رشته حقوق

دانشگاه فردوسی مشهد

دانلود پایان نامه

صالح، گلریز. “مقایسه فرایندهای آوایی در گونه استاندارد تهرانی و گویش لری”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1358، 66 ص.
آواشناسی/ گویش تهرانی/ گویش لری.
صائب، رضا. “گویش آمره”. رساله دکترای زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1357، 280 ص، جدول، کتابنامه.
گویش آمره/ خلجستان (بخش)/ تفرش/ بررسی آوایی/ بررسی دستوری.
صبا، حسن‌علی. “بررسی تطبیقی گویش‌های ایرانی”. رساله دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1342، 126 ص.
گویش‌های ایرانی/ زبان شناسی/ زبان فارسی.
صباغی، حشمت‌الله. “حروف اضافه در فارسی معاصر و کاربرد آنها با افعال، اسامی و صفات”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1373، 107 ص، کتابنامه.
حروف اضافه/ فارسی معاصر.
صدایی، پروین. “بررسی ساخت‌واژی لهجه سبزواری به روایت کلیدر (جلدهای 3ـ4)”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1365، 116 ص، کتابنامه.
بررسی ساخت واژی/ لهجه سبزواری/ کلیدر.
صدربزاز، مرضیه. “کتاب شناسی توصیفی پایان‌نامه‌های تحصیلی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌ و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1367، نه+378 ص.*
کتاب شناسی توصیفی/ پایان‌نامه‌ها/ زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه فردوسی مشهد.
صدریا، محبوبه. “مقایسه صورت‌های گفتاری و نوشتاری افعال در زبان فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1356، 37 ص.
صورت‌ محاوره‌ای فعل/ صورت نوشتاری فعل/ ساختمان فعل/ زبان فارسی.
صدیقی ارفعی، عنایت‌الله. “توصیف ساختمان زبان فارسی بر اساس نظریه حالت (case theory)”. رساله دکترای زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1357، 287 ص، نمودار، واژه‌نامه، کتابنامه.
زبان فارسی/ بررسی دستوری/ نظریه حالت.
صراحی، محمدامین. “تجزیه و تحلیل زبان شناسانه از اشعار نیمایوشیج”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد؟، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1378، 139 ص، کتابنامه.
زبان شناسی/ شعر/ اسفندیاری، علی/ تجزیه و تحلیل.
صفا، پریوش. “زمان‌های گذشته فرانسه و فارسی در دو وجه اخباری و التزامی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1368، 117 ص، آزمون، کتابنامه.
زبان فرانسه/ زبان فارسی/ زمان گذشته/ وجه اخباری/ وجه التزامی.
صفار مقدم، احمد. “گویش عبدویی”. رساله دکترای زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1352، 417 ص، جدول، کتابنامه.
گویش عبدویی/ عبدو (روستا)/ کازرون/ کوهمره (بخش)/ نودان (دهستان)/ بررسی آوایی/ بررسی دستوری.
صفرزاده، حبیب. “گویش تاتی شمال خراسان”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌ و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سال ؟، 182 ص، کتابنامه.*
گویش تاتی شمال خراسان/ بررسی آوایی/ فارسی معیار/ مقایسه آوایی.
صفوی، کوروش. “آزادی و بند در واژگان غیربسیط زبان فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1358، 308 ص، جدول، نمودار، کتابنامه.
دستور ساختاری/ مکتب کوپنهاک/ آزادی و بند/ اتباع/ اتباع مطلق/ اتباع مهمل/ ترکیب عطفی/ اسم مشتق/ اسم مرکب.
ــــــ . “اسباب ایجاد نظم در ادب فارسی”. رساله دکترای زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1372، 265 ص، واژه‌نامه، فهرست اعلام، کتابنامه.

مطلب مشابه :  پایان نامه روانشناسی : یادگیری مشارکتی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید