سبز اندیشان امروز

دانلود تحقیق در مورد پرولین، خشکی، سایکوسل، میانگین

آبیاری تا حد 30 %ظرفیت زراعی در طی ده روز موجب کاهش توان بالقوه آبی برگ از 5/0- تا 78/0- مگاپاسکال در گیاه Phaseoluys vulgaris)) گردیده است (Ramos and Gordon, 1999).
جدول 4-1. تجزیه واریانس اثر تنش خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر محتوی نسبی آب برگ% روی گیاه گرنگ

میانگین مربعات
مجموع مربعات
درجه آزادی
منبع تغییرات

0182/0**
164/0
2
تنش

007/0ns
007/0
1
رقم

012/0ns
024/0
2
تنش * رقم

0ns
0
1
محلول پاشی

001/0ns
002/0
2
تنش * محلول پاشی

0ns
0
1
رقم * محلول پاشی

005/0ns
015/0
2
تنش * رقم*محلول پاشی

006/0ns
142/0
22
خطا

385/0
35
کل

41/15
ضریب تغییرات CV%
Ns، * و ** به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال 5 درصد و 1 درصد

جدول 4-2 . مقایسه میانگین اثر تنش خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر محتوی نسبی آب برگ%

تیمار
محتوی نسبی رطوبت (%)
کم آبیاری
T1
a5977/0

T2
b4336/0

T3
a5329/0

حروف مشابه در هر ستون نشانه عدم وجود اختلاف معنیدار در آن ستون است

شکل 4-1 مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف تنش بر محتوی رطوبت نسبی

4-2 اثر تنش خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر درصد روغن در گیاه گلرنگ
اثر سطوح مختلف تنش خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر درصد روغن دانه گلرنگ در سطح احتمال یک درصد (p?0.01) معنیدار شد، اثر رقم بر این صفت در سطح احتمال 5 درصد معنیدار بود، اثرات متقابل بر درصد روغن دانه معنیدار نبود (جدول 4-3).
نتایج مقایسه میانگین نشان داد بیشترین درصد روغن در تیمار شاهد با میانگین (28/37 درصد) و بعد از آن تیمارهای تنش در ابتدای دانهبندی و تنش در ابتدای گلدهی به ترتیب با میانگین (33/34 و 72/30) در سطوح بعدی قرار گرفتند (شکل 2). رقم محلیاصفهان دارای درصد روغن بیشتری (172/35) بود. گیاهان محلولپاشی شده با سایکوسل درصد روغن بیشتری (9778/35) داشتند (جدول 4-4).
درصد روغن دانه با صفات رطوبت نسبی، تعداد غوزه، تعداد دانه، شاخه جانبی، وزن هزاردانه و ارتفاع گیاه در سطح احتمال 1 درصد همبستگی مثبت و معنیداری را داشت (پیوست 1).
عملکرد روغن عمدهترین محصول اقتصادی حاصل از کشت و کار گلرنگ است، در مطالعه حاضر درصد روغن این گیاه تحت تنش خشکی کاهش پیدا کرده و به نظر میرسد در شرایط مساعد محیطی گلرنگ توانایی بالایی در تولید روغن دارد ولی در شرایط سخت محیطی هم تا حدودی این پتانسیل را حفظ میکند. بررسیهای انجام شده نیز بیانگر این مطلب است، (موحدیدهنوی و همکاران، 1389) گزارش کردند تنش خشکی میزان روغن دانه را در گیاه گلرنگ کاهش داده است، ایشان بیان کردند که با افزایش تنش، درصد روغن کاهش 12 درصدی داشته است. در این رابطه نتایج متناقضی گزارش شده است. در تحقیقی تنش خشکی در سطوح مختلف میزان روغن دانه را نسبت به شاهد کاهش داد، ولی بین سطوح مختلف تنش تفاوت معنیداری از نظر میزان روغن دانه وجود نداشت. تحقیقات روی کلزا (et al.;2004 Naderi ؛ 2007 (Tavoosi و روی گلرنگ (Delkhosh, 2007) گزارش کردند که میزان روغن دانه در این گیاهان تحت تاثیر تنش خشکی قرار نگرفته است. به نظر میرسد این نتایج متفاوت بیانگر این مطلب باشد که میزان روغن دانه به عنوان یک خصوصیت ژنتیکی تحت تاثیر عامل محیطی تنش کمآبی قرار نگرفته است اما در این آزمایش با شدت تنش خشکی درصد روغن دانه کاهش پیدا کرده است. سایکوسل در شرایط تنش خشکی تاثیر معنیداری بر درصد روغن دانه داشته که این تحقیق با نتایج فاروقی و همکاران (2005) در گیاه بهلیمو مطابقت دارد (Faroghi et al., 2005). مقایسه با هورمونهای تنظیم کننده رشد (آلار، پیکس و سایکوسل) بر عملکرد پنبهدانه، هورمون سایکوسل نسبت به دیگر هورمونها بهترین نتایج را نشان داده، به طوری که تیمار بوتههای پنبه با سایکوسل موجب افزایش درصد روغن استحصالی از پنبهدانه گردیده است Sawan, 2008)).

جدول 4-3. تجزیه واریانس اثر تنش خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر درصد روغن دانه روی گیاه گلرنگ

میانگین مربعات
مجموع مربعات
درجه آزادی
منبع تغییرات

786/129**
572/459
2
تنش

747/40*
747/40
1
رقم

179/1ns
357/2
2
تنش * رقم

125/814**
814/125
1
محلول پاشی

22/3ns
441/6
2
تنش * محلول پاشی

78/0ns
78/0
1
رقم * محلول پاشی

22/1ns
424/2
2
تنش * رقم * محلول پاشی

836/5ns
382/128
22
خطا

807/587
35
کل

08/7
ضریب تغییرات CV%
Ns، * و ** به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال 5 درصد و 1 درصد

جدول 4-4 مقایسه میانگین اثر تنش خشکی و محلولپاشی سایکوسل بردرصد روغن
تیمار روغن (%)
کم آبیاری
T1
T2
T3
a28/37
c72/30
b33/34
رقم
V1
V2
a172/35
a044/33
محلولپاشی
F1
F2
b2389/32
a9778/35

شکل 4-2 مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف تنش بر درصد روغن

شکل 4-3 مقایسه میانگین سطوح محلولپاشی بر درصد روغن

4-3 اثر تنش خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر غلظت پرولین در گیاه گلرنگ
اثر سطوح مختلف تنش خشکی و محلول پاشی سایکوسل بر غلظت پرولین گلرنگ در سطح احتمال یک درصد (p?0.01) معنیدار شد، اثر متقابل رقم وتنش بر این صفت در سطح احتمال 5 درصد معنیدار بود، سایر اثرات متقابل بر غلظت پرولین م
عنیدار نبود (جدول 4-5).
نتایج مقایسه میانگین نشان داد در تیمارهای تنشی بیشترین مقدار پرولین مربوط به تیمار تنش در ابتدای گلدهی با میانگین( 92/36 میلیگرم بر گرم وزن تر گیاه) بوده و در تیمار محلولپاشی بیشترین غلظت این اسیدآمینه در تیمار بدون محلولپاشی با میانگین (197/30 میلیگرم بر گرم وزن تر گیاه) مشاهده شده است. در اثر متقابل تنش و رقم بیشترین غلظت پرولین در تیمار (T2*V2) با میانگین (58/40 میلیگرم بر گرم وزن تر گیاه) مشاهده شده است (جدول 4-6).
نتایج نشان داد غلظت پرولین با صفات رطوبت نسبی، تعداد غوزه، شاخه جانبی، ارتفاع گیاه و روغن در سطح احتمال 1 درصد همبستگی منفی و معنیداری را داشتو با صفت وزن هزار دانه در سطح احتمال 5 درصد همبستگی منفی و معنیداری داشت (پیوست 1).
در تحقیق حاضر تنش خشکی باعث افزایش غلظت پرولین و سایکوسل باعث کاهش غلظت این اسید آمینه شده است، تغییر محتوی پرولین یکی از غالبترین پدیدههای گزارش شده میباشد که به وسیله تنشهای شوری و خشکی در گیاهان القاء میشود و اغلب به اثبات رسیده است که در سازوکارهای تحمل به تنش دخیل میباشد. افزایش پرولین در طی تنش ممکن است نتیجه تجزیه پروتئینها و همچنین کاهش استفاده از آنها به دلیل کاهش رشد گیاه باشد (Ashraf and Foolad, 2007). کم آبیاری در حقیقت کاهش پتانسیل آب خاک است. در چنین شرایطی گیاه به منظور ادامه جذب آب، از طریق تجمع ترکیبات اسمزی از جمله کربوهیدرات‌های محلول و پرولین پتانسیل اسمزی خود را کاهش میدهد و به عبارت دیگر تنظیم اسمزی صورت می‌گیرد. در فرایند تنظیم اسمزی تورژسانس و فرایندهای وابسته به آن تحت شرایط کمبود آب ادامه می‌یابد، از این رو تنظیم اسمزی به توسعه سلولی و رشد گیاه در تنش آبی کمک می‌کند (Ashraf and Foolad, 2007).
تجمع پرولین و کربوهیدرات‌های محلول در جهت تنظیم اسمزی در صورتی روی می‌دهد که پتانسیل آب بیش از یک مگاپاسکال کاهش یابد Jinhe et al., 2006)). جین و همکاران (2006) دریافتند که تحت کم آبیاری و شوری محتوای ساکارز و اسیدهایآمینه در رز افزایش پیدا میکند. در رز تحت تنش شوری گلایسین بتائین و ساکارز و در شرایط کم آبیاری پرولین و محلول‌های اسمزی غالب بوده‌اند. در مطالعه‌ای بر روی دو واریته حساس و مقاوم گندم دوروم مشاهده شد که افزایش کربوهیدراتهای محلول در رقم مقاوم به خشکی در مقایسه با پرولین شاخص مناسب‌تری برای نشان دادن پتانسیل مقاومت به خشکی است، زیرا پرولین تحت کم آبیاری کمتر افزایش یافت و میزان افزایش آن در هر دو واریته حساس و مقاوم یکسان بود (Kameli and Losel, 1993). گزارش شده است که تحت کم آبیاری و شوری با اعمال محلولپاشی سایکوسل محتوای پرولین در رقم گندم مقاوم بیشتر از رقم حساس بود. در مجموع پذیرفته شده است که کاهش در تورژسانس عامل اولیه تجمع پرولین تحت تنش‌های شوری و کم آبیاری می‌باشد. کاهش تورژسانس باعث فعال شدن یک توالی پیچیده از فرآیندهای تطابقی مرتبط با سطح تحمل گیاه به تنش می‌شود. از اثرات اولیه سایکوسل این است که بر بیوسنتز جیبرلین، استرولها و اسید آبسزیک اثر می‌گذارد. این مواد ثانویه غیر مستقیم بر درصد نشاسته اثر گذاشته و بدین سبب اسیدآمینه پرولین در شرایط تنش افزایش می‌یابد (Sawan, 2008). سایر محققان تجمع پرولین را در گیاهان در اثر شدت تنش گزارش کردهاند، (Zhu and Gong, 2005 ;Nayyar, 2002) تجمع این اسیدآمینه را در گیاه کلزا گزارش کردند (Serraj and Sinclair, Ferreira and Lourens, 2002 ;2002). بررسی روی برگهای بالغ و نابالغ لیموترش تحت شرایط تنش خشکی نشان داد که اگر چه میزان پرولین در اندام هوایی در اثر تنش بالا رفت ولی میزان آن در برگهای نابالغ بیشتر از میزان آن در برگ بالغ بود که این افزایش نشان میدهد برگ جوان در این شرایط نسبت به برگ مسن دچار صدمه و آسیب بیشتری شده است (پرز- پرز و همکاران، 2009). افزایش غلظت پرولین در گیاه (Saccharum officinarum L.) تحت تنش خشکی گزارش شده است (Suriyan and Chalermpol, 2009). خان (1991) گزارش کرد محتوی پرولین در گیاهان خردل تحت تنش آبی افزایش یافته است. (Newto et al., 1987) نشان دادند که در کالوس گیاه Pinus taeda در هنگام تنش شدید خشکی تجمع و تراکم پرولین 40 برابر افزایش مییابد. همچنین، امام و ایلکا گزارش کردند که با افزایش غلظت سایکوسل تجمع این اسیدآمینه در برگهای گیاه کلزا افزایش پیدا کرده است. در این مطالعه اثر متقابل تنش آبی با رقم پدیده در گیاه گلرنگ دارای میزان پرولین بیشتری بود که دلیل آن را میتوان مقاومت بیشتر رقم پدیده به شرایط تنش میباشد (Imam and Ilkaee, 2002).

جدول 4-5 تجزیه واریانس اثر تنش خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر غلظت پرولین

میانگین مربعات
درجه آزادی
منبع تغییرات

23/1476**
2
تنش

225/2ns
1
رقم

69/105*
2
تنش * رقم

316/892**
1
محلول پاشی

58/23ns
2
تنش * محلول پاشی

65/27ns
1
رقم * محلول پاشی

33/11ns
2
تنش * رقم * محلول پاشی

853/31
22
خطا

35
کل

38/22
%ضریب تغییرات

Ns، * و ** به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال 5 درصد و 1 درصد

جدول 4-6. مقایسه میانگین اثر تنش خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر غلظت پرولین
تیمار
پرولین
(mgg-1 FW.wt)
کم آبیاری
T1
c86/14

T2
a92/36

T3
b87/23
محلولپاشی
F1
a197/30

F2
b24/20
کم آبیاری×رقم
T1V1
de63/16

T1V2
e1/13

T2V1
b27/33

T2V2
a58/40

T3V1
c01/2
5

T3V2
cd72/22
حروف مشابه در هر ستون نشانه عدم وجود اختلاف معنیدار در آن ستون است

شکل 4-5 مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف تنش بر پرولین

شکل 4-6 مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلف تنش و رقم بر پرولین

4-4 اثر تنش خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر فعالیت آنزیم پریکارتامین دکربوکسیلاز در گیاه گلرنگ
تنش خشکی فعالیت آنزیم کارتامین دکربوکسیلاز را در هر دو سطح تنش به طور معنیداری کاهش داده (p?0.01) است. تیمارهای رقم و اثر متقابل تنش و سایکوسل نیز در سطح احتمال یک درصد (p?0.01) بر فعالیت این آنزیم اثر معنیداری را داشت. سایر تیمارها بر فعالیت این آنزیم اثر معنیداری نداشته است (جدول 4-7).
در جدول مقایسه میانگین مشاهده میشود که تیمار بدون تنش آبی با میانگین فعالیت (33/16 واحد بر نانو مول در دقیقه) در بالاترین سطح قرار داشته و تیمارهای تنش در ابتدای گلدهی و تنش در ابتدای دانهبندی به ترتیب در سطوح بعدی قرار گرفتهاند. رقم اصفهان نیز با میانگین (5189/16 واحدبر نانو مول در دقیقه) در سطح بالاتری نسبت به رقم پدیده قرار گرفت. در اثر متقابل تنش ومحلولپاشی تیمار بدون تنش آبی و محلولپاشی سایکوسل با میانگین فعالیت (41/20 واحد بر نانو مول در دقیقه) در بالاترین گروه آماری از نظر فعالیت این آنزیم قرار گرفت (جدول 4-8)
نتایج نشان داد فعالیت آنزیم کارتامین دکربوکسیلاز با ارتفاع گیاه و درصد روغن دانه در سطح احتمال 5 درصد همبستگی مثبت و معنیداری را داشت (پیوست 1)
گزارش شده است که سنتز آنزیم‌هایی مانند پری کارتامین دکربوکسیلاز، یک پاسخ سازگار یافته در برابر تنش اکسیداتیو می‌باشد (Cho et al., 2000). کمبود آب در گیاهان نه تنها باعث پژمردگی می‌شود، بلکه فعالیت آنزیم‌های مشخصی مانند پری کارتامین دکربوکسیلاز و پراکسیداز را نیز کاهش می‌دهد. زیرا این آنزیم‌ها دارای آهن پورفیرین هستند و به عنوان گروه‌های پروستتیک، نقش ویژه‌ای را در متابولیسم گیاهی ایفا می‌کنند (Saito, 1993). فعالیت آنزیم پری کارتامین دکربوکسیلاز، از تولید بیش از حد اجزای خطی انتقال الکترون در شرایط تنش آب در واکنش مهلر جلوگیری می‌کند (Saito and Yamamoto, 1994). زیرا آنزیم پلی فنل اکسیداز و پری کارتامین دکربوکسیلاز در واکنش مهلر دخیل بوده و در مزوفیل کلروپلاست موجب کاهش اکسیژن مولکولی، فتوسیستم نوری I و تنظیم سطح اکسیژن پلاستیدی می‌شود (Cho et al., 2000). با استناد به نتایج حاصله به نظرمیرسد که محلول پاشی سایکوسل در این تحقیق، باعث افزایش میزان فعالیت پری کارتامین دکربوکسیلاز طی کم آبیاری شده باشد، زیرا افزایش میزان فعالیت این آنزیم در گلبرگ گلرنگ، می‌تواند موجب کاهش خسارت تنش اکسیداتیو شود (Cho and Hahn; 2000).

جدول 4-7. تجزیه واریانس اثر تنش خشکی و محلولپاشی سایکوسل بر فعالیت آنزیم پری کارتامین دکربوکسیلاز

میانگین مربعات
درجه آزادی
منبع تغییرات

منبع تغییرات

009/136**
2
تنش

803/508**
1
رقم

130/125ns
2
تنش * رقم

068/6ns
1
محلول پاشی

443/224**
2
تنش * محلول پاشی

006/0ns
1
رقم * محلول

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *