رشته حقوق

دانشگاه فردوسی مشهد

دانلود پایان نامه

زبان و نشانه/ نقش زبان/ زبان ادب/ زبان شناسی و ادبیات/ تکرار کلامی/ توازن آوایی/ توازن واژگانی/ توازن نحوی/ نظم‌آفرینی/ صناعات بدیع نظم.
صفوی مبرهن، زهرا. “لهجه‌ سبزواری به روایت کلیدر (6ـ5)”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1366، 139 ص، کتابنامه.
بررسی ساخت‌واژی/ لهجه سبزواری/ کلیدر/ بررسی آماری.
صمدی، حبیبه. “ویژگی‌های نثر کسروی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1359، 54 ص، کتابنامه.
نثر کسروی/ خصوصیات زبانی.
طاهری، حمید. “تحقیقی در نثر دانشگاهی، بررسی ویژگی‌های نثر چهارده تن از نویسندگان دانشگاهی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1374، 438 ص، تصویر، جدول، کتابنامه.
نثر فارسی/ نویسنده/ ایران/ سبک‌شناسی/ دانشگاه/ استاد.
طاهری، عباس. “بررسی ویژگی‌های ساختمان دستوری گویش تاتی تاکستان”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌ و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1370، ?ص.
تاکستان (قزوین)/ تات/ دستور زبان/ گویش تاتی.
طبایی زاده، احمد. “گویش باغگل”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1348، 60 ص، واژه‌نامه.
گویش باغگل/ باغگل (روستا)/ زفره (روستا)/ اصفهان/ ساختمان فعل/ ساختمان اسم/ ساختمان صفت.
طوافی، حمید. “بررسی ساختمان گروه فعلی گویش ملایری بر اساس نظریه مقوله و میزان”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1379، ?ص.
گویش ملایری/ بررسی ساختمان گروه فعلی/ نظریه مقوله و میزان.
طهوریان، جواد. “بررسی پاره‌ای از ویژگی‌های ترجمه از دوران زبان شناسی نوین تا نظریه دستور گشتاری و مقدمه‌ای درباره مسایل ترجمه در گذشته”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1370، 172 ص، جدول، نمودار، کتابنامه.
ترجمه/ نسبیت‌گرایی/ جبریت‌گرایی/ دستورگشتاری ـ زایشی.
طیب، محمدتقی. “بررسی و طبقه‌بندی وندهای فارسی معاصر”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1350، 64 ص، جدول، کتابنامه.
وند/ فارسی معاصر.
ــــــ . “توصیف فارسی محاوره‌ای تهران و مقایسه آن با فارسی ادبی امروز بر بنیاد نظریه زبانی مقوله و میزان”. رساله دکترای زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه تهران، 1355، 328 ص، جدول، نمودار، کتابنامه.
فارسی محاوره‌ای/ فارسی ادبی/ نظریه مقوله و میزان/ بررسی تطبیقی/ بررسی آماری.
طیبی، اکرم. “کاربرد دستور واژگانی نقشمند در ترجمه ماشینی پاره‌ای از متون زبان فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1375، 163 ص، نمودار، واژه‌نامه، کتابنامه.
زبان شناسی محاسباتی/ زبان پرولوگ/ توصیف نقشی/ دستور واژگانی نقشمند/ ترجمه ماشینی.
ظهوری، اکبر. “صفت در زبان فارسی”. پایان‌نامه مقطع؟، زبان وادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، 1349، ?ص.
صفت/ زبان فارسی.
عاملی، مهدی. “توصیف

مطلب مشابه :  تحلیل واریانس

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید