رشته حقوق

دانشگاه فردوسی مشهد

دانلود پایان نامه

دباغی مرند، رضا. “بررسی تطبیقی عامل زمان در ساخت فعل فارسی و ترکی آذری”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1376، ?ص.
زمان/ ساخت فعل فارسی/ ساخت فعل ترکی آذری/ بررسی تطبیقی.
دبیرمقدم، محمد. “بررسی صوری و معنایی روندهای ترکیب و اشتقاق در شاهنامه فردوسی و امکان‌های بالقوه آن”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1356، 105 ص، کتابنامه.
شاهنامه فردوسی/ بررسی صوری/ بررسی معنایی/ ترکیب و اشتقاق.
دخانی، محمد. “تحلیل سبکی حافظ”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1358، 295 ص، جدول، کتابنامه.
تحلیل سبکی/ حافظ/ بررسی آوایی/ بررسی دستوری/ بررسی معنایی.
درزی، علی. “تحلیل مقابله‌ای فاعل و فعل در انگلیسی و فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1366، 72 ص، کتابنامه.
زبان انگلیسی/ کثرت تعدد/ خط دانش‌آموز فارسی زبان/ تطابق فعل و فاعل/ یادگیری زبان انگلیسی/ تحلیل مقابله‌ای/ زبان فارسی.
دهقانی، علی‌اصغر. “تهیه فرهنگ بسامدی دیوان ناصرخسرو”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، 1354، ?ص.
فرهنگ بسامدی/ دیوان ناصرخسرو.
درگاهی، اختر. “بررسی و مقایسه فعل واژه گویش آمل با فعل واژه زبان فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1345، 122 ص، جدول.
گویش آملی/ ساختمان فعل.
دهگان، روزبه. “فرهنگ تطبیقی گونه‌های گویش مازندرانی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1368، 73 ص.
گونه‌های گویش مازندرانی.
دین‌محمدی، محمدعلی. “تأثیر ترجمه بر دستور و واژگان زبان فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1375، 181 ص، کتابنامه.
ترجمه/ دستور زبان فارسی/ زبان فارسی.
ذوالریاستین، محمد. “دستورنامه فرهنگ گویش کاکاوند دینور”. رساله دکترای زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1356، 530 ص، تصویر، جدول، نقشه، واژه‌نامه، کتابنامه.
گویش کاکاوند دینور/ دینور (دهستان)/ کاکاوند (روستا)/ گویش اورامانی/ گویش کردی/ بررسی آوایی/ بررسی دستوری.
ذوالفقاری، حسن. “بحثی پیرامون قید در دستور زبان فارسی”. پایان‌نامه مقطع؟، زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه مشهد، 1352، 116 ص، جدول.
دستور زبان فارسی/ قید.
ذوقدار مقدم شهرکهنه، رضا. “مقایسه فارسی قوچانی با فارسی معیار”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1365، 66 ص، جدول، واژه‌نامه، کتابنامه.
گویش قوچانی شهر کهنه/ شهر کهنه (روستا)/ قوچان/ بررسی دستوری/ بررسی آوایی.
رادفر، ابوالقاسم. “بررسی مطالب دستوری انجمن آرای ناصری”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1357، 87 ص.
هدایت، رضاقلی خان/ زبان فارسی/ دستور زبان فارسی/انجمن آرای ناصری (کتاب).
ــــــ . “نقد و تحلیل مباحث دستوری در فرهنگ‌های فارسی”. رساله دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1362،553 ص.
زبان فارسی/ فرهنگ‌های فارسی/ دستور زبان فارسی.
رادفرنیا، رضا. “زبان شعر حافظ از دیدگاه زبان شناسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1368،52 ص، کتابنامه.

مطلب مشابه :  سازمان تأمین اجتماعی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید