دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

بخش اول ـ جمله، اقسام جمله از حیث شیوه بیان؛ بخش دوم: اقسام کلمات: فصل 1ـ اسم، فصل 2ـ صفت، فصل 3ـ ضمیر، فصل 4ـ فعل، فصل 5ـ قید، فصل 6ـ حروف؛ بخش سوم ـ اصطلاحات دستوری، اقسام کلمه از حیث ثبوت ویژگی صرفی، چند نمونه تجزیه و ترکیب.
نوشاهی، عارف. فهرست کتاب‌های فارسی چاپ سنگی و کمیاب کتابخانه گنج بخش. اسلام‌آباد: مرکز تحقیقات ایران و پاکستان، 1365، ج1، ص329ـ372.
دستور زبان.
ــــــ . فهرست نسخه‌های خطی فارسی انجمن ترقی اردو، کراچی. اسلام‌آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اداره معارف نوشاهیه، 1363، ص 80ـ86.
دستور زبان.
نیر، حسین. فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات رایج در شیراز. تهران: قلم، 1370، ص 4ـ9.
تکیه؛ مصوت؛ ضمایر مفعولی؛ صرف چند فعل.
نیک‌نفس دهقانی، اسلام. گویش جیرفت و کهنوج. کرمان: کرمانشاهی، 1377، 454ص.*
نیلی‌پور، رضا. زبان شناسی و آسیب‌شناسی زبان. تهران: هرمس، 1380، ص33ـ56.
زبان پریشی: شاخص‌های ارزیابی کیفیت گفتار در زبان پریشی؛ دستور پریشی و نمودهای آن در زبان فارسی.
واحدی، قدرت‌الله. دستور زبان فارسی. تهران: [بی‌نا]، 1343، 120ص.*
وارسته، پرویز. قواعد املاء و نحو. تهران: [بی‌نا، بی‌تا]، 208ص.*
وثوقی، حسین. دستور تأویلی زبان فارسی. تهران: دانشگاه تربیت معلم، 1345، ?ص (به صورت کپی).*
وثوقی، محمدباقر. لار شهری به رنگ خاک: پژوهشی در زبان شناسی و تاریخ لارستان. لار: انجمن لارشناسی، تهران: مؤ سسه نشر کلمه، 1369، [220ص]، جدول، نقشه، جدول.
نگاهی گذرا به تاریخ لارستان: الف ـ صرف فعل در گویش لاری ب ـ همانندی‌های گویش محلی شیرازی و لاری.
وحیدیان، تقی [وحیدیان کامیار]. دستور زبان عامیانه فارسی و بررسی‌های تازه در دستور زبان فارسی. مشهد: کتابفروشی باستان، 1343، 111ص.
مقدمه ـ حرف‌های زبان فارسی امروز و نشانه‌های معادل آنها؛ بخش اول ـ حروف در زبان عامیانه؛ بخش دوم ـ اقسام کلمه: فصل اول ـ اسم، فصل دوم ـ کنایات (ضمیر)، فصل سوم ـ صفت، فصل چهارم ـ عدد، فصل پنجم ـ فعل، فصل ششم ـ قید، فصل هفتم ـ حرف اضافه، فصل هشتم ـ حرف ربط، فصل نهم ـ اصوات؛ بخش سوم ـ جمله.
ــــــ . دستور زبان فارسی (2). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، 1383 (زیرچاپ).
ــــــ . دستور زبان فارسی با روشی نو. مشهد: کتابفروشی امیرکبیر، 1349، 180ص، جدول.
بخش صرف و اشتقاق= اقسام کلمه: اسم، ضمیر، صفت، عدد، فعل، قید، حرف اضافه، حرف ربط، صوت، وندها (پیشوند، پسوند، میانوند)؛ بخش نحو= جمله، اقسام اضافه، ارکان اضافه، ارکان جمله، ساختمان جمله، ساختمان جمله (وابسته‌ها)، تابع‌ها، اقسام جمله، اقسام کلمه در جمله و ترکیب، تقدیم و تأخیر ارکان جمله، حذف جمله یا بعضی از ارکان جمله، هجا و تکیه، آهنگ، نشانه‌گذاری در خط، تجزیه و ترکیب.
ــــــ . دستور زبان فارسی گفتاری. تهران: سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی، مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی، 1383 (زیرچاپ).
ــــــ . فرهنگ نام‌آواها در زبان فارسی. سلسله انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 190. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، 1375، 278ص.
حرف‌ها و صوت‌های فارسی؛ اشکالات فرهنگ‌ها؛ نام‌آواهای ناشناخته؛ موسیقی (نغمه‌ حروف)؛ انواع نام‌آواها از نظر یسپرن واولمن؛ نام آواها در زبان‌های مختلف؛ دو ویژگی طبیعی بودن نام‌آواها؛ اهمیت نام‌آواها؛ متروک شدن و به وجود آمدن نام‌آواها؛ ویژگی نام آواهای فارسی؛ نام‌آواها در گویش‌ها؛ فرهنگ نام‌آوایی= بخش یک ـ نام‌آواهای غیرعاطفی، بخش دوـ نام‌آواهای عاطفی؛ فهرست اصوات عاطفی.
ــــــ . نوای گفتار (تکیه، آهنگ، مکث) در فارسی. اهواز: دانشگاه جندی شاپور، 1357، 217ص، مصور، نمودار.*
ــــــ ؛ عمرانی، غلام رضا. دستور زبان فارسی (1). سلسله انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، شماره 438؛ زبان و ادبیات فارسی، شماره 19. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، 1380، شش+ 127ص.
مقدمه؛ جمله مستقل چیست؟؛ گروه فعلی؛ ساختمان فعل؛ گروه اسمی؛ ضمیر؛ گروه قیدی؛ نقش‌نما؛ جمله مرکب؛ صامت میانجی؛ تکیه در کلمه و جمله؛ ساختمان واژه؛ حذف؛ تنازع چیست؟
وزیری، عبدالله. فارسی شوشتری. اهواز: وزیری، 1364، 190ص.

Share