دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی

9 پیامی بوساری 1379 بررسی وضعیت حمایت‌های اجتماعی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی پرستاران واحدهای مراقبتهای ویژه مهمترین متغیری که قابلیت پیشگیری تحلیل رفتگی شغلی را دارا می باشد صفت اضطراب و سابقه کار فعلی است
10 عزیرنژاد و حسینی 1383 فرسودگی شغلی و علل آن در پرستاران بالینی شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل 31 درصد از افراد تحلیل رفتگی شغلی کم، 69 درصد زیاد و باقیمانده خیلی زیاد داشتند. بیشترین علل تحلیل رفتگی شغلی پایین بودن مزایا و حقوق، عدم حمایت اجتماعی ، عدم حمایت مدیران، عدم امنیت شغلی و ساعات کار زیاد بود
11 قبادی بناب و همکاران 1384 عوامل موثر بر بروز تحلیل رفتگی شغلی معلمان دانش آموزان دارای معلولیت عادی مقطع راهنمایی تهران اوقات فراغت و سن، پیش بین های مناسبی برای خستگی عاطفی، جنسیت برای خستگی عاطفی و دگرگونی شخصیت، سنخ‌های شخصیتی برای خستگی عاطفی، دگرگونی شخصیت و فقدان موفقیت فردی هستند
12 احمدی 1382 بررسی فرسودگی شغلی مدیران آموزشی در مقاطع سه گانه شهر اصفهان تحلیل رفتگی شغلی مدیران در ابعاد درونی یعنی خستگی عاطفی، خود گم کردگی و عدم موفقیت درونی و در ابعاد بیرونی یعنی موفقیت شغلی و مسؤلیت ناپذیری کمتر از سطح متوسط بوده است. علاوه بر این مشخص گردیده است که تحلیل رفتگی شغلی مدیران آموزشی مرد در ابعاد درونی و بیرونی بیش از مدیران زن بوده است
13 قدیمی مقدم و حسینی طباطبایی 1385 شیوع تحلیل رفتگی شغلی در بین معلمان و کارکنان سازمان آموزش و پرورش و رابطه آن با جنسیت، مدرک تحصیلی، مقطع شغلی و موقعیت جغرافیایی در اکثر آزمودنی‌ها درجاتی از تحلیل رفتگی شغلی دیده می شود. تفاوت تحلیل رفتگی شغلی معلمان مقاطع آموزشی سه گانه و کادر اداری در چند مورد معنا دار است. میزان تحلیل رفتگی شغلی معلمان و کارکنان مرد بیشتر از زنان است. علاوه بر این بین تحلیل رفتگی شغلی و مدرک تحصیلی رابطه مثبت وجود داشته و میزان آن در معلمان و کارکنان شهرها و نواحی مختلف متفاوت است
14 محمدی 1386 مقایسه سازوکارهای مقابله‌ای، تحلیل رفتگی شغلی و سلامت روان در بین دبیران دو دبیرستان در ایران و هند تفاوت معنادار در تحلیل رفتگی در میان دبیران زن و مرد وجود دارد و دبیران مرد در مقایسه با دبیران زن از تحلیل رفتگی شغلی بیشتری برخوردارند. ضریب همبستگی مثبت میان تحلیل رفتگی شغلی و متغیرهای سلامت روان در میان زن و مرد وجود دارد و ضریب همبستگی منفی میان تحلیل رفتگی شغلی و بعضی از متغیرهای سلامت روان در میان دبیران زن و مرد ایرانی و هندی وجود دارد
15 کردی 1388 شناسایی و مقایسه میزان تحلیل رفتگی شغلی معلمان زن مدارس ابتدایی و متوسطه شهرستان دامغان میزان تحلیل رفتگی شغلی معلمان زن در بعد خستگی عاطفی در مدارس ابتدایی و متوسطه کم است. در بعد مسخ شخصیت در مدارس ابتدایی و متوسطه در حد متوسط و در بعد عدم موفقیت فردی در مدارس ابتدایی و متوسطه در حد بالایی است
16 رضاپور کمال آباد 1382 بررسی میزان تحلیل رفتگی شغلی معلمان آموزش و پرورش شهرستان نائین نمره تحلیل رفتگی شغلی معلمان مرد در ابعاد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت بطور معناداری بیشتر از معلمان زن می باشد ولی علائم تحلیل رفتگی شغلی در بعد عملکرد فردی در معلمان زن بیشتر از مردان بوده است. همچنین بین متغییرهای میزان تحصیلات و جنسیت با نمرات مسخ شخصیت ارتباط معناداری مشاهده شد
17 نجفی وهمکاران 1379 رابطه تحلیل رفتگی شغلی با سلامت روان در بین کارکنان مرکز تحقیقات تولید سوخت هسته ای اصفهان هیچ گونه رابطه معناداری بین تحلیل رفتگی شغلی و متغیرهای سن، جنس ،تأهل، رشته تحصیلی ، بخش های مختلف کاری و سنوات خدمت وجود نداشته است. نتایج همچنان نشان می دهد که کارکنان این مجتمع دچار تحلیل رفتگی شغلی هستند اما این میزان نسبت به مراکز بهداشتی، درمانی کمتراست

فصل سوم:
روش
انجام تحقیق

3-1- مقدمه
بی شک لازمه انجام یک تحقیق خوب، به کارگیری روشی مناسب برای انجام آن است و روش تحقیق، هدایتگر محقق در جستجوی موضوع مورد تحقیق می‌باشد. در این فصل به ارائه روش تحقیق خود در قالب نوع تحقیق، معرفی ویژگی‌های جامعه آماری تحقیق، ویژگی‌های ابزار گردآوری اطلاعات و فنون و روش‌های تحلیل آماری اطلاعات می‌پردازیم.
تحقیق علمی عبارت است از تلاشی کاوشگرانه که با آداب خاصی به طور نظام یافته با هدف کشف مجه

Share