رشته حقوق

دانشگاه فردوسی مشهد

دانلود پایان نامه

آفاری، جانت. “مقایسه آوایی زبان فارسی (گویش تهرانی) و زبان انگلیسی (گویش آمریکایی) با درنظر گرفتن موارد اختلاف”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1356، 183 ص، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه.
گویش تهرانی/ گویش آمریکایی/ بررسی تطبیقی.
آقابابایی باد افشانی، رضا. “تحلیل تاریخی پیرامون واژه‌های اصیل گویش نائینی همراه با تحلیل آوایی و دستوری”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشکده؟، دانشگاه تهران، 1370، ص؟.
گویش نائینی/ تحلیل تاریخی/ تحلیل آوایی/ تحلیل دستوری/ واژه‌های اصیل.
آقایی‌ میبدی، فروغ. “مقایسه فرایندهای آوایی گونه معیار با گونه گفتاری میبد یزد”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1358، ص 49، کتابنامه.
فارسی معیار/ گویش میبد یزد.
آگاه، محمدتقی. “اختلافات دستوری در کتاب‌های دستور زبان فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، 1356، 80 ص، کتابنامه.
دستور زبان فارسی/ کتاب‌های دستور زبان فارسی/ زبان فارسی.
آهنگر، عباس‌علی. “توصیف و بررسی پاره‌ای از خطاهای واجی در گفتار تعدادی از دانشجویان فارسی زبان”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1372، 221 ص، کتابنامه.
یادگیری/ آواشناسی/ زبان فارسی/ زبان انگلیسی/ زبان دوم/ واج‌ها/ خطاها و زبان‌آموزی/ دانشجویان.
آهور، رفعت الزمان. “تحلیل سیستم فعلی در گویش قریه تار از توابع نطنز”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1348، 195 ص.
گویش تار/ ساختمان فعل/ نطنز/ تار (قریه).
ابوالقاسمی، محسن. “پژوهش در گویش آسی”. رساله دکترای زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1345، 260 ص.
گویش آسی.
احمدی، محمدتقی. “تحلیل اشعار فریدون مشیری (جنبه‌های لفظی و معنوی)”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، 1380، 229 ص، کتابنامه.*
تحلیل شعر/ مشیری، فریدون/ دستور/ صنایع لفظی/ صنایع معنوی.
احمدی بنکدار، عبدالناصر. “بررسی گروه اسمی و گروه فعلی در گویش تربت جام”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1374، 98 ص، نقشه، واژه‌نامه، کتابنامه.
گروه اسمی/ گروه فعلی/ تربت جام/ گویش.
احمدی‌پور، طاهره. “آرایش سازه‌ها در زبان فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1372، 109 ص، جدول، کتابنامه.
ترتیب واژه‌ها/ آرایش جمله‌ها/ سازه (ادبیات)/ زبان فارسی/ ادبیات کودکان.
احمدی گیوی، حسن [گیوی]. “اقسام فعل به اعتبار زبان”. رساله دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1346، 553 ص.
فعل.
احمدی نرگسه، رحیم. “ساخت واژگانی گویش لری شهر خرم‌آباد و بخش چگنی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد؟، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1372، 130 ص، تصویر، نقشه، کتابنامه.
خرم‌آباد/ چگنی (خرم‌آباد)/ گویش شناختی/ گویش لری.
احمری، پروانه. “واژه‌نامه مقایسه‌ای و ریشه‌شناسانه چهار گویش بلوچی، کردی، لری و لاری”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1377، 180 ص، جدول، کتابنامه.
ریشه‌شناسی (زبان)/ واژه‌نامه/ گویش بلوچی/ گویش کردی/ گویش لری/ گویش لاری/ بررسی تطبیقی/ زبان فارسی.
اخوان صادقی، فریده. “شرح حال و سبک ناصرخسرو”. پایان‌نامه کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1340، 154 ص.

مطلب مشابه : 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید