دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی

یکی از نکات مهم ، روش تحقیق ، نحوه جمع آوری و استفاده از داده ها در ارزیابی اثرات زیست محیطی است . در اینجا به معرفی روش تحقیق ، ابزار تحقیق ، روش تجزیه و تحلیل داده ها می پردازیم . روش ، در یک پژوهش علمی نقش اساسی دارد و پژوهشگر را در نیل به حقیقت و گریز از خطا یاری می دهد . ارزیابی اثرات زیست محیطی متکی به داده هاست . هر چقدر از نظر داده ها غنی باشیم ، می توان ارزیابی را با دقت و اطمینان بیشتری انجام داد . وجود داده های بیشتر و مستمر در یک دوره طولانی ، نتیجه بهتری خواهد داشت . ولی همیشه این امکان وجود ندارد که از داده های غنی و پیوسته در یک دوره طولانی بهره گرفت . امروزه ما وقتی انجام طرحی را در یک منطقه مورد ارزیابی قرار می دهیم شرایط عینی کنونی فقط پرده کوتاه و یا به عبارت دیگر یک نگاه لحظه ای از یک دوره طولانی زندگی را پیش روی ما قرار می دهد . حتی گاهی نتیجه ای که از داده های 10 تا 15 سال گذشته می گیریم ، ممکن است کاملاً با واقعیت منطبق نباشد زیرا احتمال دارد مقاطعی را از نظر دور داشته باشیم . بنابراین جمع آوری داده ها و تحلیل پدیده های محیطی در مدت زمان طولانی ترجیحاً برای بهبود و اصلاح کیفیت داده ها و تحلیل پدیده های زیست محیطی در مدت زمان طولانی ترجیحاً برای بهبود و اصلاح کیفیت داده ها و تحلیل پدیده های زیست محیطی سودمند می باشد . بدیهی است تصمیمات طرح بر اساس این گونه داده ها با صحت و قطعیت بیشتری اتخاذ می گردد . البته این زمان بصورت کامل از زمان اجرای طرح تبعیت می کند . دکارت روش را راهی می داند که به منظور دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود . از آنجا که در این تحقیق محقق بر اساس یک چهارچوب قاعده مند حرکت می کند ، سعی در سنجش واقعیت های معینی دارد ، روی متغیرها متمرکز است و همچنین از بیرون یک جریان را مطالعه می کند ، رویکرد مقتضی آن ، رویکرد کیفی می باشد . در روش شناسی پژوهش است که محقق سعی می کند مسأله پژوهش و پرسش های خود را با کمک تعاریف عملیاتی ، دقیق و روشن نموده ، حدود جامعه مورد مطالعه را دقیقاً تعریف کرده و روش گردآوری داده ها را مشخص سازد . در روش شناسی ، محقق با چگونگی برنامه ریزی و اجرای پژوهش سر و کار دارد . این امر به معنای ، انتخاب روش پژوهش مناسب و نحوه اجرای آن در حوزه مورد مطالعه است . روش مطالعه در این تحقیق به صورت توصیفی بوده ، با توجه به اطلاعات و آمار مستند از منابع رسمی ، کوشش شده است که به نتایج صحیحی منتج گردد . لذا آن دسته از داده های مورد وثوق که در تحلیل نهایی ، تعیین کننده بوده اند از ماخذ معتبر و نیز کتب و نتایج تحقیقات منتشره فراهم آمده است .
3-11-2 جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از گروهی از افراد ، اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند . در پژوهش ، مفهوم جامعه به کلیه افرادی اطلاق می شود که عمل تعمیم پذیری در مورد آنها صورت می گیرد . ماهیت پژوهش تعیین کننده دامنه جامعه است ( دلاور ، 1384 : 4 ) . جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مردم ساکن در بوشهر می باشد بدلیل اینکه در محیط مورد مطالعه زندگی می کنند و از آن تاثیر پذیری دارند . هر چند در صورت بروز حادثه امکان مطرح شدن محیط های داخل کشور و همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس نیز می باشد .

3-11-3 ابزار و شیوه های گردآوری داده ها
داده های موجود در اسناد تحقیقات گذشته : گاه یک محقق می تواند داده های به دست آمده از تحقیقات قبلی را مبنای یک کار تحقیقی تازه قرار دهد و به نتایج جدیدی برسد .
آمارهای رسمی : آن دسته از داده هایی که توسط فرآیند تولید آمار سازمانی دولتی تهیه و منتشر می شوند . مانند سرشماری ها ، آمار ثبت احوال ، و …
مدارک و اسناد سازمانی : در هر سازمانی مدارک و پرونده هایی وجود دارد که در بر گیرنده داده های مختلفی هستند که می توانند مبنای بررسی ها قرار گیرند .
3-11-4 منابع داده ها
منابع داده ها در این طرح را می توان به شرح زیر دسته بندی نمود :
کارفرما یا صاحب طرح : مجموعه تشکیلات حقوقی که مسئولیت اجرای طرح نیروگاه اتمی بوشهر را عهده دار است . اطلاعاتی مربوط به طرح ، شامل مکان استقرار ، مرحله بندی ، مرحله های توسعه ، نیروی انسانی مورد نیاز ، مشخصات فنی و همچنین برخی اطلاعات محیطی طرح را می توان از کارفرما اخذ و ضمن استفاده ، از آنها اطلاعات جدیدی را نیز تولید نمود . متأسفانه علی رغم مراجعه در چند نوبت و نامه نگاری اداری و پی گیری های مختلف ، علی رغم اخلاف خوب مسئولین مربوطه ، حاضر به همکاری در این طرح نشدند . و این خود یکی از موانع و مشکلات این طرح بود .
اداره محیط زیست استان بوشهر : که اطلاعاتی مربوط به محیط زیست استان ، در قالب کتابخانه ای و مشاوره از آنها دریافت شد .
اداره کل هواشناسی استان بوشهر : که اطلاعات مربوط به وضعیت هواشناسی استان در سال های متمادی و شاخص های مهم هوایی ، این گونه جمع آوری شد .
دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر : که اطلاعاتی را درباره مراکز درمانی استان و نوع بیماری ها و پزشکی هسته ای در قالب کتاب و آمار ، تهیه شد .
گروه های محلی ذی نفع : که با توجه به آگاهی و تجربیات این گروه ها ، از اطلاعات آنها استفاده شد .
3-11-5 تشریح روش انجام تحقیق
تکنولوژی هسته ای نیز مانند سایر فعالیت های صنعتی باعث بالا رفتن سطح رفاه جامعه می گردد ، اما اثرات جانبی خاص خود را نیز داراست . در این تحقیق ، ارزیابی زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر برای مرحله بهره برداری مورد توجه قرار گرفته است . برای تعیین الگوی پخش آتمسفریک آلاینده های گازی رادیواکتیو رها شده از دودکش نیروگاه اتمی بوشهر از مدل گوسی پخش Gaussian Dispersion Model استفاده گردید. مدل گوسی پخش آلاینده های جوی در مطالعه روند پخش مواد از چشمه های گوناگون آلودگی با ابعاد فیزیکی مختلف نظیر: چشمه های نقطه ای، خطی، سطحی و حجمی مطرح میباشد که به صورت یک روش علمی- عملی در ارزیابی های زیست محیطی به کار میرود. همچنین ، با هدف تشریح ارزیابی زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر از روش کتابخانه ای نیز استفاده شده است . در این روش ، محقق به مراکز تحقیقاتی ، دانشگاه ها ، کتابخانه ها و … مراجعه می کند و از متون و مکتوبات موجود ، مانند ، کتاب ها ، مقاله ها ، اسناد و مدارک مربوط به زمان پیشین استفاده می کند . استفاده وسیع از کتابخانه و بررسی نوشته های مورد نظر در حل مسائل حقوقی از ضروریات به شمار می رود . کتابخانه مخزن مواد و اطلاعاتی است که بر اساس یک نظم منطقی مرتب شده اند . علاوه بر این ، از روش میدانی نیز بهره برده شده است . که محقق برای کسب اطلاعات به محل های مرتبط با موضوع و عنوان انتخابی خود رفته و به جستجوی اطلاعات پرداخته است . همچنین ، برای بررسی ادبیات موضوع مورد نظر از روش تحقیقاتی اسنادی بهره برده ایم که متشکل از مطالعه ، کتاب ها ، نشریات ، پایان نامه ها و تحقیقات داخلی و خارجی است .
جهت بستر سازی انجام کار پس از بیان کلیات تحقیق ، تعاریف و مفاهیم مورد نیاز و نیز تشریح ضرورت انجام تحقیق با مرور سابقه تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع در سطح ایران ، بضاعت علمی موجود در داخل کشور مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد . بررسی های مقدماتی حاکی از انجام پروژه های مختلف در ارتباط با نیروگاه اتمی بوشهر می باشد که توسط دانشگاهیان و محققین مختلف صورت گرفته است . در این راستا ارزیابی زیست محیطی نیروگاه اتمی مورد بررسی و کالبد شکافی قرار می گیرد . سابقه تحقیقات و نظریات مطرح شده مرتبط با موضوع در سطح دنیا و کشورهای منطقه نیز به عنوان راهگشای انجام این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد . در ادامه نیز با بررسی منابع موجود ، الزامات قانونی ملی و بین المللی پیش رو جهت انجام ارزیابی های زیست محیطی نیروگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت . شناخت ماهیت طرح ، انواع راکتورها و ریز فعالیت ساخت و بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر و طبقه بندی فرآیندها و فعالیت های درگیر از اعم مواردی محسوب می شود که ارائه آنها در این تحقیق ضروری است .
به این ترتیب ، تشریح محیط زیست موجود استان بوشهر و شاخص ها و مولفه های زیست محیطی در دستور کار خواهد بود . و اثرات زیست محیطی فعالیت یک نیروگاه ا

Share