دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

افتخاری، محمدمهدی. “توصیف دستوری تاریخ بیهقی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1373، 364 ص، کتابنامه.*
توصیف دستوری/ تاریخ بیهقی (کتاب).
افخمی نیا، مهدی. “دستور زبان مقایسه‌ای: کاربرد قید در زبان فرانسه و فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد آموزش زبان فرانسه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1374، 104 ص، کتابنامه.
دستور زبان/ قید/ زبان فرانسه/ زبان فارسی.
افراسیابی، فرامرز. “تجزیه و تحلیل زبان شناسانه اشعار فروغ فرخزاد”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1380، ?ص.
فرخزاد، فروغ/ شعر فارسی/ زبان شناسی.
افضل‌نژاد، محمد. “بررسی و توصیف گویش سده”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1377، 226 ص، کتابنامه.
گویش سده/ سده (قاین).
افقری، اکبر. “مصدر در فارسی و انگلیسی، تحقیقی مقایسه‌ای به منظور اهداف آموزش”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌های خارجی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، 1353، 236 ص.
مصدر/ فارسی/ انگلیسی/ بررسی تطبیقی.
اکبرزاده بجستانی، قاسم علی. “بررسی گویش بجستان”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم‌ انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، 1377، ش+616 ص، کتابنامه.*
گویش بجستان/ بررسی آوایی/ بررسی دستوری.
الاجه کردی، علی‌رضا. “ساختمان گروه فعلی در گویش نیشابوری”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1378، 102 ص، واژه‌نامه، کتابنامه.
گویش/ فعل/ ساختار/ نظریه ایکس ـ تیره/ نیشابور.
البرزی ورکی، پرویز. “بررسی گویش الموت”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1370، 146 ص، جدول، واژه‌نامه، کتابنامه.
گویش الموت/ گویش ورک/ بررسی آوایی/ بررسی دستوری.
المعی، هاله. “تأملی بر واژه‌سازی و معادل‌گزینی علمی”. پایان ‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1368، 40 ص، کتابنامه.
واژه‌سازی علمی/ معادل‌گزینی علمی.
الهویی، بهزاد. “بررسی گویش طالقانی ـ سوهانی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1374، 105 ص، جدول، کتابنامه.
فعل/ اسم/ نحو/ طالقان/ واژه‌شناسی/ گویش طالقانی ‌ـ سوهانی.
امیدوار، علی‌رضا. “بررسی فرایندهای ساخت‌واژی بر روی برون‌داد انضمام در زبان فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1378، 154 ص، کتابنامه.
زبان فارسی/ انضمام/ واژه/ فعل مرکب/ ساخت‌واژی.
امیری، آزیتا. “بررسی پاره‌ای از تغییرات فارسی از دیدگاه نودستوریان و ساخت گرایان با نگاهی به نظریه زایا ـ گشتاری”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1370، 167 ص، جدول، کتابنامه.
زبان فارسی/ نظریه نودستوریان/ نظریه ساخت گرایی/ نظریه گشتاری.
امیری‌نژاد، مسعود. “بررسی و توصیف گویش خواف”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1375، 153 ص، واژه‌نامه، کتابنامه.
گویش/ خواف.
امینی، ابیانه. “بررسی برخی ویژگی‌های دستوری در گویش ابیانه”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1373، 134 ص، تصویر، جدول، واژه‌نامه، کتابنامه.

Share