دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

برای اندازه گیری استحکام گیر بند های متصل شده به دندان ها نمونه ها در آزمایشگاه خواص مواد دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد توسط Universal tetsing Machine
(Zwick Z250,Germany) مورد آزمایش قرار گرفت.
برای انجام تست مورد نظر نیاز به طراحی مجموعه ای جهت اتصال با سنسور لودسل دستگاه بود تا رابطی مناسب و قابل اعتماد برای اندازه مقدار دقیق استحکام گیر سمان باشد لذا این مجموعه به شرح زیر طراحی شد :
این مجموعه از 13 قطعه مختلف تشکیل شد. به منظور جلوگیری از سایش رزوه ها و پیچ ها در اثر تکرار های زیاد، از استیل ضد سایش به عنوان متریال قطعات استفاده شد.
با طراحی و ساخت این مجموعه، امکان تنظیم دقیق فواصل و انتقال نیروها به شکل درست و مطمئن برای اندازه گیری استحکام گیر سمان در اختیار قرار گرفت . با توجه به اینکه زایده های دو طرف بندها نسبت به یکدیگر متقارن و در یک موقیعت نیستند این مجوعه فیکسچر بطور کاملاً دقیق با در اختیار قرار دادن حرکت عمودی و حرکت افقی برای اتصال بازوهای مجموعه به تیوب باکال و sheath لینگوال بند برای هر طرف بصورت کاملاً مستقل امکان تنظیم دقیق و عمود نیروها را فراهم کرد و بعد تنظیمات نهایی ، آنها را در محل خود محکم و ثابت نمود.(شکل 3-2)
شکل 5-2: قطعه رابط ساخته شده برای انجام تست استحکام گیر
شکل 5-2: قطعه رابط ساخته شده برای انجام تست استحکام گیر
نمونه ها پس از مانت شدن در جیگ مخصوص، در دستگاه قرار گرفته و با سرعت کراس هد1mm/min استحکام گیر ارزیابی شد. هر نمونه از طریق بازو های قرار گرفته در زیر تیوب باکالی و شیت لینگوال تحت نیرو قرار گرفت. اعمال نیرو آنقدر ادامه می یافت تا بند از روی دندان برداشته شود.
نیروی لازم برای جدا سازی بند ها بر حسب نیوتن (N) توسط دستگاه محاسبه شد. برای بدست آوردن استحکام گیر بر حسب مگاپاسکال (Mpa) اعداد به دست آمده بر حسب نیوتن بر مساحت بند ها
( مساحت هر بند با بریدن بند و احتساب سطح آن جداگانه محاسبه شد) بر حسب میلیمتر مربع تقسیم شدند.
در نهایت استحکام گیر پیوند در گروه ها بر اساس مگاپاسکال گزارش شدند. حداکثر نیروی دبندینگ از روی منحنی stress-strain رسم شده توسط نرم افزار کامپیوتر تفسیر شد نه از روی قطع شدن خط یکنواخت خطی ، چرا که این مسئله برای ارزیابی هدف ما در این نمونه ها مناسب نبود. (شکل4-2)
شکل6-2 انجام تست استحکام گیر
شکل 7-2 :دستگاه Universal tetsing Machine
(Zwick Z250,Germany)
شکل 7-2 :دستگاه Universal tetsing Machine
(Zwick Z250,Germany)
یافته ها
در این مطالعه استحکام گیر بند های فلزی ارتودنسی متصل به مینای دندان توسط سمان های GI و GI حاوی ACP در 4 گروه مختلف شامل هر گروه 30 تایی از دندان های مولر سوم فک پایین ، محاسبه گردید.
اعداد بدست آمده بر حسب مگاپاسکال محاسبه و مقایسه گردید. قبل از مقایسه مقادیر استحکام گیر بین گروه های مختلف، برای بررسی پراکندگی داده ها، آزمون نرمالیتی کلموگروف – اسمیرنوف انجام شد. بر طبق آن نمونه ها دارای توزیع نرمال بودند ( µ< 1/ .)
جدول3-1 بررسی نرمال بودن پراکندگی داده ها
جدول3-1 بررسی نرمال بودن پراکندگی داده ها
N
Mean

Share