رشته حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

دانلود پایان نامه

بلوکباشی، علی. «ایل»، دایرهالمعارف بزرگ اسلامی. تهران: مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسلامی، 1380. ج10، ص698-699.
بوسه، هیرمبرت، «ایران در عصر آل بویه»، در تاریخ ایران پژوهش دانشگاه کمبریج، ج4 به کوشش ر.ن. فرای، ترجمه حسن انوشه، تهران: امیرکبیر، 1363. ص217 – 262.
بهی زاد، کوروش. «کاوش‌هایی روی شهرهای باستانی شوش، اور و بابل»، سروش پیر مغان یادنامۀ جمشید سروشیان، به کوشش کتایون مزداپور. تهران: ثریا، 1381. ص121 – 129.
بیلی، هارولد والتر. «نسا و فسا»، ترجمۀ فاطمۀ جدلی، سروش پیر مغان، یادنامۀ جمشید سروشیان، به کوشش کتایون مزداپور. تهران: ثریا، 1381. ص755 – 759.
پریخانیان، «جامعه و قانون ایرانی»، در تاریخ ایران پژوهش دانشگاه کمبریج، ( از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان)، به کوشش احسان یارشاطر، ترجمه حسن انوشه، تهران: امیر کبیر، 1381، ص11- 70.
پیندر، ویلسون، « معماری دوره تیموری» در تاریخ ایران دوره تیموریان پژوهش دانشگاه کمبریج، به کوشش ه. ر. رویمر، ترجمه یعقوب آژند، تهران: جامی، 1379، ص 316 – 379.
تفضلی، احمد. «شهرستان‌های ایرانشهر»، شهرهای ایران. به کوشش محمد یوسف کیانی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد دانشگاهی، 1368.ج3، 332- 349.
تفضلی،احمد، «آتشکده»، دایرهالمعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی، ج1، ص‌99- 101.
چارلز وُرث، مارتین. «شهرهای جادۀ ابریشم (کومس)»، ترجمۀ هلن کُردمهینی، شهرهای ایران، ج2، به کوشش محمدیوسف کیانی. تهران: جهاد دانشگاهی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1366. ص328-362.
خیراندیش، عبدالرسول. «ارگ بم یادگاری از تاریخ کهنسال بم»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش76- 75 . دی و بهمن 1382. ص1- 3.
_______. «برآمدن دولت سامانیان از مرزداری ایرانی-اسلامی»، مجلۀ تاریخ، سال سوم، شمارۀ پیاپی سوم، 1383. ص111 – 120.
_______. «مسیر تجاری بخارا و خیوه و اهمیت آن در تاریخ تمدن جهانی»، پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، ش 30، تابستان 1380، ص1-14.
دانی، ا. ج؛ برنارد، و. پ. «اسکندر و جانشینانش در آسیای مرکزی»، تاریخ تمدن های آسیای مرکزی. 2 جلد، ترجمۀ صادق ملک شهمیرزادی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، 1375.
درسدن، مارک. «زبان و ادب سغدی». تاریخ ایران، پژوهش دانشگاه کمبریج، ج3، بخش دوم، ترجمۀ حسن انوشه، تهران: امیرکبیر، 1377. ص813 – 830.
دوروتی شپرد، «هنر ساسانی»، تاریخ ایران پژوهش دانشگاه کمبریج، ج3، قسمت دوم، به کوشش احسان یارشاطر، ترجمۀ حسن انوشه، تهران، امیرکبیر، 1381، ص‌555- 582.
ذکاء، یحیی «مفهوم دژ یا ارگ یا هسته مرکزی ایجاد شهرها در ایران»، مقالات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، 1374. ص209 – 224.
رانوف، و. ا؛ دروج و لوزن. د، (1374). «فرهنگ‌های پارینه سنگی زیرین». تاریخ تمدن‌های آسیای مرکزی. ج1. بخش اول، ترجمۀ صادق ملک شهمیرزادی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
رجبی، پرویز. «ارگ»، دایره المعارف بزرگ اسلامی، جلد 7. تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، 1375.
رضا، عنایت‌الله. «بازار/پیشینه تاریخی/ ایران پیش از اسلام». دایرهالمعارف بزرگ اسلامی. تهران: مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسلامی، 1381. ج11، ص 116-120.
_____. «بخارا». دایرۀ المعارف بزرگ اسلامی. تهران: مرکز دایرۀ المعارف بزرگ اسلامی. ج11، ص 428 – 455.
ستوده، منوچهر «ارگ، دوره اسلامی»، دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، جلد 7. تهران: مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1375.

مطلب مشابه :  نوجوانان بزهکار

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید