T و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
شیوه اجرای پژوهش
برای آزمون گره معتادین پژوهشگر با تمام افرادیک ه دچار سوء مصرف مواد بوده دوران سم زدایی ر اطی کرده و مشاوره دریافت می کردند و عضو گروه معتادین گمنام(NA) بوند بطور افنرادی مصاحبه کرده و سپس آزمونها اجرا می شدند برای اکثر آزمودنیهای پژوهشگر پرسشنامه ها را به صورت مصاحبه اجرا می کرد برای گروه غیر متعاد نیز به همین شیوه اول مصاحبه و سپس پرسشنامه اجرا می شد. در مواردی که افراد خود پرسشنامه را تکمیل می کردند در موارد لازم توضیحات مورد نیاز ارائه می شد.

فصل چهارم

روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها
استخراج نتایج، انجام روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها طی مراحل مختلفی صورت گرفت این مراحل به شرح زیر است:
جدول 1-4 مشخص شده است.جدول 1-4 ویژگیهای جمعیت شناختی گروه معتادین و گروه عادی
متغیر گروه معتاد گروه عادی
سن
28-18
37-29
48-38
وضعیت تأهل
مجرد
متاهل
وضعیت تحصیل
راهنمایی
دبیرستان
دیپلم
دانشجو
فارغ التحصیل
54
53
13

62
58

25
45
39
5
6
54
56
10

64
56

21
47
42
7
3

جدول 2-4 ضرایب آلفای زیر مقیاسهای پرسشنامه شیوه های مقابله (لازاروس و فولکمن 1985)
مقیاس آلفا
مقابله رویاروی گر 70/0
دوری جویی 61/0
خویشتن داری 70/0
جستجوی حمایت اجتماعی 76/0
مسئولیت پذیری 66/0
گریز – اجتناب 72/0
حل مدبرانه مساله 68/0
بازبرآورد مثبت 79/0

جدول 3-4 میانگین همبستگی مقیاسهای مقابله ای
مقیاس 1 2 3 4 5 6 7 8
1-مقابله رویاروی گر
01/0 36/0 27/0 26/0 27/0 28/0 26/0
2-دوری جویی
36/0 04/0 27/0 32/0 09/0 13/0
3-خویشتن داری

24/0 30/0 36/0 37/0 39/0
4-جستجوی حمایت اجتماعی

09/0 23/0 23/0 30/0
5-مسئولیت پذیری

39/0 13/0 23/0
6-گریز اجتناب

10/0 39/0
7-حل مدبرانه مساله

39/0
8-ارزیابی مجرد مثبت

4-4 که بر اساس تحلیل عوامل بدست آمده ملاحظه می شود که پرسشنامه راه های مقابله از روایی بالا و قابل قبولی برخوردار است وسیله مناسبی برای پژوهشهای روانشناختی می باشد.

شماره ماده پرسشنامه M S.d عوامل

کشیدگی اشباع
1 89/1 98/0 41/0- 45/0
6 34/0 69/0 01/2 30/0
7 77/0 08/1 04/1 62/0
8 30/1 17/1 21/0 73/0
9 52/0 81/0 53/1 73/0
10 87/0 05/1 83/0 40/0
11 59/0 00/1 53/1 55/0
12 26/0 59/0 53/2 25/0
13 43/0 78/0 87/1 54/0
14 81/0 91/0 92/0 55/0
15 82/0 95/0 83/0 34/0
16 15/0 52/0 98/3 36/0
17 64/0 95/0 32/1 61/0
18 84/0 89/0 84/0 56/0
20 51/0 87/0 58/1 43/0
21 38/0 71/0 03/2 45/0
22 48/0 97/0 84/1 79/0
23 57/0 85/0 43/1 39/0
25 20/0 54/0 18/3 61/0
26 38/1 09/1 05/0 58/0
28 13/0 97/0 42/0 68/0
29 53/0 90/0 58/1 67/0
30 81/0 11/1 94/0 38/0
31 08/1 17/1 52/0 68/0
33 29/0 65/0 54/2 49/0
34 24/0 65/0 97/2 32/0
35 82/0 95/0 83/0 34/0
36 21/0 57/0 13/3 64/0
38 53/0 87/0 55/1 64/0
39 66/0 89/0 12/1 44/0
40 20/0 53/0 13/3 46/0
41 64/0 74/0 12/1 50/0

42 61/0 94/0 34/1 58/0
43 51/0 86/0 65/1 46/0
44 53/0 77/0 39/1 55/0
45 11/1 97/0 43/0 57/0
46 82/0 03/1 89/0 70/0
47 26/0 57/0 57/2 40/0
48 21/1 10/1 37/0 40/0
49 21/1 08/1 33/0 71/0
50 13/0 43/0 10/4 42/0
51 62/0 91/0 37/1 49/0
52 92/0 94/0 56/0 38/0
54 11/1 97/0 41/0 37/0
56 33/0 67/0 23/2 55/0
58 04/1 08/1 65/0 66/0
59 54/0 89/0 59/1 54/0
60 54/0 97/0 66/1 56/0
62 29/1 06/1 21/0 37/0
63 37/0 71/0 2/1 28/0
راه های مقابله در مطالعه حاضر
جدول 5-4
عوامل آلفا میانگین همبستگی درونی آیتم ها
1-رویاروی گر 58/0 21/0
2-دروی جویی 75/0 22/0
3-خویشتن داری 72/0 23/0
جستجوی حمایت اجتماعی 72/0 33/0
مسئولیت پذیری 67/0 22/0
گریز اجتناب 71/0 35/0
حل مدبرانه مساله 70/0 39/0
ارزیابی مجرد مثبت 66/0 24/0
مقیاس شیوه حل مساله توسط محمدی ترجمه شده و مورد بررسی قرار گرفت ضرایب آلفا و میانگین همبستگی درونی آیتم ها در پژوهش محمدی در جدول 6-4 بطور کامل تشریح شده است.
جدول 6-4: ضرایب آلفای که نباخ و میانگین همبستگی درونی آیتم ها برای زیر مقیاسها ی شیوه حل مساله (محمدی 1377)
عوامل آلفا میانگین همبستگی درونی آیتم ها
بی یاوری 69/0 36/0
کنترل حل مساله 66/0 33/0
شیوه خلاقیت 63/0 29/0
اعتماد در حل مساله 72/0 39/0
شیوه اجتناب 53/0 21/0
شیوه تقرب 37/0 20/0
جدول 7-4 : ضرایب آلفای کرنباخ میانگین همبستگی درونی آیتم ها برای زیر مقیاسهای شیوه حل مساله در مطالعه حاضر
لآ

عوامل آلفا میانگین همبستگی درونی آیتم ها
بی یاوری 65/0 28/0
کنترل حل مساله 61/0 24/0
شیوه خلاقیت 61/0 27/0
اعتماد در حل مساله 71/0 26/0
شیوه اجتناب 70/0 22/0
شیوه تقرب 50/0 24/0
تحلیل تی t تست نمرات آزمودنی ها
همانگونه که در جدول 1-4 مشاهده می شود آزمونTدو گروه معتاد و غیر معتاد در مقیاس سبکهای حل مساله تفاوت معناداری با هم دارند T مشاهده شده (05/7-) در عامل بی یاوری بیانگر آن است که بدین میانگین گروه معتادین (12/2) و میانگین گروه غیر معتاد (11/1) در سطح (000/0>P) تفاوت معنی داری وجود دارد این تفاوت به معنای آن است که معتادین بی یاوری و ناامیدی بیشتری احساس می کنند در عامل کنترل حل مساله T مشاهده شده (61/0) نشان می دهد که بین میانگین افراد وابسته به مواد مخدر (14/2) و میانگین افراد عادی (20/2) تفاوت معنی داری وجود ندارد مقایسه میانگین نمرات معتادین (98/1) و میانگین نمرات افراد غیرمعتاد (08/3) در عامل خلاقیت با T مشاهده شده (14/7) نشان می دهد که این دو گروه در سطح (000/0>p) تفاوت معنی داری با هم دارند به عبارت دیگر افراد معتاد در مواجهه با مشکلات و دشواریهای زندگی راه حلهای مختلفی درنظر گرفته و از روش های متعدد برای حل مسائل خود استفاده می کنند در عامل اعتماد در حل مساله t مشاهده شده (32/9) نشان می دهد که بین میانگین افراد وابسته به مواد (99/1) و میانگین نمرات افراد سالم (20/3) در سطح (0000/0>p) تفاوت معنی داری وجود دارد این تفاوت به معنای آن است که معتادان برای رویارویی با مسائل و مشکلات خود اعتماد کمتری به توانمندی ها و قابلیت ها ی خود دارند T مشاهده شده (58/2-) در عکامل اجتناب نشان می دهد میانگین نمرات افراد معتاد (29/2) با میانگین نمرات افراد عادی (92/1) در سطح (01/0>p)
تفاوت معناداری دارد تفاوت مشاهده شده بیانگر آن است که معتادین در مقابله با چالشها و مسائل زندگی خود بیشتر به صورت اجتناب و فرار از موقعیت های دشوار عمل می کنند t مشاهده شده (35/6) در عامل تقرب بیانگر آن است که میانگین نمرات افراد معتاد (40/2) با میانگین افراد غیر معتاد(28/3) در سطح (000/0>P) تفاوت معنی داری دارد یعنی افراد معتاد تمایل ندارند با دشوارها و مشکلات رو به رو شوند و بیشتر تمایل دارند از موقعیتهای دشوار فرار کنند.
جدول 8-4: مقایسه میانگین نمرات، انحراف معیار نمرات T گروه معتاد و گروه غیر معتاد.
سبکهای حل مساله معتاد=120نفر غیر معتاد=120نفر T سطح معنادار درجه آزادی
میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

بی یاوری 12/2 18/1 11/1 04/1 05/7- 000/0 238

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کنترل حل مساله 14/2 88/0 20/2 89/0 51/0 61/0 238
خلاقیت 98/1 40/1 08/3 95/0 14/7 000/0 238
اعتماد در حل مساله 99/1 04/1 20/3 97/0 32/9 000/0 238
اجتناب 29/2 05/1 92/1 17/1 58/2- 01/0 238
تقرب 40/2 28/1 28/3 83/0 35/6 000/0 238

همانگونه که در جدول 9-4 مشاهده می شود آزمون T دو گروه معتاد و غیر معتاد در پرسشنامه راه های مقابله تفاوت معنی داری با هم دارند درم قیاس رویاروگر T مشاهده شده (80/2-) نشان می دهد که بین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *