دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

بخش نخست ـ موضوعات مقدماتی؛ بخش دوم ـ انواع واژه در فارسی شوشتری؛ بخش سوم ـ اسم در فارسی شوشتری؛ بخش چهارم ـ ضمیر در فارسی شوشتری؛ بخش پنجم ـ صفت در فارسی شوشتری؛ بخش ششم ـ فعل در فارسی شوشتری؛ بخش هفتم ـ قید در فارسی شوشتری؛ بخش هشتم ـ حروف اضافه در فارسی شوشتری؛ بخش نهم ـ حروف ربط در فارسی شوشتری؛ بخش دهم ـ اصوات در فارسی شوشتری؛ بخش یازدهم ـ اعداد؛ بخش دوازدهم ـ موضوعات الحاقی.
وزیری فراهانی، اشرف (محمودیان). دستور تطبیقی ایتالیایی ـ فارسی. سلسله انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، شماره 218. تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1368، 635ص، مصور، جدول.
قسمت اول ـ آواشناسی: فصل اول ـ حروف الفبا، فصل دوم ـ حروف باصدا و حروف بی‌صدا، فصل سوم ـ تشدید، فصل چهارم ـ سیلاب (بخش)، فصل پنجم ـ کاربرد علامات، فصل ششم ـ حذف ـ قطع، فصل هفتم ـ نقطه‌گذاری، فصل هشتم ـ اختصار و معرف واژه‌ها، فصل نهم ـ کاربرد حروف بزرگ، فصل دهم ـ ریشه (بن) و شناسه؛ قسمت دوم ـ شناخت فرم کلمات: فصل اول ـ اسم، فصل دوم ـ حرف تعریف، فصل سوم ـ حرف اضافه، فصل چهارم ـ صفت، فصل پنجم ـ ضمیر، فصل ششم ـ فعل، فصل هفتم‌ـ قید، فصل هشتم‌ـ صوت، فصل نهم ـ پیوند؛ قسمت سوم ـ آیین جمله‌بندی= آیین جمله‌بندی مرکب.
وزین‌پور، نادر. ساختمان فعل در زبان ترکی از دیدگاه زبان شناسی. تهران: [بی‌نا]، 1348، ه‍ +148ص، جدول.
مآخذ عمومی به انگلیسی، مآخذ مربوط به ترکی “استانبولی”؛ جدول فنولوژیک صامت‌ها؛ ریشه فعل؛ مصدر؛ فعل ـ عناصر ساختمانی فعل؛ میانوندهای کیفی؛ پی‌بندها؛ زمان افعال؛ تقسیمات کیفی زمان حال ـ اقسام زمان حال؛ تقسیمات کیفی زمان گذشته؛ بنای فعل متعدی؛ فعل مجهول؛ نفی افعال؛ استفهامی افعال.
وکیلی، حسین‌علی. فرهنگ فارسی به فارسی. مصحح عباس ایمانی. تهران: اقبال، 1375، [619]ص.
[مقدمه: دستور زبان فارسی و بیان نوع دستوری کلمات].
وکیلی خاطلویی، بهروز. مقایسه گرامر سه زبان آذربایجانی ـ فارسی ـ انگلیسی. تبریز: بهروز وکیلی خاطلویی، 1381، ?ص.*
وهمن، فریدون. واژه‌نامه ارتای ویراز نامک. سلسله انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، شماره 247؛ واژه‌نامه‌های پهلوی، شماره 9. تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 2535=1355، نوزده+193+35ص.
[واژه‌های پهلوی همراه با معنی و صورت‌های صرفی افعال و بیان نکات دستوری برخی واژه‌ها].
هاجری، ضیاءالدین. فرهنگ وندهای زبان فارسی: پیشوندها، پسوندها، میانوندها. تهران: آوای نور، 1377، 326ص، جدول.*
هاشمی، محموده. تحول نثر فارسی در شبه قاره در دوره تیموریان (1119ـ1274 ه‍.ق). اسلام آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 1375، 266ص.
فصل اول ـ سبک و اقسام سبک، نثر و اقسام نثر؛ فصل دوم ـ بررسی سبک کتب دوره تیموریان متأخر؛ فصل سوم ـ بحثی کلی درباره نثرنویسی دوره تیموریان (اشاره به نکات دستوری برخی کتاب‌های دوره تیموریان).
هدایت، شهرام. واژه‌های ایرانی در نوشته‌های باستانی (عبری ـ آرامی ـ کلدانی) همراه با اعلام ایرانی. سلسله انتشارات دانشگاه تهران، شماره 1981. تهران: دانشگاه تهران، 1356، ده+108ص.
(در این کتاب به نکات دستوری کلمات نیز اشاره شده است.)
همایون، همادخت. گویش اختری. تهران: مؤ سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1371، چهارده+192ص.
برخی فرایندهای آوایی؛ ساختمان فعل؛ ساختمان گروه‌های فعلی؛ فهرست مصدرها و ستاک‌های حال و گذشته؛ نکاتی چند مربوط به اعداد؛ نکاتی چند مربوط به صفت؛ نکاتی چند مربوط به ضمیر.
ــــــ . واژه‌نامه: زبان شناسی و علوم وابسته. [ویرایش 2]. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1379، سی و یک+ 359+326 ص.
بخش اول ـ واژه‌نامه: انگلیسی ـ فارسی؛ بخش دوم ـ نام زبان‌ها: انگلیسی ـ فارسی؛ بخش سوم ـ واژه‌نامه: فارسی؛ بخش چهارم ـ نام زبان‌ها: فارسی.
همایون فرخ، عبدالرحیم. دستور جامع زبان فارسی. تهران: علمی، [بی‌تا]، 7 ج در یک مجلد، شصت و چهار+1207 ص، جدول، نمودار.
کتاب اول: اسم؛ کتاب دوم: صفت؛ کتاب سوم: فعل؛ کتاب چهارم: قیود و ظروف؛ کتاب پنجم: ضمیرها؛ کتاب ششم: حروف؛ کتاب هفتم: نحو.
ــــــ . دستور فرخ. به همت محمد مشیری. تهران: بنگاه آذر، 1324، کح+210ص، نمودار.
فصل یکم ـ در تعریف دستور و الفباء؛ فصل دوم ـ بخش‌های سخن؛ فصل سوم ـ تصریف یا گردش اسم.
همایی، جلال‌الدین. قواعد فارسی. 500 ص( چاپ نشده).
شامل کلیه قواعد استنباطی اجتهادی با ذکر امثله و تطبیق فروع با اصول.*
هورن، پل [هرن، پاول]؛ هوبشمان، هایزیش. اساس اشتقاق فارسی. ج 1: آـ خ. ترجمه و تنظیم با نقل شواهد فارسی و پهلوی از جلال خالقی مطلق. سلسله انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، شماره 262؛ زبان شناسی ایران، شماره 10. تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1356، 696ص.
آ ـ خ (بیان اشتقاق 517 واژه از 140 واژۀ آورده شده در چند جلد).

Share