مسئولیت هایشان را می پذیرند؛
هرگاه شدنی باشد پیرامون خویش را شکل می بخشند و هرگاه بایسته باشد با آن سازگار می شوند؛
برای آینده برنامه می ریزند. ولی از آینده نمی هراسند؛
تجربه ها و اندیشه های تازه را خوش می دارند؛
از ظرفیت های طبیعی خود بهره گیری می کنند؛
برای خویش هدفهای واقع بینانه پدید می آورند؛
می توانند برای خود بیندیشند و تصمیمات خود را بگیرند؛
و در کاری که می کنند بهترین کوشندگی را بکار و از انجام دادن آن خشنودی بدست آورند.
دلایل اهمیت موضوع فشار شغلی؛
امروزه فشار شغلی به عنوان یکی از موضوعات مهم مطالعه درباره رفتار سازمانی مطرح می باشد و به دلایلی چند در اقدامات مربوط به مدیریت نیروی انسانی راه پیدا کرده است از جمله می توان به دلایل زیر اشاره نمود:
چون فشار شغلی می تواند برای کارکنان و به ویژه معلمان اثرات مخرب فیزیولوژیکی و روان شناختی داشته باشد این پدیده در تندرستی آنان اثر سوء می گذارد و نقش آنها را در اثربخشی سازمان کاهش می دهد.
اهمیت حیاتی بررسی فشار شغلی تنها به خاطر رنج و ناراحتی شدید جسمانی و روانی برای افراد بوجود می آورد نیست بلکه به این دلیل است که حتی بصورت غیرمستقیم و به میزان قابل توجهی به مشکلات اجتماعی و اقتصادی جوامع امروز مربوط می شود.
با کنترل فشارهای شغلی اخلالگر در کنش انسانها، می توان سازمانها را به نحو مؤثرتر اداره کرد.
پیشینه تحقیق در ایران:
بررسی تحقیقات گذشته و تحلیل آنچه که بطور مستقیم و تا حدودی غیرمستقیم به موضوع ارتباط دارد ضروری به نظر می رسد، چرا که پس از مطالعه نظری و ارتباط آن با پژوهشهای حاضر دید وسیعی به خواننده می دهد و همچنین با پژوهشهای قبلی و ارتباط آن با حیطه موضوع مورد مطالعه آشنا گردد.
در اکثر تحقیقات که بر روی فشار روانی انجام گرفته بیشتر حول محور منابع فشار و رابطه آن با بیماریهای جسمی و اختلالات روانی تنی صورت گرفته بجز تعداد محدودی که در زمینه (ارتباط فشار روانی با عملکرد کارکنان) تحقیق شده مابقی جزء دسته اول قرار می گیرد. لذا در بررسیها و مرور تحقیقات گذشته ضمن ارائه نتایج تحقیق با موضوع حاضر به تعدادی از مطالعات و تحقیقات مرتبط با فشار روانی اشاره شده است:
ابطحی و الوانی (1371) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی فشارهای روانی مدیران در بخش صنعت» وجود فشار روانی در محیط کار را مورد تأیید قرار داده اند همچنین نتایج حاکی از آن است که اکثر مدیران بخش صنعت، محیط کار را (57%) باعث ایجاد فشار روانی دانسته اند و سپس محیط اجتماعی (23%) و محیط خانواده (17%) را عامل استرس معرفی کرده اند.
در تحقیق دیگر از دکتر ابطحی، علل فشار روانی را عوامل شخصی، خانوادگی و اقتصادی، کاری و اجتماعی و فرهنگی تقسیم نموده اند و هر یک از آنها را بترتیب اولویت بندی کرده اند.
طی تحقیقی که در دانشگاه علوم پزشکی ایران به عمل آمده 300 دانشجو پزشکی سال اول و سال آخر مورد مطالعه قرار گرفته و با استفاده از پرسشنامه، مسائل روانی در ارتباط با سالهای تحصیل و سن و جنس طبقه اقتصادی و اجتماعی- بومی بودن-اعتیاد- زندگی در خوابگاه وضع تغذیه مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفته و چنین نتیجه گیری شده که سلامت و بیماری دانشجویان نقش مهمی در آموزش آنها دارد. (شیرازی، 1371)
دباغی دانشجوی پیام نور اسلام آباد در تحقیقی تحت عنوان بررسی تأثیر فشار روانی بر کارایی کارمندان سازمان جهاد سازندگی که بین فشارهای روانی ناشی از عوامل سازمانی و عملکرد کارمندان عملیاتی در سازمان جهاد سازندگی رابطه وجود دارد.
ملکوتی و بخشانی به بررسی ارتباط استرسهای شغلی و اختلالات افسردگی و اضطراب در کارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پرداخته اند با نمونه 130 نفر از کارکنان به این نتیجه دست یافته اند که ارتباط میزان استرس شغلی با افسردگی و اضطراب معنی دار است ولی بین مشکلات روانی و میزان استرس از نظر جنسیت تفاوتی مشاهده نگردید. بطور کلی بیشتر عوامل استرس زا ترس از اشتباه در کار، عدم درک مشکلات شغلی کارکنان توسط رئیس و احساس حقارت نسبت به شغل محوله گزارش گردیده است.

                                                    .