دانلود تحقیق با موضوع
فناوری اطلاعات

دانلود تحقیق با موضوع فناوری اطلاعات

مسروقه، افراد تحت پیگرد(فراریان)، سوء پیشینه، گروه جنایتکاران، اعضای سازمان های تروریستی، افراد گمشده(فقدانی)، اجساد مجهول الهویه و فایل اوراق بهادار این اطلاعات ممکن است در دسترس پلیس سوار سلطنتی کانادا نیز باشد. اطلاعات سوابق جنایی نیز برای نهاد های قضایی غیرجنایی برای استفاده در موارد مربوط به صدور حکم، استخدام دولتی و محلی یا سایر کاربرد ها نیز منتشر می شود. اما تنها در جایی که انتشار آن توسط قانون ایالتی یا فدرال مجاز باشد و دادستان کل ایالت متحده آمریکا نیز موافق باشد
2- 2- 3-2) هولگرسون ،(2005م/1384ه.ش) «عملکرد فناوری سامانه های اطلاعاتی در پلیس سوئد» تحقیقات وی نشان دهنده عملکردهای متفاوتی بود که مأمورین پلیس در حین انجام کار از خود نشان می داده اند. با در نظر گرفتن تعداد افراد فعال در حوزه مسائل مربوط به فناوری اطلاعات در سازمان پلیس،و میزان سرمایه گذاری صورت گرفته در توسعه سامانه های فناوری اطلاعات در قالب خرید، آموزش،پشتیبانی، و نظارت این طور نتیجه گرفته است، که از نظر تصمیم گیرندگان سطوح بالا سامانه های اطلاعاتی عامل مهمی در موفقیت به شمار می رود. اما با وجود این نقش مهمی که در محیط های کاری مختلف ایفا می کنند، هنوز از قابلیت ها و امکانات آن به طور کامل بهره برداری نمی شود. وی عوامل متعددی را در حوزه کار پلیس شناسایی کرده است، که بر سامانه های اطلاعاتی استفاده شده در محیط کار تأثیر منفی می گذاشتند. و بعضی می توانند مانع توسعه و بکارگیری سامانه های اطلاعاتی در محیط کار شوند. هولگرسون به وجود شش عامل اشاره می کند که بر استفاده کامل از امکانات فناوری اطلاعات تأثیر گذار هستند:
طراحی سامانه های فناوری اطلاعات بیشتر در جهت پشتیبانی از سامانه کنترل دیوانی و اداری صورت گرفته است، نه حوزه کار پلیس.
موانع قانونی.
حفظ و حراست از قلمرو.
انتصاب و گزینش سطحی مأمورین برای تصدی پست ها.
اطلاعات مدار بودن بیشتر اقدامات انجام شده در حوزه کار پلیس، عدم امکان اظهار عقیده. (کاتچالگ، 1388: 169-172)
2-3)جداول پیشینه تحقیق:
2-3-1)جدول تحقیقات درون سازمان:
جدول شماره2-1: تحقیقات درون سازمانی
ردیف
سال تحقیق
محقق
عنوان تحقیق
نتایج تحقیق
1
1381
حسن شریفی
بررسی کارایی سیستم های نرم افزاری کشف جرم در معاونت آگاهی تهران بزرگ
محقق رابطه میان افزایش کشف جرم با بکارگیری کارایی و تخصصی بودن نرم افزارها، همچنین رابطه میان افزایش کارایی نرم افزارها با میزان مهارت کاربران و سرعت تبادل اطلاعات بین واحدهای کشف جرم را به عنوان فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار داده که در این میان نتایج تحقیق از تأیید تمامی موارد فوق بجز رابطه میان افزایش کارایی نرم افزارها با میزان مهارت کاربران حکایت دارند.
2
1383
رمضان صادق
ارزیابی استفاده از فناوری اطلاعات در اجرای مطلوب مأموریت های اداره کل گذرنامه ناجا
در این تحقیق ابتدا سعی گردیده ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات در ادارات از جمله اداره گذرنامه پلیس اطلاعات ناجا بیان گردد. سپس مباحث مربوط به فناوری اطلاعات از جمله تاریخچه، تعاریف، محاسن، اهداف و مؤلفه های آن و همچنین فناوری کلیدی مؤثر بر آن تا حد امکان تشریح گردیده است هر چهار فرضیه اول ارتباط معنا داری بین استفاده از نرم افزارهای دستهدوم (سیستم های اطلاعاتی) و افزایش سرعت و دقّت در انجام وظایف مشاهده گردیده و در سه فرضیه دیگر این رابطه مشاهده نگردید.
3
1384
محمدمهدی سیف
بررسی اثر بخشی سیستم رایانه ای وظیفه عمومی
در این تحقیق به بررسی و تحلیل مؤلفه اصلی به منظور بهبود انجام مأموریت با تأکید بر استفاده بهینه از سیستم های رایانه ای در وظیفه عمومی نظیر بررسی اثرات بکارگیری فناوری جدید در کارت های پایان خدمت و بررسی ایجاد بانک اطلاعات یکپارچه پرداخته است. در ادامه تحلیل به بررسی و تحلیل مؤلفه اصلی به منظور بهبود انجام مأموریت با تأکید بر استفاده بهینه از سیستم های رایانه ای در وظیفه عمومی نظیر بررسی اثرات بکارگیری فناوری جدید در کارت های پایان خدمت و بررسی ایجاد بانک اطلاعات یکپارچه پرداخته است،
4

 
 
1385
امیر ابوالحسن پور
بررسی تأثیر بکارگیری سیستم های هوشمند در روانسازی ترافیک شهر اصفهان
هدف این پژوهش ارائه روشی برای ارزیابی کارایی این سیستم در روانسازی ترافیک شهر اصفهان بوده و آمارگیری در سه منطقه: هسته مرکزی، رینگ دوم و رینگ سوم در شهر اصفهان انجام شده است. نتایج نشان داد که با نصب سیستم هوشمند، میانگین تأخیر به ازای هر وسیله نقلیه در تقاطع رینگ اول 2/11درصد و در تقاطع رینگ دوم 7/27درصد و در تقاطع رینگ سوم 7/29درصد کاهش داشته است. که با محاسبه مجموع زمان تأخیر وسایل نقلیه و محاسبه ارزش ریالی زمان تلف شده شهروندان در صفوف ترافیک و سایر تبعات افزایش زمان تأخیر و مقایسه با هزینه های ایجاد و نگهداری و بهره برداری سیستم های حمل و نقل هوشمند، می توان منافع این سیستم ها را نسبت به سیستم های قدیمی کنترل ترافیک را به وضوح مشاهده نمود.
5
1387
صادق رضادوست
ارزیابی عملکرد دفاتر خدمات پلیس+10(دولت الکترونیک) در زمینه صدور گذرنامه شهر تهران
فرضیه اصلی تحقیق تأثیر عملکرد دفاتر خدمات پلیس+10 در روند صدور گذرنامه در سه محور سرعت، دقتّ، صحت و ضریب ایمنی را بررسی نموده است، که فرضیه اصلی و فرضیه های اول و دوم فرعی مورد تأیید قرار گرفته و فرضیه سوم فرعی که از بعد صحت و ضریب ایمنی بوده مورد تأیید قرار نگرفته و رد شده است. نتیجه حاصله اینکه عملکرد دفاتر خدماتی پلیس+10 در روند صدور گذرنامه مطلوب بوده و این امر باعث افزایش سرعت و دقتّ در روند صدورگذرنامه و باعث کاهش ایمنی، صحت در صدور گذرنامه شده است. در پایان پیشنهاد هایی ارائه نموده است.
6
1386
مجید فقیه
گذرنامه از نظر (اطلاعاتی- امنیتی آسیب های طرح جامع بر روند صدور
در این تحقیق ابتدا ضرورت شناخت آسیب های اطلاعاتی و امنیتی موجود طرح در روند صدورگذرنامه بیان می گردد، محقق به دنبال شناخت آسیب های روند صدور گذرنامه بوده و سؤال خود رااین گونه مطرح می نماید که، آیا بین فرایند سیستم گذرنامه در حوزه فناوری اطلاعاتی و ارتباطی آسیب پذیری امنیتی وجود دارد؟ نتایج حاصله از یافته های تحقیق گویاست که بین آسیب های موجود و فرایند صدور گذرنامه در طرح جامع رابطه معنا دار وجود دارد
7
1388
احمد منصوری
بررسی نقش فناوری اطلاعات بر عملکرد پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا
. نتایج حاصله از یافته های تحقیق گویای این مطلب است که لزوم استفاده از فناوری اطلاعات مبنی بر افزایش توان اطلاعاتی امنیتی، افزایش نظارتی و افزایش بررسی صلاحیت ها (دقّت، سرعت، صحت) رابطه معناداری وجود دارد.
8
1388
محمد بوستانی
نقش بانک های اطلاعاتی در پی جویی متهمین متواری پلیس آگاهی تهران بزرگ
نتایج حاصله حاکی است: مؤثر ترین بانک اطلاعاتی را ثبت احوال که یک بانک برون سازمانی است شناخته و مهمترین مشکل را در عدم امکان دسترسی کار آگاهان به این گونه بانک های اطلاعاتی عنوان نموده است.
9
1390
حسین طالبیان
تبیین فرایند تشکیل ابر اطلاعاتی پلیس
در نهایت محقق ضمن نتیجه گیری و پاسخ به سولات مطرح شده با عنایت به لزوم وجود ابر اطلاعاتی برای ناجا پیشنهادات لازم در راستای تشکیل آن مطرح ودر آخر نیز الگویی به عنوان مسیر نیل به ابر اطلاعاتی مطلوب برای پلیس طراحی و ارائه شده است
10
1390
جوادجهانشیری
اولویت واگذاری عوامل موثر بر مدیریت سامانه های اطلاعاتی ناجا
در نهایت نتیجه گیری از عوامل مورد نظر به گونه ای است که به ترتیب اولویت تجهیزات سخت افزاری ، امنیت اطلاعات ، دانش فن آوری مدیران ، برنامه های نر افزاری و فرهنگ سازمانی بر مدیریت مناسب سامانه های اطلاعاتی ناجا موثر بوده اند و قابلیت اولویت گذاری را دارند

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-3-2)جدول تحقیقات برون سازمانی:
جدول شماره2-2: تحقیقات برون سازمانی
ردیف
سال تحقیق
محقق
عنوان تحقیق
نتایج تحقیق
1
1382
کامران
فلاح همت آبادی
تاثیر فناوری اطلاعات بر مسائل ساختاری سازمانی و رسمیت سازمانی
نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین فناوری اطلاعات و عدم تمرکز مدیران میانی، بین فناوری اطلاعات و کاهش رسمیت سازمانی و بین فناوری اطلاعات و تمرکز مدیران عالی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد، نگارنده می افزاید: با وجود اینکه فناوری اطلاعات صراحتاً به بحث عدم تمرکز در سازمان ها اشاره دارد ولی تصمیمات استراتژیک به نوعی است که فناوری اطلاعات با همه رشد و توسعه که در چند سال اخیر داشته، هنوز نتوانسته بر تصمیم گیری مدیریت عالی در بعد استراتژیک، نقش خاصی را ایفا کند. در حقیقت طوری است که مدیر عالی تا حدود زیادی خود به تنهایی، تصمیم نهایی را اخذ می کند.
2
1382
کیومرث شریفی
رابطه بین استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت و بهبود نظام بانکی
بین استقرار سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و بهبود نظام مدیریت بانکی رابطه معناداری وجود دارد وبا استقرارسیتم هایاطلاعاتی مدیریت کنونی بهبود نیافته است. بین استقرار سیستم اطلاعاتی مدیریت و بهبود نظاممدیریت اداری و مالی رابطه مستقیم وجود دارد که در اینجا بهبود حاصل نشده است. به طور کلی استقرا سیستم های اطلاعاتی مؤثر واقع نشده است.
3
1383
عبد النبی شریفی پور
بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و رشد بانک های اطلاعاتی در جهت حمایت از تصمیم گیری ها در شرکت های بیمه
سطح فناوری اطلاعات در شرکت های بیمه در حد متوسط و تأثیر آنها در مدیریت و تصمیم گیری نیز در حد متوسط است و همچنین فناوری مذکور در دریافت اطلاعات دقیق، مرتبط و به هنگام برای تصمیم گیری نیز در حد متوسط است. ضمناً رشد بانک های اطلاعاتی موجود در شرکت های بیمه به صورت قوی (متوسط به بالا) باعث ارتقاء سطح تصمیم گیری خواهد شد.
2-3-3)جدول تحقیقات خارج از کشور:
جدول شماره2-3: تحقیقات خارج از کشور
ردیف
سال تحقیق
محقق
عنوان تحقیق
نتایج تحقیق
1
1387
جان پیک
مرکز ملّی اطلاعات جنایی
سوابق نگهداری شده در سیستم، با طبقه بندی کاربران و اهداف کاربردی آن ها مثل: اطلاعات در فایل های مرکز ملّی اطلاعات جنایی با اجازه رسمی مقامات رسمی مجاز دولت فدرال، نهاد های قضایی جنایی در50 ایالت دیگر، منطقه نظامی کلمبیا، پورتوریکو، سرزمین های تحت مالکیت آمریکا مبادله می شود. به علاوه داده های محتوای فایل های مورد نیاز مختلفی هستند، مثل: فایل خودرو های مسروقه، اسلحه مسروقه، کالاهای مسروقه، قایق های مسروقه، افراد تحت پیگرد(فراریان)، سوء پیشینه، گروه جنایتکاران، اعضای سازمان های تروریستی، افراد گمشده(فقدانی)، اجساد مجهول الهویه و فایل اوراق بهادار. این اطلاعات ممکن است در دسترس پلیس سوار سلطنتی کانادا نیز باشد.
2
1384
هولگرسون
عملکرد فناوری سامانه های اطلاعاتی در پلیس سوئد
وی نتیجه گرفته است، که از نظر تصمیم گیرندگان سطوح بالا سامانه های اطلاعاتی عامل مهمی در موفقیت به شمار می رود. اما با وجود این نقش مهمی که در محیط های کاری مختلف ایفا می کنند، هنوز از قابلیت ها و امکانات آن به طور کامل بهره برداری نمی شود. وی عوامل متعددی را در حوزه کار پلیس شناسایی کرده است، که بر سامانه های اطلاعاتی استفاده شده در محیط کار تأثیر منفی می گذاشتند. و بعضی می توانند مانع توسعه و بکارگیری سامانه های اطلاعاتی در محیط کار شوند. هولگرسون به وجود شش عامل اشاره می کند که بر استفاده کامل از امکانات فناوری اطلاعات تأثیر گذار هستند.
2-3-4)نتیجه گیری از پیشینه تحقیقات انجام شده:
با بررسی های انجام شده از پیشینه های تحقیقات مذکور محقّق به این نتیجه رسید که هر یک از تحقیقات درون و برون سازمانی به بررسی و ارزیابی گوشه ای از چگونگی دسترسی به اطلاعات با بهره گرفتن از فنآوری های اطلاعات و ارتباطات، مدیریت سامانه های اطلاعاتی، نرم افزارها، سیستم های اطلاعاتی و ابر اطلاعاتی پرداخته شده است.که برخی از آنها پس از ارزیابی موئلفه ها، ابعاد و شاخص های مختلف به چگونگی تاثیر هر یک از آنها بر مأموریت های مختلف ناجا یا خارج از آن پرداخته و برخی عوامل مختلف تأثیرگذار بر روی موضوعات تحقیقشان را بررسی نموده اند.
به نظر می رسدکلیه تحقیقات در جهت دستیابی به اطلاعات، برای پیشبرد اهداف مختلف بوده که این مهم جز با تبادل صحیح اطلاعات و مدیریت بر آن غیر ممکن به نظر می رسد به همین منظور هر یک از تحقیقات یاد شده به بررسی بخشی از آن پرداخته اند. از طرفی از آنجائیکه یکی از مهمترین شاخص های احساس امنیت درکشورها، کشف جرایم انجام شده می باشد محقّق بر آن شد تا به بررسی همه جانبه مدیریت تبادل اطلاعات در جهت دسترسی وتبادل مناسب به اطلاعات درون و برون سازمانی در ناجا پرداخته و تاثیر آن را بر یکی از مهمترین مأموریت های ناجا یعنی کشف جرم بسنجد.
2-4) مبانی نظری:
2-4-2)فرآیند کشف جرم:
فرآیند کشف، جمع آوری، آماده سازی، شناسایی و ارائه شواهد و مدارک برای تشخیص اینکه چه اقداماتی رخ داده و مسئول کیست، می باشد. این فرآیند معمولا با مشاهدات شخص و یا اطلاعات شهروندی آغاز می شود. ممکن است افسران گشت عمل یا فرد مشکوکی را مشاهده کنند و یا اینکه شهروندی اعمال و یا افراد مشکوکی را گزارش نماید. چنین اطلاعاتی در اداره پلیس از
طریق تلفن، تله تایپ، بی سیم یا گزارش مستقیم از جانب فردی که به دفتر رسیدگی به شکایات پلیس مراجعه می کند دریافت می شود.مسئول مخابرات پلیس، اطلاعات را به وسیله بی سیم یا دورنویس به یک مأمور گشت ابلاغ کرده و افسر مذکور اقدام می کند (ام.هس و بنت،1385: 23).
از آنجاییکه هر جرمی با جرم دیگر متفاوت است، حتی اگر یک فرد آنها را مرتکب شده باشد، فرایند هر پی جویی منحصر به همان مورد خواهد بود. وسعت دامنه متغیرها در جرائم فردی، وضع قوانینی ثابت برای انجام یک تحقیق را غیر ممکن می سازد. با این وجود، برخی از راهکارهای کلی کمک می کنند. تا از کامل و موثر بودن تحقیقات اطمینان حاصل شود. مأموران تحقیق راهکارهای مذکور را جهت استفاده در مورد هر جرم، تغییر و تطبیق می دهند.
مأموران تحقیق نیازی به داشتن قدرت استدلال فوق بشری ندارند. اما آنها باید با شیوه ای منظّم عمل نموده و اطلاعات را جهت تحلیل و ارزیابی جمع آوری کنند (ام.هس و بنت،1385: 24).
اوّلین تشخیص در کشف جرایم این است که آیا حقیقتا جرمی صورت گرفته است یا خیر؟ آیا مدارک، وقوع تخلف خاصی را تأیید می کند؟ گرچه هر فردی از معنای جرم برداشت خاصّی دارد، اما مأموران تحقیق باید درک بسیار دقیقی از معنای آن داشته باشند. تعاریف خاص از اصطلاحاتی مانند جرم، جنایت، جنحه، قانون جزا، و مقررات شهری در قانون عرفی یافت می شوند.
جرم:عملی بر خلاف قانون کیفری و تخلفی علیه کشور است کاربرد وسیع تر این اصطلاح جنایت و جنحه را نیز در بر می گیرد.یک جرم تخطی از حقوق یا قوانین عمومی است: عمل یا قصوری که از سوی قانون منع گشته و مجازات آن پرداخت جریمه،حبس ویا حتی مرگ می باشد. جرم یا شبه جرم ویا خسارات شخصی فرق می کند.
جنایت: جرمی جدّی و شدید تر از یک بزه است. به طور کلی مجازات آن مرگ یا حبس بیش از یک سال در ندامتگاه می باشد.
جنحه: جرم یا تخلفی است که شدت آن از جنایت کمتر بوده وو مجازات آن پرداخت جریمه یا حبس تا یک سال در نهادی غیر از یک ندامتگاه باشد.
قانون جزا: مصوبه ای قانونی مربوط به جرم و مجازات آن است.
مقررات شهری: مصوبه از قوانین شهرداری یا ناحیه ای است که به تمامی قوانین حاکم بر شهرداری یا ناحیه از جمله، جرایم بزه مربوط می شود. .( همان:26)

2-4-2-1)اهداف مراحل کشف جرم:
1-تشخیص اینکه آیا جرمی صورت گرفته است.
2-کسب قانونی اطلاعات و مدارک برای شناسایی فرد مسئول.
3-بازداشت مظنون.
4-کشف اموال مسروقه.
5-ارئه بهترین پرونده و گزارش ممکن به دادستان.
2-4-2-2)وظایف مأمورین کشف جرم:
مأموران کشف جرایم کارآمد، اطلاعات را بدست می آورند و حفظ می کنند، دانش فنی را به کار می گیرند وبا فکری باز، و بدون غرض و منطقی عمل می کنند.
1-همکاری و مساعدت در مواقع اضطراری.
2-محافظت از صحنه جرم.
3-عکس برداری،تصویر برداری ویدئویی و ترسیم کروکی.
4-یادداشت برداری و نوشتن گزارش.
5-جستجوی شواهد و مدارک عینی، جمع آوری و پردازش آنها.
6-انجام حملات ضربتی، تحت نظر گیری، مراقبت و مأمور مخفی یا نفوذی شدن (ام.هس و بنت،1385: 30-33).
در تحقیقات جنایی نیاز است که داده ها توسط بیش از یک مأمور پلیس جمع آوری شود. داده های جمع آوری شده درطول تحقیقات جنای برای اتّخاذ امور پلیسی مبتنی بر حل مسئله

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *