دانلود مقاله با موضوع
مهارت های ارتباطی

دانلود مقاله با موضوع مهارت های ارتباطی

بنابراین پس از تهیه پرسشنامه تحقیق، پرسشنامه به تعدادی از اساتید و تعدادی از کارشناسان و مدیران دانشگاه ارائه و از آنها خواسته شد تا پس از مطالعه پرسشنامه، نظر خود را در رابطه با نوع سؤالات، تعداد سؤالات، و همبستگی سؤالات موجود در پرسشنامه در مقایسه با اهداف و فرضیه های تحقیق ابراز دارند. پس از جمعآوری نظرات و اعمال اصلاحاتی پرسشنامه نهایی تحقیق مورد تأیید و اطمینان قرار گرفت.
3- 7- پایایی پرسشنامه
در این تحقیق برای سنجش پایایی، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید. که میزان آن برای کل پرسشنامه 93% است و از لحاظ آماری مورد قبول است. و برای هر یک از هشت بعد به شرح جدول زیر می باشد.
جدول شماره 3-1
ضریب آلفا
گویه ها
شاخص ها
9 /0
شاخص های اثر بخش کدامند
شاخص در وجه مطلوب
9 /0
شاخص های اثر بخش چگونه بوده است
شاخص در وجه موجود
9 /0
مهارتهای ارتباطی موثر در کنترل اغتشاشات کدامند
شاخص در وجه مطلوب
9/0
مهارت های ارتباطی موثر در کنترل اغتشاشات چگونه بوده است
شاخص در وجه موجود
9/0
مهارت های ادراکی موثر در کنترل اغتشاشات کدامند
شاخص در وجه مطلوب
/0 9
مهارت های ادراکی موثر در کنترل اغتشاشات چگونه بوده است
شاخص در وجه موجود
7/0
مهارت های فنی موثر در کنترل اغتشاشات کدامند
شاخص در وجه مطلوب
8/.
مهارت های فنی موثر در کنترل اغتشاشات چگونه بوده است
شاخص در وجه موجود
همچنانکه در جدول فوق مشاهده می شود ضریب آلفا برای همه مولفه ها از لحاظ آماری مورد قبول می باشد .
3- 8- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونها ی مورد استفاده
3- 8- 1 – آمار توصیفی
در تحلیل های توصیفی از توزیع فراوانی (میانگینها، درصدها، جداول و نمودارها) برای متغیرهای جمعیت شناختی سابقه خدمت، سطح تحصیلات، سن، درجه و … استفاده شده است.
3- 8-2 آمار استنباطی
برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه از جداول فراوانی و برای تحلیل داده های پرسشنامه از آزمون تی تک نمونه ای به منظور پاسخ به سؤالات اساسی تحقیق استفاده گردیده است.
3-9-خلاصه
پژوهش حاضراز نظر هدف و نتیجه کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها و تحلیل آنها، توصیفی – پیمایشی است جامعه پژوهش حاضرعبارتست 270 نفر از کلیه مدیران و فرماندهان و خبرگان یگان ویژه در تهران بزرگ می باشد101 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شدند پس از توزیع تعداد 99 پرسشنامه تکمیل شده برگشت داده شد و مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق ابتدا جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری، تدوین ادبیات تحقیق و شناسایی مؤلّفهها از روش مطالعه کتابخانه‌ای و سپس برای جمع آوری داده ها علاوه بر مطالعات نظری از طریق مصاحبه با اساتید و صاحبنظران و همچنین مدیران و فرماندهان جامعه مورد مطالعه شا خص ها احصا و از طریق پرسشنامه محقق ساخته دو وجهی(مطلوب و موجود) و با شرکت نمونه مورد نظر از کارشناسان
شاخص ها نهایی و مورد آزمون قرار گرفتند.
پایایی برای کل پرسشنامه 93% است و از لحاظ آماری مورد قبول است. در تحلیل های توصیفی از توزیع فراوانی (میانگینها، درصدها، جداول و نمودارها) برای متغیرهای جمعیت شناختی سابقه خدمت، سطح تحصیلات، سن، درجه و … استفاده شده است. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه از جداول فراوانی و برای تحلیل داده های پرسشنامه از آزمون تی تک نمونه ای به منظور پاسخ به سؤالات اساسی تحقیق استفاده گردیده است.

فصل چهارم
تجزیه وتحلیل
داده ها
4-1مقدمه:
در این فصل ابتدا نتایج مصاحبه با خبرگان در خصوص شاخص های اثر بخش مقابله با اغتشاشات و مهارت های مدیران مرتبط با آن مشخص، سپس این شاخص ها و مهارت ها از نظر افسران عملیاتی شاغل در یگان ویژه ناجا تعیین گردید.
همچنین میزان تحقیق شاخص های اثر بخشی و مهارت های موجود افسران عملیاتی که در عملیات انتخابات بعد از دوره دهم ریاست جمهوری در سال 1388 موفقیت داشته اند اندازه گیری شد و رابطه اثر بخشی و مهارت ها مورد بررسی قرار گرفت .لذا این فصل در دو بخش ارائه میگردد.
بخش اول: نتایج حاصله از مصاحبه با خبرگان (فراوانی پاسخ ها )
نتایج حاصل از مصاحبه ساختار مند با 15 نفر از خبرگان طبق( جدول زیر) در پاسخ به سوال اول و دوم تحقیق به شرح ذیل می باشد.
جدول شماره 4-1
ردیف
درجه
نام
نام خانوادگی
تحصیلات
رشته تحصیلی
1
سرتیپ دوم
منوچهر
علی بابایی
فوق لیسانس
مدیریت بحران
2
سرتیپ دوم
علی
اسماعیل پور
فوق دیپلم
علوم نظامی
3
سرهنگ
سید فخرالدین
موسوی
فوق لیسانس
نظم و امنیت
4
سرهنگ
سعید
عطا الهی
لیسانس
علوم انتظامی
5
سرهنگ
مسعود
مصدق
فوق لیسانس
مدیریت بحران
6
سرهنگ دوم
حمید
نفاوی
لیسانس
آسیب شناسی
7
سرهنگ دوم
محمد مراد
حسن آبادی
لیسانس
علوم انتظامی
8
سرهنگ دوم
رضا
بابا پور
لیسانس
علوم انتظامی
9
سرهنگ دوم
اصغر
گلشنی
لیسانس
علوم انتظامی
10
سرهنگ دوم
مهدی

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

محمود آبادی
لیسانس
آشیب شناسی
11
سرگرد
علی
خشنودی
لیسانس
علوم انتظامی
12
سرگرد
رضا
نصیری
لیسانس
علوم انتظامی
13
سرگرد
سید مهر علی
موسوی مهر
لیسانس
آسیب شناسی
14
سرگرد
سلمان
قلی زاده
فوق لیسانس
حقوق جزا و جرم شناسی
15
سرگرد
یعقوب علی
عروجی
لیسانس
آسیب شناسی
سوال اول:
1- شاخص های اثر بخشی مقابله با اغتشاشات ( بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری تهران )کدامند؟
نتایج تحقیق مصاحبه با خبرگان نشان داد که شاخص های زیر برای بررسی میزان موفقیت یگان های ویژه پاسداران ناجا در کنترل اغتشاشات مطرح هستند.
جدول شماره 4-2مهارت های ارتباطی
ردیف
مهارت های ارتباطی مطرح
مورد
1
بیان خوب فرماندهاندر هنگام تذکربه عوامل اغتشاشی، برای متفرق شدن با
بلندگو در برخورد
8
2
کسب اخبار از افراد دستگیر شده در خصوص موضوعاتی که جهت مقابله با
اغتشاش رایاری کند
5
3
رعایت حقوق شهروندی
3
4
حضور فرماندهان در میان نیروها
7
5
توجیه کارکنان( قبل، حین، بعد از هر مأموریت)
12
6
آماده ساختن افسران برای کنترل احساسات شان
10
7
قاطعیت در اعمال قانون و مقررات در برخورد با عوامل اغتشاشی
5
8
تلاش در شناسایی و جمع آوری اطلاعات از کانون فعال باقی
مانده در ایجاد اغتشاش
9
همسو کردن مهارت های فرماندهان با فرمایشات مقام معظم رهبری
4
10
ایجاد انگیزه شغلی در بین افسران
6
11
جدا سازی جمعیت تماشاچی از جمعیت اغتشاشی از طریق
آگاه کردن مردم و آشکار نمودن و بیان اصل قضیه به مردم
9
12

 
 
باز سازی روحی و روانی نیروهای عمل کننده از طریق تشویق به موقع آنها
9
13
رفتار و برخورد مناسب با اغتشاشگران پس از دستگیری
7
14
کنترل عملیات روانی حریف نسبت به نیروهای خودی
6
15
کنترل خبر نگاران در صحنه عملیات توسط فرماندهان
5
16
تضعیف روحیۀ اغتشاشگران از طریق پخش نقطه نظرات و
مخالفت مردم با اعمال آنها در رسانه ها
3
17
آگاهی از هویت عاملین اغتشاش
4
18
حفظ خونسردی فرماندهان در صحنه عملیات
8
19
گفتگو صریح و روشن با مردم توسط پلیس از طریق رسانه ها
3
20
اظهار محبت به نیروهای صف به شکل کوتاه وگویا
3
21
تأکید بر قابلیت ها، نیروها تحت امر هنگام گفتگو با آنان
7
جدول شماره 4-3 مهارت فکری و ادارکی
ردیف
مهارت های فکری و ادارکی مطرح
مورد
1
برنامه ریزی و هدایت در آموزش
8
2
بینش سیاسی افسران
15
3
رعایت عدالت در برخورد با جمعیت اغتشاشگر
3
4
داشتن آموزش هایی مناسب مانند: روانشناسی،
جامعه شناسی و بهداشت روانی فرماندهان و افسران
3
5
توان توجیه سیاسی افسران از طرف مسئولین
6
6
تجزیه و تحلیل به موقع عملکرد و شناخت آسیب ها و تهدیدات مأموریتی
4
7
تحلیل سیاسی فرماندهان با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری
12
8
آگاهی افسران از طرفند بیگانگان بر علیه جمهوری اسلامی ایران
6
9
انطباق تدابیر با فرمایشات مقام معظم رهبری
3
جدول شماره 4-4 مهارت های فنی
ردیف
مهارت های فنی مطرح
مورد
1
سرعت عمل واحد در پراکنده نمودن اغتشاشگران
6
2
شهر شناسی فرماندهان و افسران در تسلط برشهر
5
3
مهارت در قاعده تأمین و ستون کشی
4
4
باز گذاشتن راه فرار برای اغتشاشگران
4
5
به موقع عمل کردن فرماندهان با توجه به مسائل سیاسی حاکم
7
6
توان کنترل شایعات از طرف اغتشاشگران و ایجاد تردید و دو دلی در بین آنها
6
7
توان استفاده از شیوه نمایش قدرت(حضور کارکنان و خودرو با تجهیزات کامل)
9
8
توان استفاده از دسته های موتور سوار
10
9
توان استفاده از تجهیزات انفرادی پلیسی در مقابله با اغتشاش
15
10
تدابیر بکارگیری و استفاده از خودرو آب پاش ورنگ پاش
6
11
توان استفاده از تکنیک های هنرهای رزمی توسط کارکنان
4
12
آمادگی جسمانی کارکنان
7
13
تدابیر استفاده از لانچر های پرتاب گاز و گاز های دستی اشک آور
14
14
توانایی ایجاد محدودیت های ترافیکی در منطقه اغتشاش
3
15
آشنایی به قانون بکار گیری سلاح

3
16
آشنایی خدمه های سلاح های تخصصی(سلاح وینچستر،
سلاح پینت بال،سلاح پرتاب گاز) و چگونگی استفاده از آنها
10
17
آشنایی در اشاره و ایماه با حرکات دست جهت آرایش
گرفتن نیروها و استفاده از تجهیزات
3
18
توانایی استفاده از ابزار مثل دوربین فیلم برداری و عکاسی
در مستند سازی عملیات ها
3
19
گذاردن عناصر تأمین برای جلوگیری از غافلگیری
3
20
عملیات فیزیکی درست که به طرز ماهرانه انجام می گردید
که بازتاب سیاسی و اجتماعی نداشته باشد که فرصت
تبلیغاتی سوء ازدشمنان گرفته شود
6
21
اجرای عملیات با حداقل تلفات جانی
3
22
توان استفاده از عملیات با خودرو
9
23
اعمال محدودیت های ارتباطی برای اغتشاشگران
4

بخش دوم : نتایج حاصله ازپرسشنامه اجرا شده بر روی فرماند هان،مدیران و خبرگان
در این بخش متغیر های جمعیت شناختی و سایر متغیرها توصیف وسپس با بهره گرفتن از آمار استنباطی، فرضیه های تحقیق بررسی می گردند.
قسمت اول : آمار توصیفی
الف )درجه: جدول فراوانی مربوط به درجه شرکت کنندگان در ذیل آمده است.
جدول (4-5) واحدهای آماری نمونه بر حسبدرجه
گزینه ها
فراوانی
درصد فراوانی
سروان
69
69.7
سرگرد
11
11.1
سرهنگ
19
19.2
جمع
99
100
نمودار (4-1) واحدهای آماری نمونه بر حسب درجه
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود از کلیه افراد شرکت کننده تعداد 62 نفر سروان، تعداد 19 نفر سرهنگ و 11نفر دارای درجه سرگردی هستند. بیشتر شرکت کنندگان سروان می باشند.

ب )مسئولیت : جدول فراوانی مربوط به وضعیت مسئولیت شرکت کنندگان در ذیل آمده است.
جدول (4-6) واحدهای آماری نمونه بر حسب مسئولیت
گزینه ها
فراوانی
درصد فراوانی
فرمانده تیپ
3
3
فرمانده گردان
12
12.1
فرمانده گروهان
60
60.6
معاونت و خبرگان
24
24.2
جمع
99
100
نمودار (4-2) واحدهای آماری نمونه بر حسب مسئولیت
از99 نفری که در این تحقیق شرکت داشته اند تعداد60 نفر فرمانده گروهان،تعداد 24نفرمعاونت و خبرگان، تعداد 12نفر فرمانده گردان و تعداد3 نفر فرمانده تیپ می باشند. بیشتر شرکت کنندگان دارای مسئولیت در سطح فرمانده گروهان هستند.

الف )تحصیلات : جدول فراوانی مربوط به تحصیلات دانشگاهی شرکت کنندگان در ذیل آمده است.
جدول (4-7) واحدهای آماری نمونه بر حسب تحصیلات دانشگاهی
گزینه ها
فراوانی
درصد فراوانی
فوق دیپلم
26
26.3
لیسانس
70
70.7
فوق لیسانس
3
3.0
جمع
99
100
نمودار (4-3) واحدهای آماری نمونه بر حسب تحصیلات دانشگاهی
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود از کلیه افراد نمونه شرکت کننده تعداد 70نفر دارای مدرک لیسانس، تعداد 26نفر دارای مدرک فوق دیپلم وتعدا

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *