هنگامی که توده ای از اطلاعات مقداری برای تفسیر گردآوری می شود،ابتدا سازمان بندی و خلاصه کردن آنها به طریقی که به صورت معنی داری قابل فهم و ارتباط باشند ضروری است.روشهای آماری به همین منظور به کار برده می شوند،غالبا مفیدترین ودر عین حال اولین قدم در سازمان دادن به داده ها مرتب کردن آنها براساس یک ملاک منطقی است
به عبارت دیگر به آن دسته از روش های آماری که به پژوهشگر درطبقه بندی،خلاصه کردن،توصیف تفسیر و برقراری ارتباط از طریق اطلاعات جمع آوری شده کمک می کند آمار توصیفی گفته می شود.
روش انتخابی آنی نوع پژوهش از نوع توصیفی_روش علی_مقایسه ای است در این روش پژوهشگر به دنبال کشف و بررسی علل گرایش افراد به کالاهای وارداتی که مد هستند.
جامعه آماری:
جامعه آماری مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهشی به آن انتقال داده می شود. برای درک و روشن شدن هدف های پژوهش باید ابتدا جامعه ای که قصد داریم نمونه مورد مطالعه را ازآن انتخاب کنیم،تعریف نمائیم
دراین بررسی جامعه‌ی آماری شامل معاملات معارض در استان کرمانشاه می باشد.
نمونه آماری:
نمونه عبارت است ازدرصدی از کل جامعه ودراین پژوهش نمونه اماری بنابر جدول لیکرت و کوکرال نوشته شده
شیوه‌ی نمونه‌گیری
شیوه ی نمونه گیری از نوع تصادفی ساده می باشد
اعتبااعتبار محتوایی: که در این قسمت معرفها در دو قسمت (اعتبار صوری و اعتبار نمونه‌گیری مورد ارزیابی قرار گرفتند.
1) اعتبار صوری: ویژگی‌های معرف‌ها یا شاخص‌ها توسط اساتید مورد ارزیابی قرار گرفت و تصحیح و تکمیل شد.
2)اعتبار نمونه‌گیری:‌ با مطالعه چهارچوب تحقیق شیوه‌ی نمونه‌گیری به مقتضای شرایط انتخاب شد
ب) اعتبار سازه
سعی شد در چهارچوب تحقیق در ساختن مدل علی تحلیل که به شیوه‌ی قیاسی بود و اهداف، فرضیه‌ها، چهارچوب نظری و در کل استخراج فرضیات، هماهنگی و همنوایی و پیوستگی معانی رعایت شد.
سنجش پایایی
برای محاسبه‌ی پایایی Reliabilily
برای محاسبه‌ی پایایی یا قابلیت اعتماد از فرمول آلفای کروبناخ استفاده شد که ضریب آلفا در زیرمجموعه‌های متفاوت سوال‌های پرسشنامه‌ متفاوت به دست آمده تأثیر 8 متغیر مستقل بر متغیر وابس
فصل پنجم
پیشنهادات و نتیجه گیری
قولنامه معارض
در ایران غالباً اشخاص غیرمتخصص در تنظیم قولنامه دخالت می‌کنند
از جمله ابتکارات آموزش استان تهران در سنوات اخیر برگزاری دوره‌های آموزشی در واحدهای قضایی با حضور اساتید مطرح حقوق است. مبحث قولنامه از جمله دوره‌های آموزشی می‌باشد که در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران برگزار‌ شده‌است که به لحاظ اهمیت موضوع اقدام به نشر سلسله مباحث مطرح‌شده نمودیم. با هم قسمت پایانی مبحث قولنامه موضوع تدریس دکتر سید محمود کاشانی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی را مرور می‌کنیم
هنگامی که یک قولنامه برای فروش غیر منقول میان فروشنده و خریدار امضا می‌شود، فروشنده تعهد می‌کند در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حضور یابد و ملک را با سند رسمی به خریدار انتقال دهد.
ممکن است فروشنده به دلایل گوناگونی مانند انجام نشدن تعهدات خریدار ویا افزایش بهای مورد معامله، قولنامه دیگری در مورد همان ملک با خریدار دوم امضاء کند. این دو قولنامه که پی‌درپی در مورد یک ملک امضاء شده‌اند معارض هستند. این دو قولنامه می‌توانند هردو عادی باشند ویا آنکه فروشنده در پی امضای قولنامه دوم، مورد معامله را با سند رسمی به خریدار دوم منتقل کرده باشد. این موارد را جداگانه بررسی می‌کنیم:

                                                    .