دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

2. دستور زبان فارسی کنکور، درس، تمرین، تست و پاسخ همراه با نمونه سؤالات نهایی. [بی‌جا: بی‌نا،?13]، 70ص.
3. مبانی زبان و دستور زبان فارسی (برای دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور نظام جدید). اسدالله عمادی. ساری: نشر زاوش، 1379، 120ص.
4. خودآموز تجزیه و ترکیب یا راه آسان‌گیری دستور زبان فارسی برای داوطلبان کنکور و دانشگاه. منوچهر نجاتی. تهران: دانا، 1372، 247ص.
5. آزمون زبان و ادبیات فارسی (طبقه‌بندی شده) (برای داوطلبان کنکور دانشگاه). محمد شهری، فرشته فریدونی. مشهد: دانش‌وران توس، 1382، 207 ص.
6. دو هزار پرسش دستوری. ایرج عرفانی. مشهد: شرکت نشر و تبلیغ ترنج، 1372، 106ص.
7. ادبیات فارسی، برای استفاده داوطلبان کنکور. حسین اندیشه. تهران: بیهقی، [بی‌تا]، 301 + 20ص.
4ـ2ـ1ـ5ـ دستورهای زبان فارسی نوشته شده به شیوه سنتی:
1. دستور زبان فارسی. عبدالرسول خیام‌پور. تبریز: کتابفروشی تهران، 1373، 198 ص.
2. دستور کاشف. غلام‌حسین کاشف. استانبول: مطبعه شمس، 1328، 331ص.
3. دستور زبان پنج استاد. عبدالعظیم خان قریب و دیگران. به اهتمام جهانگیر منصور. تهران: ناهید، 1372.
4. دستور زبان فارسی به اسلوب السنه مغرب زمین. عبدالعظیم خان قریب. تهران: کتابفروشی علمیه اسلامیه، 1330، 223ص.
5. دستور جامع زبان فارسی. عبدالرحیم همایون فرخ. تهران: انتشارات مطبوعاتی علمی، 1346، 7 ج در یک مجلد، شصت و چهار + 1207.
6. لسان العجم. میرزا حسن بن محمد تقی طالقانی. بمبئی: سپهر مطلع ناصری، 1317، 172ص.
5ـ2ـ1ـ5ـ دستورهای زبان فارسی که به شیوه زبان شناسی نوین نوشته شده است:
1. مبانی زبان‌شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی. ابوالحسن نجفی. تهران: نیلوفر، 1374، 170ص.
2. دستور سال دوم آموزش و متوسطه عمومی فرهنگ و ادب. علی اشرف صادقی و غلام رضا ارژنگ. تهران: وزرات آموزش و پرورش، 1355، [175] ص.
3. دستور سال سوم آموزش متوسطه عمومی فرهنگ و ادب. علی اشرف صادقی و غلام رضا ارژنگ. تهران: وزارت آموزش و پرورش، 1356، 2 ج، [146]ص.
4. دستور زبان دری. محمد رحیم الهام. کابل: [بی‌تا]، 1349.
5. توصیف دستور زبان فارسی برپایه نظریه گشتاری. مهدی مشکوهالدینی. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، 1366، 219ص.
6. توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی. محمدرضا باطنی. تهران: امیرکبیر، 1348، یازده + 193ص.
در کتاب‌های ذکرشده بالا علی اشرف صادقی و غلام رضا ارژنگ، برپایه نظریه نقش‌گرایی آندره مارتینه؛ محمد رحیم الهام، برپایه مکتب به شیوه ساخت‌گرایی؛ مهدی مشکوهالدینی برپایه مکتب تبدیلی چامسکی و محمدرضا باطنی براساس مکتب ساخت‌گرایی هالیدی کتاب‌های خود را تألیف کرده‌اند.
2ـ5ـ دستورهای نوشته شده به زبان‌های دیگر:

Share