دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

سرفرازی، ناصر. “توصیف فعل در زبان بیذاوی (ابوزیدآباد کاشان)”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، 1370، ?ص.
توصیف فعل/ زبان بیذاوی (ابوزیدآباد کاشان).
سرمست دستک، داوود. “گویش گیلکی حسن کیاده (کیانشهر)”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشگاه؟، سال؟، 221 ص، نمودار، نقشه، واژه‌نامه، کتابنامه.
گویش حسن کیاده/ کیانشهر/ گویش گیلکی/ بررسی دستوری/ بررسی آوایی.
سروش، نرگس. “تحول فعل در زبان فارسی دری”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1375، 210 ص، جدول، کتابنامه.
فعل/ پارسی میانه/ زبان فارسی.
سرهنگیان، حمید. “مقایسه زبان فارسی و آذربایجانی و بررسی مشکلات ناشی از برخورد این زبان‌ها (برای آموزنده آذربایجانی)”. رساله دکترای زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1350، 186 ص، جدول، کتابنامه.
گویش آذربایجانی/ بررسی آوایی/ بررسی دستور/ برخورد زبان‌ها.
سعید، امین‌علی. “پسوند و پیشوند در کردی و مقایسه آن با فارسی”. رساله دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1348، 165 ص.
پسوند/ پیشوند/ زبان فارسی/ زبان کردی.
سلیمی، منصور. “بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌ای)”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1376، 504 ص، تصویر، جدول، نقشه، کتابنامه.
گویش/ واژگان/ اورامان/ زبان کردی/ زبان هورامی/ پاوه.
سمایی، مهدی. “بررسی گویش تنکابنی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1370، جدول، واژه‌نامه، کتابنامه.
گویش تنکابنی/ سلیمان‌آباد (روستا)/ گلیجان (روستا)/ تنکابن/ بررسی دستوری/ بررسی آوایی.
سمندری، عبدالعلی. “مقایسه ساختمان دستوری زبان‌های فارسی و انگلیسی برمبنای نظریه مقوله و میزان، ارایه شده به وسیله م.ا.ک. هلیدی”. رساله دکترای زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1349، 190 ص، جدول، نمودار، کتابنامه.
زبان فارسی/ زبان انگلیسی/ بررسی دستوری/ بررسی تطبیقی/ نظریه مقوله و میزان/ ساختمان جمله/ ساختمان بند/ گروه اسمی/ گروه فعلی/ ساختمان کلمه.
سوادکوهی، محمدرضا. “مقایسه وابسته‌های پیشین اسم در فارسی و انگلیسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1368، 67 ص، جدول، کتابنامه.
اسم/ وابسته پیشین اسم/ زبان فارسی/ زبان انگلیسی/ بررسی تطبیقی.
سهیم، هایده. “گویش یهودیان همدان در زبان‌های باستانی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1353، 329 ص، واژه‌نامه.
گویش یهودیان همدان/ زبان راجی/ بررسی آوایی/ ساختمان فعل.
سیدحسین رامزی، عبدالعظیم. “مطالعه ساختاری نظام آوایی عربی و فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1372، 127 ص، کتابنامه.
همخوان‌ها/ زبان فارسی/ زبان عربی/ واج‌شناسی/ نظام آوایی/ آواشناسی/ واکه‌ها.
شاهرخی، نجم‌الدین. “بررسی دستگاه گروه فعلی در گویش لری خرم‌آبادی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1375، ?ص.
گویش لری خرم‌آبادی/ بررسی دستگاه گروه فعلی.
شریفی، سهیلا. “بررسی ضمایر و صورت‌های ارجاعی نظریه مرجع‌گزینی در زبان فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1377، 159 ص، کتابنامه.
ضمیر/ زبان فارسی/ مرجع‌گزینی.
شریفی، کرم‌رضا. “بررسی دستگاه فعلی در گویش نهاوندی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، 1379، ?ص.

Share