همچنین ازسامر در تحقیق مشابه خود به این نتیجه رسید که سازمانهای دارای ساختار انعطاف‌پذیر قادر خواهند بود که ساده‌تر، سریعتر و پرحرارت‌تر، ایده‌های نو و جدید را تشویق و ترغیب نمایند (به نقل از اسمی، 1385).
رابیندرا. آن. کانونگو (1990) در تحقیقی که انجام داد عوامل فرهنگی را عوامل زمینه‌ساز جهت خلاقیت و نوآوری سازمانی دانسته است و معتقد است که فقدان آنها باعث از خود بیگانگی افراد و سرکوبی توان خلاقیت و نوآوری آنها خواهد شد وی معتقد است سازمانهایی که در آنها عوامل؛ مذهب‌گرایی سنتی، غیر مرتبط بودن پاداش، سیستم استبدادی و شبکه رفیق‌بازی حاکم باشد سازمانهای خلاقی نخواهند بود و این عوامل باعث کاهش بهره‌وری و بیگانگی افراد سازمان خواهد شد.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رایس (2006) در تحقیقی تحت عنوان ارزشهای فردی، بافت سازمانی، خودپنداره کارکنان از خلاقیت در سازمانهای مصری نتایج زیر را ارائه می‌دهد:
1- خودکنترلی رابطه مثبتی با رفتار خلاق کارکنان دارد.
2- هماهنگی و انطباق با محیط رابطه منفی با خلاقیت کارکنان دارد.
3- رفتار تحکم آمیز مدیر رابطه منفی با خلاقیت کارکنان دارد.
4- میزان رفتار خلاق کارکنان در سازمانهایی که کنترل مستقیم و ساختار سلسله مراتبی دارند، پایین است.
5- در سازمانهایی که رفتار حمایتگرانه در سازمان جاری است میزان رفتار خلاق کارکنان در سطح بالایی قرار دارد.
6- در سازمانهایی که میزان ریسک پذیری در حد بالایی است رفتار خلاق کارکنان نیز در سطح بالایی قرار دارد.
7- در سازمانهایی که فضای باز و قابل اعتماد حاکم است میزان رفتار خلاق کارکنان در سطح بالایی قرار دارد.
رابینز(1378) نیز بیان می‌دارد: مدارک بدست آمده نشان می‌دهد که بین زن و مرد هیچ تفاوت معنی داری در میزان مشارکت وجود ندارد (رابینز به نقل از مصطفوی، 1381).
مصطفوی درتحقیقی تحت عنوان بررسی میزان مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز در تصمیم گیری های مشارکتی نشان داده اند که در میزان مشارکت زنان ومردان عضو هیئت علمی در تصمیم گیریهای دانشگاهی تفاوتی وجود ندارد (مصطفوی،1381).
در پژوهش انجام شده توسط اسمی(1385) تحت عنوان بررسی تحلیلی رابطه ساختار سازمانی با خلاقیت سازمانی در مدارس متوسطه شهر شیراز نتایج زیر بدست آمد:
1- بین بعد تمرکز با خلاقیت سازمانی و ابعاد آن رابطه منفی و معنی داری در سطح 01/0وجود دارد به عبارت دیگر هر چه ساختار مدارس متمرکزتر باشد (سلسله مراتب دستوردهی از بالا به پایین حاکم باشد و تصمیمات فقط توسط یک نفر اتخاذ شود) میزان خلاقیت سازمانی کاهش می‌یابد و برعکس هرچه ساختار مدرسه غیرمتمرکز باشد و اعضا در تصمیم گیریها مشارکت داشته باشند میزان خلاقیت سازمانی و ابعاد ششگانه آن (تحمل شکست، قبول ابهام، تشویق نظریه های جدید، تحمل تضاد، پذیرش تغییر، کنترل بیرونی کم) افزایش می‌یابد.
2- بین رسمیت با خلاقیت سازمانی و چهار بعد پذیرش تغییر، قبول ابهام، تشویق نظریه های جدید وکنترل بیرونی کم رابطه منفی معنیداری در سطح 01/0وجود دارد.

3- مدارسی که طبق قوانین و مقررات رسمی و بدون توجه به نیازها، خواسته ها و علایق اعضای مدرسه اداره می‌شوند از میزان خلاقیت سازمانی کمی بهره مندند و برعکس مدارسی که رسمیت کمتری دارند میزان خلاقیت سازمانی آنها افزایش می‌یابد.
بررسی های تجربی در ارتباط میان جنسیت و خلاقیت یکنواخت نیستند. در گروهی از مطالعات، تفاوتهای معنی داری میان زنان و مردان در خلاقیت نشان نداده اند. (داک ،1989، هاسلر وهمکاران،1984، ریچاردسون 1988) و پاره ای از بررسی ها برتری مردان را نشان داده اند. ( تورنس 1963، 1965، وود وارد وهمکاران، 1985 ) و بررسیهای کیم و میکاییل ، 1995، کشنر 1985، مایر ، 1983 ) برتری دختران را نسبت به پسران نشان می‌دهد (به نقل از پور جلی، 1379).
خلیفا(1996) با هدف بررسی تفاوتهای میان زنان و مردان در خلاقیت در فرهنگ سودان 300 آزمودنی 12 الی 20 ساله را مورد بررسی قرار داد. (149 مرد و151 زن ) در این پژوهش که از آزمون خلاقیت گیلفورد استفاده گردیده است، نشان داده شد که مردان نسبت به زنان نمرات بالا تری کسب کرده اند و تفاوت معنی داری به نفع مردان وجود دارد. محقق اعتقاد دارد که این برتری مردان می‌تواند به خاطر عوامل اجتماعی، فرهنگی جامعه سودان و احتمالا فرهنگهای آفریقایی– عربی باشد. از جمله این عوامل می‌توان به آزادی محدود زنان نسبت به مردان اشاره کرد (خلیفا به نقل از کریمی، 1379).
شواهد علمی مبنی بر اینکه خلاقیت از سن تمرد می‌کند، بوسیله پروفسور هاروی سی لیهمان استاد دانشگاه اوهایو مورد تحقیق و تایید قرار گرفته است. او می‌گوید:” حتی اگر استعداد ذاتی ما رشد نیابد قدرت خلاقیتمان می‌تواند سال به سال، با سعی وکوششی که در آن زمینه بکار می‌بریم به رشد خود ادامه دهد ( سی لیهمان به نقل از آقایی فیشانی، 1377).
دکتر پال تورنس استاد دانشگاه نیوستا در آمریکا یک مطالعه تحقیقاتی تحت عنوان ” تشخیص نقش جنسیت در تفکر خلاق ” انجام داده که تفاوت مهمی بین امتیاز خلاقیت کلی و هیچ کدام از امتیاز های جنسیت برای مرد یا زن نشان داده نشده است (تورنس به نقل از آقایی فیشانی،1377).
نوری در قسمت یافته های تحقیقش آورده است که نتایج بررسی تاثیر تفاوتهای جنسی در خلاقیت و مولفه های آن بیانگر آنست که بین دختران وپسران در نمره کل خلاقیت و مولفه های آن به صورت جداگانه تفاوتی وجود ندارد (نوری،1381).
مقایسه ضرایب تعیین سه سبک مدیریت (سنتی 42/0، متعادل62/0 و مشارکتی66/0) نشان می‌دهد که با حرکت از سبک مدیریت سنتی به سبک مدیریت متعادل ضریب تعیین افزایش می‌یابد و با حرکت از سبک مدیریت متعادل به سبک مدیریت مشارکتی ضریب تعیین به بالاترین حد می ‌رسد به عبارت دیگر با حرکت از سبک مدیریت سنتی به سبک مدیریت مشارکتی میزان خلاقیت دبیران نیز افزایش می‌یابد.

فصل سوم
روش تحقیق

روش تحقیق
3-1- مقدمه
در این فصل مهمترین مشخصه های پژوهش حاضر مشتمل بر روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری، ابزار اندازه گیری و شیوه های جمع آوری اطلاعات، برآورد اعتبار و روش های تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق مورد بحث قرار خواهد گرفت.

3-2-روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی- همبستگی است.
علت استفاده ازاین روش بررسی رابطه میان متغیرها میباشد.تحقیقاتی که درآن یک نمونه ازیک جامعه انتخاب می شود وویژگیهای نمونه موردبررسی قرارمیگیرد .

3-3- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه:
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دبیران مدارس متوسطه نواحی دوگانه شهر شیراز می‌باشد که در سال تحصیلی89-88 به خدمت اشتغال داشته اند. در تحقیق حاضر از روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای استفاده شده است. براساس فرمول کوکران 275 نفر از دبیران مدارس متوسطه که در سال تحصیلی89-88 مشغول به کار بوده اند ازبین 961دبیر دبیرستان های دولتی نواحی دوگانه شهر شیراز شامل 146دبیر مرد و 129دبیر زن، نمونه پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهند. اطلاعات مربوط به تعداد دبیران به تفکیک جنسیت و تعداد دبیرستانها در جدول شماره 1 آورده شده است.
جدول شماره3- 1- جامعه و نمونه آماری
نواحی دوگانه جامعه آماری نمونه آماری
زن مرد کل زن مرد کل
ناحیه 1 259 272 531 74 78 152
ناحیه2 194 236 430 55 68 123
کل 453 508 961 129 146 275

3-4- ابزارهای پژوهش:
در این پژوهش از دو ابزار محقق ساخته (باتوجه به اینکه ابزارمذکوربرای تحقیق اینجانب ازدقت بیشتری برخورداربود) برای جمع آوری داده های پژوهش استفاده شده است: (1- مقیاس افتراق مفهومی مدیریت 2- پرسشنامه خلاقیت دبیران). لازم به ذکر است که در این تحقیق به منظور تعیین روایی و پایایی مقیاس افتراق مفهومی مدیریت و پرسشنامه خلاقیت دبیران، پرسشنامه ها پس از تنظیم به صورت آزمایشی بر روی یک نمونه50 نفره به عنوان مطالعه مقدماتی اجرا شد که نتایج در ادامه می‌آید.

3-4-1- مقیاس افتراق مفهومی مدیریت
مقیاس افتراق مفهومی مدیریت با توجه به پنج بعد (تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختار و نظارت) به وسیله محقق و تحت نظر و راهنمایی استاد راهنما ساخته شد. لازم به یادآوری است که ابعاد مذکور در پیشینه تحقیقاتی و تحقیقات دیگر آمده است و چون این عوامل به صورت مستند در کتاب مدیریت رفتار سازمانی کریتنر و کینیکی ترجمه علی اکبر فرهنگی(فصول 9، 10، 13، 14و15) آمده اند ما نیز از این عوامل استفاده کردیم. مقیاس مذکور حاوی 28 سوال شد و پس از بررسی و تحلیل نظر اساتید مشاور و اجرا بر روی گروه مطالعه مقدماتی و حذف و تعدیل سوالات به 26 سوال رسیدیم که براساس طیف افتراق مفهومی 7 درجه ای تنظیم گردیده و پنج بعد (تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختار و کنترل) را اندازه گیری می کند. سوالات (1-5) به بعد تصمیم گیری، (6-10) به بعد ارتباطات، (11-16) به بعد رهبری، (17-22) به بعد ساختار و (23-26) به بعد کنترل اختصاص دارند.

الف) روایی مقیاس افتراق مفهومی مدیریت
جهت تعیین روایی مقیاس افتراق مفهومی مدیریت، پس از تنظیم مقیاس، نظرات تعدادی از اساتید (استاد راهنما و اساتید مشاور) و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده در خصوص روایی محتوایی مقیاس بررسی و پس از احراز این نوع روایی برای تحلیل روایی سازه ای مقیاس از روش تحلیل گزینه استفاده شد و با کمک نرم افزار SPSS ضریب همبستگی بین نمره هر سوال، با نمره کل پرسشنامه محاسبه شد که در 26 مورد بالاتر از 25/ . و در سطح 1./ . و بالاتر معنی دار بوده است و تنها همبستگی دو سوال کمتر از 25/0 بود که این دو سوال از پرسشنامه حذف گردید. نتایج کامل این تحلیل در جدول شماره 2 نشان داده شده است.

جدول شماره3- 2- نتایج حاصل از (تحلیل گزینه)مقیاس مدیریت مشارکتی
شماره سوال مدیریت شماره سوال مدیریت
سوال یک 39/0 سوال پانزده 38/0
سوال دو 35/0 سوال شانزده 37/0
سوال سه 18/0 سوال هفده 30/0
سوال چهار 26/0 سوال هجده 29/0
سوال پنج 32/0 سوال نوزده 52/0
سوال شش 43/0 سوال بیست 57/0
سوال هفت 07/0 سوال بیست و یک 63/0
سوال هشت 28/0 سوال بیست و دو 51/0
سوال نه 37/0 سوال بیست و سه 27/0
سوال ده 50/0 سوال بیست و چهار 44/0
سوال یازده 59/0 سوال بیست و پنج 48/0
سوال دوازده 35/0 سوال بیست و شش 48/0
سوال سیزده 56/0 سوال بیست و هفت 40/0
سوال چهارده 32/0 سوال بیست و هشت 30/0

در این مقیاس گزینه های 1،2،3 به سبک مدیریت سنتی،گزینه ی4 به سبک مدیریت متعادل و گزینه های 5،6،7 به سبک مدیریت مشارکتی اختصاص داده شده اند. یعنی مدیرانی که امتیاز آنان از (78-1) است سبک مدیریت آنها سنتی، مدیرانی که امتیاز آنها از(104-79) می‌باشد سبک مدیریت آنها متعادل و مدیرانی که امتیاز آنها از (182-105) می‌باشد سبک مدیریت آنها مشارکتی است.

ب) پایایی مقیاس افتراق مفهومی مدیریت
برای محاسبه پایایی ابزار پژوهش مقیاس در بین 50 نفر از دبیران مدارس متوسطه نواحی دوگانه شهر شیراز به صورت تصادفی توزیع شد که ضریب آلفای کرونباخ کل سوالات پرسشنامه 85/ . بدست آمد. (جدول شماره3)
جدول شماره 3-3- ضریب آلفای کرونباخ ابعاد مقیاس افتراق مفهومی مدیریت
ابعاد مدیـریت تصمیم گیری ارتباطات رهبری ساختار نظارت کل
آلفای کرونباخ 58/0 65/0 70/0 73/0 74/0 85/0

3-4-2- پرسشنامه خلاقیت دبیران
پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق جهت سنجش خلاقیت دبیران پرسشنامه محقق ساخته، مبتنی بر مهمترین خصوصیات و ویژگی های افراد خلاق است که توسط صاحبنظران و متخصصین در این زمینه ارائه شده است که با مراجعه و مطالعه ادبیات تحقیق و با بهره گرفتن از فنون و شیوه های ارائه شده برای تهیه پرسشنامه مناسب تهیه گردیده است. این خصوصیات و ویژگیها را (حقیقی،84) در کتاب مدیریت رفتار سازمانی به عنوان خصوصیات افراد خلاق ذکر کرده است.
پس از تعیین خصوصیات افراد خلاق (20خصوصیت)، برای هر کدام از ویژگیها 1 یا 2 سوال طراحی و در اختیار تعدادی از اساتید و دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد مرتبط بارشته قرار گرفت که مورد نقد و ارزیابی آنها واقع شد و پس از اعمال نظرات و پیشنهادات آنها و تغییر بعضی از سوالات و حذف بعضی سوالات نامربوط و نادرست از پرسشنامه، برای سنجش ویژگی های افراد خلاق20 سوال مورد تائید قرار گرفت که نهایتا پس از اجرای پرسشنامه بر روی گروه مطالعه مقدماتی فرم نهایی پرسشنامه مشتمل بر 19 گویه و براساس طیف لیکرت تنظیم گردید که خصوصیات: (تیز هوشی، اندیشه عمیق، متکی به قضاوت خویش، انعطاف پذیری، کنجکاوی، ریسک پذیری، ثبات عاطفی، اعتماد به نفس، استقلال طلبی، فداکاری، اصالت و نوآوری در فکر و عمل، مسلط بر رفتارخود، احساس مسئولیت نسبت به خود و دیگران، شخصیت رشد یافته، عدم خودخواهی و شجاعت در ابراز عقیده) را اندازه گیری می‌کند.
الف) روایی پرسشنامه خلاقیت دبیران
جهت تعیین روایی پرسشنامه خلاقیت دبیران، نظرات تعدادی از اساتید دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز و همچنین دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد دانشکده در خصوص روایی محتوایی پرسشنامه جمع آوری شد و بعد از انجام اصلاحات لازم و خواسته شده روایی پرسشنامه مورد تائید استاد راهنما و اساتید مشاور قرار گرفت. همچنین جهت تعیین روایی سازه پرسشنامه از روش (تحلیل گزینه) استفاده شد و با کمک نرم افزار SPSS ضریب همبستگی بین نمره هر سوال، با نمره کل پرسشنامه محاسبه شد که در 19 مورد بالاتر از 25/ . و در سطح 1./ . و بالاتر معنی دار بوده است و تنها همبستگی یک سوال کمتر از 25/0 بود که این سوال از پرسشنامه خلاقیت دبیران حذف گردید. نتایج کامل این تحلیل در جدول شماره 4 نشان داده شده است.

جدول شماره3-4- نتایج حاصل از (تحلیل گزینه) مقیاس مدیریت مشارکتی
شماره سوال خلاقیت شماره سوال خلاقیت
سوال یک 27/0 سوال یازده 39/0
سوال دو 29/0 سوال دوازده 55/0
سوال سه 49/0 سوال سیزده 12/0
سوال چهار 63/0 سوال چهارده 54/0
سوال پنج 26/0 سوال پانزده 44/0
سوال شش 28/0 سوال شانزده 47/0
سوال هفت 64/0 سوال هفده 55/0
سوال هشت 54/0 سوال هجده 46/0
سوال نه 29/0 سوال نوزده 60/0
سوال ده 27/0 سوال بیست 58/0

ب)پایایی پرسشنامه خلاقیت دبیران
جهت تعیین پایایی پرسشنامه خلاقیت دبیران از روش (آلفای کرونباخ) استفاده گردید که ضریب آلفای بدست آمده برای پرسشنامه خلاقیت دبیران 82/ . بود.

3- 5- شیوه جمع آوری اطلاعات
پس از تایید اساتید راهنما و مشاور و اخذ معرفی نامه از دانشگاه به اداره کل آموزش و پرورش استان فارس و اخذ مجوز و معرفی نامه از اداره کل به نواحی دوگانه آموزش و پرورش شهر شیراز مراجعه گردید و پس از رهنمودهای لازم در خصوص تکمیل پرسشنامه ها از دبیران خواسته شد که در زمان معین، پرسشنامه ها را تکمیل نموده و آنها را عودت دهند که از تعداد 275 دبیر مورد تحقیق12دبیر به پرسشنامه ها جواب نداده و یا به صورت ناقص جواب داده بودند که دوباره پرسشنامه برای آنها فرستاده شد. بنابراین جمعا 275 پرسشنامه تکمیل و جمع آوری گردید و اطلاعات آنها با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

3-6-روش های آماری
برای تجزیه وتحلیل اطلاعات بدست آمده از مقیاس افتراق مفهومی مدیریت و پرسشنامه خلاقیت دبیران از روش های تحلیل رگرسیون ساده، ضریب همبستگی پیرسون، ZrFisher و t-test مستقل استفاده گردید.
روش آماری مورد استفاده برای هر سوال به شرح زیر می‌باشد:

1- آیا بین سبک مدیریت سنتی و میزان خلاقیت دبیران رابطه وجود دارد؟
روش آماری: ضریب همبستگی پیرسون
2- آیا بین سبک مدیریت متعادل و میزان خلاقیت دبیران رابطه وجود دارد؟

روش آماری: ضریب همبستگی پیرسون
3- آیا بین سبک مدیریت مشارکتی و میزان خلاقیت دبیران رابطه وجود دارد؟
روش آماری: ضریب همبستگی پیرسون
4- آیا مولفه های سبک مدیریت سنتی (تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختار و کنترل) پیش بینی کننده خلاقیت دبیران است؟
روش آماری: تحلیل رگرسیون
5- آیا مولفه های سبک

                                                    .