رشته حقوق

دانشگاه فردوسی مشهد

دانلود پایان نامه

گویش نهاوندی/ بررسی دستگاه فعلی.
شریفیان، زهره. “رابطه زبان فارسی و عربی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1354، 67 ص، جدول، کتابنامه.
برخود زبان‌ها/ زبان فارسی/ زبان عربی/ بررسی تطبیقی.
شفیعی، محمدناصر. “بررسی و توصیف گویش جام”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1367، جدول، نقشه، واژه‌نامه، کتابنامه.
گویش جام/ تربت‌جام/ بررسی آوایی/ بررسی دستوری.
شفیعی لطف‌آبادی، شبنم. “تحقیق در اعلام اشخاص (بررسی فراهنجارهای دستوری و استخراج نوادر لغات و ترکیبات و تعبیرات در «نوبهالثالثه» «کشف‌الاسرار و عدهالابرار»”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، 1377، 7+115 ص، واژه‌نامه، کتابنامه.*
نوادر لغات/ ترکیبات/ تعبیرات/ فراهنجارهای دستوری/ اعلام اشخاص.
شقاقی، ویدا. “بررسی واژه بست در فارسی”. رساله دکترای زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1372، 201 ص، نمودار، واژه‌نامه، کتابنامه.
واژه‌ بست/ واژه بست‌سازی/ واژه بست ساده/ واژه بست ویژه/ زبان فارسی.
ــــــ . “فرایند دوگان‌سازی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1367، 68 ص، جدول، کتابنامه.
فرایندهای واژه‌سازی/ دوگان‌سازی/ اتباع.
شکری، گیتی (نویسنده همکار). “تهیه فرهنگ بسامدی دیوان ناصرخسرو”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، 1345،?ص.
فرهنگ بسامدی/ دیوان ناصرخسرو.
شکوهی، علی. “ساخت گروه فعلی در گویش گیلکی لنگرود”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1378، ?ص.
لنگرود/ گویش گیلکی لنگرود/ ساخت گروه فعلی.
شمشیریان، مهدی. “پژوهشی ریشه‌شناسانه در گویش مازندرانی (سورکی)”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1374، 118 ص، کتابنامه.
گویش مازندرانی/ گویش سورکی/ سورک (روستا)/ ریشه‌شناسی (زبان)/ زبان فارسی.
شهریاری، الهه. “ساخت واژه‌های اسمی در زبان فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1359، 71 ص.
زبان فارسی/ واژه‌های اسمی/ اسم.
شیرزاده فرشچی، اکرم. “بررسی معنایی افعال فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1350، 75 ص، جدول، کتابنامه.
فعل ساده/ فعل مرکب/ زبان فارسی/ بررسی معنایی.
صادقلو، نصرالله. “فرهنگ دستوری «دستور زبان فارسی»”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1373، 210 ص، کتابنامه.
زبان فارسی/ نشانه دستوری/ فرهنگ/ دستور زبان فارسی.
صادقی، محسن. “بررسی گویش کردی کرمانژی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1377، 134 ص، جدول، واژه‌نامه، کتابنامه.
دستور زبان/ گویش کردی کرمانجی.
صادقی سبزواری، ناصر. “نقد و بررسی 50 سال دستورنویسی در ایران”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، 1382، ح+ب+ 427 ص، کتابنامه.*
دستورنویسی/ ایران/ نقد و بررسی.

مطلب مشابه :  قراردادهای مشارکت در تولید

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید