رشته حقوق

دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی : مدیریت مشارکتی

دانلود پایان نامه

مدیریت مشارکتی (تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختار و کنترل) پیش بینی کننده خلاقیت دبیران است؟

روش آماری: تحلیل رگرسیون
6- آیا تفاوت ضرایب همبستگی بدست آمده از سبک مدیریت مشارکتی و خلاقیت با سبک مدیریت سنتی و خلاقیت معنی دار است؟
روش آماری: ZrFisher
7-آیا بین سبک مدیریت مدیران زن و مرد تفاوت معنی دار وجود دارد؟
روش آماری: آزمون t برای گروه های مستقل
“لازم به ذکر است که محاسبات فوق با بهره گرفتن از نرم افزار spss انجام گرفت .”

فصل چهارم
یافته های پژوهشی

نتایج
مقدمه:
در این بخش نتایج حاصل از تحلیل های انجام شده ارائه می‌گردد. ابتدا نتایج تحلیل های مربوط به آمارتوصیفی ذکر می‌گردد. سپس یافته های اصلی این بررسی با توجه به سوالات تحقیق بیان شده است. در پایان نیز نتایج تحلیل های تکمیلی که جهت کسب اطلاعاتی بیشتر از داده ها انجام شده اند ارائه می‌گردد.

4-1- نتایج تحلیل های مربوط به آمار توصیفی
به منظور انجام بررسی مقدماتی در مورد متغیرهای تحقیق، برخی شاخص های مربوط به آمار توصیفی محاسبه گردید. برای متغیرهای پیوسته؛ حداقل نمره، حداکثر نمره، میانگین، خطای استاندارد میانگین و انحراف استاندارد محاسبه گردید و برای متغیرهای گسسته تحقیق، فراوانی، درصد و درصد فراوانی تراکمی محاسبه گردید.

جدول شماره 4- 1-شاخصهای آمار توصیفی متغیرهای پیوسته تحقیق
متغیر تعداد نمونه حداقل نمره حداکثر نمره میانگین انحراف استاندارد
تصمیم گیری 275 6 33 69/17 10/7
ارتباطات 275 8 31 87/16 47/5
رهبری 275 7 38 78/20 18/7
ساختار 275 8 39 60/21 82/7
کنترل 275 4 24 62/13 32/5
مدیریت 275 43 157 56/90 42/3
خلاقیت 275 41 93 28/61 99/13

جدول شماره 4-2- شاخص های آمار توصیفی سطح تحصیلات
آماره دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و بالاتر کل جنسیت
فراوانی درصد 1
4/0 14
1/5 109
6/39 22
8 146
1/53 مرد

فراوانی
درصد 1
4/0 4
5/1 108
3/39 16
8/5 129
9/46 زن

فراوانی
درصد 2
7/0 18

5/6 217
9/78 38
8/13 275
100 کل

جدول شماره 4-3- فراوانی و درصد فراوانی جنسیت در سه سبک مدیریت
جنسیت آماره سبک کل

سنتی متعادل مشارکتی
مرد فراوانی
درصد 72
2/26 58
1/21 16
8/5 146
1/53
زن فراوانی
درصد 53
3/19 42
3/15 34
4/12 129
9/46
کل فراوانی
درصد 125
5/45 100
4/36 50
2/18 275
100

4-2-نتایج اصلی تحقیق
دراین بخش یافته های این بررسی با توجه به سوالات تحقیق بیان شده است.
سوال اول:آیا بین سبک مدیریت سنتی و میزان خلاقیت دبیران رابطه وجود دارد؟
سوال دوم: آیا بین سبک مدیریت متعادل و میزان خلاقیت دبیران رابطه وجود دارد؟
سوال سوم: آیا بین سبک مدیریت مشارکتی و میزان خلاقیت دبیران رابطه وجود دارد؟
برای پاسخ گویی به این سوالات تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیدکه نتایج در جدول شماره 4-4 نشان داده شده است.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق با موضوع : قوانین موضوعه

جدول شماره 4-4- ضرایب همبستگی بین سبک های مدیریت و خلاقیت دبیران.
سبک ضریب همبستگی سطح معنی داری

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مدیریت سنتی ٭٭374/0 001/0
مدیریت متعادل ٭٭707/0 001/0
مدیریت مشارکتی ٭٭824/0 001/0
٭٭ نشانگر این است که ضریب همبستگی در سطح (01/0 P) معنی دار است.

نتایج حاصل از جدول حاکی از آن است که بین سبک مدیریت سنتی وخلاقیت دبیران رابطه مثبت ومعنی دار در سطح 01/ 0وجود داردکه این رابطه برابر با 37/0 است.
نتایج حاصل ازجدول شماره 4-4 حاکی از آن است که بین سبک مدیریت متعادل وخلاقیت دبیران رابطه مثبت ومعنی داری در سطح 01/ 0وجود داردکه این رابطه برابر با 70/0 است.
نتایج حاصل ازجدول شماره 4-4 حاکی از آن است که بین سبک مدیریت مشارکتی وخلاقیت دبیران رابطه مثبت ومعنی داری در سطح 01/ 0وجود داردکه این رابطه برابر با 82/0 است.
نتایج جدول شماره 4-4 حاکی از آن است که رابطه بین هر سه سبک مدیریت (سنتی، متعادل و مشارکتی) با خلاقیت دبیران مثبت و در سطح 01/ 0معنی دار است ومیزان r به دست آمده به ترتیب (37/0 r=70/0 r=82/0r= ) می‌باشد که نشانگر آن است که هرچه از سبک مدیریت سنتی فاصله می‌گیریم و به طرف سبک مدیریت مشارکتی حرکت می‌کنیم میزان همبستگی نیز افزایش می‌یابد و البته رابطه مثبت و معنی داری بین سبک مدیریت سنتی و خلاقیت نیز نشانگر آنست که رفتارهایی در سبک مدیریت سنتی وجود دارد که با میزان خلاقیت دبیران رابطه دارد و این رفتارها در سبک مدیریت متعادل بیشتر و در سبک مدیریت مشارکتی در بیشترین حد خود قرار دارد.
سوال چهارم: آیا مولفه های سبک مدیریت سنتی (تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختار و کنترل) پیش بینی کننده خلاقیت دبیران است؟
به منظور بررسی رابطه پیش بین ابعاد سبک مدیریت سنتی (تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختار و کنترل) باخلاقیت دبیران ازتحلیل رگرسیون با ورود همزمان استفاده شده که نتایج آن در ادامه ذکر شده است.

مطلب مشابه :  ترتیب عملیات اجرایی نسبت به مال مورد وثیقه

ماتریس همبستگی بین متغییرها:
جدول شماره4-5-1 ماتریس همبستگی بین مولفه های سبک مدیریت و خلاقیت دبیران
مشارکتی متعادل سنتی(آمرانه) متغیرها
بالا متوسط پایین سیالی
بالا متوسط پایین ابتکار
بالا متوسط پایین بسط

جدول شماره4-5- ضریب رگرسیون بین مولفه های سبک مدیریت سنتی و خلاقیت دبیران
مدل b β استاندارد R R2 t سطح معنی داری
ثابت 47/38 – 65/0 42/0 51/9 000/0
تصمیم گیری 31/0- 12/0-
45/1- 149/0
ارتباطات 29/0 09/0
11/1 268/0
رهبری 40/0- 18/0-
17/2- 032/0
ساختار 57/0 31/0
03/3 003/0
کنترل 97/0 42/0
46/4 000/0

قبل از بررسی یافته های جدول لازم است که چند نکته توضیح داده شود و آن اینست که در سبک مدیریت سنتی صددرصد رفتارها سنتی نیست و اصلاً سبک سنتی مطلق به صورت صددرصد وجود ندارد بلکه این سبک در مقایسه با سایر سبکها و با توجه به نمره ای که در مقیاس افتراق مفهومی مدیریت بدست آمده است (78- 1) سبک سنتی نامیده شده است. در سبک مدیریت سنتی هرچند که اکثر رفتارها سنتی می باشد ولی ممکن است یک یا چند رفتار مشارکتی نیز وجود داشته باشد و بدیهی است مدیرانی نیز که به صورت سنتی ارزیابی شده اند همه رفتارهایشان سنتی نمی باشد بلکه حداقل یک یا چند رفتار مشارکتی نیز دارند.
نتایج بدست آمده حاکی از آن است که طبق اظهار نظر دبیران از میان ابعاد پنج گانه سبک مدیریت سنتی کنترل مستقیم با ضریب بتای42/0قویترین پیش بینی کننده خلاقیت است و ساختار متمرکز با ضریب بتای 31/0در درجه دوم از نظر پیش بینی خلاقیت پایین قرار دارد ولی ابعاد رهبری، تصمیم گیری و ارتباطات سهم معنی داری در پیش بینی خلاقیت پایین ندارند و البته لازم به ذکر است که ضریب بتای منفی بین رهبری و تصمیم گیری با خلاقیت پایین نشانگر این است که این ابعاد جلوه های کمی از رفتار مشارکتی را نشان داده اند و همین امرعلت رابطه عکس بین این ابعاد با خلاقیت پایین است و بُعد ارتباطات یک طرفه نیز طبق اظهار نظر دبیران پیش بینی مثبتی با خلاقیت کم دبیران دارد ولی این پیش بینی معنی دار نیست. و بطور کلی طبق اظهار نظر دبیران ضریب تعیین 42 درصد نشانگر آن است که 42 درصد از واریانس متغیر ملاک یعنی خلاقیت کم دبیران به وسیله متغیر پیش بین – 5 عامل مذکور در سبک سنتی – قابل نبیین است.
به منظور بررسی رابطه پیش بین ابعاد سبک مدیریت متعادل (تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختارو کنترل) باخلاقیت دبیران ازتحلیل رگرسیون باورود همزمان استفاده شدکه نتایج آن در ادامه ذکر شده است.
جدول شماره 4-6- ضریب رگرسیون بین مولفه های سبک مدیریت متعادل و خلاقیت دبیران
مدل b β استاندارد R R2 t سطح معنی داری
ثابت 01/34 – 78/0 73/0 891/3 000/0
ارتباطات 47/1 46/0 751/5 000/0
کنترل 20/1 63/0

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید