دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

خوارزمی، محمد بن احمد. مفاتیح العلوم. به کوشش حسین خدیوجم. تهران: علمی و فرهنگی، 1362.
زمجی اسفزاری، معین‌الدین محمد. روضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات، تصحیح محمد کاظم امام. تهران: دانشگاه تهران، 1338.
سمرقندی، ابوطاهر، سمریه، (در بیان مزارات و احوال طبیعی سمرقند)، به کوشش ایرج افشار، تهران: فرهنگ ایران زمین، 1343.
سیدی علی کاتبی. مرآت الممالک. ترجمۀ محمود تفضلی و علی گنجه‌لی تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1355.
طبری، محمد بن جریر. تاریخ الرسل و الملوک (تاریخ طبری). ترجمۀ ابوالقاسم پاینده. تهران: اساطیر، 1368.
عنصرالمعالی کیکاووس اسکندر بن قابوس وشمگیر. قابوسنامه. تصحیح غلامحسین یوسفی. تهران: علمی و فرهنگی، 1378.
غیاث‌الدین محمد بن جلال‌الدین بن شرف‌الدین رامپوری. غیاث اللغات. به کوشش منصور ثروت. تهران: امیرکبیر، 1363.
فردوسی، حکیم ابوالقاسم. شاهنامه. تصحیح ژول مول. تهران: علمی و فرهنگی، 1374.
فرمان کوروش بزرگ. به کوشش عبدالحمید ارفعی. تهران: فرهنگستان ادب و هنر، 1355.
فضائل بلخ. تصحیح عبدالحی حبیبی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران. 1350.
قزوینی، زکریا بن محمد بن محمود ، آثار البلاد و اخبار العباد، ترجمه جهانگیرمیرزا قاجار، تصحیح میرهاشم محدث. تهران: امیرکبیر، 1373.
قمی، حسن بن محمد بن حسن بن سائب بن مالک اشعری قمی، تاریخ قم، ترجمۀ تاج‌الدین حسن بن بهاءالدین علی بن حسن بن عبدالملک قمی، به کوشش سیدجلال الدین تهرانی (تهران: مطبعه مجلس، 1313؛ چاپ دوم، توس، 1361).
________. تاریخ قم. ترجمۀ تاج‌الدین حسن بن بهاءالدین علی قمی. به کوشش محمدرضا انصاری قمی. قم: کتابخانۀ بزرگ آیت‌الله مرعشی نجفی، 1385.
کارنامه اردشیر بابکان. به کوشش و ترجمه بهرام فره‌وشی، تهران: دانشگاه تهران، 1386.
کاتبی، سیدی علی. مرآت الممالک (سفرنامه‌ای به خلیج فارس، هند، ماوراءالنهر و ایران). ترجمۀ محمود تفضلی و علی گنجه‌‎لی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1355.
گاثاها(سروده‌های زرتشت). گزارش ابراهیم پور داود. تهران: دانشگاه تهران، 1354.
گردیزی، عبدالحی بن ضحاک. زین الاخبار. به کوشش عبدالحی حبیبی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1346.
متن‌های پهلوی. گردآورنده جاماسب جی دستور و منوچهر جی جاماسب آسانا. پژوهش‌ سعید عریان. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، 1382.
مجمل التواریخ و القصص.تصحیح ملک‌الشعراء بهار. تهران: کلاله خاور، 1318.
محمد بن نجیب بکران. جهان‌نامه. به کوشش محمدامین ریاحی. تهران: ابن‌سینا، 1342.
محمد پادشاه متخلص به شاد. فرهنگ آنندراج. به کوشش محمد دبیرسیاقی . تهران: خیام، 1335.

Share