دانلود تحقیق با موضوع
پایگاه داده ها

دانلود تحقیق با موضوع پایگاه داده ها

پلیس کشف جرائم با در اختیار گرفتن فناوری اطّلاعات برای همیشه روش کار پلیس را دگرگون کردند. توانایی بررسی، تایید هوّیت و ورود، استخراج و پردازش اطّلاعات باعث شده تا افسران پلیس توانمندی بیشتری در وظایف خود به دست آورند. همچنین پلیس امروز باید با فنآوری جدید آشنا بوده و از پتانسیل آن حداکثر بهره را ببرد.
پلیس کشف جرائم با توسعه چندین پایگاه داده های رایانه ای برای تایید اقدامات انتظامی، پیشگام به کارگیری اطّلاعات بوده است و بانک های مورد نیاز این پلیس را می توان به سه دسته: 1- بانک های اطّلاعاتی ادارات داخلی پلیس کشف جرائم، 2- بانک های اطّلاعاتی درون سازمانی(سایر پلیس های تخصصی) 3-بانک های اطّلاعاتی برون سازمانی تقسیم کرد (بیابانی،281:1389).
2-4-6-1) بانک هاو منابع اطّلاعاتی ادارات داخلی پلیس کشف جرائم:
امروزه مبادله به موقع اطّلاعات نقش بسیار موثری در خنثی سازی و کشف جرایم ایفا می کند. نمونه های بارز و ملموس جرایم در گوشه و کنار جوامع بخصوص کلا نشهرها به سادگی قابل مشاهده اند. جمعیت سیال شهر ها می تواند زمینه ساز شکل گیری انواع نابسامانی ها و جرایم باشد که با اجرای طرح های مناسب در زمینه تبادل اطلاعات می توان شناسایی، کنترل و هدایت نابسامانی ها و جرایم را دردست گرفته و نسبت به مهار آنها اقدام نمود. بدیهی است استفاده از بانک های اطلاعاتی، حافظه سازمانی و بهره برداری از روش های علمی برای دسترسی به متّهمان، یکی از اهداف سازمان کشف جرم است (بیابانی،281:1389).
بهره برداری از این بانک های اطّلاعاتی می تواند شناسایی مجرمان و سرعت در کشف را افزایش داده و هزینه های نیروی انسانی و پشتیبانی در پی جویی و کشف جرائم را کاهش دهد. (بیابانی, 1389: 281-282).
سامانه های اطّلاعاتی پلیس کشف جرائم جدای از سامانه های اداری تدون شده را می تـوان شامل سه سامانه اطّلاعاتی زیر دانست که خود هر یک از تعداد قابل توجّهی بانک اطّلاعاتی برخوردار است:
الف- سامانه اطّلاعاتی وسایل نقلیه. ب -سامانه اطّلاعاتی تشخیص هویت. ج- سامانه اطّلاعاتی اطّلاعات جنایی آگاهی(سامانه ویژه)
2-4-6-1-1)سامانه اطّلاعاتی وسایل نقلیه:
این سامانه از اولین سامانه های موجود در ناجا ست که در 12/8/1370 در اداره کل آگاهی سابق طراحی، نصب و راه اندازی شد که با توجه به تکنولوژی روز ارتقاء یافته و در حال حاضر از عمده سامانه های ناجا در بحث ارتقای کشف جرایم می باشد (خلعتبری،288:1385).
اطّلاعات خودرو و موتور های سرقت شده با سوابق کشف و اقدامات بعدی این گونه پرونده ها در این سامانه وجود دارد.گاهی مواقع اتفاق افتاده که شاهدان جنایت، شماره خودرویی را اعلام نموده اند. که پس از شناسایی، مالک مدعی شده که چند روز پیش خودرویش سرقت شده و به تازگی تحویل شده است. صحت و سقم اظهارات وی در این سامانه قابل پیگیری است (بیابانی, 351:1389). که بهره برداری های زیر از آن انجام می گیرد:
1- استعلام خودروهای مسروقه و تحت تعقیب. 2- استعلام پلاک های مسروقه و تحت تعقیب.
3- استعلام موتورسیکلت های مسروقه و تحت تعقیب. 4- ارائه گزارش های متنوع (ویژه نامه نمایشگاه تخصصی و همایش فن آوری اطلاعات وارتباطات, پاییز 1389).
2-4-6-1-2) سامانه تشخیص هویت:
سامانه جامع اطّلاعاتی تشخیص هویت که علاوه بر ارائه استعلامات هویّتی در بانک های اطّلاعاتی عمده موجود اقدامات فنی و آزمایشگاهی را با بهره گرفتن از سامانه های تخصصی خود انجام و گزارشات لازم را ارائه می نماید. این سامانه خود شامل ده بانک اطّلاعاتی است:
1- زیر سامانه کاشف2: بانک اطّلاعات بایگانی جنایی (سامانه سوابق پرونده های جنایی).
2- بانک اطّلاعاتی استعلام از راه دور.
بانک اطّلاعاتی مشخصات اسمی و جرایم زندانیان. 4- بانک اطّلاعاتی گواهی عدم سوء پیشینه.
5- بانک اطّلاعاتی ACUI. 6- بانک اطّلاعاتی مرفو.
7- بانک اطّلاعاتی بانک ژنتیک 8- بانک اطّلاعاتی تصاویر مجرمان(فتو فایلر)
9- بانک اطّلاعاتی ژنومیک اجساد مجهول الهویه. 10- بانک اطّلاعاتی آرسنال.
1) زیر سامانه کاشف2: بانک اطّلاعات بایگانی جنایی (سامانه سوابق پرونده های جنایی).
شامل مشخصات کامل فرد، نوع اتهام و آثار انگشت کلیه افرادی است که حداقل یک بار به زندان معرفی شده اند.با توجه به آثار بزرگنمایی شده انگشتان افراد سابقه دار، کارآگاه قادر خواهد بود آثار انگشتان مظنونین را در اولین فرصت، تطبیق داده و تصمیم گیری کند. بسیار اتفاق افتاده که بخش سوابق مجرمان نیز اطلاعات مطلوبی را ارائه داده که کارگشا بوده است، به عنوان مثال متّهمی که سه ماه قبل مرتکب جرمی خفیف شده و پرونده ای در حال رسیدگی در یکی از مراجع قضایی دارد، طی قراری به زندان معرفی می شود و پس از آن با سپردن یا قبول قرار از زندان مرخص می شود. حال اگر این متهم در جایی دیگر پس از ارتکاب جرم سنگینی، متواری شود و تحت تعقیب پلیس قرار گیرد، در این صورت می توان با هماهنگی مرجع قضایی جرم اولیه، کفیل یا وثیقه گذار متهم را احضار نمود و بعد از حضور متهم وی را دستگیر نمود (طالبیان, 320:1387).
2)بانک اطّلاعاتی مشخصات اسمی و جرائم زندانیان:
ورود روزانه تعداد قابل توجهی از مجرمان به ندامتگاه های کشور و عدم اطلاع از وضعیت افراد دستگیر شده، مشکلاتی را در روند تحقیق پرونده ها به همراه داشت که با بهره گیری از این سامانه که با همکاری سازمان زندان ها و اقد
امات تامینی در سال 1375 در اداره کل اگاهی راه اندازی شد، دسترسی کاراگاهان به آخرین اطلاعات آماری زندانیان و جرائم ارتکابی آنان سریعتر شده است (بیابانی، 289:1389).
3) بانک اطّلاعاتی سیستم مرفو:
در همان آغاز سامانه کاشف2 (CCH)، آثار انگشتان مجرمان تعدادی از جرائم مهم و خاص در این سیستم ثبت شد. تبادل اطلاعات سامانه کاشف با این سیستم از طریق سیستمی تحت عنوان AURL(سیستم واسط) برقرار می شود.
4)بانک اطّلاعات ژنتیکی مجرمان حرفه ای در ایران:
بانک اطلاعات D.N.A در ایران برای اولین بار در آزمایشگاه بیولوژی جنایی جنایی مرکز تشخیص هویت ناجا در سال 1387 راه اندازی شد. بر اساس کثرت وقوع جرم تجاوز به عنف، از افراد مجرم روی کارت های FTAنمونه خون تهیه شده، و به همراه مشخصات کامل و سوابق مجرم به مرکز ارسال می شود. سپس پروفایل ژنتیکی تهیه شده در بانک اطلاعات ژنتیکی ثبت و نگهداری می شود (همان،341).
5)بانک اطّلاعاتی تصاویر مجرمان(فتوفایلر):
در سال 1374 به منظور ثبت، نگهداری،دسترسی سریع به سوابق و انواع شگرد های مجرمان حرفه ای، سامانه ای با مشخصات اسمی و تصویری در پلیس کشف جرائم تهران بزرگ طراحی شده است. این سامانه موجب کارایی در کنترل مجرمان و نقل و انتقال آن در سراسر کشور شده است که قابلیت های مختلفی دارد. این سامانه در حال حاضر با تکمیل نرم افزار و انتقال ان روی وب سایت ناجا در حال گسترش کشوری می باشد (بیابانی، 351:1389).
6)بانک ژنومیک اجساد مجهول الهویه ایران:
جساد مجهول الهویه به اجسادی گفته می شود که مدتی از رگ آنها گذشته باشد. و به دلیل فساد جسد امکان شناسایی آنها از طریق علائم ظاهری، انگشت نگاری و تن پیمایی امکانپذیر نباشد. از آنجا که پایدارترین ماکرو مولکول طبیعی D.N.A ماست، بنابراین تنها راه شناسایی آنها انگشت نگاری D.N.A می باشد، بدین منظور لازم استکه مولکول D.N.A از این افراد استخراج و ذخیره شود. تا در صورت مراجعه احتمالی بستگان احتمالی آن، تعیین پروفایل شوند و با پروفایل ژنتیکی آنها مقایسه شود.
7)بانک اطّلاعاتی سیستم مقایسه اتوماتیک گلوله و پوکه(آرسنال)
سیستم موجود در بخش اسلحه شناسی چهارمین نوع از سیستم آرسنال است. هدف از طراحی چنین سیستمی، تشکیل یک بانک نسبتاُ کامل از پرونده های مزبوط به سلاح گرم به همراه تصاویر اسکن شده از گلوله ها و پوکه های مربوط به آن است. که امکان مقایسه گلوله یا پوکه جنایی هر پرونده جدید را با تمام سوابق موجود در آرشیو ایجاد می کند. که نهایتاُ به اعلام نتیجه مقایسه منتهی می شود (همان:326).

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-4-6-1-3) بانک اطّلاعاتی اطلاعات جنایی پلیس کشف جرائم1(سامانه ویژه):
سامانه ویژه به عنوان یکی از ابزارهای مدیریتی و بانک های اطلاعاتی است که تمامی ادارات استان ها و شهرستان ها عضوی از آن شده و کاربرانی دارند.ا ین سامانه با توجه به آشنا شدن اکثر کاربران و مدیران و کاربردی شدن قابل توجه آن در پلیس های کشف جرائم سراسر کشور، تا حدود زیادی می تواند نیازهای اطلاعاتی و استعلام سوابق اسمی در رابطه با مجرمان و متهمان را برآورده سازد. به منظور تکمیل آن و تجمیع بیشتر سوابق و با هدف داشتن یک بانک اطلاعاتی گسترده و جامع که بتواند حداقل نیاز های اطلاعاتی واحد های پلیس کشف جرائم را بر طرف سازد، طرح های مختلفی نیز اجرا شده است تا ضمن آمار گیری و تجزیه و تحلیل درست از سوی مسئولین، امکان برطرف نمودن اشکالات نیز میسر باشد. یکی از قابلیت های، بسیار مفید سامانه، بخش ارتباطات (ارتباط از طریق پیام) می باشد که تقریبا چیزی شبیه به ایمیل است و کاربران را قادر می سازد در کمتر از یک ثانیه مطلب، مدرک ویا سندی رابه هر کاربر دیگری در هر یک از پلیس های کشف جرائم سراسر کشور انتقال داده، یادآوری نموده یا درخواست نمایند ( بیابانی،303:1389).
اولین بانک اطّلاعاتی مجرمان که در سال 1307 هجری شمسی تشکیل شد. شامل اطلاعات شناسنامه ای، آثار انگشتان و عکس از مجرمان بوده است که تحت عنوان کارت انگشت نگاری مجرم با کلاسمان و طبقه بندی هانری، به صورت فیزیکی نگهداری می شده است (خدائیان و تراب زاده،319:1388).
در حال حاضر پلیس کشف جرائم درصدد بهره برداری از نظام نوین و پیشرفته ایی است که در واقع یک منبع اطلاعاتی باشد و بتواند در تجمیع اطلاعات و نیل به هدف نقش مؤثر و به سزایی ایفاء کند و اطلاعات پرونده از تشکیل تا بایگانی درسامانه ای ثبت و به صورت یکنواخت اجرایی گردد.
در این راستا، سامانه ویژه پلیس آگاهی به عنوان یکی از اصلی ترین وسیله تجمیع و تبادل اطلاعات پلیس آگاهی سراسر کشور، در سال 1384 تدوین، طراحی و تهیه شد. به طوری که کلیه کاربران پلیس آگاهی سراسر کشور (تا پایین ترین رده) قادر به ورود، ثبت و بهره برداری اطلاعات در این سامانه می باشند. در ابتدا فقط با گروه افراد تحت تعقیب پلیس آگاهی راه اندازی شد. لیکن با احصاء نیاز پلیس آگاهی، گروه های دیگری نیز به آن افزوده خواهد شد (پلیس آگاهی ناجا، مرکز اطلاعات جنایی،اداره فنی و بانک های اطلاعاتی, مهرماه، 1387).
از عمده بانک های اطلاعاتی طراحی شده در سامانه جامع ویژه آگاهی موارد زیر می باشند:
1-بانک اطلاعاتی گروه مراجعین (کد10) 2 -بانک اطلاعاتی گروه مظنونین و متهمین ( کد 12)

3- بانک اطلاعاتی گروه فقدانی ها (کد14) 4- بانک اطلاعاتی گروه اجساد (کد16)
5- بانک اطلاعاتی گروه افراد تحت تعقیب (کد 18) 6-بانک اطلاعاتی گروه مجرمین حرفه ای و سابقه دار(کد20)
7- زیر سیستم گروه پرونده های آدم ربایی (کد22) 8- بانک اطلاعاتی گروه پرونده های سرقت های بعنف
9 – بانک اطلاعاتی گروه پرونده های تجاوزات جنسی (کد24)
10 -بانک اطلاعاتی گروه اسناد (اسناد سرقتی و جعلی).(کد28)
11 -زیر سامانه گروه سرقت های مسلحانه
12-زیر سامانه گروه ثبت و ارجاع (کد30) (جهانشیری،97:1390).
ا- بانک اطلاعاتی مراجعان(شاکی،شاهد یا مطلع):
شامل اطلاعات تمامی افرادی است که به عنوان شاکی، شاهد یا مطلع به پلیس آگاهی مراجعه می نمایند.ثبت و ورود اطلاعات این گروه توسط کاربران افسر ارجاع صورت می گیرد.
2- بانک اطّلاعاتی متهمان یا مظنونان:
شامل کلیه افرادی است که به عنوان مظنون و یا متهم به پلیس آگاهی معرفی می شوند اطلاعات و مشخصات کلیه کسانی که به علت مظنون بودن و یا تحت اتهام بودن به پلیس های کشف جرائم سراسر کشور معرفی می شوند، در این گروه ثبت و بهره برداری می شود (بیابانی, 1389: 284-285).
3-بانک اطّلاعاتی فقدانی ها:

 
 
شامل اطلاعات و مشخصات تمام افراد فقدانی در سراسر کشور است. این گروه شامل کلیه افرادی می شود که به نوعی از طریق والدین، بستگان یا دوستان و آشنایان، گم شدن یا فقدان ان ها اعلام شده است. نکته حائز اهمیت دراین گروه، تکمیل اطلاعات فردی اعلام کننده است؛ چه بسا فقدانیانی که توسط اعلام کننده به قتل رسیده اند. یا اعلام کننده در قتل او شریک بوده است.
4- بانک اطّلاعاتی اجساد:
این سامانه به منظور ثبت مشخصات افراد مفقود و اطلاع از سرانجام کارآن ها و همچنین ثبت مشخصات افراد و اجساد مجهول الهویه و تطبیق با مشخصات افراد مفقود طراحی شده استو شامل اطلاعات و مشخصات تمام اجساد در سراسر کشور است. مشخصات کلیه افرادی که به نوعی به قتل رسیده یا اجساد آنها به صورت مجهول الهویه یافت شده یا مرگ مشکوک آن ها باعث تشکیل پرونده قضایی گردیده است، در این گروه ثبت و درج می شود ( بیابانی،1389: 292-294).
بانک اطّلاعاتی افراد تحت تعقیب:
در بر گیرنده اطلاعات و اسامی تمام اشخاصی است که به نوعی تحت تعقیب مرجع قضایی یا انتظامی قرار دارند. در ابتدا اداره یا مرجع در خواست کننده ، فرم چاپی افراد تحت تعقیب را تکمیل می نماید. کاربر اطلاعات جنایی، موظف به جستجوی مشخصات فرد در سامانه و ثبت و ورود اطلاعات سند در سامانه ویژه(گروه افراد تحت تعقیب)است،ضمن اینکه عکس فرد تحت تعقیب نیز حتما بایستی به عنوان ضمیمه در فایل پیوست گردد.
6- بانک اطّلاعاتی مجرمان تحت تعقیب و سابقه دار:
شامل اطلاعات و مشخصات مجرمان حرفه ای و سابقه دار سراسر کشور است. کنترل این مجرمان نیز از طریق همین گروه صورت می گیرد. در این قسمت مشخصات تمام مجرمانی که در ارتکاب جرایم حرفه ای و دارای سابقه قبلی هستند، ثبت می گردد ( همان: 296-298).
7- بانک اطّلاعاتی پرونده های آدم ربایی:
شامل اطلاعات و مشخصات تمام پرونده های ادم ربایی که در پلیس اگاهی سراسر کشور تشکیل می شود و از طریق این سامانه تاحصول نتیجه پیگیری می شود.
8- بانک اطّلاعاتی پرونده های سرقت به عنف:
شامل اطلاعات و مشخصات تمام پرونده های سرقت های به عنف است که در پلیس کشف جرائم سراسر کشور تشکیل می شود و از طریق این سامانه تا حصول نتیجه پیگیری می شود.
9- بانک اطّلاعاتی پرونده های تجاوز های جنسی:
شامل اطلاعات و مشخصات تمام پرونده های تجاوز به عنف است که در پلیس کشف جرائم سراسر کشور تشکیل می شود و از طریق این سامانه تا حصول نتیجه پیگیری می شود.
10- بانک اطّلاعاتی اسناد(اسناد سرقتی و جعلی):
شامل اطلاعات و مشخصات کلیه اسناد سرقتی و کشفی (کشف جعل)به همراه مشخصات جاعلان، سارقان و استفاده کنندگان از اسناد مجهول است ( همان:299-302).
11-بانک اطّلاعاتی ثبت و ارجاع:
شامل مشخصات کلیه پرونده هایی است که در اداره های پلیس کشف جرائم سراسر کشور تشکیل می شود. در این سامانه کلیه پرونده های تشکیل شده در ادارات کشف جرائم، نوع جرایم، نتیجه نهایی پرونده ها و میزان فعّالیّت افسران متصدی پرونده قابل پیگیری و بهره برداری است ( همان:299-302).
2-4-6-2)بانک هاو منابع اطّلاعاتی درون سازمانی( سایر پلیس های تخصصی در ناجا):
همان گونه که در بخش فناوری اطلاعات در نیروی انتظامی در ابتدای فصل مطـرح گردیـد، بـا توجه به فرامین مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، برنامه10 ساله ای جهت حوزه فنـاوری اطلاعـات در نیروی انتظامی تدوین و موضوع سیستم های جامع اطلاعاتی در ناجا تحت عنوان طرح امام علی(ع) از ابتدای برنامه سوم توسعه شروع گردید، در طر ح امام علی(ع) از ابتدا سیستم های جامع مهـم مـورد توجه قرار گرفت که در دو حوزه مأموریتی و پشتیبانی ناجا سازماندهی شدند.
در حوزه مأموریتی، سامانه های:« پلیس راهور، پلیس اطلاعات و امنیت، پلیس آگاهی، پلیس پیشگیری، پلیس مبارزه با مواد مخدر، معاونت عملیات، وظیفه عمومی و پلیس بین الملل(اینترپل)» و در حوزه های پشتیبانی سامانه های مربوط به « نیروی انسانی، آموزش، بازرسی، آماد و پشتیبانی، مهندسی و طرح و برنامه و بودجه» می توان اشاره کرد. در نهایت 37 سامانه جامع پیش بینی شد، که حدود بیش از 250 زیر سامانه را شامل می شوند (فصل نامه تخصصی فاوا, بهار 5:1387).
محورهای اصلی ایجاد بانک های اطلاعاتی در ناجا، ایجاد شبکه های زیر ساخت و توسعه سخت افزاری و نرم افزاری، توسعه منابع انسانی و ایجاد یکپارچگی و تعامل

Share