سبز اندیشان امروز

دانلود تحقیق در مورد طول فصل رشد

1378).
.مطالعات مختلف تفاوتهای بین ارقام گلرنگ را از نظر طول دوره ی روزت جوانهزنی
(Ghanavti and Knowels, 1997 ;Knowels, 1980)، و سرعت رشد دانه (Hashim and Schinter, 1988)، نیاز سرمایی(Cholacky et al., 1993;Dajue, 1989) ، طول دوره و سرعت پر شدن دانه (Urie et al., 1967)، وزن هزار دانه و درصد روغن، عملکرد دانه، مقاومت به بیماری و سایر صفات متذکر شدهاند (ناصری، 1370). با توجه به کثرت ارقام در اینجا نام و مشخصات تعدادی از مهمترین ارقام داخلی و خارجی موجود در کشور را ذکر میگردد.

1-4-1 مشخصات ژنوتیپ های گلرنگ پاییزه و بهاره
رقم محلیاصفهان (2819): رقمی بهاره ،نسبتا دیرس ،پرمحصول، کمی خاردار،دارای 33-31 درصد رو غن و تا حدودی مقاوم به فیتوفترا است (عبدالهی و زرینچوب، 1380).
طول دورهی رویش این رقم از کاشت تا رسیدن 138 روز است (عبدالهی و زرینچوب، 1380).
گلدشت: این رقم پاییزه و رنگ آن قرمز بوده و بدون خار است (رجبنسب، 1377).
رقم پدیده: این رقم پاییزه است و رنگ آن زرد بوده و خاردار است (رجبنسب، 1377).
1-5 طول فصل رشد
طول دورهی رشد برای تکمیل چرخهی زندگی گلرنگ بستگی به اینکه کشت در پاییز یا بهار انجام میشود. همچنین به تاریخ کاشت، شرایط محیطی منطقه در طول فصل رویش،نوع رقم و تغییرات طول روند در طی فصل رشد بسیار متغیر است حداقل فصل رشد لازم برای زراعت بهاره گلرنگ 110 تا 120 روز است. در کشت پاییزه معمولاً دوره رشد گلرنگ بیش از 200 روز طول میکشد (باغخانی، 1385).
1-6نیاز اکولوژیکی
گیاهی روز بلند است و در طول رویش به هوای گرم و تابش نور مناسب نیاز دارد. بذرها معمولاً در دمای 8 تا 10 درجه سانتیگراد رویش میکنند. ولی دمای مطلوب برای جوانهزنی ، 18 تا 20 درجه سانتیگراد است (امیدبیگی، 1386).

1-7کشت
کشت گلرنگ توسط بذرکار غلات و به صورت ردیفی انجام میگیرد. تراکم 150 الی 160 هزار بوته در هکتار مناسب است (امیدبیگی، 1386).
1-8 بیماریها و آفات
از آفات و بیماریهای که گلرنگ با آن مواجه است میتوان به زنگ گلرنگ، پوسیدگی ریشه گلرنگ بیماری بوتهمیری، ساقهخوار اروپایی، کرم غوزه در گلرنگ اشاره نمود که تحت تنش خشکی در این گیاه افزایش مییابد; muntean, 1993) .Faure et al., 2003). یکی از آفات مهم گلرنگ مگس گلرنگ (Acanthinophilus helianthi Rossi) میباشد (زینعلی، 1378.، حاتمی و همکاران، 1387).
1-8 مراقبت ونگهداری
بذر در شرایط مناسب پس از 6 تا 7 روز سبز میشوند. پس از بارندگی، سلهشکنی امری ضروری است، این عامل در طول رویش تقریباً 1 یا 2 بارانجام میگیرد. چنانچه تراکم بوتهها در ردیف زیاد باشد، باید آنها را را تنک کرد (امیدبیگی، 1386).
1-9 کود
گلرنگ در طول رویش، از مواد وعناصر غذایی خاک به خوبی بهره میبرد. گیاهان برای تولید قبل از کاشت به هنگام آماده ساختن زمین در فصل پاییز ، افزودن 35 تا 40 کیلوگرم در هکتار ازت 40 تا 60 کیلوگرم در هکتار اکسیدفسفر و 50 تا 70 کیلوگرم در هکتار اکسیدپتاس در خاکهایی که گلرنگ در آنها کشت میشود، مفید است (Launert, 1984).
1-10 برداشت محصول
در کشت بهاره وپاییزه گلرنگ به ترتیب 150، 200 روز پس از کاشت، آمادهی برداشت خواهد بود (پاساری، 1389). گلدهی در گلرنگ 5/1 تا 2 ماه به طول میانجامد. بنابراین زمان کافی برای برداشت آنها وجود خواهد داشت. برداشت گل با دست صورت میگیرد (محبی، 1379). رسیدگی بذر زمانی است که بذر به راحتی از طبق جدا شود (پاساری، 1389).
1-11 ترکیب شیمیایی
گلهای لولهای این گیاه دارای دو ماده، قرمز رنگ به نام کارتامین و زرد رنگی به نام کارتامیدین میباشد، که کارتامین به علت رنگ زیبایی که دارد در رنگرزی به کار میرود (سیفی و همکاران، 1390).
1-12 موارد مصرف وخواص طبی
گلها و روغن این گیاه حاوی ماده موثره است. در گذشته کشت گلرنگ بیشتر به منظور تهیه رنگ و استفاده از آن در رنگرزی بوده است. ولی امروزه علاوه بر استفاده از گلچههای آن در رنگرزی از دانه آن نیز برای تهیهی روغن و در صنایع غذایی استفاده میشود (آلیاری و شکاری، 1379).
از گلها به عنوان مادهی خلطآور وتسکین دهندهی سرفه، یبوست، اختلال قاعدگی در مخلوطهای چای استفاده میشود (پاساری، 1389). و از روغن اشباع نشده دانهی این گیاه برای مداوای تصلب شرایین،ضماد زخمها و … استفاده میشود (امیدبیگی، 1386).
از طرف دیگر گلرنگ به عنوان یک گیاه دارویی شناخته شده که در طب سنتی برای درمان بیماری‌های قلبی، روماتیسم و دیابت استفاده می‌شود (Ibrahim et al., 2005 Zhu et al., 2003;).
1-1-11 مصارف دیگر گلرنگ
مصارف عمدهی روغن گلرنگ در کشورهای صنعتی تا سالهای اخیر به ارزش آن به عنوان یک روغن خشک برای نقاشی، روغنهای جلا ومصارف مربوطه بستگی دارد و در برخی موارد به عنوان علوفه برای دام استفاده میشود و همچنین در تولید پلاستیک تجزیهپذیر در محیط مورد استفاده قرار میگیرد (وایس، 1370).

بررسی منابع

اهداف این طرح شامل بررسی واکنشهای فیزیولوژیک و مرفولوژیک گیاه و مقایسه رقمهای گلرنگ تحت شرایط خشکی و محلولپاشی با کلرومکواتکلراید میباشد.
2-1 تعریف تنش
تنش یا استرس واژهای است که اولین بار توسط دانشمندان علوم بیولوژیک در مورد موجودات زنده به کار برده شد. بعدها این واژه از علم فیزیک گرفته شد و آن را به عنوان هر عاملی که امکان بالقوه وارد آوردن صدمه به موجودات زنده را دارد تعریف نمودندEitzinger et al., 2003)). تنش نتیجه روند غیرعادی فرآیندهای فیزیولوژیکی است که از تاثیر یک یا ترکیبی از ع
وامل زیستی و محیطی حاصل میشود. همانطوریکه در تعریف آمده تنش دارای توان آسیب رسانی میباشد که به صورت نتیجه یک متابولیسم غیرعادی روی داده و ممکن است به صورت افت رشد، مرگ گیاه و یا مرگ بخشی از گیاه بروز کند Eitzinger et al.,2003)).
تنش به عنوان یک عامل خارجی که اثرات سوء بر گیاهان میگذارد، تعریف شده است. از آنجا که تنش به تنهایی برحسب عکسالعمل گیاه بیان میشود، بعضی مواقع فشار یا کرنش نیز نامیده میشود که با اصطلاحات فیزیکی مطابقت دارد (کافی و دامغانی، 1379).
دستگاه فتوسنتزی و پارامترهای رشدی: رشد، تولید و پراکنش گیاهان به وسیله استرس‌های محیطی محدود می‌شود Paul, 1996)).
تنش را نتیجه روند غیرعادی فرآیندهای فیزیولوژیکی که از تاثیر یک یا ترکیبی از عوامل زیستی و محیطی به وجود میآید نیز تعریف کردهاند. در این تعریف به طور ضمنی به توان آسیب‌رسانی تنش، که در نتیجه یک متابولیسم غیرعادی روی داده و ممکن است به صورت افت رشد، بازده یا مرگ بخشی از گیاه باشد اشاره شده است (حکمت‌شعار، 1372).
هر گونه انحراف از شرایط بهینه محیطی میتواند منجر به تنش شود. شرایط بهینه معادل صفر تنشی در نظر گرفته شده و به معنی قرار گرفتن گیاه تحت تاثیر یک عامل محیطی است، که موجب افت نمو و یا بازده آن نمیشود (حکمت‌شعار، 1372). براساس درجاتی از تنش بین صفر تا ملایم و شدید می‌تواند وجود داشته باشد. شدت تنش با مقدار انرژی که در تغییر فرایندها در سیستم زیستی وارد عمل میشود، ارتباط دارد. هر چند که در محیطهای کشاورزی صفر به ندرت اتفاق میافتد، ولی این مفهوم از لحاظ نظری بسیار با اهمیت است (حکمت‌شعار، 1372).
تنش محدودیت آب بر کلیه جنبه‌های رشد و نمو گیاه به یک میزان تاثیر نمی‌گذارد. بعضی از فرایندها نسبت به افزایش تنش خشکی خیلی حساس هستند. در حالی که سایر فرآیندها کمتر تحت تاثیر تنش کمبود آب قرار می‌گیرند1997) Kocheki,).
2-1-1 تنش فیزیولوژیکی
تنش فیزیولوژیکی به مجموعه شرایطی اطلاق میشود که باعث تغییر در فرآیندهای فیزیولوژی گیاه شده و سرانجام به آن صدمه وارد میسازد. این تعریف در همه موارد صادق نیست، زیرا تغییر فرایندهای فیزیولوژیکی الزاما ممکن است برای گیاه زیان‌آور نباشد (علیزاده، 1388). بدین سبب متخصصان فیزیولوژی، بین مکانیزم‌های سازگاری و اثرات مخرب فیزیولوژیکی تفاوت قائل شده و علاوه بر واژه تنش از اصطلاح کرنش نیز استفاده نمودهاند. کرنش را میتوان تغییرات فیزیولوژیکی دانست که در پاسخ به تنشهای محیطی رخ میدهد، این تغییرات لزوما باعث کاهش رشد یا تولید نمیشوند (علیزاده، 1388).
به طور کلی اثرات نامطلوب فیزیولوژیکی کمبود آب در اغلب گیاهان وقتی آشکار میشود که پتانسیل آب گیاه به حدود 8- بار تقلیل یابد. اگر پتانسیل آب به 14- تا 15- بار کاهش یابد، اغلب مراحل فیزیولوژیکی مانند رشد و بزرگ شدن برگها و فتوسنتز سرعت‌شان کاهش و یا کاملا متوقف میشوند (لاهوتی و همکاران، 1389).
برخی متخصصان اصولا تنش را تغییرات فیزیولوژی عنوان کردهاند که در صورت مواجه شدن گیاه با شرایط نامساعد رخ میدهد(علیزاده، 1388). بدیهی است شرایط نامساعد بدان گونه نیست که باعث از بینرفتن گیاه شود بلکه فقط نوعی هشدار از سوی گیاه است. پاسخها، هشداری یا تدافعی هستند یا از نوع سازگاری هستند. تنش زمانی اتفاق میافتد که عامل ایجاد آن بتواند تغییرات فیزیولوژیک قابل توجهی را بر رشد یا تولید محصول، باعث گردد (علیزاده، 1388).
2-1-2 عوامل تنش‌زا
گیاهان تحت شرایط طبیعی و زراعی به طور پیوسته در معرض عوامل تنشزا هستند. بعضی عوامل محیطی مانند دمای هوا در مدت چند دقیقه میتوانند تنشزا شوند، در صورتی که اثر سایر عوامل محیطی ممکن است روزها تا هفتهها (مانند رطوبت خاک) و یا ماهها (مانند مواد معدنی) به طول انجامد (کافی و شکاری، 1379).
تنشهای محیطی معمولا تنشهای زیستی و غیرزیستی و یا فیزیوشیمیایی است. تنش‌های زیستی شامل حمله آفات و بیماریها به گیاهان و عواملی مانند رقابت، دگرآزاری (آللوپاتی) می‌باشند (سرمدنیا، 1372). تنشهای غیرزیستی به پنج گروه عمده شامل دما (درجه حرارت بالا و پایین)، آب (زیادی و یا کمبود آب)، تشعشع (انواع تشعشعهای مرئی و غیرمرئی)، شیمیایی (تنش عناصر غذایی، نمکها، مواد آللوشیمیایی و گازها) و فیزیکی (باد، مغناطیس، صدا، الکتریکی) تقسیم میشوند. از بین پنج تنش موجود، خسارت وارده به گیاهان در اثر تنشهای کمبود آب، شوری و دما گستردهتر میباشد (سرمدنیا، 1372).
2-1-3 اثرات هم‌سازگاری و ناهم‌سازگاری عوامل تنشزا
هنگامی که عوامل تنشزا بطور همزمان بوقوع میپیوندند اثرات پیچیدهای از نظر فیزیولوژی بر گیاه وارد می‌آورند، بطوریکه این عوامل میتوانند اثرات یکدیگر را خنثی و یا افزایش دهند. اثرات تشدیدکنندگی عوامل تنشزا، اثر همسازگاری اطلاق میشود (علیزاده، 1388). نمونهای از این وضعیت در محیطهای خشک که افزایش درجه حرارت محیط با کمبود آب توام است اتفاق میافتد، در این شرایط اثر افزایشی تنش بیش از مجموع هر یک از عوامل تنشزا است (علیزاده، 1388).
در برخی موارد اثر همزمان عوامل تنشزا بصورت ناهم‌سازگاری نمایان شده و در واقع این عوامل اثرات یکدیگر را تا اندازهای خنثی مینمایند. برای مثال دورههای کمآبی، قادر است گیاه را در مقابل یخزدگی محافظت نماید (علیزاده، 1388).
2-1-4 مقاومت به تنش
عکسالعمل گیاه در برابر تنش آب با فعالیت متابولیکی، مرفولوژیکی، مرحله رشد و عملکرد بالقوه گیاه در ارتباط میباشد) سرمدینا و کوچکی، 1369
).
توانایی یک گیاه یک رقم از نظر بقاء و رشد و نهایتاً تولید دانه در صورتی که بخشی از چرخهی زندگی آن تحت تنش واقع شود، مقاومت به خشکی نامیده میشود (هاشمی و کوچکی، 1374).
مقاومت به خشکی عبارت است از قدرت یک نبات که بتواند بدون اثر سوء بر روی عمل فتوسنتز تعرق کمتری داشته باشد و یا به عبارت دیگر از قدرت رشد یک نبات که بتواند آب را به مقدار بالاتر تا مساوی میزان تعرق گیاه از خاک جذب نماید. از گیاهان مقاوم به خشکی آنهایی هستند که قادرند در خلال تنش خشکی سبز نمایند و از نظر اقتصادی محصول مقبول تولید نمایند (معاونی، 1374).
گیاهی دارای مکانیسم تحمل به خشکی است که عملکردش در شرایط خشک نسبت به شرایط نرمال خیلی کاهش نیابد. به عبارتی درصد پایداری عملکرد گیاه تحت تنشهای محیطی یکی از مهمترین معیارهای انتخاب برای مقاومت به خشکی در برنامههای اصلاحی میتواند در نظر قرار گیرد (حبیبی و همکاران، 1372).
2-1-5 تنش خشکی
از مهم‌ترین مشکلات مناطق خشک و نیمه‌خشک، کمبود آب می‌باشد که بر روی رشد و نمو گیاهان اثر می‌گذارد (اهدایی، 1372).
خشکی از مهمترین عوامل محدود کنندهی گیاهان زراعی و داروئی در سراسر جهان و شایعترین تنش محیطی است، که اثر این تنش بر رشد و عملکرد گیاه بستگی به ژنوتیپ آن دارد (Bannayan et al.,2008).
تنش خشکی زمانی در گیاه حادث می‌شود که میزان آب دریافتی گیاه کمتر از تلفات آن باشد، این امر ممکن است به علت اتلاف بیش از حد آب یا کاهش جذب و یا وجود هر دو مورد باشد (کوچکی و علیزاده، 1374؛ حیدری و همکاران، 1384).
در میان متغیرهای محیطی که رشد و توسعه گیاهی را تحت تأثیر قرار میدهند. دسترسی آب یکی از مهمترین آنهاست. تنش خشکی یا خشکسالی یا تنش کمبود آب نامیده میشود (خودکامی، 1376).
بسیاری از گیاهان عالیتر حداقل یکبار در سیکل زندگی خود با مشکل مواجه میگردند و این زمانی است که بذر آنها رسیده و خشک میشود (خودکامی، 1376).
کمبود آب یکی از عوامل محدودکننده تولید گیاهان زراعی است. زیاد بودن میزان تبخیر و تعرق و محدودیت منابع آبی در طول دورهی رشد گیاهان زراعی، توجه بیشتر به مطالعه در مورد آثار تنش خشکی و انتخاب ارقام مقاوم به خشکی و همچنین ذخیره آب و مصرف کارآمد آن را طلب میکند
(Sadras and Milori, 1996).
گیاهان زراعی به تنش آب به راههای گوناگون پاسخ میدهند. مکانیسم و واکنشهای آنها ممکن است باعث بروز تغییراتی در آنها شود که از اثرات بعدی استرس جلوگیری میکند(Eitzinger et al., 2003) .
کمبود آب قابل مصرف گیاه در خاک میتواند موجب استرسهای درونی در گیاه شده و در نهایت رشد آن را تحت تأثیر قرار دهد ولی خشکی به تنهایی فقط کمبود آب در محیط رشد گیاه نمیباشد. بلکه در اثر تعدادی از عوامل دیگر محیط مانند: درجه حرارت زیاد، کمبود رطوبت نسبی هوا، سرعت شدید جریان هوا، روزهای آفتابی به وجودآمده و تحت تأثیر این عوامل تشدید میگردد (معاونی، 1374).
یکی از نشانههای کمبود آب، کاهش تورژسانس و در نتیجه رشد و توسعه سلول به ویژه در ساقه و برگ‌ها است. به همین دلیل اولین اثر محسوس کمآبی را می‌توان از اندازه کوچک‌تر برگ‌ها یا ارتفاع گیاهان تشخیص داد (حسنی، 1385). بدنبال کاهش سطح برگ، جذب نور نیز کم شده و باعث کاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *