دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی

– مطالعه ای در سال 2006 در امریکا انجام شده که به مرور و متا آنالیز مقالاتی پرداخته که در ارتباط با تاثیر پروبیوتیکها بر(AAD) ودرمان اسهال ناشی از کلستردیوم دیفیسیل هستند.نتایج این مطالعه نشان داده که 3 تایپ پروبیوتیک ساکارومایسز بولاردی،لاکتوباسیلوس رامنوس و ترکیب پروبیوتیک ها به طور موثری سبب کاهش (AAD)شده(39).
– مطالعه دیگری در سال 2005 در انگلیس به بررسی تاثیر پره بیوتیک اولیگوفروکتوز در جلوگیری از عود اسهال ناشی از کلستردیوم دیفیسیل پرداخته،که نتیجه آن با توجه به کشت مدفوع انجام شده نشان دهنده تاثیر مثبت پره بیوتیک اولیگو فروکتوز در جلوگیری از بروز اسهال در مقایسه با گروهی بوده که پلاسبو مصرف کرده اند(40).
– مطالعه ای در سال 2009 در Ontarioانجام شده که به بررسی جلوگیری از بروز (AAD) با استفاده از ساکارومایسز بولاردی پرداخته که نتیجه نشان داده این پروبیوتیک به خوبی تحمل میشود و از آن میتوان برای پیشگیری در برخی بیماران همزمان با دوره آنتی بیوتیک تراپی استفاده کرد.(41)
– مطالعه ای در سال 2010 در کره جنوبی انجام شده که به بررسی تاثیر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس در جلوگیری از اسهال ناشی از آنتی بیوتیک پرداختند.این مطالعه به صورت مطالعه دوسوکور و به طور راندوم انجام شده که به بررسی روی 214 مریض با درگیری عفونت دستگاه تنفسی پرداخته که همزمان با شروع آنتی بیوتیک برای درمان ،به صورت راندوم نیمی از بیماران، برای 14 روز پلاسبو لاکتوباسیلوس دریافت نمودند که به این نتیجه رسیدند که هر چند این پروبیوتیک نتوانسته میزان بروز (AAD )را کاهش دهد ولی باعث حفظ عادات روده ای آنها به نسبت گروه پلاسبو گردیده است(42).
– در پژوهشی که در سال 2007 در کانادا انجام شده که به بررسی نقش شیر مخمری حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس CI1285 و لاکتوباسیلوس کازئی در جلوگیری از AAD) )پرداخته و مطالعه به طور راندوم روی 88 بیمار انجام شده که نتیجه کار،9/15% اسهال در گروه لاکتوباسیل و 35% در گروه پلاسبو می باشد.که نتیجه مطالعه نشان داده که استفاده ی روزمره از شیر مخمری حاوی لاکتوباسیل در جلوگیری از بروز AAD)) با بیماران بستری در بیمارستان کاملا Safe و موثر بوده است(5).
– مطالعه ای در سال 2001 در آمریکا در مایوکلینیک انجام شده که به بررسی عدم تاثیرلاکتوباسیلوس GG در (ADD) پرداخته که مطالعه به صورت راندومایزتصادفی روی 302 نفر انجام شده که نتیجه آن نشان داد که هیچ تفاوت قابل ملاحظه ای در میزان بروز اسهال بین دو گروه وجود نداشته و لاکتوباسیلوس GG نقشی در کاهش میزان بروز اسهال نداشته است(43).
مطالعه ای در سال 2009 در آمریکا انجام شده که به اندازه گیری تاثیر کفیر(شیر) در (ADD )پرداخته که مطالعه به صورت دوسوکور و تصادفی روی 125 کودک از سن 5-1 سال انجام شده که آنتی بیوتیک مصرف می کرده اند ومیزان بروز اسهال را در طی 14 روز بررسی کردند که نتیجه مطالعه نشان داده در میزان بروز اسهال در دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشته است
در ضمن این مطالعه نشان داده سلامت افراد در ابتدای شروع مطالعه، سن و جنس آنها می تواند در نتیجه طرح تاثیر داشته باشد. (44).
مطالعه ای در سال 2008 در آمریکا انجام شده که به مطالعه در رابطه با اینکه چه آنتی بیوتیکی می تواند نقش بیشتری در ایجاد CDAD))داشته باشد ، پرداخته . این مطالعه که یک مطالعه گذشته نگر بوده نشان داده که برخی از آنتی بیوتیک ها ریسک CDAD را بیشتر افزایش می دهند . از جمله کلیندامایسین، سفالوسپورین های نسل سوم و کارباپنم، در حالی که مترونیدازول و داکسی سایکلین به نظر می رسد که در مقابل CDAD))اثر محافظتی داشته باشند (45).
مطالعه ای دیگر در سال 2010 در ایران به بررسی میزان بروز (CDAD) کسب شده از بیمارستان در مراکز پزشکی تهران پرداخته و نیز نقش هر آنتی بیوتیک را به صورت جداگانه بررسی کرده که نتیجه مطالعه نشان داده که از میان نمونه های مدفوع جمع آوری شده از افراد مبتلا به اسهال بیمارستانی 1/6% موارد کلستردیوم دیفسیل توکسیکوژنیک مثبت گزارش شده و نیز میزان مثبت شدن آن در بیمارانی که وانکومایسین و کلرآمفنیکل و سفتریکسون مصرف می کردند نسبت به بقیه موارد بیشتر بوده است(18).
(3) فصل سوم
مواد و روش کار
3-1- نوع مطالعه و جامعه مورد آزمون
مطالعه به صورت کارازمایی بالینی تصادفی و دو سو کور( controlled trial placebo randomized doubled blind ) در دانشگاه علوم پزشکی اراک طراحی شده است و جامعه مورد آزمون از میان بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان ولی عصر (عج) در شهر اراک و بدون توجه به جنس و سن انتخاب شده اند.(بخش های مراقبتهای ویژه از مطالعه حذف شدند.) این مطالعه از بهمن ماه سال 89 الی اردیبهشت ماه سال 90 انجام گرفت .
3-2- حجم نمونه و روش نمونه گیری
حجم نمونه بر اساس و نسبت برابر دو گروه و درصد پیش فرض اسهال در هر گروه به ترتیب 15 و 13 درصد، با استفاده از فرمول مقایسه نسبت ها. 150 نفر در هر گروه محاسبه گردید. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس و با معیارهای ورودی و خروجی صورت می گیرد .
3-3- روش کار
در این مطالعه، تعداد 300 بیمار در بخشهای بستری بیمارستانهای ولی عصر (شامل پخشهای عفونی، ارتوپدی ، نورولوژی، نوروسرجری، جراحی و سوختگی)، که تحت درمان آنتی بیوتیک (تک دوز و یا آنتی بیوتیک های متعدد، خوراکی یا وریدی) بودندو به علل مختلف بستری شده بودند و با در نظر گرفتن معیار های ورود و خروج، پس از کسب رضایت آگاهانه وارد مطالعه شدند.بیماران با نسبت مساوی گروههای مورد و شاهد ،در بخشهای مختلف بیمارستان تفکیک شدند.
ابتدا دارو (پروبیوتیک) که به صورت پودر درآورده شده و دارونما (شیر خشک فاقد لاکتوز) با وزن یکسان 100 میلی گرم و با میزان مصرف 2 بار در روز، در کپسول های مشابه توسط تکسین داروساز بسته بندی و بدون آنکه محققین ، بیماران و نسخه پیچ از آن مطلع باشد، کدگذاری شد.
کد 1: پروبیوتیک و کد 2 : شیر خشک فاقد لاکتوز
بیماران به طور تصادفی ساده به دو دسته با تعداد اعضای مساوی مورد و شاهد تقسیم شدند و توسط پرسنل مسئول بخش به طور تصادفی و با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج همزمان با شروع درمان آنتی بیوتیک ، به یک گروه روزی 2 عدد کپسول کد 1 و به گروه دیگر کپسول کد 2 را 2 بار در روز داده شد، طول مدت درمان، در تمام طول مصرف آنتی بیوتیک و 1 هفته بعد از قطع آن بوده است.
در ابتدای مطالعه و شروع تجویز دارو ، پرسشنامه اولیه طرح در مورد بیماران توسط اینترن مجری طرح تکمیل شده و بیماران در حین بستری و 1 هفته بعد از قطع مصرف آنتی بیوتیک توسط اینترن ویزیت شدند وعلائم بالینی کولیت و بروز اسهال احتمالی در فرم های پرسشنامه مربوط ثبت شد. و در صورت بروز اسهال، نمونه مدفوع از نظر توکسین کلستردیوم ، به آزمایشگاه مرجع ارسال گردید و نتایج فوق در پایان توسط اینترن محقق به رایانه وارد گردید.

Share