رشته حقوق

دانلود مقاله با موضوع بازاریابی خدمات

دانلود پایان نامه

ر درون فرد ودر محتوای اجتماعی شخص موجب حرکت وی می شوند،در واقع اینها نیروهای انگیزشی هستند.برعکس عوامل جذب* عبارتند از ویژگی های یک مقصد که مسافر تصور می کند ،می تواند نباز های روحی خود را تامین کند و همین ویژگی ها او را بدان دیار می کشند.برای مثال ،حادثه جویی یا ایجاد هیجان می تواند عاملی انگیزشی به حساب آید.مقصد یا مکانی که مسافر به آنجا می رود دارای آب هاب نیلگون است و قایقرانی در آن شادی بخش است ولی نمی توان آن را عامل ایجاد کننده انگیزه در تغییر رفتار فرد دانست.اگر قرار باشد هر نوع فعالیتی یا هر ویژگی از مقصد مسافر را (یک دامنه دشت یا منظره زیبا )عامل ایجاد کننده انگیزه دانست،در آن صورت باید گفت که هر نوع فعالیتی می تواند نمایانگر ترکیبی از انگیزه ها باشد که در نتیجه مسافران برای ویژگی های خاصی از مقصد (به دلیل های مختلف)ارزشهای متفاوتی قائل شوند.بنابراین امکان دارد یک نفر، قایقرانی بر روی آب های نیلگون راعاملی بری تامین نیاز های حادثه جویی خود به حساب آورد،در حالی که دیگری آن را نوعی تمرین ورزش بداند و بارز اینکه نفر سوم،از نظر ارزش اجتماعی و کسب احترام شخص به آن نگاه کند.(وای.گی.1382،188)
2-6 گردشگری از نظر نوع مسافرت:

2-6-1مسافرت انفرادی و خانوادگی:
در این گونه سفرها که فرد یا افراد یک خانواده یا چند نفر از آشنایان وبستگان بر اساس توافق مسافرت می کنند ،برنامه مسافرت به میل و خواست همسفران تهیه می شود و بنا به توافق خودشان تغییر می کند.
2-6-2 مسافرت های جمعی:
معمولا پاره ای از بنگاه های مسافرتی ،ضمن فروش بلیط مسافرت،تور مسافرتی نیز برگزار می کنند.در مسافرت جمعی،افراد هیچ گونه اختیاری از نظر برنامه ریزی مسفرت ندارند،بلکه مسئولان بنگاه ها برای مسافرت برنامه ریزی می کنند.(محلاتی،1380،15)
2-7تئوری هایی درباره ی انگیزه سفر:
تئوری انگیزه مسافرت باید دارای ویژگی های زیر باشد:
– تلاش های پژوهشگر به صورتی منظم و سازماندهی شده باشد که آن تئوری بتواند به راحتی مطلب را برای افراد توجیه کند.
– برای تحقیقات عینی مناسب باشد.
– نیازهای کلی مسافران و نه یک نیازخاص را مورد توجه قرار داده باشد.
– بتواند تغییرات پویای فردی و جامعه را ارائه دهد و بین نیاز های فردی و نیاز هایی که دیگران برای فرد تعیین می نماید توازن برقرار کند.(وای.گی،1382،190)
شرح ویژگی
باید بتواند نیاز های کنونی را یکپارچه کند،نیاز ها را بشناسد وبرای پژوهش های آینده جهتی جدید تعیین نماید. هدف تئوری
باید باب طبع پژوهشگران متخصص باشد،برای محتوی یابستر صنعت جهانگردی مفید واقع شود واز نظر بازار یاب ها و مصرف کنندگان ازاعتبار ویژه ای برخوردار باشد. فایده تئوری
باید بتواند برای استفاده کنندگان بلقوه توضیح و توجیه لازم را ارائه دهد و در سطح جهانی کاربرد داشته باشد. آگاهی دهنده
باید در پژوهش های تجربی کاربرد داشته باشد،و به گونه ایباشد که بتوان به راحتی آن را به پرسش ها و پاسخ ها تبدیل کرد و بدان وسیله اقدام به پژوهش و ارزیابی نمود. توان سنجش انگیزش
باید به این نکته توجه کرد که احتمالا جهانگردان،به صورت همزمان در پی تامین چندین نیاز هستند.باید بتواند الگویی از نیازها ی جهانگردان ارائه کند و تنها به یک نیاز خاص توجه نکند. چند انگیزه در مقابل یک انگیزه
باید به این واقعیت توجه کند که افراد و جامعه با گذشت زمان تغییراتی که پیوسته در صنعت جهانگردی رخ می دهند،توجه کند. پویایی در مقابل آنی
باید به این واقعیت توجه کند که پدیده ی درون گرایی و تامین هدف های شخصی موجب انگیزه در افراد می شود و گاهی هم پدیده ی برون گرا یی و پاداش های اجتماعی موجب این انگیزه می شود. انگیزه های درون گرا و برون گرا
جدول2-1 شرایط اصلی یک تئوری معقول درباره ی انگیزه های سفر
منبع:چاک.وای. گی،1382،191
2-8 مفاهیم بازار یابی:
برای اولین بار در ابتدای قرن بیستم مورد (MARKETING) واژه بازاریابی
استفاده قرار گرفت.تعاریف گوناگونی از بازار یابی ارائه شده است که برای ورود به بحث به چندین تعریف از این واژه اشاره می شود:
گروهی، بازاریابی را فعالیت های بازرگانی کهجریان کالا و خدمات را از تولید کننده به مصرف کنده هدایت می نماید تعریف کرده اند.گروهی دیگر بازار یابی را ارتقاء استاندارد زندگی دانسته اند.(الوانی،دهدشتی،1373،117)
تعریفی دیگر از این واژه مقصود از بازاریابی را همه ی فعالیت ها و فرایندهایی دانسته است که در راه گردهم آوردن عقیده ها ونظرات جدید برای تسهیل دادوستدد محیطی پویا .(وای.گی،1382،200)

2-9 مدیریت بازاریابی:
توجه به مدیریت و بازاریابی خدمات می تواند تحول وجهت گیری های جدیدی را در سازمان های خدماتی به وجود آورد.بسیاری از ناراحتی ها و نارضایتی ها در جامعه حاصل از نا آگاهی و سهل انگاری های مربوط به خدمتگزارنی است که در سازمان های گوناگون فعال بوده و در مدیریت خدمات ودرک مخاطبین و پاسخگویی به خواسته ها ونیاز آنان ضعیف هستند.مدیریت خدمات زمانی به درستی انجام می شود که خدمت شناس بوده و خدمتگزار باشیم.یعنی ویژگی های خدمات را به خوبی درک کرده و با شناخت مخاطبین خود ،خدمات دلخواه آنان ر به عنوان یک خدمت رسان و خدمتگزار ارائه دهیم.رقابت آینده پیش از انکه مربوط به کالا باشد در زمینه خدمات شکل خواهد گرفت،که مشابهت کالاهل به علت استفاده از تکنولوژی ها وروش های مشابه ،در شرکت ها وسازمان ها را وادار خواهد ساخت تا با شیوه های رقابت در خدمات را بیاموزند و با بهره گرفتن از انواع استراتژی های رقابتی بازاریابی،قوه رقابتی خود را در زمینه خدمات افزایش دهند.قرن بیست و یکم ،قرن انقلاب خدمات خواهد بود و بسیاری از کشور های بزرگ دنیا دیگر کالا تولید نمی کنند،بلکه دانش فنی و خدات برتر را جایگزین کالای برتر خواهد ساخت و بازار یابی خدمات بر بازاریابی کالا سایه خواهد انداخت.
مدیریت بازاریابی به شرح زیر تعریف شده است:
«مدیریت بازریابی عبارت است از تجزیه وتحلیل ،طرح ریزی ،اجرا و کنترل برنامه های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای مورد نظر به منظور دستیابی به هدف های سازمان »(صردی ماهکان،1380،28)
مدیریت بازاریابی خدمات شامل سه رکن “بازارشناسی”دقیق و درست از طریق تحقیقات اصولی،”بازارسازی”با بهره گرفتن از ابزار ها و روش های مناسب و “بازار داری”یعنی تلاش برای خشنود سازی و وفادار کردن مشتری با خدمات متفاوت و متمایز می باشد.تقسیم بندی مخاطبین ،انتخاب مشتریان ،هدف و تلاش برای ایجاد پایگاه و جایگاه مطلوب در ذهن و فکر مشتریان ازجمله وظایف مهم و اساسی مدیریت بازاریابی می باشد.(روستا،1379،4)
در چارچوب یک راهبرد واحد فرایند مدیریت بازاریابی شامل موارد کلیدی زیر است:
الف)تهیه یک نظام اطلاعاتی بازاریابی ب)برنامه ریزی بازاریابی
ج)برنامه ریزی برای فعالیت های اجرایی د)عملکردهای بازاریابی
ه)نظارت (لومسدون،1380،58)
2-10 انواع بازاریابی گردشگری:
الف)بازاریابی کلان و خرد:نام بازاریابی کلان همواره به معنای تولید کردن است.با این نگرش،هدف از آن استقرار نواحی اقتصاد است که محتوی آن مترادف با سیاست اقتصادی است.بازاریابی کلان که حساسیتی بیشازسایر بخش ها دارد نمی تواند به اجرا درآید مگر انکه در دست یک ارکان رسمی عمومی باشد که بیشتر به آن دلیل است که در توسعه و تداوم وظایف کشور و ارگان های مربوط به آن اهداف والایی با ویژگی های فرهنگی و تربیتی لحاظ شده است که بالاترین سطح مسئولیت و محتوی اخلاقی را جلب می کند.به همین دلیل است که در تمام کشورها فعالیت های مربوط به “بازاریابی کلان”در زمینه جهانگردی به ارگان های مرکزی دولت واگذار می شوند.
بازاریابی کلان ،افزون بر اجرای فعالیت های خاص خود به نفع جهانگردی ،موجبات نمایش جنبه اساسی توسعه مبادلات فرهنگی ،گسترش اطلاعات ،افزایش آمادگی به منظور باز سازی فردی و جمعی با محتوای اجتماعی را فراهم می سازد.از سوی دیگر ،موسسات و بنگاه های تولید کننده خدمات جهانگردی ،چه به صورت انفرادی و چه به صورت یک اتحادیه ،عملیات بازاریابی خرد را در درون محدوده های معین انجام می هند.این فعالیت ها در قالب بررسی و نمونه گیری به طریقی فشرده و مناسب و مرتبط با عملکرد آنهاست.بدیهی است این گونه تحقیقات و اطلاعات باید در چارچوبی باشد که تصمیم گیری های عمومی جامعه مشخص و پیشنهاد نموده است.بر این اساس امور بازرگانی ،سیاست فروش و تمامی تحقیقات بازار به وسیله همین موسسات اجرایی به انجام می رسد.این عملیات در نهایت “بازاریابی خرد” نامیده می شود.

مطلب مشابه :  قرآن مجید

2-11 بازاریابی تکامل یافته:
از محتوای بازاریابی کلان و خرد و تشریح زمینه کاری دو جانبه و ساختار تنگاتنگ آنها ،موضوع “بازاریابی تکامل یافته” مطرح می شود که کاربرد ویژه ای در “بازاریابی جهانگردی”دارد.

یادآور می شود که عنوان “تکامل یافته” برای نشان دادن پیشرفت تدریجی و تکمیلی بازاریابی به کار می رود.عبارت “تکامل یافته”مشخصه جالب بازاریابی جهانگردی است و بیشتر به فلسفه بازاریابی مربوط می شود.این پدیده در برگیرنده اعمال و ابتکاراتی است که منشاءآن ،مراکز تصمیم گیری و اجرایی دولتی وخصوصی و وابستگان آنها می باشند ودارای هدف مشترک بوده و نیاز به هماهنگی را ایجاد می کند،به طوری که اگر این عملیات به طورانفرادی ادامه یابدنتایج حاصله از آن،ارزش تولیدی نداشته و به صورتی ناقص و پراکنده آشکار می شود.بازاریابی جهانگردی به نوبه ی خود نوعی “بازاریابی تکامل یافته”است،زیرا نتیجه تکمیل عملیات مختلف است.ابتکارات ویژه در خصوص بازاریابی کلان در زمینه پذیرش روابطعمومی و فروش به تدریج در ابعاد و ترکیبات این بازاریابی وارد شده است.(صردی ماهکان،1380،34)

فصل سوم:
معرفی منطقه مورد مطالعه

مقدمه:
شناخت محیط به عنوان عرصه پیدایش وحضور پدیده های جغرافیایی ،از گام های آغازین در جهت دستیابی به شناختی جامع است.به گفته بومن در مطالعه محیط طبیعی ناحیه،اهداف جغرافیدان آن استکه اوضاع محدود کننده در ارتباط با منطقه را مطالعه کند ودریافت خود را ازیک سو به بررسی های طبیعی و از سوی دیگر برواکنش ها با مناسبات انسانی استوار سازد، بر این اساس در این فصل با توجه به نیاز موضوع مورد پژوهش ،به بررسی ویزگی های انسانی و طبیعی منطقه مورد مطالعه پرداخته خواهد شد.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

-1جغرافیای طبیعی جزیره قشم:
3-1 موقعیت جغرافیایی :
قشم جزیره‌ای در خلیج فارس و در استان هرمزگان ایران است.
این جزیره در دوران ساسانیان ابرکاوان نام داشته‌است. شهر قشم در شرقی‌ترین نقطه جزیره واقع شده‌است و به رغم آنکه این شهر نسبت به کل جزیره مرکزیت هندسی ندارد، اما به علت موقعیت مهم استراتژیک آن (دید گسترده به جنوب، شمال و شرق، دید به تنگه هرمز، نزدیکی به بندرعباس و…) از قدیم واجد اهمیّت بوده و عمده‌ترین سکونتگاه جزیره محسوب می‌شده‌است. انتخاب شهر قشم به عنوان پایگاه اصلی توسعه منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم نیز بر اهمیت این شهر افزوده‌است .
موقعیت جغرافیایی قشم این جزیره از شمال به شهر بندرعباس، مرکز بخش خمیر و قسمتی از شهرستان بندر لنگه، از شمال‌شرقی به جزیرهٔ هرمز، از شرق به جزیرهٔ لارک، از جنوب به جزیرهٔ هنگام و از جنوب غربی به جزایر تنب بزرگ و کوچک و بوموسی محدود می‌گردد. فاصله جزیرهٔ قشم (از بندر قشم) تا بندرعباس ۸/۱۰ مایل (۲۰ کیلومتر)، تا بندر هرمز ۷۲/۹ مایل (۱۸ کیلومتر)، جزیره لارک (تا مرکز دهستان لارک) ۸۵/۴ مایل (۹ کیلومتر)، تا جزیره بوموسی ۰۱/۸۸ مایل (۱۶۳ کیلومتر) و جزیره تنب بزرگ ۵۵/۶۱ مایل (۱۱۴ کیلومتر) است.
جزیره قشم بین مختصات جغرافیایی 55 درجه و15 دقیقه تا 56 درجه و 30 دقیقه طول شرقی و26 درجه و 32 دقیقه تا 27 درجه و 06 دقیقه عرض شمالی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است.(سالنامه آماری استان هرمزگان،1386،5)

مطلب مشابه :  روایات تفسیری

نقشه 3-1 موقعیت جغرافیایی جزیره قشم
منبع: /fa.wikipedia.org

3-2 وسعت جزیره
مساحت جزیره 824/1729 کیلومترمربع، حدود ۵/۲ برابر دومین جزیره بزرگ خلیج فارس یعنی بحرین است. طول جزیره از بندر قشم، تا بندر باسعیدو در انتهای جزیره را در منابع مختلف بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ کیلومتر تخمین زده‌اند و بیشتر روی طول ۱۱۵ و ۱۲۰ کیلومتر تکیه شده‌است. طول سراسری جزیرهٔ قشم را ۱۲۰ کیلومتر،عرض جزیره، در نقاط مختلف متفاوت بوده و به‌طور متوسط دارای سه عرض: کم (بین طبل و سلخ)، زیاد (بین لافت کهنه و شیب دراز) و متوسط (در منطقه اسکان) است. با این وجود، عرض متوسط جزیره قشم را ۱۱ کیلومتر می‌توان محسوب داشت.(سالنامه آماری استان هرمزگان،1386،6)
3-4 زمین‌شناسی قشم
• تاریخچه زمین‌شناسی و تکتونیک منطقه: بخش شمالی خلیج فارس قسمتی از بخش جنوب شرقی زون ساختاری زاگرس را تشکیل می‌دهد که با روند کمربند چین‌خورده – راندگی شمال غربی – جنوب شرقی در اثر آخرین فاز کوه‌زایی آلپین در پلیو – پلیئستوسن چین‌خورده و دگرریخت شده‌است. سازندهای زمین‌شناسی این کمربند ممکن است محدوده سنی دیرینه‌زیستی پیشین تا ترشیری داشته باشند و شامل دیاپیرهای منسوب به پالئوزوئیک پیشین به نام سری هرمز بوده که تا عهد حاضر به طرف سازندهای بالایی و تا روی زمین فعال بوده‌اند. بر اساس نظر اکثریت زمین‌شناسان این منطقه از نظر تکتونیکی از زمان ترشیری پسین به عنوان ناحیه فعال تکتونیکی بخش جنوبی پیشانی دیگر ریختی یا کمربند همگرایی (بین‌النهرین و حوزه خلیج فارس) و همچنین حاشیه‌های صفحه فشارشی و برخوردی قاره ایران – عربی، فعال بوده‌است.

3-5 کوه های قشم:
کوههای قشم، در جزیره قشم کوههای کم ارتفاع فراوان است. سطح این کوهها را لایه های مرجانی، اسفنجی و دوکفه ای پوشانده که خود موجب حفاظت خاکهای نرم شنیست و مارن زیرسطح مرجانی شده است.
3-6 سواحل جزیره قشم
جزیره قشم با وسعتی نزدیک به ۱۵۰۰ کیلومترمربع، بیشترین سواحل و کرانه‌ها را در بین جزایر خلیج فارس به خود اختصاص می‌دهد. سواحل زیتون، سیمین، جزایر ناز، سوزا، مسن، شیب‌دراز، سلخ و دوستکو از دیدنی‌ترین سواحل جزیره قشم محسوب می‌شوند. از ویژگی‌های ساحل شناختی این جزیره، تنوع سواحل صخره‌ای، ماسه‌ای و گلی آن است که چنین خصوصیتی به‌طور یک جا در کمتر جزیره‌ای یافت می‌شود. سواحل شنی و ماسه‌ای نقره‌فام و سیمین براق نیز از دیگر انواع سواحل در جزیره قشم محسوب می‌شوند. ساحل صخره‌ای زیتون، ساحل شنی سیمین و سواحل گلی لافت و جنگل‌های حرا تنوع سواحل قشم را نشان می‌دهند. ساحل صخره‌ای ریگو معروف به ساحل لاک‌پشت‌ها نیز از دیگر سواحل زیبای جزیره قشم است که لاک‌پشت‌ها در آنجا برای نفس‌گیری و تغذیه به روی آب می‌آیند. سواحل زیبای جزیره هنگام در دو کیلومتری خط ساحلی جنوب جزیره قشم زیستگاه دلفین های باهوش و بازیگوش است که این مسئله موجب جذب گردشگران علاقمند به قشم و جزیره هنگام شده است. گردشگران علاوه بر ساحل زیبای بین هنگام و قشم از طبیعت رویایی داخل جزیره هنگام و تنها مزرعه پرورش تمساح کشور نیز دیدن می کنند.

3-7 پوشش گیاهی قشم
اولین و مهم‌ترین جامعه گیاهی جزیره در جنگل‌های حرا مشاهده می‌شود که گونه‌ای از مانگروها به نام Avicennia marina (به نام ابوعلی سینا، دانشمند پرآوازه ایران) است و گستره‌ای بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر مربع از مساحت جزیره را به خود اختصاص داده‌اند. گیاهان قشم خشکی پسند و حرارت‌خواه بوده و نیاز به رطوبت زیاد در تابستان دارند و بیشتر به شکل درختچه‌های نیم‌بیابانی کوتاه قد قابل مشاهده هستند.

3-8 حیات جانوری
در آب‌ها و خشکی‌های جهان سه سیستم حیاتی از نظر تنوع زیستی از بیشترین تنوع جانوری و گیاهی برخوردارند. این سه اکوسیستم عبارت‌اند از جزایر مرجانی، جنگل‌های حرا و جنگل‌های بارانی. در جزیره قشم و آب‌های پیرامونی آن دو اکوسیستم‌های اول و دوم حضور دارند گونه‌های شناسایی شده پستانداران قشم

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید