رشته حقوق

دانشگاه فردوسی مشهد

دانلود پایان نامه

مزرعتی، عباس؛ مزرعتی، علی؛ مزرعتی، محمد. فرهنگ بیذوی (ابوزیدآباد کاشان). تهران: عباس مزرعتی، علی مزرعتی، محمد مزرعتی، 1374، ص 19ـ33.
پیوند با دیگر زبان‌های ایرانی؛ پیوند با پهلوی و اوستایی؛ سادگی زبان؛ دگرگون کردن واژه‌های تازی؛ برخی ویژگی‌های زبان: دگرگونی واکه‌ها، دگرگونی واژه‌ها، مذکر و مؤنث، آوایی ویژه، دیگر آواها و واک‌ها، تکیه، گونه‌ای دیگر در کهن‌گرایی همراه با نوآوری، واژه‌های ایرانی تازه نما، دیگر خویشاوندان.
مشکوهالدینی، مهدی. توصیف و آموزش زبان فارسی. سلسله انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 271، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، 1379، 259ص، مصور، جدول، نمودار.
فصل اول ـ ویژگی‌ها، نقش‌ها و ساخت زبان؛ فصل دوم ـ دیرینه زبان فارسی؛ فصل سوم ـ زبان فارسی نو؛ فصل چهارم ـ تغییرات یا دگرگونی زبان فارسی؛ فصل پنجم ـ لهجه‌های جغرافیایی؛ فصل ششم ـ زبان‌آموزی و رشد مهارت‌های گفتن و شنیدن؛ فصل نهم ـ آموزش و فراگیری مهارت‌های نوشتن؛ فصل دهم ـ فراگیری مهارت‌های خواندن؛ فصل یازدهم ـ صداها و ساخت آوایی زبان فارسی؛ فصل دوازدهم ـ واژگان و ساخت واژه در زبان فارسی؛ فصل سیزدهم ـ ساخت جمله در زبان فارسی.
ــــــ . دستور زبان فارسی برپایه نظریه گشتاری. [ویرایش 3]. سلسله انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 99. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، 1379، [255]ص، جدول، نمودار.
بخش اول ـ برخی نظرگاه‌های بنیادی در تدوین دستور زبان گشتاری: فصل اول ـ مقدمه، فصل دوم ـ دستور زبان گشتاری؛ بخش دوم ـ قاعده‌های سازه‌ای، ژرف‌ساخت و قاعده‌های گشتاری در زبان فارسی: فصل سوم ـ قاعده‌های سازه‌ای، واژگان و قاعده‌های گشتاری، فصل چهارم ـ ژرف ساخت جمله‌های اصلی، فصل پنجم ـ جمله‌های مرکب؛ بخش سوم ـ روساخت جمله و سازه‌های آن در زبان فارسی: فصل ششم ـ تجزیه روساختی جمله، فصل هفتم ـ گروه فعلی، فصل هشتم ـ فعل، فصل نهم ـ گروه اسمی، فصل دهم ـ حرف نشانه «را»، فصل یازدهم ـ گروه حرف اضافه‌ای و حروف اضافه، فصل دوازدهم ـ قید، گروه قیدی و جمله وابسته قیدی.
ــــــ . ساخت آوایی زبان. سلسله انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 92. [ویرایش 3 ؟]. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، 1374، 238ص، مصور، جدول، نمودار.
فصل اول ـ مقدمه؛ فصل دوم ـ برخی مفاهیم ضروری آواشناسی در واج‌شناسی؛ فصل سوم ـ روش‌های واج‌شناسی زایا؛ فصل چهارم ـ واج‌شناسی و واژگان؛ فصل پنجم ـ واج صدا و تقابل؛ فصل ششم ـ دسته‌بندی واج‌ها؛ فصل هفتم ـ مشخصه‌های واجی؛ فصل هشتم ـ نظام دوتایی مشخصه‌های واجی؛ فصل نهم ـ هجا؛ فصل دهم ـ عناصر نوایی؛ فصل یازدهم ـ فرایندهای واجی؛ فصل دوازدهم ـ قاعده‌های واجی؛ فصل سیزدهم ـ نمای واجی زیرین و انواع قاعده‌های واجی؛ فصل چهاردهم ـ واج‌شناسی گفتار.
ــــــ . سیر زبانی. سلسله انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 153. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، 1373، ص165ـ352.
فصل دهم ـ نظریه دستور زبان گشتاری؛ فصل یازدهم ـ قاعده‌های نحوی در نظریه اصلی دستور زبان گشتاری؛ فصل دوازدهم ـ معناشناسی تعبیری؛ فصل سیزدهم ـ معناشناسی زایا؛ فصل چهاردهم ـ نظریه دستور زبان حالت؛ فصل پانزدهم ـ نظریه اصلاحی دستور زبان گشتاری؛ فصل شانزدهم ـ نظریه حاکمیت و مرجع‌گزینی؛ فصل هفدهم ـ زبان ‌آموزی کودک؛ فصل هجدهم ـ فراگیری زبان دهم.
مشکور، محمدجواد. دستورنامه در صرف و نحو زبان پارسی. [ویرایش4؟]. تهران: شرق، 1363، 383ص.
قسمت اول ـ صرف: مقدمه در حروف هجاء و قواعد و املاء، بخش نخست ـ اسم، بخش دوم ـ صفت، بخش سوم ـ کنایات، بخش چهارم ـ عدد، بخش پنجم ـ فعل، بخش ششم ـ قیود، بخش هفتم ـ حروف اضافه، بخش هشتم ـ حرف ربط، بخش نهم ـ اصوات، نقطه‌گذاری، تخفیف، ابدال، قلب؛ قسمت دوم ـ در حروف مفرد و مرکب به ترتیب الفباء؛ قسمت سوم ـ در نحو یا آیین جمله‌بندی در زبان پارسی؛ قسمت چهارم ـ پساوندها و پیشاوندها؛ قسمت پنجم ـ در کلمات مرکب؛ قسمت ششم ـ عربی در پارسی.
ــــــ . فرهنگ هزوارش‌های پهلوی. سلسله انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، شماره 29؛ واژه‌نامه‌های پهلوی، شماره 4. تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1346، ص202ـ208.
فهرست افعال و ضمایر و حروف در هزوارش.
مشیری، مهشید. اتباع‌سازی در زبان فارسی و فرهنگ اتباع. تهران: آگاهان ایده، 1379، 134ص.
بخش نخست ـ اتباع و اتباع‌سازی: مقدمه، انواع اتباع و متبوع، تابع مهمل و متبوع، معنی‌دار، تابع و متبوع مهمل، تابع و متبوع معنی‌دار، تابع پاسخ گونه، اتباع‌شدگی عامیانه؛ بخش دوم ـ فرهنگ اتباع.
ــــــ . فرهنگ آوایی‌ـ‌املایی زبان‌فارسی. تهران: کتاب‌سرا، 1366، [267]ص، کتابنامه.
مقدمه؛ نشانه‌های اختصاری؛ نشانه‌های آوایی و برابرهای خطی؛ فرهنگ آوایی ـ املایی.
ــــــ . فرهنگ زبان فارسی، الفبایی ـ قیاسی. تهران: سروش، 1369، [بیست و چهار]+ 1190 ص، کتابنامه.
(آوانگاری لاتین کلمات، ریشه‌یابی، بیان نوع دستوری کلمه برحسب شمار معنای آن، زبان منبع کلمه، صرف فعل، متضادها و هم‌آواهای کلمه).
ــــــ .فرهنگ فارسی (الفبایی‌ـ‌قیاسی). تهران: پیکان، 1378،2ج، بیست‌و‌نه+2012ص.
(آوانگاری لاتین کلمات، ریشه‌یابی، بیان نوع دستوری کلمه برحسب شمار معنای آن، زبان منبع کلمه، صرف فعل، متضادها و هم‌آواهای کلمه).
ــــــ . نخستین فرهنگ زبان فارسی الفبایی ـ قیاسی. تهران: سروش، 1371، [پانزده]+ 1190.
(آوانگاری لاتین کلمات، ریشه‌یابی، بیان نوع دستوری کلمه برحسب شمار معنای آن، زبان منبع کلمه و صرف فعل، متضادها و هم‌آواهای کلمه.)
معین، محمد. اسم جنس و معرفه، نکره. سلسله انتشارات امیرکبیر، طرح دستور زبان فارسی، شماره 5. [ویرایش2]. تهران: امیرکبیر، 1363، 80ص.

مطلب مشابه :  برقراری ارتباط

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید