رشته حقوق

دانشگاه فردوسی مشهد

دانلود پایان نامه

زبان شعر/ حافظ/ نشانه‌شناسی/ تصرف زبانی/ قرینه‌سازی.
رادمرد، رقیه. “بررسی و توصیف گویش رامسر”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1376،143 ص، کتابنامه.
واژه/ تجزیه و تحلیل/ گویش رامسر/ واج.
رادنژاد، آزاده. “بررسی تحولات دستورشناسی زبان فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، 1374، ?ص.
تحولات دستورشناسی/ زبان فارسی/ بررسی.
راکعی، فاطمه. “تحلیل سبکی 50 غزل از حافظ”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1358، 301 ص، جدول، کتابنامه.
حافظ/ تحلیل سبکی/ بررسی آوایی/ بررسی دستوری/ بررسی معنایی.
رحمانی، اشرف. “طبقه‌بندی ساختاری و ذهنی سیستم‌های فعل در فارسی گفتاری”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1376، 123 ص، کتابنامه.
طبقه‌بندی ذهنی/ فعل (دستور زبان)/ فارسی گفتاری/ طبقه‌بندی ساختاری.
رحمانی، شاهرخ. “کردارهای زبانی غیرمستقیم در زبان فارسی: عدم تطابق منظور کلام و صورت‌های نحوی آن و اثر آن بر ترجمه”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1375، 141 ص، نمودار، کتابنامه.
نحو/ ترجمه/ نظریه کردار زبانی/ زبان فارسی/ کلام.
رحیمیان، جلال. “بررسی زبان شناختی تطور نثر روزنامه‌ای فارسی از آغاز تا کنون و تبیین مشخصه‌های آن”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1369، 624 ص، جدول، کتابنامه.
سبک‌شناسی/ تطور نثر روزنامه‌ای/ زبان روزنامه/ 1253ـ1369/ تاریخ روزنامه‌نگاری.
رحیمی دوین، رحیم. “مقایسه ساختاری زبان کرمانجی و انگلیسی با تأکید بر مطالعه خطاها در نظام عناصر جملات انگلیسی در زبان‌آموزان کرمانج زبان، مقطع راهنمایی تحصیلی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1370، 129 ص، جدول، نمودار، آزمون، کتابنامه.
ساختار زبان کرمانجی/ ساختار زبان انگلیسی/ مقایسه.
رحیمی کازرونی، نورمحمد. “گزارشی درباره گویش سیوند”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1356،80 ص.
گویش سیوند/ بررسی دستوری/ بررسی آوایی.
رخشانفر، محمدرضا. “ترجمه و توضیح و ارزیابی بخش اول کتاب حلیه الانسان و حلبه اللسان در دستور زبان فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1350،122 ص.
حلیه الانسان و حلبه اللسان (کتاب)/ قرن نهم/ دستور زبان فارسی.
ــــــ . “معنا و ساخت زبان: توصیفی بر بنیاد نظریه فرایندی چیف”. رساله دکترای زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1363، 282 ص، جدول، نمودار، واژه‌نامه، کتابنامه.
ساخت معنایی/ زبان فارسی/ نظریه فرایندی چیف/ واحدهای معنایی.
رستم‌پور، ژاله. ‌”پژوهش درباره افعال مرکب”. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده زبان شناسی همگانی و فرهنگ‌های زبان باستانی، دانشگاه تهران، 1359، 119 ص، کتابنامه.
زبان فارسی/ فعل مرکب.
رستمی ابوسعیدی، علی اصغر. “تجزیه و تحلیل سبکی حافظ”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1358، 164 ص، جدول.
تحلیل سبکی/ حافظ/ بررسی آوایی/ بررسی دستوری/ بررسی معنایی.
رسولی، حسین‌علی. “بررسی گویش مراغی در روستای موشقین”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1369، 90 ص، جدول، نقشه، پرسش‌نامه، واژه‌نامه، کتابنامه.
گویش مراغی/ موشقین (روستا)/ رودبار الموت/ گویش تاتی.

مطلب مشابه :  قانون مجازات اسلامی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید