دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

ذکایی بیضایی، نعمت‌الله [بیضایی/ ذکایی]. فرهنگ لغات متشابه. [بی‌جا]: وحید، 1359، 71 ص.
لغات مفتوح‌الاول؛ لغات مکسورالاول؛ لغات مضموم‌الاول؛ خواص وآثار حروف الفبا در کلمات.
ذوالفقاری، بهروز. گویش واژگان لری اشترنیان شامل 4000 واژه و اصطلاح. تهران: نشر فرهنگ‌ها، 1379، ص20ـ28.
[صرف چند نمونه از مصدرها].
ذوالنور، رحیم. دستور پارسی در صرف و نحو و املای فارسی. تهران: کوروش‌کبیر، 1343، بیست‌وسه+286 ص، جدول.
دیباچه؛ قسمت اول ـ دستور زبان و تعریف آن؛ قسمت دوم ـ در تعریف و چگونگی انواع کلمه؛ قسمت سوم ـ در آیین جمله‌بندی.
ــــــ . دستور مرجان. تهران: گروه فرهنگی مرجان، 1352، 88 ص.*
ــــــ . رفتارشناسی زبان تاریخی (دستور2) : تطور واجی، صرفی، نحوی، معنایی زبان فارسی تاریخی. [ویرایش2]. تهران: طهوری، 1380، 262 ص.
درآمدی بر رفتارشناسی زبان: 1ـ تعریف زبان= زبان رسمی، ویژگی‌های زبان رسمی 2ـ زبان تاریخی= تحول زبان تاریخی، منشاء فارسی دری، عناصر فارسی میانه در فارسی دری، تحول در ابعاد زبان ، فارسی تاریخی.
ــــــ . گوشه‌ای از دستور زبان فارسی شامل بحثی درباره پیشوند، میانوند، پسوند و شرح چگونگی پیوند «ی» در زبان و املای فارسی. تهران: کوروش‌کبیر، 1343، 84 ص، نمودار.
وندها؛ پسوند «ی».
رادفر، ابوالقاسم. فرهنگ بلاغی ـ ادبی (واژه‌ها، اصطلاحات،تعبیرات و مفاهیم). تهران: اطلاعات، 1368، 2ج، 1408 ص، کتابنامه.
(برخی اصطلاحات دستوری همراه با مآخذ گوناگون و معادل‌های لاتین برای آن).
راست، نیکلا. پیدایش ضمایر فارسی. تهران: [بی‌نا]، 1333، 164 ص.
قسمت اول ـ مدخل؛ قسمت دوم ـ ضمایر فاعل؛ قسمت سوم ـ ضمایر مفعول؛ قسمت چهارم‌ـ ملاحظات و نتایج کلی.
راستارگویوا، وراسرگی یونا (Rastorgueva, vera sergee vna). دستور زبان فارسی میانه. ترجمه ولی‌الله شادان. سلسله انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، شماره211. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1379، خ+250 ص.
ساختمان کلمه: پساوندها، پیشوندها، اسم مرکب؛ صرف: کلیات: اسم، حرف تعریف، صفت، حالت صرفی، ضمیر، عدد، فعل، قید، حروف معین ـ حروف اضافه، ادات تعین (حروف قید)، ربط؛ نحو: جمله ساده ـ خبر، مبتدا ـ مفعول صریح، مضاف‌الیه، ظرف، اجزاء، هم‌نوع جمله، جمله مرکب ـ جمله ترکیبی ـ حروف ربط جمله ترکیبی، جمله تابع ـ حروف ربط جملات تابع، [جملات فرعی]، نقل قول مستقیم؛ نمونه‌ای از متن فارسی میانه.
راشدمحصل، محمدتقی. درآمدی بر دستور زبان اوستایی؛ بررسی یسن ‌نهم. مجموعه یادگار باستان، شماره 1. تهران: کاویان، شمع فروزان، 1364، چهارده+205 ص، جدول تاشده.
بخش اول: فصل اول ـ کلیات؛ فصل دوم ـ آواشناسی؛ فصل سوم ـ صرف اسم و صفت؛ فصل چهارم ـ صرف افعال؛ فصل پنجم ـ پیشوندها و پسوندها؛ بخش دوم: متن اوستایی= فصل اول ـ آوانویسی متن، فصل دوم ـ ترجمه فارسی.
رجایی بخارایی، احمدعلی. یادداشتی درباره لهجه بخارایی. سلسله انتشارات دانشگاه مشهد، شماره8 . مشهد: دانشگاه مشهد، 1342ـ1343، ص 38ـ 289؛ [ویرایش2] (با عنوان: لهجه بخارایی). مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، 1375، ص37ـ144.
مختصات دستوری لهجه بخارایی: مبحث اول ـ مختصات صوتی؛ مبحث دوم ـ مفردات (صرف)؛ مبحث سوم ـ جملات (نحو).
رضازاده شفق، صادق [شفق]. تاریخ ادبیات ایران. تهران: آهنگ، 1369، ص 38ـ40.

Share