رشته حقوق

دانشگاه فردوسی مشهد

دانلود پایان نامه

ابیانه (کاشان)/ گویش/ دستور زبان/ آواشناسی/ زبان فارسی.
امینی، مجید. “واقع‌انگاری”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1368، 39 ص، کتابنامه.
واقع‌انگاری/ زبان فارسی/ افعال واقع‌انگار/ افعال غیرواقع انگار.
اوبهی، گران‌ناز. “بررسی آوایی و آرایش‌ هجایی گفتار کودک در روند فراگیری زبان فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1369، 79 ص، جدول، نمودار، کتابنامه.
فراگیری زبان/ زبان کودک/ جهانی‌های تلویحی.
اوحدی، سیمین. “نگرشی به واژه‌های نو”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1358، 53 ص، جدول، واژه‌نامه.
واژه‌سازی/ واژه‌های نو/ فرهنگستان.
اویسی‌پور، محسن. “بررسی و توصیف گویش سیستان در منطقه پشت آب زابل”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1374، 221 ص، کتابنامه.
پشت آب (زابل)/ گویش سیستان.
ایرانمنش، یدالله. “بررسی انواع اضافه و صفت در دیوان عبدالواسع جبلی”. پایان‌نامه مقطع؟ زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، سال؟، ?ص.
اضافه/ صفت/ بررسی/ دیوان/ عبدالواسع جبلی.
ایروانی، زهرا. “بررسی کاربرد ضمایر خطابی اول و دوم شخص مفرد و گونه‌های آن در میان ساکنین شهر تهران «پژوهش در جامعه‌شناسی زبان»”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1367، 61 ص، جدول، نمودار.
ضمایر خطابی/ جامعه‌شناسی زبان/ تهران.
ایمانی، منیژه. “پژوهش بر روی غزل‌های حافظ”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1356، 108 ص، جدول.
حافظ/ تحلیل سبکی/ بررسی آوایی/ بررسی دستوری/ بررسی معنایی.
اینال‌صاوی، صائمه. “تصحیح یکی از متون دستوری با ذکر مقدمه‌ای کامل درباره تاریخ و تحول دستور زبان فارسی”. رساله دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1348، 280 ص.
زبان فارسی/ دستور زبان فارسی.
اینانلو، زهره. “پژوهش درباره فارسی محاوره‌ای تهران”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1359، 99 ص.
فارسی محاوره‌ای تهران/ فرایندهای آوایی.
بابایی بزاز، پروانه. “بررسی گویش دزفولی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد فرهنگ زبان‌های باستانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1374، 226 ص، کتابنامه.
دستور زبان/ …
باطنی، محمدرضا. “توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی بر بنیاد یک نظریه عمومی زبان”. رساله دکترای زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1346، 195 ص، جدول، نمودار، واژه‌نامه، کتابنامه.
زبان فارسی/ بررسی دستوری/ نظریه مقوله و میزان.
باقرزاده کاسمایی، مراد. “توصیف گویش مازندرانی (بابلی)”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1376، 200ص، کتابنامه.
گویش مازندرانی/ گویش بابلی.
باقری، شهره. “بررسی نظریه کنش‌مند”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1357، 85 ص، نمودار، واژه‌نامه، کتابنامه.
نظریه کنش‌مند/ زبان فارسی/ جمله کنش‌مند.

مطلب مشابه :  عزت نفس و عملکرد تحصیلی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید