رشته حقوق

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی با موضوع دیپلماسی عمومی

دانلود پایان نامه

گفتمانی تحت عنوان ایران هراسی فرهنگی نیز شکل گرفته است.
جدول شماره 4-1- گفتمان ایران هراسی در دیپلماسی عمومی آمریکا
اسلام ستیزی،شیعه ستیزی،
توصیف نظم گفتمانی
ایران هراسی،اسلام هراسی،هسته ای ،
گفتمان های موجود
اسلام هراسی
گفتمان هژمونیک
محور شرارت
دال اصلی
حامی تروریسم، ضد اسرائیل، حامی فلسطین ، بنیادگرائی،دارای سلاح هسته ای ، تهدید منطقه و جهان،خشونت طلب ،افراط گرائی، نقض حقوق بشر
دالهای فرعی
نفی سلطه دینی و ایجاد رویای آمریکائی
اسطوره سازی
چگونگی تکوین کفتمان
سلطه بنیادگرائی ، سلاح اتمی ، فاجعه هسته ای
غیریت سازی
گفتمان مذاکره ،گفتمان صلح
گفتمان های طرد شده
چگونگی هژمونیک شدن گفتمان
تبلیغات وسیع در ارائه چهره هولناک از ایران
اعتبار
کلیه وسایل ارتباط حمعی و شبکه های بین المللی
دسترسی
شبکه های خبری،سینمای هالیود،ایرانیان مخالف حکومت مقیم در آمریکا
عاملان سیاسی
فقر، خشونت ، ،فساد ، تهدید ، بمب ،ترور
برجسته سازی
گفتمان مذاکره ، گفتمان صلح
طرد
ترس و ارعاب از بنیادگرائی ، بمب اتمی
عنصر هژمونیک ساز گفتمان
4-4-ساختارهای ثابت گفتمانی در دیپلماسی عمومی و رسانه های ایران نسبت به آمریکا
گفتمان هژمونیک ایران نسبت به آمریکا در کشور ایران طی سالهای گذشته برگرفته از سیاست های خصمانه و کینه توزانه آمریکا نسبت به ملت بزرگ ایران بوده و هست در فصل اول به تعداد بیشتری از آنها اشاره شد معهذا عمده آنها عبارت هستند از:
که می توان به عوامل زیر اشاره کرد:
کودتای 28 مرداد
حمایت از گروههای ضد انقلاب
35 سال تحریم اقتصادی و بلوکه نمودن اموال ایران
تحریم همه جانبه ایران
حمایت از جنگ 8 ساله علیه ایران

سقوط هواپیمای مسافربری
اعمال سابقه ترین تحریمهای اقتصادی
تحقیر ملت ایران با سلطه بررسانه های بین المللی
گفتمان آمریکا ستیزی ، گفتمان مقاومت ، گفتمان نفی نظام سلطه ، گفتمان تقابل ، گفتمان مرگ بر آمریکا و خرده گفتمان های دیگر که از ابتدای انقلاب و قبل از آن ظهور و بروز کردند ناشی از همین عداوت و حس سلطه جوئی آمریکا نسبت به کشور ایران بوده است . دالهای اصلی شکل گرفته در گفتمان آمریکا ستیزی ظالم ، زورگو،سلطه گر،مستکبر،جهانخوار،تمامیت خواه ، دورغ گو می باشد.
در کنار آن گفتمان سازش ، گفتمان مذاکره ، گفتمان تعامل ، گفتمان اعتدال ،گفتمان حذف مرگ بر آمریکا نیز به دلائل بسیاری که بعد از سال 1368 در گفتمان سیاسی ایران با آمریکا ظهور کرد ناشی از مفهوم گسست گفتمانی دارد که از ساختار سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و نسل جدید برساخته شده است .در کشور ما عوامل موثر گسست گفتمانی دو دهه اخیر عبارت بودند از:
خواسته های نسل جوان
ضرورت توسعه سیاسی اقتصادی کشور
انتخابات
.بعد از انتخابات ریاست جمهور 1392 گفتمان اعتدال مبنای تعامل با نظام بین الملل و کشورهای جهان گردید. محور های اصلی این گفتمان در برنامه پیشنهادی جناب اقای دکتر ظریف به مجلس شورای اسلامی در تاریخ 16/5/1392 مطرح شد.به دلیل اهمیت این برنامه و اشاره ایشان به ضرورت دیپلماسی عمومی و مفاهیم جدید دیپلماسی بخشهای از آنرادر این تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم .
4-4-1-مفهوم قدرت
مفهوم قدرت با تحول محتوایی مواجه شده است. گذار از تمرکز بر قدرت نظامی سنتی به سایر ابعاد نوظهور قدرت، اصالت یافتن مشخصه های  فرهنگی، معنایی، هنجاری، گفتمانی و نامتقارن و اشاعه معانی غیر نظامی قدرت مانند قدرت اقتصادی، قدرت تکنولوژیک، قدرت نرم، قدرت بازیگری و قدرت اجماع سازی از نمادهای این تحول بوده است. به همین دلیل فضا برای قدرت‌های منطقه‌ای منجمله جمهوری اسلامی ایران به طرز بی‌سابقه‌ای باز شده است. افزایش نقش دیپلماسی عمومی و تأثیر فزاینده فضای مجازی بسیاری از مؤلفه‌های سیاست خارجی را دستخوش تحول کرده است
4-4-2-تببین گفتمان سیاست خارجی
اعتدال به معنای ایجاد توازن میان آرمان و واقعیت در مسیر جهت دادن واقعیات به سمت آرمان هاست. گفتمان اعتدال در سیاست خارجی دولت تدبیر و امید حرکت واقع بینانه، خودباورانه، متوازن و هوشمندانه از تقابل به گفتگو، تعامل سازنده و تفاهم به منظور ارتقای جایگاه، منزلت، امنیت و توسعه کشور می باشد.
4-4-3-عناصر شکل دهنده گفتمان اعتدال
4-4-3-1-واقع بینی: 
شناخت نظام بین الملل، ماهیت، ساختار و روابط قدرت، و محدودیت و امکان زایی آن، باور به آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی، شناخت ظرفیت ها، توانمندی ها و محدودیت های ملی و پرهیز از تحقیر، تخفیف و یا بزرگنمایی دیگران؛
خودباوری: اتکا به توانمندی های مادی و معنایی کشور، عقلانیت و خرد جمعی، طراحی، تدبیر، شجاعت و ابتکار عمل در سیاست خارجی، استقامت در پاسداری از ارزش ها، منافع و آرمان ها، صلح طلبی و عدالت خواهی و همچنین صداقت، پاسخگویی و اصلاح پذیری در سطح ملی؛
4-4-3-2-آرمان گرایی واقع بینانه
توازن در آرمان و واقعیت، اهداف ملی و فراملی، نیازمندی های ملی، منطقه ای و جهانی و ابزارها و روش های اعمال قدرت، به همراه استمرار و تغییر در سیاست خارجی، تناسب اهداف و ابزار و بهره گیری از روش های متنوع و متکثر در جهان متنوع و متکثر؛
تعامل سازنده و مؤثر بر اساس تعامل و گفتگو از جایگاه برابر، احترام و منافع متقابل، کاستن از خصومت ها و تنش زدایی متقابل و اعتماد سازی متقابل.
4-4-4-راهبردها ، راهبرد کلان
راهبرد کلان سیاست خارجی، تفاهم و اجماع در سطح ملی و اعتدال گرایی، همکاری و تعامل سازنده و تأثیرگذار در روابط خارجی براساس رویکرد عزت، حکمت و مصلحت می‌باشد. راهبرد مزبور در راستای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز، تقویت امنیت ملی، رفع تهدیدات خارجی، محوری قرار دادن اقتصاد و توسعه ملی درروابط خارجی، خنثی‌سازی برنامه اسلام ستیزی و ایران هراسی در جهان و به ویژه منطقه، ارتقای اعتبار و افزایش احترام و عزت ایران در سطح منطقه و جامعه بین‌المللی و جهان در حال گذار تعریف می‌شود. بر این اساس راهبرد کلان سیاست خارجی دولت تدبیر و امید در محورهای ذیل دسته بندی می شود:
ایجاد نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری متمرکز و منسجم در سیاست خارجی،
تقویت فهم مشترک و اجماع داخلی در حوزه سیاست خارجی از طریق تعامل فعال و مؤثر با مجلس شورای اسلامی، دانشگاه ها و مؤسسات مطالعاتی،
طراحی امنیت ملی محور و منافع ملی بنیان در عرصه روابط و سیاست خارجی،
فرصت سازی، تهدید زدایی و جلوگیری از افزایش تنش در حوزه های منافع حیاتی،
برقراری، تقویت و تعمیق مناسبات دوجانبه و چندجانبه در جهت تحکیم امنیت ملی، پیشبرد منافع ملی و اعتلا و ارتقای اقتدار، شأن، موقعیت و نقش کشور در منطقه و  نظام بین الملل،
تعامل فعال با کشورها و نهادهای مؤثر در اقتصاد جهانی و بنگاه های بزرگ اقتصادی جهت توسعه، تحکیم و تثبیت مناسبات اقتصادی، جذب سرمایه های خارجی، گسترش بازارهای صادرات کالا و خدمات و افزایش قدرت رقابتی ایران،
مقابله تئوریک و دیپلماتیک با ساختار قدرت‌محور جهانی و یک جانبه گرایی،
مشارکت فعال و هدفمند در تأمین ثبات و امنیت بین المللی و منطقه ای و مدیریت چالش ها و بحران ها به منظور ارتقای اعتبار جهانی، تأمین منافع و امنیت ملی،
تقویت روند چندجانبه گرایی، ائتلاف سازی سیاسی با کشورهای همسو  و مشارکت فعال در شکل دهی هنجارها و قواعد منطقه ای و جهانی براساس منافع ملی و ارزش های اسلامی،
حمایت از حقوق فردی و جمعی ایرانیان در خارج از کشور، تقویت هویت ایرانی – اسلامی و ایجاد زمینه های لازم جهت مشارکت آنان در توسعه ملی،
ترویج فرهنگ و تمدن ایرانی در جهان، به ویژه حوزه جغرافیایی ایران بزرگ با هدف همگرایی و ارتقای هویت ایرانی،
بهره گیری از ظرفیت های دینی و فرهنگی جهت توسعه و تعمیق هویت اسلام راستین،
دفاع از مسلمانان و ملت های مظلوم به ویژه مردم فلسطین بر اساس اصول قانون اساسی، عقل سیاسی و مصالح کشور و جلوگیری از نفوذ و رسوب رژیم صهیونیستی در منطقه، کشورهای اسلامی و نهادهای بین المللی.
4-4-5-راهبردهای عملیاتی
برنامه ریزی عملیاتی و هدفمند برای خنثی سازی پروژه اسلام هراسی، ایران هراسی و امنیتی سازی جهانی جمهوری اسلامی ایران:
شناسایی، تقویت و تولید فرصت ها، ظرفیت ها، مزیت های نسبی، و توانمندی های کشور برای حضور فعال در عرصه منطقه ای و جهانی با استفاده از ابزارهای نوین،
اعتمادسازی با همسایگان و تعیین تکلیف موضوعات اولویت دار با همسایگان بر مبنای اصول شناخته شده حقوقی، و با هدف حفظ دیپلماسی عمومی قوی، منطقی، منسجم، با برنامه و غیر واکنشی،
رفع ابهامات جهانی در مورد صلح آمیز بودن برنامه هسته ای،
دوسویه کردن منافع و مضار ادامه روند کنونی برای همه طرف ها با تدبیر و آینده نگری،
گرفتن ابتکار عمل از طرف مقابل برای ایجاد فضا با حرکت های  نمادین،
استفاده از کلیه اهرم های سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی،
رفع نابرابری سطح طرفین مذاکره؛
تقویت دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران:
استفاده منسجم و هدفمند از کلیه ابزارها و روش های مکمل دیپلماسی،
ارتقای جایگاه کشور در صحنه جهانی،
خنثی سازی و تغییر جهت پروژه ایران هراسی و اسلام ستیزی،
توجه ویژه به جامعه مدنی، رسانه ها، شبکه ها و سازمان های غیردولتی به ویژه در فضای مجازی؛
استفاده از دیپلماسی پارلمانی و تقویت مناسبات پارلمانی دوجانبه و چندجانبه؛
4-4-6-مدیریت روابط با آمریکا:
مهار تشنج و جلوگیری از بروز تنش های غیرضرور در روابط دو کشور،
شناسایی واقع بینانه اهداف، سیاست ها و نگرانی های متقابل،
تعیین اختلافات مبنایی، موضوعات قابل مدیریت و موارد قابل حل،

گرفتن ابتکار عمل از آمریکا در حوزه های مختلف روابط دوجانبه،
برنامه ریزی هدفمند برای استفاده از کلیه ظرفیت های سیاسی رسمی و غیررسمی در جهت دستیابی به اهداف،
کاستن تدریجی ظرفیت های خصومت سازی آمریکا و تبدیل آن به توانایی های اثباتی؛
عادی سازی روابط با دیگر کشورهای غربی:
خارج کردن موضوعات غیرضروری، انحرافی و نامربوط از دستور کار روابط با اروپا،
بهره گیری از موضوعات و نگرانی های مشترک،
بازسازی روابط دوجانبه و چندجانبه بر اساس احترام و منافع متقابل،
حذف تدریجی موانع و بازسازی همه جانبه روابط به ویژه روابط اقتصادی؛
دوسویه کردن و همه جانبه سازی روابط،
ارتقا و تقویت همه جانبه روابط بر اساس مصالح و منافع متقابل،
مدیریت روابط درجهت منافع ایران،
مهار افراط گرایی، فرقه گرایی و اختلافات مذهبی در منطقه،
تعامل و همگرایی با کشورهای همسایه، منطقه و جهان اسلام،
ایجاد پیوندهای اقتصادی و سیاسی امنیتی پایدار دو و چندجانبه،
اقتصاد محور نمودن سیاست خارجی.
برنامه ریزی هوشمندانه، انسجام تصمیم گیری و یکپارچگی عملیاتی به منظور ارتقای نقش مثبت سیاست خارجی در توسعه ملی،
جذب سرمایه‌گذاری، فن آوری و دانش خارجی، وگشودن بازارهای بسته و نیمه بسته،
تبدیل تدریجی مناسبات تجاری با کشورهای توسعه یافته به همکاری های اقتصادی بلندمدت و تعمیق هم پیوندی اقتصادی و صنعتی،
رفع محدودیت ها و تسهیل و توسعه دسترسی ایران به بازارهای سرمایه، علم و فن آوری های نوین،
اتخاذ دیپلماسی مؤثر انرژی با هدف ارتقای نقش مدیریتی ایران در امنیت، تولید و انتقال انرژی، افزایش فرصت های صادرات و جذب سرمایه گذاری و فن آوری پیشرفته در این حوزه،
استفاده از ظرفیت های ویژه ایران برای تبدیل شدن به قطب منطقه ای در زمینه های گوناگون حمل ونقل، انرژی، اطلاعات؛
درک واقعیات ساختاری منطقه ای و جهانی و طراحی ساختار گفتمانی و اقدامی متناسب:
ایجاد ساختار متناسب با نقش استراتژیک جمهوری اسلامی،
متناسب سازی تخصیص منابع و سرمایه های مادی و انسانی در مناطق جغرافیایی و موضوعات بین المللی با جایگاه آن در حوزه منافع ملی؛
بهره گیری حساب شده، برنامه ای، هماهنگ و موثر از دیپلماسی دوجانبه، چندجانبه، عمومی، اقتصادی، فرهنگی، پارلمانی، دفاعی، امنیتی و غیر رسمی در جهت نیل به اهداف توسعه و امنیت کشور؛
احیای جایگاه وزارت امور خارجه در چرخه سیاست سازی، سیاست گذاری و اجرای سیاست های مصوبه، و یکپارچه سازی وانسجام برنامه ای و مدیریت سیاست خارجی:
ارتقای ظرفیت ساختاری و کارکردی دستگاه سیاست خارجی، وآماده سازی آن برای تعامل با چالش های ویژه سیاست خارجی درشرائط موجود،
استفاده از ظرفیت، قابلیت و اعتبار بین المللی چهره های ملی در پیشبرد اهداف سیاست خارجی،
نظام دادن به تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی،
ایجاد سازوکار قانونی پیشگیری از مداخله و اظهار نظر مقامات غیرمسئول در مسایل سیاست خارجی،
استقرار نظام شایسته سالاری در جذب و استفاده از سرمایه های انسانی متعهد و حرفه ای.
4-4-7- روش ها و راهکارها
اعتماد به نفس، ابتکار عمل، برنامه ریزی هوشمندانه:
اتکا بر عقل جمعی و تلاش برای اجماع سازی ملی،
ابتکار عمل و پیشگیری از تحمیل شرایط داخلی، منطقه ای و بین المللی بر تصمیم گیری ها،
اجتناب از تصمیمات و حرکات شتابزده،
استواری بر نظرات و تصمیم های کارشناسی در سطح ملی،
بکارگیری دیپلماسی فعال در عرصه جهانی؛
4-4-8-واقع بینی:
شناخت و درک واقع بینانه شرایط جهانی و فرصت ها و چالش های کشور،
تبیین و اجماع ملی پیرامون چالش ها و برنامه ریزی برای برخورد با آن،
سیاست سازی وسیاست پردازی واقعیت محور؛
4-4-9-صداقت:
صداقت با مسئولین و درست کاری و راستگویی در ارتباط با مردم،
تنظیم و تعدیل مطالبات عمومی،
بکارگیری تمامی توانایی های ملی در جهت افزودن بر توان سیاست خارجی.
با تحلیل متن فوق و استخراج عناصر شکل دهنده گفتمان اعتدال گسست گفتمانی در دیپلماسی عمومی و دیپلماسی رسمی کشور با قبل از سال 1390 کاملا مشخص می گردد.
جدول شماره 4-2-تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی ایران در رویکرد اعتدال
دیپلماسی عمومی ایران در گفتمان اعتدال سال 1392
دال اصلی
واقع گرائی در روابط بین الملل
دالهای فرعی
واقعی بینی
ادامه جدول شماره 4-2-تحلیل گفتمان دیپلماسی عمومی ایران در رویکرد اعتدال
تعامل فعال
توسعه و بازسازی روابط
همزیستی مسالمت آمیز
تفاهم و احترام
منافع متقابل
تنش زدائی متقابل
اعتماد سازی متقابل
تامین منافع حداکثری
آرمان گرائی در نظریه
واقع بینی در اجرا
دوری از زبان تحکم
اولویت منافع ملی

 

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق با موضوع : وکالت در طلاق

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

امنیت ملی محور
منافع ملی بنیان
تهدید زدائی
فرصت سازی
کاهش تنش
حفظ منافع حیاتی
تعمیق مناسبات دو جانبه
اعتلا و ارتقاء شان کشور ایران
اعتماد سازی با همسایگان
تعامل از موضوع اقتدار
ارتقاء روابط
کاهش تنش ها
کاهش انزواجوئی ارادی
مقابله با ابعاد گوناگون ایران هراسی
توجه به حوزه تمدنی ایران
ارتقاء هویت ملی و فرهنگی
ارتباط ارگانیک بین ایرانیت و

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید