رشته حقوق

دانشگاه فردوسی مشهد

دانلود پایان نامه

حسین چشتی، محمدبشیر. “فعل مضارع در زبان فارسی”. رساله دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1341، 318 ص.
دستور زبان فارسی/ فعل مضارع/ زبان فارسی.
حسینی، اکبر. “پیشاوند و پساوند در زبان فارسی”. پایان‌نامه مقطع؟، زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، سال؟، ?ص.
پیشاوند/پساوند/زبان فارسی.
حسینی ابریشمی، محمد. “تغییر گونه سبکی زبان در موقعیت‌های مختلف اجتماعی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1370، 159 ص، کتابنامه.
زبان و جامعه/ جامعه زبانی/ جامعه‌شناسی زبان/ تغییر گونه سبکی زبان/ طبقه اجتماعی.
حضرتی، یوسف. “تجزیه و تحلیل زبان شناسانه غزلیات شهریار از نظر آوایی و واژگانی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1379، 164 ص، جدول، کتابنامه.
آواشناسی/ واژگان/ شهریار، محمدحسین.
حق‌بین، فریده. “تجزیه و تحلیل ساخت‌های واژگانی فعل در زبان فارسی برمبنای دستور گسترده معیار”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1370، 176 ص، تصویر، جدول، واژه‌نامه، کتابنامه.
ساخت‌های واژگانی/ فعل/ فعل معین/ فعل وجهی/ فعل مرکب/ فعل مجهول.
حقیری لیمودهی، مصطفی. “بررسی گروه اسمی و گروه فعلی گویش گیلکی صومعه‌سرا”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1371، ?ص.
گروه اسمی/ گروه فعلی/ اسم/ فعل/ صومعه‌سرا/ گویش گیلکی.
حقیقت، بیژن. “گویش سمنانی و آداب و رسوم روستایی یوسف‌آباد”. پایان‌نامه کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملی ایران، 1350، 75 ص، جدول، نقشه، کتابنامه.
اوضاع اجتماعی/ گویش سمنانی/ یوسف آباد (سمنان)/ گویش/ آداب و رسوم.
حمیدی، ناصر. “بررسی ساخت واژه در گویش مازندرانی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1374، 115ص، کتابنامه.
گویش مازندرانی/ واژه بسیط/ واژه مرکب/ ساخت واژه.
حیدری، عباس. “فرهنگ گویش کهکی و بررسی برخی ویژگی‌های دستوری آن”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، سال ؟، 251 ص، نقشه، کتابنامه.
گویش کهکی/ کهک (تفرش)/ دستور زبان فارسی/ زبان فارسی/ فرهنگ.
حیدری، نسرین. “بررسی تأثیر ضرورت‌های شعری بر ساختمان آوایی کلمات در دفتر اول مثنوی از مولانا جلال‌الدین بلخی (ابیات 1 تا 1500)”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1366، 130ص، جدول، کتابنامه.
ضرورت شعری/ مثنوی/ مولوی/ فرایندهای آوایی.
حیدریان، هدی. “زبان و شبکه‌های اجتماعی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1375، 108 ص، نقشه، کتابنامه.
زبان/ مشهد/ گویش/ زبان شناسی اجتماعی.
خاتمی، هاشم. “بررسی گویش کازرونی به همراه واژه‌نامه ریشه‌شناسانه و تطبیقی آن”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1374، 229 ص، جدول، کتابنامه.
کازرون/ گویش کازرونی/ واژه‌نامه.
خان‌زاده امیری، ناهید. “تحلیل زبان شناختی منطق‌الطیر برمبنای دو رویکرد صورتگرایی و نقش‌گرایی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1379، 165ص، کتابنامه.
زبان شناسی/ منطق‌الطیر (کتاب)/ صورتگرایی/ کارکردگرایی.
خان‌محمدزاده، حسین. “ویژگی‌های گونه زبانی جوانان”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد؟، دانشکده فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1375، 164ص، جدول، واژه‌نامه، کتابنامه.

مطلب مشابه :  محدودیت زمانی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید