رشته حقوق

دانشگاه فردوسی مشهد

دانلود پایان نامه

سبک/ ناصرخسرو/ بررسی دستوری.
اخوین محمدی، عباس. “کنایات و دستور زبان فارسی”. رساله دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، سال ؟، 479 ص.
زبان فارسی/ دستور زبان فارسی/ کنایات.
ادیسی، فرانک. “گویش گیلکی دشتی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، سال؟، 103 ص.
گویش گیلکی رشت/ رشت.
اربابی، مهناز. “بررسی سبک و نکات بلاغی مرزبان‌نامه”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1374، 295 ص، کتابنامه.*
سبک/ زبان/ مرزبان‌نامه (کتاب).
اردلان جوان، علی. “تصحیح انتقادی کتاب دستوراللغه، تألیف بدیع‌الزمان ابوعبدالله حسین‌ بن ابراهیم‌ بن احمد معروف به ادیب نطنزی”. رساله دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1374، 939 ص، کتابنامه.
تصحیح/ واژه‌نامه/ دستوراللغه (کتاب)/ ادیب نطنزی، حسین بن ابراهیم (نویسنده).
اردیبهشت، عباس. “بررسی برخی از فعل‌های فارسی بر اساس نظریه مؤلفه‌های معنایی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1357، 51 ص.
نظریه مؤلفه‌های معنایی/ واحدهای گزینشی/ واحدهای اشتقاقی/ واحدهای صرفی/ واحدهای واژگانی/ ساختمان فعل/ زبان فارسی.
ارژنگ، غلام‌رضا. “صفت و نقش دستوری آن در زبان فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، 1349، 103 ص.
صفت/ نقش دستوری صفت/ زبان فارسی.
استاجی، اعظم. “بررسی تحول تاریخی وندهای اشتقاقی فارسی و مقایسه آن با پاره‌ای گونه‌های ایرانی از دوره میانه تا امروز”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1376، 320 ص، کتابنامه.
زبان فارسی/ وند اشتقاقی.
اسحاقی، الیاس. “بررسی و توصیف گویش کاشمر”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد ؟، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1379، 178 ص، مصور، جدول، کتابنامه.*
گویش کاشمر/ بررسی آوایی/ بررسی دستوری.
اسکندرزاده، محمدجلیل. “حالات اسم در زبان فارسی و مقایسه آن با زبان‌های باستانی ایران”. پایان‌نامه مقطع؟، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1338، دو+34.*
حالات اسم/ زبان فارسی دری/ زبان‌های ایرانی باستان/ مقایسه.
اسماعیلی، محمدمهدی. “گویش گزی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد فرهنگ زبان‌های باستانی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز، 1374، 161 ص، واژه‌نامه، کتابنامه.
واج/ گز (بخش برخوار اصفهان)/ گویش گزی/ واکه.
اسماعیلی فرد، زهرا. “انواع کلمه در زبان فارسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1370، 75 ص، کتابنامه.
انواع کلمه/ زبان فارسی.
اشتری، مهشید. “بررسی صوری و معنایی روندهای ترکیب و اشتقاق در شاهنامه فردوسی”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1358، 975 ص.
شاهنامه فردوسی/ بررسی صوری/ بررسی معنایی/ ترکیب و اشتقاق.
اشرف حاتمی عباد، علی. “بررسی گروه اسمی در گویش کردی کمیایی سنقر”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1375، 132 ص، جدول، نقشه، کتابنامه.
گویش کردی/ گروه اسمی.

مطلب مشابه :  زنان سرپرست خانوار

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید