دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی

*
*
دارد/ندارد
3-6 ملاحظات اخلاقی :
قبل از ورود به مطالعه به تمامی بیماران در مورد علت و نحوه اجرای مطالعه و آزاد بودن انتخاب وی در ورود یا خروج از مطالعه و نیز انتشار نتایج مطالعه، به صورت جمعی توضیح داده شد و مجریان در تمام مراحل پایبند به اصول اخلاق پزشکی اعلام شده از طرف وزارت بهداشت و درمان و اعلامیه هلسینکی و مصوبه کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک هستند.به این صورت که بیماران با رضایت کامل خود و بدون اجبار وارد مطالعه شده اند و اطلاعاتی که از بیماران کسب شده کاملاً محرمانه بوده است و سعی در حفظ اطلاعات شخصی بیماران شده است. بیمار در صورت عدم تمایل به ادامه شرکت در مطالعه حق ترک ان را دارد ضمناً پروبیوتیکها کاملاً بی خطرند و منع مصرف ندارند. شماره ثبت کمیته اخلاق:3-99-89 میباشد.
(4) فصل چهارم
یافتـه ها
4-1 یافته ها:
کمترین و بیشترین سن افراد مورد مطالعه به ترتیب 10سال(با رضایت ولی) و 94 سال و میانگین سنی گروه مورد8/1 ± 8/46سال و شاهد 7/1 ± 3/45سال بود(جدول4_3_1).
مدت زمان بستری بیماران به طور متوسط، در گروه مورد43/0± 7/6روز و در گروه شاهد15/0 ±8/6روز بوده است(جدول 4_3_2).
و دوره تجویز آنتی بیوتیک به طور میانگین در گروه مورد7/7± 7/6 روز و در گروه کنترل 15/0±8/6روز است(جدول 4_3_3) .
توزیع فراوانی بر اساس تشخیص بیماران در حین بستری ، 41%با تشخیص اولیه بیماری های عفونی ، 3/17% به علت مشکلات ارتوپدی، 39% جراحی باز و 7/2% با اختلالات نورولوژی بستری شده اند .
از نظر سطح هوشیاری، 96% بیماران هوشیار و 4% باقی مانده، در زمان ورود به مطالعه از نظر سطح هوشیاری غیر هوشیار بوده اند( که فرم رضایتنامه از ولی یا قییم آنها کسب گردید.)
توزیع فراوانی بر حسب آنتی بیوتیک تجویز شده نشان داد که شایعترین آنتی بیوتیک تجویز شد در هر دو گروه مورد وشاهد، سفتریاکون: 43%موارد و کمترین درصد آنتی بیوتیک مربوط به ایمیپنم در % 4/0بیماران می باشد (.نمودار شماره 4-2-1)
در بررسی توزیع فراوانی ابتلا به اسهال و وجود توکسین کلستردیوم دیفسیل درنمونه مدفوع،در گروه مورد،10 نفر از بیماران مبتلا به اسهال شدند که تنها 1مورد(10%)نتیجه توکسین کلستردیوم دیفیسیل نمونه مدفوع مثبت گزارش شد. در مقابل در گروه کنترل که 16 نفر مبتلا به اسهال شدند و 4 مورد (25%) توکسین نمونه مدفوع مثبت گزارش شده است. ولی این تفاوت بر اساس بوده است و تفاوت معنی داری بین این دو گروه وجود نداشته .(نمودار 4-2-3)
مقایسه بین گروه مورد و شاهد از نظر قوام مدفوع نشان داد که در گروه مورد 1 مورد (1/9%) از بیماران دچار اسهال با قوام مدفوع موکوئیدال و در گروه کنترل 11 نفر (8/68%) مبتلا به اسهال با قوام مدفوع موکوئیدال شدند و در برابر آن گروه مورد 1 نفر (1/9%) قوام مدفوع به صورت قوام دار گزارش شده که این مقدار در گروه کنترل 0 بوده است.
در بررسی دو گروه از نظر علائم کولیت نشان داد که در گروه مورد، 34 نفر معادل 8/22% علائم کولیت(مطابق با معیارهای تعریفی کولیت ذکر شده در پرسشنامه) را نشان دادند در صورتی که گروه کنترل 86 نفر معادل 57% مبتلا به علائم کولیت شدند که این تفاوت بر اساس ( 0.05=α و 0.001pv= ) معنی دار می باشد .(نمودار 4-2-4)
در مقایسه میزان بروز اسهال التهابی در دو گروه ، در گروه مورد 9 نفر (6%) مبتلا به اسهال التهابی و در گروه کنترل 14 نفر (%3/9) مبتلا به اسهال التهابی شدند که بر اساس ( 0.05=α و 0.2pv= ) معنی دار نمی باشد.
در بررسی ارتباط بین نوع آنتی بیوتیک تجویز شده با بروز اسهال و مثبت شدن توکسین کلستردیوم دیفسیل ، بیشترین میزان بروز اسهال مربوط به گروهی بود که سفتریاکسون مصرف می کردند و کمترین آن مربوط به کلینداماسین ، جنتاماسین و مترونیدازول بوده است. همچنین میزان مثبت شدن توکسین کلستردیوم در گروه افرادی که سفتریاکسون مصرف کردند به نسبت سایر گروههای آنتی بیوتیک بیشترو(4/36%)مورد نمونه توکسین مثبت بوده است و بعد از آن مربوط به وانکومایسین و سفازولین وکلیندامایسین بوده و کمترین میزان مثبت شدن توکسین مربوط به مترونیدازول و جنتاماسین و آزیتروماسین و ایمیپنم (0%)می باشد(نمودار 4-2-2) .البته این مقایسه متناسب با میزان تجویز هر انتی بیوتیک انجام گردیده.
در بررسی ارتباط قوام مدفوع با نوع آنتی بیوتیک نشان داد که بیشترین میزان قوام موکوییدال در بیمارانی بود که سفتریاکسون مصرف می کرده اند و بعد ازآن در گروهی که وانکومایسین مصرف می کرده اند (11 مورد از 11 مورد بیماران مبتلا به اسهال موکوئیدال ) و در گروه وانکومایسین 8 نفره از 11 نفر بوده است. و کمترین میزان مربوط به گروه بیمارانی بود که سفازولین و جنتامایسین و آزیترومایسین دریافت می کرده اند (0 مورد از 11 مورد)
میزان loss to follow up در این مطالعه 6% از کل بیماران می باشد که بعد ازدر نظر گرفتن این موارد،تعداد حذف شده جایگزین شدند.
نمودارها

Share