دانلود مقاله با موضوع
مبارزه با قاچاق

دانلود مقاله با موضوع مبارزه با قاچاق

با عنوان بررسی عوامل موثربرعملکردنیروی انتظامی درمقابله باناآرامیهای شهرتهران درسال1382
با تلاش آقای علی افشار وتحت راهنمایی آقای دکترمحمد بیگلری درسال1384انجام شده است.محقق دراین پژوهش به منظور دست یافتن به پاسخ اصلی تحقیق مبنی براینکه عوامل موثر درموفقیت نیروی انتظامی درعملیات مقابله با ناآرامیهای خرداد1382 درشهرتهران چه بوده است فرضیه های ذیل رابیان نموده است:
1- بین مدیریت وفرماندهی صحنه د ر ناآرامیهای شهرتهران درخردادماه 1382وعملکرد وکارامدی ناجا رابطه معناداری وجوددارد.
2- بین نوع آموزش مامورین پلیس ضداغتشاش وعملکرد ناجادرناآرامیهای شهر تهران درخردادماه 1382 رابطه معناداری وجوددارد.
3- بین تجهیزات بکارگرفته شده توسط پلیس ضداغتشاش وعملکردناجادرناآرامیهای شهر تهران درخردادماه 1382 رابطه معناداری وجوددارد.
4- بین نوع تعهد خدمتی مامورین پلیس ضداغتشاش وعملکرد وکارآمدی ناجادرناآرامیهای شهر تهران درخردادماه 1382 رابطه معناداری وجوددارد.
یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل نشان داده که اغلب فرماندهان یگانهای شرکت کننده درعملیات معتقدند اعمال مدیریت وفرماندهی صحیح در صحنه،اجرای آموزشهای مناسب وکافی تحت اختیارنیروهای ضداغتشاش ازعوامل موثردرموفقیّت یگانهای پلیس ضداغتشاش درمقابله باناآرامیهای مذکور بوده است.همچنین پاسخگویان درموردتأثیر نوع تعهدخدمتی ووضعیت استخدامی مامورین شرکت کننده درعملیات برموفقیت عملیات اختلاف نظرداشته ونظر قاطعی راارائه ننموده اند.
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تاثیرهماهنگی سازمانهای مرتبط درکنترل ناآرامیهای تهران در خردادماه 1382 باتلاش آقای مجید نام آوروباراهنمایی استاددکتر حسن ره پیک درسال 1384انجام گرفته است.
محقق درشروع بااشاره به بروزبحرانهاو ناآرامیهای شهری پس ازانقلاب اسلامی ونگاهی گذرا به علتهای وقوع آنهادررابطه با پاسخ به سئوال اصلی تحقیق مبنی بر میزان هماهنگی سازمانهای مرتبط وتأثیر آن برکنترل ناآرامیها تهران درخردادماه1382 سه فرضیه به شرح ذیل مطرح می کند.
1- هماهنگی سازمانهای مرتبط قبل ازوقوع ناآرامیهای خردادماه1382تهران درکنترل آن موثر بوده است.
2- همکاری اطلاعاتی سازمانهای مرتبط قبل ازوقوع ناآرامیهای خردادماه1382تهران درکنترل آن موثر بوده است.
3- برنامه ریزی سازمانهای مرتبط قبل ازوقوع ناآرامیهای خردادماه1382تهران درکنترل آن موثر بوده است.
در این تحقیق از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است و جامعه آماری متشکل از نمونه ای فرماند هان یگان ویژه ناجا می باشد که در کنترل اغتشاشات سال1382 دخیل بوده اند،نتایج حاصل ازتجزیه تحلیل با توجه به آزمونهای مختلف آماری سه فرضیه فوق راتایید می نماید.
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان علل موفقیت یگان ویژه ناجا در کنترل اغتشاشات دانشجویی تهران درخردادوتیرماه 1382 باتلاش آقای حسن توحیدی وراهنمایی استاد دکتر مهدی بزرگزاده درسال 1386 انجام شده است.
محقق دررابطه با پاسخ به سئوال تحقیق مبنی بر علل موفقیت یگان ویژه در کنترل اغتشاشات خراداماه 1382تهران پنج فرضیه مطرح می نماید ومیزان اثربخشی هریک از متغیرهای آموزش،تجهیزات،ساختارسازمانی،وفرماندهی واطلاعات راکه درموفقیت یگان ویژه تاثیر گذار بوده موردبررسی وسنجش قرار می دهد.فرضیه های محقق به شرح ذیل می باشد..
1- ویژگیهای ساختارسازمان یگان ویژه ناجا با موفقیت آن درکنترل اغتشاشات دانشجویی تهران درخردادماه 1382 ارتباط مستقیم داشته است.
2- نقش وحضور فرمانده یگان ویژه ناجادرصحنه اغتشاشات با موفقیت آن درکنترل اغتشاشات دانشجویی تهران درخردادماه 1382 ارتباط مستقیم داشته است.
3- کمیّت وآموزش یگان ویژه ناجا با موفقیت آن درکنترل اغتشاشات دانشجویی تهران درخردادماه 1382 ارتباط مستقیم داشته است.
4- اطلاعات نقشی مستقیم درموفقیت یگان ویژه ناجادرکنترل اغتشاشات دانشجویی تهران درخردادماه 1382 داشته است.
5- به روز بودن وتأمین تجهیزات این یگان باموفقیت آن درکنترل این حادثه ارتباط مستقیم داشته است.
یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل نشان داده که اغلب فرماندهان یگانهای شرکت کننده درعملیات معتقدندساختارسازمانی،حضورفرمانده درصحنه،کمیّت وکیفیت آموزش اطلاعات وبروز بودن تجهیزات درموفقیت یگان درکنترل اغتشاشات دانشجویی تهران درخردادماه 1382 ارتباط مستقیم داشته است.
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان عملکرد نیروی انتظامی در اغتشاشات شهری (مقایسه مشهد، قزوین، اسلامشهر) که به راهنمایی دکتر علیرضا سنجابی و مشاوره آقای نادرآقاخانی و تلاش آقای بهروز احمدی با هدف بررسی نقش و عملکرد نیروی انتظامی در کنترل اغتشاشات شهرهای مشهد، قزوین و اسلامشهر و دلایل موفقیت یا عدم موفقیت آنها نوشته شده است، ضمن بررسی عوامل پانزده گانه موثر در عملکرد ناجا در برخورد با اغتشاشات و تقسیم بندی این عملکرد به سه حالت قبل از حادثه، در حین حادثه و بعد از حادثه و مقایسه موردی حوادث شهرهای مشهد، قزوین و اسلامشهر، در هر سه مورد تقریباً به نتایج مشابه ذیل که حاکی از عملکرد ضعیف ناجا می باشددست یافته است.
1)عدم اطلاعات کافی از وضعیت احتمالی بروز حادثه در منطقه در خصوص جمعیت.

2)نبودن ساختار سازمانی مناسب برای نیروی انتظامی عمل کننده.
3)نبودن طرح احضار برای حضور مقتدرانه نیروها در صحنه.
4)ضعف فرماندهی و کنترل.
5)نقص آموزش نیروها.
6)کمبود تجهیزات ویژه کنترل اجتماعات.
7)ضعف روحیه نیروهای انتظامی.
8)عدم هماهنگی دستگاه های اجرایی، نیروهای کمکی و خدماتی شهرستان.
9)عدم تشکیل بموقع شورای تامین استان جهت اتخاذ تصمیم قاطع و سریع.
10)عدم تدوین یک استراتژی صحیح در سطح عملیاتی و تاکتیکی.
11)عدم پیش بینی و تهیه طرح برآورد اطلاعاتی و عملیاتی در سطح نیروهای تابعه.
12)عدم تهیه و طرحریزی اطلاعات امنیتی از نقاط حیاتی، حساس، مهم و … و افراد شرور.
13)عدم تمرین و انسجام مانورهای مشابه.
14)عدم طرحریزی وظایف در رابطه با کنترل جمعیت و منابع.
15)عدم تهیه، تدوین و ابلاغ شرح وظایف مدوّن برای کلیه رده های فرماندهی.
پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر در کنترل اغتشاشات دانشجویی خرداد و تیر سال 1385 دانشگاه تهران با هدف بررسی اغتشاشات دانشجویی خرداد و تیر 1385 با تلاش آقای حسن رضایی و راهنمایی سردار شکری پور در سال 1387 انجام شده است.
محقق سعی کرده تا میزان تاثیر عوامل مؤثر در موفقیت ناجا در کنترل رخداد فوق را مشخص نماید.
موضوعات تجهیزات، رعایت حقوق شهروندی، تجارب فرماندهی، هماهنگی درون وبرون سازمانی به عنوان فرضیه های تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته اند.این تحقیق ازنظر نوع کاربردی واز نظر روش توصیفی استفاده شده است.جامعه آماری مشتمل برفرماندهان،مدیران و کارکنان یگان ویژه فاتب فعال در واقعه 1385 می باشند. نمو نه آماری به تعداد 117 نفر است که اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است.
یافته های تحقیق بیانگر آن می باشد که تجارب فرماندهی با میانگین 77/20 بیشترین و کیفیت هماهنگی برون سازمانی با میانگین 75/16 کمترین تأثیر را در کنترل اغتشاشات دانشجویی 1385 داشته است.
2-9 -تاریخچه، ساختار و وظایف یگان ویژه
یگان ویژه پاسداران ناجا اصول و اهداف
در کتاب سیمای تحولی ناجا ( 1383)اصول زیر در سازمان های جدید یگان ویژه در راستای ارتقاء سطح صحت عملکرد آنها مورد عنایت و مراعات قرار گرفته اند.
آمادگی تاکتیکی و رزمی.
سرعت عمل و قدرت تحرک و جابه جایی (واکنش سریع).
افزایش ظرفیت و توانمندی بالقوه و بالفعل در انجام مأموریت های مختلف بنا به دستور.
بهره مندی از فناوری و تجهیزات جدید و پیشرفته.
نظم و انظباط فردی و گروهی .
قابلیت انعطاف، صبر و خویشتن داری در حوادث.
شجاعت، اقتدار و ازخود گذشتگی.
رعایت اصول اخلاقی و حقوق شهروندان، هنگام انجام ماموریت ها.
کنترل اجتماعات با کمترین خسارت جانی و مالی(سیمای تحولی ناجا ،1383 ).
این یگان در سه واحد گشت ویژه ، رهایی گروگان، ضد اغتشاش به انجام ماموریت می پردازند.
1- گشت ویژه
این واحد در یک سطح بالا تری از گشت انتظامی، وظیفه برخورد قاطع با جرائم مشهود و جرائم خاص همچون اراذل و اوباش و ایجاد کنندگان رعب و وحشت را بر عهده دارد .
2- واحد رهایی گروگان:
این واحد در مواقع گروگان گیری و اقدامات تروریستی وارد عمل می شود.
3- واحد ضد اغتشاش :
برخورد با اجتماعات غیر قانونی و مقابله با اغتشاشات، شورش ها ، ناآرامی ها و انجام ماموریت های ناجا (بنا به دستور) از عمده وظایف این واحد می باشد(همان) .
تاریخچه یگان ویژه

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در سال 1370 پس از ادغام نیروهای انتظامی سابق،یگان های ویژه پاسداران ناجا با بهره گیری از سازمان،نفرات وتجهیزات لشکر 28 روح الله کمیته انقلاب اسلامی به فرماندهی سردار سرتیپ پاسدار سید مجتبی به جهت حفظ توان رزمی موجود سازماندهی وانجام ماموریتهای رزمی ناجا را عهده دار، که در این راستا ماموریت مقابله با کاروان های قاچاق مواد مخدر در سیستان و بلوچستان ( مبارزه با اشرار ) را انجام داد.در اوایل ادغام ( سال های 1370 و 1371 ) برخی از نقاط کشور از جمله مشهد،اراک بعلت نا آرامی های بوجود آمده ماموریت مقابله با اغتشاش و کنترلنا آرامی ها به جهت اهمیت موضوع به یگوپ ناجا محول، که در این راستا با بکارگیری تجهیزات خریداری شده قبل از انقلاب (موجود در انبارهای شهربانی سابق) بکارگیری شدند.
با توجه به افزایش نا آرامی ها و واگذاری ماموریت مقابله با اغتشاش و کنترل نا آرامی ها لزوم تشکیل واحد مقابله با اغتشاش در یگوپ از سوی فرماندهان یگوپ ناجا ضروری که اولین گردان ویژه ضد اغتشاش ( مخصوص) به فرماندهی پاسدار مسعود عباسی در سال 1371 با جذب نیرو های مورد نیاز سازماندهی و تحت آموزش های مورد نیاز واقع در نهایت آماده ماموریت های مقابله با اغتشاش و ویژه شهری گردیدند. ضمناً نیروهای سه تیپ دیگر رزمی ( تیپ 1 – قوامین ، تیپ 2 – ناو تیپ و تیپ 3 – الحدید ) کماکان با ساختار رزمی انجام ماموریت می نمایند.اهم اقدامات در زمان تصدی سردار سید مجتبی تعیین محل و مقر برای اسکان نیروهای تحت امر در مقر فعلی یگوپ ناجا و ساخت ساختمان های مورد نیاز که خود معضل مهمی با توجه به ساختار جدید ناجا وجود داشت، تصویب سازمان و ساختار یگان که غالب کارکنان با مشکل حقوق و … مواجه بودند، متحد شکل نمودن لباس مخصوص و تهیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز و از همه مهم تر آنکه تامین امکانات معیشتی و رفاهی کارکنان نیز به طور ویژه بررسی و روحیه کارکنان در سطح مطلوبی حفظ و ارتقاء داده می شد.در اواسط سال 1372 فرماندهی یگان های ویژه پاسداران ناجا به سردار عقبایی محول که با توجه به تدابیر فرماندهی سازمان رده های رزمی از تیپ به گردان های رزمی مستقل تبدیل شدند.
شکل 2-2
تیپ قوامین

 
 
گردان امام حسین (ع
تیپ قوامین
گردان امام حسین (ع

ناو تیپ
گردان دریایی
ناو تیپ
گردان دریایی

گردان مخصوص ذوالفقار
گردان مخصوص ذوالفقار
گردان مخصوص ذوالفقار
گردان مخصوص ذوالفقار

تیپ الحدید
گردان سید الشهداء (ع)
گردان حضرت علی بن ابیطالب (ع)
گردان پشتیبانی آتش
تیپ الحدید
گردان سید الشهداء (ع)
گردان حضرت علی بن ابیطالب (ع)
گردان پشتیبانی آتش

منبع :محقق
در سال 1373 دو ماموریت مهم به یگوپ ناجا به نا به ضرورت واگذار گردید یکی، کنترل نا آرامی و مقابله با اغتشاش شهرستان قزوین دومی، ماموریت مبارزه با احزاب منحله دموکرات و کومله در استان کردستان که در هر دو آن یگوپ ناجا به بهترین نحو ممکن انجام وظیفه نمود. امّا از نظر فرماندهان و خبرگان یگوپ ناجا لزوم تقویت نیروهای مقابله با اغتشاش ضروری می رسید فلذا گردان دوم ویژه ( گردان حضرت ابولفضل علیه السلام ) در اواخر سال 1373 به فرماندهی سرهنگ پاسدار رنجبران سازماندهی، تجهیز و تحت آموزش مقابله با اغتشاش قرار گرفتند.با عنایت به بروز اغتشاش اوایل سال 1374 در اسلامشهر و انجام ماموریت توسط یگوپ ناجا، یگوپ را بر آن داشت که نحوه انجام ماموریت های مقابله با اغتشاش که غالباً از سلاح رزمی مانند تیربار گرینف، دوشیکا و … استفاده می شد تغییر اساسی دهد ضمن اینکه گردان های رزمی دو منظوره سازماندهی شدند. قابل توجه اینکه ماموریت های مقابله با اغتشاش در استان آذربایجان ( بناب، ملکان ) ، استان کرمانشاه، تشکیل تیپ حضرت امیر المومنین علیه السلام در شرق کشور جهت مقابله با اشرار و کاروان های قاچاق مواد مخدر، اعزام نیرو به استان هرمزگان جهت ماموریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز و … نیز انجام شد.
با عنایت به ضرورت تشکیل واحد ضد تروریست و رهایی گروگان در اواخر سال 1374 و اوایل سال 1375 آموزش، تجهیز و سازماندهی به فرماندهی سرهنگ پاسدار نژادیان شروع به کار نمود. در اواسط سال 1375 فرماندهی یگوپ ناجا به سردار رجب زاده واگذار گردید، در زمان تصدی ایشان ساختار رزمی بودن ماموریت یگان به تدریج حذف و ساختار یگان و رده های عملیاتی به ضد اغتشاش متحول و کلیه سلاح سنگین موجود به قرارگاه عملیاتی واگذار گردید.بعد از نا آرامی های کوی دانشگاه تهران در 1378 مسئولین ناجا وکشور لزوم شکل گیری یک واحد توانمند ضد اغتشاش را مورد توجه وپیگیری قرار دادند.پس از انجام کار مطالعاتی وتحقیقاتی،یکی از ضرورتها اجرای طرح تفکر ویکنواختی در ابعاد مختلف تجهیزاتی، آموزشی وگسترش در سطح کشور بودکه در سال 1379 بر اساس تهدیدات هر استان استعداد لازم پیش بینی وکار سازماندهی،آموزش وتجهیز یگان ها شروع وبا اختصاص نیرو،تجهیزات واعتبارات مورد نیاز یگوپ ناجا در سطح کشور گسترش وبا توان مناسب آماده اجرای ماموریت شدند. یعنی یگان ویژه هر استان از تابعیت فرمانده انتظامی استان ها خارج و در تابعیت یگوپ ناجا قرار گرفت. با عنایت به بررسی به عمل آمده توسط کارشناسان و فرماندهان یگان غالب کارکنان موجود یگوپ استان دارای مشکلات عدیده بوده و لزوم سازماندهی مجدد، آموزش، تجهیز و تغییرات اساسی مشهود بود که این امر با تدابیر فرماندهی محترم وقت یگوپ ناجا و تلاش معاونین، مدیران و کارشناسان یگوپ ناجا به منصه ظهور رسید.به جهت ضرورت کنترل اجتماعات توسط یگانهای امداد شهرستانها در سال 1381 در تابعیت فرماندهی یگانهای ویژه در سه بخش واحدهای کنترل اجتماعات،گشت انتظامی وچک وخنثی سازی راه اندازی شد. و مجدداً در سال 84 برابر تدابیر فرماندهی محترم وقت ناجا یگانهای امداد از تابعیت یگانهای ویژه خارج ودر تابعیت فرماندهی انتظامی استان ها قرار گرفتند.
ساختار یگان های ویژه پاسداران ناجا
بر اساس اساسنامه ابلاغی از معاونت طرح و برنامه ناجا ساختار یگان های ویژه پاسداران ناجا به شرح ذیل می باشد:
-هیئت رئیسه شامل: فرمانده و جانشین
-ستاد شخصی: شامل دفتر و بازرسی
-ستاد عمومی و تخصصی: شامل معاونت های اطلاعات و عملیات، نیروی انسانی،آماد و پشتیبانی ، طرح و برنامه، آموزش و ادارات فاوا، مهندسی، مالی و بهداری، یگان پشتیبانی قرارگاه و دفتر تحقیقات کاربردی
-رده های اجرایی ( صف ) شامل:
1-یگان رهایی گروگان
2-یگان دریایی
3-یگان ضد اغتشاش 1، 2 و 3
4-یگانهای ویژه استان های نوع 1 ( استانهای خراسان رضوی، خوزستان، اصفهان، فارس، آ،ش)
5-یگانهای ویژه استان های نوع 2 (استانهای هرمزگان، آ.غ، گیلان، کردستان، کرمانشاه، مازندران، کرمان، س،ب)
6-یگانهای ویژه استان های نوع 3 (استانهای دیگر که ف انتظامی جایگاه 18 دارند)
مأموریت و شرح وظائف یگان های ویژه پاسداران ناجا
مأموریت و شرح وظائف یگان های ویژه پاسداران ناجا به شرح ذیل می باشد .
مأموریت
انجام مأموریت ویژه پشتیبانی واحدهای تابعه نیرو بنا به دستور.
وظایف
1- مقابله و مبارزه قاطع ومستمر با هر گونه خرابکاری و تروریسم و حرکت های مخل امنیت کشور بنا به دستور.
2-حفاظت از مسئولین و شخصیت های داخلی و خارجی بنا به دستور.
3-تامین حفاظت اجتماعات، تشکلها و راهپیمایی های قانونی و مجاز و مقابله و جلوگیری از هر گونه تشکل، راهپیمایی و اجتماعات غیر مجاز بنا به دستور.
4-کنترل در موارد ویژه از قبیل مبارزه با قاچاق کالا و مفاسد اجتماعی بنا به دستور.
5-کنترل گلوگاه ها،مبارزه با کاروان های قاچاق مواد مخدر و مقابله با اشرار بنا به دستور.

6-انجام هرگونه عملیات منظم و نا منظم بنا به دستور.
7-انجام عملیات امدادی، پشتیبانی و کمک فوری به آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه.
8-پشتیبانی و تقویت واحدهای نیروی انتظامی و کمک به انجام وظائف آنان در شرایط خاص و وضعیت

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *