دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

هینتس، والتر. دنیای گمشده عیلام . ترجمۀ فیروز فیروزنیا. تهران: علمی و فرهنگی، 1376.
_____. اوزان و مقیاس‌ها در اسلام، ترجمه غلامرضا ورهرام، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1368.
یاحقی، محمدجعفر و سیدی، از جیحون تا وخش، گزارش سفر به ماوراءالنهر (مشهد: آستان قدس رضوی، 1378).
یوسفی‌فر، شهرام، ساختار اقتصاد شهری در ایران دورۀ سلجوقیان. پایان‌نامه دوره دکتری به راهنمایی اللهیار خلعتبری. رشته تاریخ. دانشگاه شهید بهشتی. 1382.
مقاله‌های فارسی
سیدعلی آل داود، «آل فریغون»، دایرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی (تهران: مرکز دایرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، 1369)، ج1، ص 75-78.
آموزگار، ژاله، «تاریخ اساطیری ایران»، در تاریخ ایران باستان، تهران: سمت، 1377، ص 53 – 126.
آمیه، پیر. «شهرنشینی ایلام در شوش»، ترجمۀ افسانه خلعتبری، نظری اجمالی به شهرنشینی و شهرسازی در ایران، به کوشش محمد یوسف کیانی. تهران: ارشاد اسلامی، 1365. ص 95-98.
اسفندیار برومند، «میدان، فضای گمشده در شهرسازی امروز ایران»، در مجموعه مقالات کنگرۀ تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ارگ بم، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، 1374، ص‌13- 24
اشرف، احمد. «نظام فئودالی یا نظام آسیایی»، مجلۀ جهان نور، 1346، سال بیست و سوم، شمارۀ 5-7: ص 39- 41.
_____. «ویژگی‌های تاریخی شهرنشینی در ایران دورۀ اسلامی»، در نامه علوم اجتماعی، دوره 1، شماره 4، تیرماه 1353.ص7 – 49.
اصغریان جدی، احمد. «دفاع غیر عامل در ارگ بم»، مجموعه مقالات دومین کنگره معماری و شهرسازی، ارگ بم. تهران: سازمان میراث فرهنگی، 1382.ص 325 – 331.
اولمن، ادوارد. «نظریه‌ای دربارۀ محل استقرار شهرها». مقالاتی در باب شهر و شهرسازی. منوچهر مزینی. تهران: دانشگاه ملی ایران، 1355. ص 15 – 39.
باستانی پاریزی، محمد ابراهیم. «ارگ بم»، فصل نامه کرمان، ش 45، تابستان 1381. ص 85 – 94.
_______. «در سوگ ارگ بم»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش76- 75 . دی و بهمن 1382. ص 6-16.
باستانی راد حسن و باستانی راد ابراهیم. «زمین لرزه سیراف نمونه ای از تأثیر گسل ها در فراز و فرود مدنیت»، مجموعه مقالات همایش بین المللی سیراف، بوشهر، انتشارات، بوشهر، 1384، جلد 2. ص 43 – 61.
باستانی راد، حسن. «ارگ بم رویای نیمه شب تاریخ کویر»، گزارش گفتگو، سال دوم، شماره 8 ، بهمن و اسفند 1382.ص108 – 119.
_______. «تلاقی تمدن ها در تخت جمشید» ، ماهنامه گزارش گفت و گو، سال اول، ش 5 ، بهمن و اسفند 1381.ص 136 – 145.
بانو ملکزادۀ بیانی، «تاریخ سکه در اسلام»، مجلۀ معارف اسلامی، دورۀ جدید، شمارۀ اول، 1352، ص 31- 45؛
_____، «سکه‌های زیاری»، مجلۀ معارف اسلامی، دورۀ جدید، شمارۀ سوم، 1353، ص 23- 36.
برونر، کریستوفر، «تقسیمات جغرافیایی و اداری: ماندگاه‌ها و اقتصاد»، در تاریخ ایران پژوهش دانشگاه کمبریج، ( از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان)، به کوشش احسان یارشاطر، ترجمه حسن انوشه، تهران: امیر کبیر، 1381، ص149 – 204.

Share