دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

(آوانگاری لاتین و فارسی و معانی فارسی لغات به همراه نکات دستوری برخی واژه‌ها.)
ــــــ . واژه‌نامه خوری. سلسله انتشارات مرکز مردم‌شناسی ایران، شماره 12. تهران: وزارت فرهنگ و هنر، مرکز مردم‌شناسی ایران. 1355، ص 61ـ95.
دستور: قید؛ جمع؛ تصغیر؛ صفت تفضیلی و عالی؛ حالت‌ها؛ ضمیرها و مفعول‌ها؛ صرف فعل.
فریدی، میترا. کتابشناسی گویش‌های ایرانی. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. [?13]، ?ص.
فریور، بهمن [سوران]. ریزمان: دستور زبان کردی. تهران: مؤ سسه مطبوعاتی عطایی، [?13]، دفتر اول، 87 ص.
فصل اول ـ حروف الفبا کردی، دسته‌بندی حروف الفبای کردی، چگونگی جایگزینی حروف در واژه‌ها، شیوه اجرای حرف، آواخوانی، آوانویسی، واک‌های بی‌آوا و با آوا، رابطه حروف بی‌صدا با یکدیگر، اصوات ترکیبی؛ فصل دوم ـ فرهنگ‌های کردی، ریشه زبان کردی و گویش‌های زبان کردی؛ فصل سوم ـ آشنایی با دستور زبان کردی.
فقیهی، علی‌اصغر. دستور زبان فارسی. با تجدیدنظر کامل. قم: مطبوعاتی اسماعیلیان، 1354، 183 ص.
دستور زبان فارسی؛ دونوع بحث صرفی و نحوی؛ تجزیه و ترکیب؛ جمله و اقسام آن؛ ارکان جمله؛ اول از اقسام کلمه ـ اسم، دوم از اقسام کلمه ـ صفت، سوم از اقسام کلمه ـ کنایات، چهارم از اقسام کلمه ـ عدد، پنجم از اقسام کلمه ـ فعل، ششم از اقسام کلمه ـ حروف اضافه، هفتم از اقسام کلمه ـ حرف ربط، هشتم از اقسام کلمه ـ قید، نهم از اقسام کلمه ـ صوت و اسم صوت؛ توضیحی درباره تجزیه و ترکیب.
فکرت، محمد آصف. فارسی هروی زبان گفتاری هرات. سلسله انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. شماره 215. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، 1376، ص25ـ59.
آریا= هری و فارسی هروی؛ آواشناسی؛ ویژگی‌ها و دگرگونی‌های دستوری.
فیروزبخش، فرانک. بررسی ساختمان دستور گویش بهدینان یزد. تهران: فروهر، 1371، ?ص.*
قادرپور، محمود. مقایسه نظام آوایی زبان‌های فارسی و انگلیسی. تبریز: مهران، 1371، 209ص، مصور، جدول، نمودار.
1ـ بخش اول ـ مصوت‌های انگلیسی و فارسی 2ـ بخش دوم ـ مصوت‌های ترکیبی انگلیسی و فارسی 3ـ بخش سوم ـ صامت‌های انگلیسی و فارسی 4ـ بخش چهارم ـ جفت‌های کمینه ـ کلاسترها
قاضی عبدالرشید. مصدرهای فارسی. راولپندی: [بی‌نا]،1350، ?ص.*
قاید شرفی، هما. بررسی صرف فعل ایرانی باستان و مقایسه آن با سنسکریت با مقدمه‌ای بر زبان‌های ایرانی باستان. تهران: ارشاد، 1366، دوازده+1046ص.
فصل اول ـ مقدمه: زبان‌های ایرانی باستان، جداشدن زبان‌های ایرانی به صورت گروهی مستقل، آثار مکتوب دوران باستانی زبان‌های ایرانی؛ فصل دوم ـ مروری بر تحقیقات گذشته؛ فصل سوم ـ صرف فعل: دستگاه زمان حال، دستگاه تام، دستگاه ائوریست، دستگاه آینده، اشکال انتزاعی فعل؛ فصل چهارم ـ خلاصه و نتیجه‌گیری.
قریب، عبدالعظیم. دستور زبان فارسی با اسلوب السنه مغرب زمین. تهران: کتابفروشی علمیه اسلامیه، 1330، 222ص.*
ــــــ . زبده دستور فارسی و تجزیه و ترکیب. ‍‍[بی‌جا]: بنیاد، [بی‌تا]، 120ص.*
ــــــ ؛ و دیگران. دستور زبان فارسی پنج استاد. تهران: اشرافی، 1371، 2ج در یک مجلد؛ زیرنظر سیروس شمیسا. [ویرایش3؟]. تهران: فردوس، 1373، 356ص، جدول؛ به کوشش امیر اشرف الکتابی. تهران: اشرافی، 1363، 2 ج در یک مجلد، 274 ص؛ به‌ اهتمام جهانگیر منصور. تهران: اشرافی، 1369، هشت+331ص.
مقدمه: اقسام زبان فارسی، دستور زبان فارسی و حروف هجا؛ بخش نخست ـ کلمات نه‌گانه: فصل اول ـ اسم، فصل دوم ـ صفت، فصل سوم ـ کنایات، فصل چهارم ـ عدد، فصل پنجم ـ فعل، فصل ششم ـ قید، فصل هفتم ـ حروف اضافه، فصل هشتم ـ حرف ربط، فصل نهم ـ اصوات؛ بخش دوم ـ جمله و کلام: تعریف جمله و کلام، نسبت تام و ناقص، ارکان جمله، اجزاء جمله، متمم جمله، رابطه، فعل عام و خاص، رابطه آشکار و نهفته، تجزیه و ترکیب، تقسیم رابطه به حسب زمان مطلق و مقید، متعلقات فعل یا جمله، تعدد مسند و مسندالیه، شماره جمله‌ها از روی شماره افعال، ترکیب و نظم جمله، تقدیم و تأخیر در اجزاء جمله، حذف، قواعد جمله‌بندی؛ خاتمه ـ پساوند.
قزوینی، محمد. یادداشت‌های قزوینی. به کوشش ایرج افشار. سلسله انتشارات دانشگاه تهران، شماره 464، تهران: دانشگاه تهران، 1364، ج1، 186ص.
(بیان نکات دستوری به طور پراکنده.)
قطبی، محمد. دستور زبان فارسی. تهران: علمی دانشجو، 1364، 194ص.*
کاتبی، حسین‌علی. تاریخ مختصر نثر فارسی. [بی‌جا: بی‌نا]، 1327، ص4ـ8 .
فصل سوم ـ مجملی از مختصات سبک دری؛ فصل چهارم ـ ورود لغات عربی در زبان فارسی؛ فصل پنجم ـ نفوذ و تأثیر لغات و قواعد دستوری و ادبی فارسی در زبان عربی.

Share